၁ ယိၤဟၣ်သိၣ်တၢ် ၁

တၢ်လၢအအိၣ်ဝဲလၢအခီၣ်ထံးလံၤလံၤ, လၢပနၢ်ဟူလံ, လၢပထံၣ်လၢပမဲာ်လံ, လၢပကွၢ်ထံအီၤ,ဒီးလၢပ ဟံးအီၤလၢပစု, ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်မူ အကလုၢ်န့ၣ်, ဒီးတၢ်မူန့ၣ်အိၣ်ဖျါတ့ၢ်, ဒီးပထံၣ်လံ,ဒီးပအုၣ်ပသး,ဒီးပစံးဘၣ်တဲဘၣ်သုလၢတၢ်မူအထူအယိာ်လၢအအိၣ်တ့ၢ် ဒီးပၢ်အသိးန့ၣ်, ဒီးအိၣ်ဖျါထီၣ်လၢပှၤအံၤ, တၢ်လၢပထံၣ်ဘၣ်,ဒီးပနၢ်ဟူဘၣ်န့ၣ်, ပစံးဘၣ်တဲဘၣ်သုဒ်သိးသုဝဲသ့ၣ်စ့ၢ်ကီးသုကရ့လိာ်သုသးဒီးပှၤလီၤ. ဒီးပတၢ်ရ့လိာ်အံၤ, မ့ၢ်ပရ့လိာ်ပသးဒီးပၢ်, ဒီးအဖိခွါယ့ၣ်ရှူးခရံာ် လီၤ. တၢ်န့ၣ်တဖၣ်ပကွဲးန့ၢ် သုဒ်သိးသုတၢ်သးခုကလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်လီၤ.

ဒီးတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤလၢပနၢ်ဟူလၢအီၤ, ဒီးပစံးဘၣ်တဲဘၣ်က့ၤသုမ့ၢ်အအံၤ, ယွၤမ့ၢ်တၢ်ကပီၤ,ဒီးတၢ်ခံးတအိၣ်ဘၣ်လၢအပူၤနီတမံၤဘၣ်.

ပမ့ၢ်စံးလၢပရ့လိာ်ပသးဒီးအီၤ, ဒီးလဲၤတၢ်လၢတၢ်ခံးကျါဒီး, ပကတိၤတၢ်ကဘျံးကဘျၣ်,ဒီးပတမၤဘၣ်တၢ် မ့ၢ်တၢ်တီဘၣ်. မ့မ့ၢ်ပမ့ၢ်လဲၤတၢ်လၢတၢ်ကပီၤအပူၤ, ဒ်အဝဲဒၣ်အိၣ်လၢတၢ်ကပီၤအပူၤအသိးန့ၣ်ဒီး, ပရ့လိာ်ပသးသကိးသကိး,ဒီးအဖိခွါယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အသွံၣ်န့ၣ်သ့စီကွံာ်ပှၤလၢပတၢ်ဒဲးဘးခဲလၢာ်လီၤ.

ပမ့ၢ်စံးလၢပတၢ်ဒဲးဘးတအိၣ်ဘၣ်ဒီး, မ့ၢ်ပလီလီၤပ သး, ဒီးတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီတအိၣ်ဘၣ်လၢပပူၤဘၣ်. ပမ့ၢ်တဲာ်လီၤကျဲၤလီၤပတၢ်ဒဲးဘးဒီး, အဝဲဒၣ်အကလုၢ်တီ,ဒီးတီဝဲလိၤဝဲဒ်သိး အကပျၢ်ကွံာ်ပတၢ်ဒဲးဘး, ဒီးသ့စီ ကွံာ်ပှၤလၢကယဲၢ်တၢ်အၢတၢ်သီခဲလၢာ်လီၤ. ၁၀ ပမ့ၢ်စံးလၢပတမၤဘၣ်တၢ်ဒဲးဘးဒီး, မ့ၢ်ပပာ်အီၤလၢ ပှၤကတိၤတၢ်ကဘျံးကဘျၣ်, ဒီးအကလုၢ်အကထါတအိၣ်ဘၣ်လၢပပူၤဘၣ်.

⇑

[Remove Footnotes]