Nambar 2

Phun Cio Riahhmun le Lu Hna

1 Bawipa nih Moses le Aaron cu a chawnh hna i hi bangin a ti. 2“Israel mi hna cu anmah le an alan pawng cio ah, an pupa hmelchunhnak i tar in an um awk a si lai; tonnak thlam cu a zeilei kap paoh in hoih cio ah riahhmun cu an khuar lai. 3Nichuahlei, ni a hung chuahnak lei kam i a um hngami hna cu Judah riahhmun alan a si lai, an bubu in, Judah mi a hruitu hna cu Amminadab fapa Nahshon a si, 4amah bu cu an relning ah sang sarih, thong li, za ruk a si. 5Amah chang ah riahhmun a khuar hnga ding cu Issakhar phun an si lai, Issakhar mi a hruitu hna cu Zuar fapa Nethanel a si, 6amah bu cu an rel ning ah sang nga, thong li, le za li a si. 7Cu hnuah Zebulun phun an si lai, Zebulun mi a hruitu hna cu Helon fapa Eliab a si, 8amah bu cu an relning ah sang nga, thong sarih le za li a si. 9Judah riahhmun cu a ning piin, an bubu in, sing khat, sang riat, thong ruk le za li a si. Kal tikah anmah hi a pok hmasa bik an si lai.

10“Thlanglei kam i a um hnga ding cu Reuben riahhmun alan a si lai, an bubu in, Reuben mi a hruitu hna cu Shedeur fapa Elizur a si, 11amah bu cu an relning ah sang li, thong ruk le za nga a si. 12Cun amah a hun chang ah riahhmun a khuar hnga ding cu Simeon phun an si lai, Simeon mi a hruitu hna cu Zurishaddai fapa Shelumiel a si, 13amah bu cu an relning ah sang nga, thong kua le za thum a si. 14Cu hnuah Gad phun a si lai, Gad mi a hruitu hna cu Reuel fapa Eliasaf a si; 15amah bu cu an relning ah sang li, thong nga, za ruk le sawm nga a si. 16Reuben riahhmun cu a ning piin, an bubu in, sing khat, sang nga, thong khat, za li le sawm nga a si. Anmah hi a pokmi a pahnihnak an si lai.

17“Cun tonnak thlam cu a pok lai, riahhmun hna laifang i Levi mi hna riahhmun he cun; riahhmun an khuar ning te khan an pok lai, anmah le an umnak ning ciote khan, alan pakhat hnu pakhat in.

18“Nitlaklei kam i a um hnga ding cu Efraim riahhmun alan a si lai, an bubu in, Efraim mi a hruitu hna cu Ammihud fapa Elishama a si, 19amah bu cu an rel ning ah sang li le za nga a si. 20Cun amah chang ah cun Manasseh phun an si lai, Manasseh mi a hruitu hna cu Pedahzur fapa Gamaliel a si, 21amah bu cu an relning ah sang thum, thong hnih le za hnih a si. 22Cun Benjamin phun an si lai, Benjamin mi a hruitu hna cu Gideoni fapa Abidan a si, 23amah bu cu an relning ah sang thum, thong nga le za li a si. 24Efraim riah hmun cu a ning piin, an bubu in, sing khat, thong riat le za khat a si. Anmah hi kal tikah a pokmi a pathumnak an si lai.

25“Chaklei kamah Dan riahhmun alan, an bubu in, a si lai, Dan mi a hruitu hna cu Ammishaddai fapa Ahiezer a si, 26amah bu cu an relning ah sang ruk, thong hnih le za sarih a si. 27Cun amah chang ah riahhmun a khuar hnga ding cu Asher phun an si lai, Asher mi a hruitu hna cu Okhran fapa Pagiel a si, 28amah bu cu an relning ah sang li, thong khat le za nga a si. 29Cun Naftali phun an si lai, Naftali mi a hruitu hna cu Enan fapa Ahira a si, 30amah bu cu an relning ah sang nga, thong thum le za li a si. 31Dan riahhmun cu a ning piin sing khat, sang nga, thong sarih le za ruk a si. Anmah hi a pokmi a hmanung bik an si lai; alan pakhat hnu pakhat in.”

32Mah hihi Israel mi hna cu an phun cio ah rel tikah an si; riahhmun hna ah a ummi vialte an bu cio ah relmi cu sing ruk le thong thum, za nga le sawm nga an si. 33Sihmanhsehlaw Bawipa nih Moses nawl a pek bangin Levi mi hna cu Israel mi lakah rel an si lo.

34Cu bangin Israel mi nih an tuah. Bawipa nih Moses nawl a pekmi vialte bantukin, cu bangin an bu cio ah riahhmun an khuar, cun cu bangin an pok, anmah le an chungkhar cio ah, anmah le an phun ning cio ah.

⇑

[Remove Footnotes]