၁ ကရံၣ်သူး ၁

ပှၤလၢတၢ်ကိးအီၤဒ်သိး အကကဲထီၣ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အပှၤတၢ်မၢဖိဖဲယွၤအသး, ယၤစီၤပီလူးဒီးပဒီပုၢ်ဝဲၢ်စီၤစိၤ စသ့ၣ်, စံးဘၣ်ယွၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် လၢအအိၣ်လၢကရံၣ်သူး, ပှၤဘၣ်တၢ်ပာ်စီဆှံအီၤလၢယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အပူၤ, ဒီးတၢ်ကိးအီၤဒ်သိး အကကဲထီၣ်ပှၤစီဆှံ,ဒီးကယဲၢ်ပှၤအိၣ်တပူၤလၢ်လၢ်လၢ အကိးထီၣ်ပကစၢ်ယ့ၣ် ရှူးခရံာ်အမံၤ, အဝဲသ့ၣ်အကစၢ်ဒီးပကစၢ်, မ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်ဒီးတၢ်ဃူတၢ်ဖိးလၢပပၢ်ယွၤဒီး ပကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်န့ၣ်, ဘၣ်သုတက့ၢ်.

ယစံၤထီၣ်ပတြၢၤယကစၢ်လၢ သုဃိတထံၣ်ဃီ,လၢယွၤအဘျုးအဖှိၣ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤသုလၢ ယ့ၣ်ရှူးခရံာ် အပူၤအဃိ, အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, သုထူးထီၣ်တီၤထီၣ်လၢအပူၤလၢတၢ်ခဲလၢာ်, တၢ်ကတိၤခဲလၢာ်,ဒီးတၢ်သ့ၣ် ညါခဲလၢာ်, ဒ်တၢ်အုၣ်အသးလၢခရံာ်ကဲတၢ်ဂၢၢ်တၢ် ကျၢၤလၢသုကျါအသိးန့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး,သုကွၢ်လၢ်ပကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အတၢ်အိၣ်ဖျါအကျဲဒီး သုတအိၣ်ဘၣ်လၢတၢ်အလီၢ်ခံလၢ တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်နီတမံၤ ဘၣ်. ဒီးအဝဲဒၣ်ကဒုးအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤသုစ့ၢ်ကီးတုၤအကတၢၢ်, တုၤသုတၢ်ကမၣ်တအိၣ်ဘၣ်ဖဲ ပကစၢ် ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အမုၢ်တနံၤန့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ယွၤလၢအကိးန့ၢ်သုဆူတၢ်ရ့လိာ်သုသးဒီးအဖိခွါ ပကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ခရံာ်န့ၣ်,မ့ၢ်အကလုၢ်တီလီၤ.

၁၀ ဒီးပုၢ်သ့ၣ်ဝဲၢ်သ့ၣ်ဧၢ, ဒ်သိးသုကကတိၤတၢ်တမံၤဃီခဲလၢာ်, ဒီးတၢ်လီၤမုၢ်လီၤဖးသုတအိၣ်လၢသုကျါတဂ့ၤ, ဒီးသုကအိၣ်ဒီးသုကူၣ်ထီၣ်ဖးလီၤတၢ်တမံၤဃီ,ဒီးသုကဆိကမိၣ်တမံၤဃီဒီး, ပဃ့ကညးသုလၢပက စၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အမံၤလီၤ. ၁၁ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,ယဒီပုၢ်ဝဲၢ်သ့ၣ်ဧၢ, ပှၤလၢအဘၣ်ဃးဒီးနီၢ်ကျိးအ့ၤတဖၣ်, စံးဘၣ်တဲဘၣ်ယၤလၢတၢ်အ့ၣ်လိာ်ဆိးက့လိာ် အိၣ်လၢသု ကျါလီၤ. ၁၂ ဒီးယစံးတၢ်အံၤ, သုစံးသုဝဲတဂၤဒီးတဂၤ,ယဲဒၣ်အံၤ,ယမ့ၢ်ပှၤဘၣ်ဃးဒီးစီၤပီလူး, ဒီးယဲဒၣ်အံၤ,ယမ့ၢ်ပှၤဘၣ်ဃးဒီးစီၤအပီးလိၤဒီးယဲဒၣ်အံၤ, ယမ့ၢ်ပှၤဘၣ်ဃးဒီးစီၤက့ၤဖး, ဒီးယဲဒၣ်အံၤ,ယမ့ၢ်ပှၤဘၣ်ဃး ဒီးခရံာ်လီၤ. ၁၃ တၢ်လၢခရံာ်န့ၣ်လီၤဖးအသးဧါ,မ့ၢ်စီၤပီလူးဒိးသံအသးလၢ ထူၣ်စုညါအလိၤ လၢသုဂီၢ်ဧါ. မ့ၢ်သုဒိးဘျၢ*သုသးဆူစီၤပီလူးအမံၤအပူၤဧါ. ၁၄ ယစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤအဘျုးအဖှိၣ်လၢ ယတဘျၢ*ဘၣ်သုနီတဂၤဘၣ်, ယဘျၢ*ထဲစီၤကြံစပူၤ,ဒီးစီၤကါယူၤဧိၤ,-

၁၅ ဒ်သိးပှၤသုတစံးလၢ ယဘျၢ*တၢ်လၢယမံၤဒၣ်ယဲအ ပူၤ, နီတဂၤတဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. ၁၆ ဒီးယဘျၢ*စ့ၢ်ကီးစီၤစတ့းဖနၣ်အဟံၣ်ဖိလီၤ. လၢအဝဲန့ၣ်အမဲာ်ညါ,ယတသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢယဘျၢ*ပှၤဂုၤပှၤဂၤဘၣ်.

၁၇ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ဒ်သိးယကဘျၢ*တၢ်ဒီး,ခရံာ်တမၢဘၣ်ယၤဘၣ်. မ့ၢ်ဒ်သိးယကစံၣ်တဲၤတဲလိးတၢ်သးခုကစီၣ်လီၤ. လၢတၢ်ကူၣ်သ့အတၢ်ကတိၤတမ့ၢ်ဘၣ်, ဒ်သိးခရံာ်အထူၣ်စုညါအသုတကဲလၢ တၢ်ကလီကလီတ ဂ့ၤလီၤ. ၁၈ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ထူၣ်စုညါအတၢ်ကတိၤမ့ၢ်တၢ်ကလီကလီ, လၢပှၤလၢတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ, ပဝဲဒၣ်အမဲာ်ညါ,မ့ၢ်ယွၤအစိအကမီၤလီၤ.

၁၉ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,တၢ်ကွဲးအသး,ပှၤကူၣ်တၢ်သ့န့ၣ်, ယကမၤဟးဂီၤအတၢ်ကူၣ်သ့ဒီးပှၤလၢအသူၣ်ဆးသးဆးန့ၣ်, ယကဒုးကဲထီၣ်အ သူၣ်ဆးအသးဆးလၢတၢ်ကလီကလီလီၤ.ဟ ၡါ.၂၉း ၁၄*.

၂၀ ပှၤကူၣ်တၢ်သ့အိၣ်ဖဲလဲၣ်, ပှၤကွဲးလံာ်အိၣ်ဖဲလဲၣ်,ပှၤအအံၤတဃၣ်ဖိလၢ အတီတၢ်ကတိၤသ့န့ၣ်, အိၣ်ဖဲ လဲၣ်.ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်ကူၣ်သ့န့ၣ်, ယွၤမၤထီၣ်ဝဲလၢတၢ် တဂိာ်တသီၣ်ဘၣ်,တမ့ၢ်ဘၣ်ဧါ. ၂၁ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,တုၤမ့ၢ်လၢယွၤအတၢ်ကူၣ်သ့အပူၤဒီး, ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတသ့ၣ်ညါထီၣ်ဘၣ်ယွၤလၢ အတၢ်ကူၣ်သ့ဘၣ်သတးဒီး, ဘၣ်ယွၤအသးလၢအကအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ ပှၤလၢအနာ်ဝဲတဖၣ်, လၢတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤအတၢ်ကလီကလီအ ဃိလီၤ. ၂၂ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,ပှၤယူဒၤဖိဃ့တၢ်လီၤလး,ဒီးပှၤ ဟ့းလ့ၣ်ဖိဃုတၢ်ကူၣ်သ့, ၂၃ မ့မ့ၢ်ပဝဲဒၣ်အံၤ,ပစံၣ်တဲၤတဲလီၤခရံာ်ဒိးသံအသးလၢထူၣ်စုညါအလိၤ, လၢပှၤယူဒၤဖိအမဲာ်ညါ, တၢ်လီၤဃံၤအလီၢ်,ဒီးပှၤဟ့းလ့ၣ်ဖိ အမဲာ်ညါ, တၢ်ကလီကလီလီၤ. ၂၄ ဘၣ်ဆၣ်ဒီးလၢပှၤဘၣ်တၢ်ကိးန့ၢ်အီၤ,ပှၤယူဒၤဖိမ့ၢ်ဂ့ၤ, ပှၤဟ့းလ့ၣ်ဖိမ့ၢ်ဂ့ၤအမဲာ်ညါ, ခရံာ်, * ယွၤအစိအက မီၤဒီးယွၤအတၢ်ကူၣ်သ့န့ၣ်လီၤ. ၂၅ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,ယွၤအတၢ်ကလီကလီမ့ၢ်တၢ်ကူၣ်သ့န့ၢ် ပှၤကညီတက့ၢ်,ဒီးယွၤအတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ် မ့ၢ်တၢ်ဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်န့ၢ်ပှၤကညီတက့ၢ်လီၤ.

၂၆ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,ဒီပုၢ်ဝဲၢ်သ့ၣ်ဧၢ, လၢတၢ်ကိးန့ၢ်သုန့ၣ်သုထံၣ်လၢပှၤကူၣ်တၢ်သ့, ဒ်တၢ်ဖံးတၢ်ညၣ်အသိးန့ၣ်တအါဘၣ်, ပှၤအိၣ်ဒီးအစိအကမီၤတအါဘၣ်,ပဒိၣ်အ စၢၤအသွဲၣ်တအါဘၣ်. ၂၇ မ့ၢ်ယွၤဃုထၢတၢ်ကလီကလီလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢဒ်သိး အကမၤမဲာ်ဆှးပှၤကူၣ်တၢ်သ့,ဒီးယွၤဃုထၢတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢ ဒ်သိးအ ကမၤမဲာ်ဆှးပှၤဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်လီၤ. ၂၈ ဒီးယွၤဃုထၢတၢ်လၢအလၤအကပီၤ တအိၣ်ဘၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢ,ဒီးတၢ်လၢပှၤတပးကဲဘၣ်အီၤ, ဒီးတၢ်လၢအတမ့ၢ် ဘၣ်တၢ်ဘၣ်တဖၣ်, ဒ်သိးအကမၤဟးဂီၤကွံာ်တၢ်လၢ အမ့ၢ်တၢ်တဖၣ်, ၂၉ ဒ်သိးပှၤကညီသုတပာ်အသးက ဖၢလၢယွၤအမဲာ်ညါနီတဂၤတဂ့ၤလီၤ. ၃၀ လၢအဝဲဒၣ်အဃိ, သုအိၣ်သုဆိးလၢခရံာ်အပူၤ, လၢအကဲထီၣ်လၢယွၤန့ၣ်လၢတၢ်ကူၣ်သ့,ဒီးတၢ်တီတၢ်လိၤ, ဒီးတၢ် စီဆှံ, ဒီးတၢ်ပှ့ၤက့ၤတၢ်လၢပဂီၢ်, ၃၁ ဒ်သိးတၢ်ကမၤအသဒ်တၢ်ကွဲးအသးအသိးန့ၣ်, ပှၤလၢအပာ်အသးကဖၢလၢန့ၣ်, မ်အပာ်အသးကဖၢလၢလၢကစၢ်အပူၤတက့ၢ်. ဟယံး၉း၂၄*.

⇑

[Remove Footnotes]