၁ ပ့းတရူး ၁

ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အပှၤတၢ်မၢဖိ,ယၤစီၤပ့းတရူး, ယစံးဘၣ်ပှၤတမှံၤဘၣ်ဃးဒီးတၢ်လီၤပြံလီၤပြါလၢပီၣ်တူး,လၢကလၤတံ,လၢကးပၤဒကံ,လၢအၤစံ,ဒီးလၢဘံၤသူၤနံအပူၤ န့ၣ်, ပှၤဘၣ်တၢ်ဃုထၢအီၤဒ်ပၢ်ယွၤအတၢ်သ့ၣ်ညါပာ်အသိး,လၢသးအတၢ်မၤစီဆှံအပူၤ, လၢအကစူၢ်တၢ်ဒီးဒိးဖှံအသးလၢယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အသွံၣ်န့ၣ်, မ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်,ဒီးတၢ်ဃူတၢ်ဖိးအါထီၣ်ဒီးသုတက့ၢ်.

ယွၤ,ပကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အပၢ်, မ်အဘၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤတက့ၢ်.အဝဲဒၣ်,ဒ်အတၢ်သးကညီၤဒိၣ်အသိး, မၤလိၣ်ထီၣ်ကဒီးပှၤလၢတၢ်မုၢ်လၢ်အမူအပူၤ, လၢယ့ၣ်ရှူးခရံာ် အတၢ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်လၢတၢ်သံအဃိ, ဆူတၢ်န့ၢ်သါလၢအတဟးဂီၤဘၣ်,ဒီးတဘၣ်အၢဘၣ်, ဒီးတလီၤညွံးဘၣ် အပူၤ,လၢတၢ်ပာ်ဝဲလၢသုဂီၢ်လၢမူခိၣ်လီၤ. သုဘၣ်တၢ်ပၢၤသုလၢယွၤအစိအကမီၤလၢတၢ်နာ်အဃိ, ပၢၢ်လၢတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤလၢ အအိၣ် ကတဲာ်ကတီၤအသးလၢအကဘၣ်တၢ်လီၣ်ဖျါထီၣ်အီၤဖဲတၢ်ကတၢၢ်အဆၢ အကတီၢ်လီၤ. လၢအဝဲန့ၣ်အဃိသုသူၣ်ဖှံသးညီ,ဘၣ်ဆၣ်ခဲကနံၣ်အံၤအလီၢ်မ့ၢ်အိၣ်ဒီး, သုသူၣ်အုးသးအုးတ စိၢ်လၢတၢ်လ့ပစီအါမံၤအဃိ, ဒ်သိးသုတၢ်နာ်အတၢ်မၤကွၢ်အီၤ, လၢအမ့ၢ်တၢ်လုၢ်တၢ်ပှ့ၤဒိၣ်န့ၢ်ထူ, လၢအဘၣ်တၢ်မၤကွၢ်အီၤလၢမ့ၣ်အူ နာ်သက့ဒီးဟးဂီၤဝဲန့ၣ်,ကအိၣ်ဖျါထီၣ်လၢတၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤ, ဒီးတၢ်ယူးတၢ်ယီၣ်,ဒီးတၢ်လၤကပီၤအဂီၢ်, ဖဲယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အတၢ်အိၣ် ဖျါထီၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဒၣ်န့ၣ်သုတထံၣ်ဘၣ်အီၤဘၣ်ဒီးသုအဲၣ်အီၤလီၤ.ခဲကနံၣ်အံၤသုတထံၣ်ဘၣ်နာ်သက့ဒီး,သုနာ်အီၤဒီး, သုသးခုဒီးတၢ်သးခုလၢပစံးတသ့ဘၣ်,ဒီးလၢပှဲၤဝဲဒီးတၢ်လၤကပီၤ, ဒီးသုဒိးန့ၢ်သုတၢ်နာ်အက တၢၢ်န့ၣ်, တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤသုသးလီၤ.

၁၀ လၢတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤန့ၣ်အဂ့ၢ်အကျိၤ, ဝံတဖၣ်ဃုကွၢ်,ဒီးသံကွၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲး, ဖဲအကတိၤတၢ်လၢဝံအ ကျိာ်လၢတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်ဘၣ်ဃးဒီးသုန့ၣ်လီၤ. ၁၁ ဒီးဖဲအအုၣ်ပာ်အသးလၢ ခရံာ်အတၢ်ဖှီၣ်တၢ်နးအဂ့ၢ်အကျိၤဒီးတၢ်လၤကပီၤလၢ အဝဲန့ၣ်အလီၢ်ခံအဂ့ၢ်အကျိၤန့ၣ်ဒီးခရံာ်အသးအိၣ်လၢအပူၤ, ဒုးနဲၣ်တၢ်မနုၤလဲၣ်,ဒီးအက တီၢ်ဆံးယံာ်လဲၣ်န့ၣ်, အဝဲသ့ၣ်ကွၢ်ထံကွၢ်ဆးလီၤ. ၁၂ ဒီးတၢ်လီၣ်ဖျါထီၣ်လၢအီၤလၢအမၤတၢ်န့ၣ်, တမ့ၢ်ဘၣ်လၢအဂီၢ်ဒၣ်ဝဲဘၣ်,မ့ၢ်လၢသုဂီၢ်လီၤ. ဒီးခဲကနံၣ်အံၤတၢ်န့ၣ်တဖၣ်ဘၣ် တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤသုလၢ ပှၤလၢအစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်သးခုအကစီၣ်, လၢသးစီဆှံလၢတၢ်မၢလီၤအီၤလၢမူခိၣ်လီၤ. ဒီးဆူအဝဲန့ၣ်အပူၤကလူးတဖၣ်တၢ်မိၣ်ကွၢ်ထံကွၢ်ဆးအသးလီၤ.

၁၃ မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး, ကံၢ်တူာ်ထီၣ်သုသးအယီၢ်ဒ့,ဒီးကီၤသုသး, ဒီးမုၢ်လၢ်သပှၢ်ပှၢ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်လၢတၢ်ကဟဲ စိာ်န့ၢ်သု,ဖဲယ့ၣ်ရှူးခရံာ်ကအိၣ်ဖျါထီၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. ၁၄ ဒ်ဖိသၣ်လၢအနၢ်လိၤအသိးန့ၣ်, ဒုးမၤက့ၤသုက့ၢ်သုဂီၤဒ်တၢ်သးကွံအခီၣ်ထံးလၢသုတသ့ၣ်ညါဘၣ်တၢ်ဘၣ်အ ပူၤအသိးန့ၣ်တဂ့ၤ. ၁၅ မ့မ့ၢ်ဒ်ပှၤလၢအကိးန့ၢ်သု,မ့ၢ်အစီအဆှံအသိးန့ၣ်, ကဲထီၣ်သုဝဲစ့ၢ်ကီးလၢအစီအဆှံလၢ သုမၤတၢ်ဖံးတၢ်ကိးအမံၤဒဲးအပူၤတက့ၢ်. ၁၆ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,တၢ်ကွဲးအသး,ကဲထီၣ်ပှၤစီဆှံတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယမ့ၢ်ပှၤစီဆှံလီၤ. *.

၁၇ ဒီးသုမ့ၢ်ကိးထီၣ်ပၢ်လၢ အတကွၢ်မဲာ်ဘၣ် တၢ်ဘၣ်ဒီး, စံၣ်ညီၣ်ပှၤကိးဂၤဒဲးဒ်အမၤတၢ်အသိးန့ၣ်ဒီး, အကတီၢ်လၢသုအိၣ်သုဆိးဒံးန့ၣ်, မ်သုအိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်ပျံၤ သးပျံၤတက့ၢ်. ၁၈ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, သုသ့ၣ်ညါလၢတၢ်တပှ့ၤက့ၤသုလၢတၢ်အုၣ်သံကျၣ်သံ, ဒ်စ့ဒီးထူအသိးလၢသု လုၢ်သုလၢ်လၢမိၢ်စိၤပၤစိၤအပူၤဘၣ်. ၁၉ မ့မ့ၢ်တၢ်ပှ့ၤက့ၤသုလၢခရံာ်အသွံၣ်, လၢအလုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်,ဒ်လၢသိဖိလၢအတၢ်သံၣ်သူမီၢ်ကျာ်, ဒီးအတၢ်မဲၣ်သူမဲၣ်ဂီၤတအိၣ် ဘၣ်အသိးလီၤ. ၂၀ အဝဲဒၣ်ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါပာ်အီၤလၢဟီၣ်ခိၣ်အခီၣ်ထံးတချုးအိၣ်ဒံးဘၣ်, ဘၣ်ဆၣ်ဒီးလၢတၢ်ကတၢၢ်အဆၢအကတီၢ်အံၤ, အိၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢသု ဂီၢ်လီၤ. ၂၁ မ့ၢ်အဝဲဒၣ်သတးဒီး, သုနာ်ယွၤ,လၢအဒုးဂဲၤဆၢထၢၣ်က့ၤအီၤလၢတၢ်သံအပူၤ, ဒီးမၤလၤကပီၤအီၤလီၤ.

၂၂ မ့ၢ်သုမၤစီဆှံသုသးလၢ သုစူၢ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢသးအဃိပၢၢ်လၢတၢ်အဲၣ်ဒီပုၢ်ဝဲၢ်နီၢ်နီၢ်သတးဒီး, မ်သုအဲၣ်လိာ်ကွံလိာ်သုသးလၢသုသးကဆှီသပှၢ်တၢၢ်တက့ၢ်.-

၂၃ သုတအိၣ်ဖျဲၣ်ကဒီးဘၣ်လၢ တၢ်အချံလၢ အအုၣ်သံကျၣ်သံဘၣ်.မ့ၢ်လၢတၢ်တအုၣ်သံကျၣ်သံဘၣ်. လၢယွၤအကလုၢ်အကထါလၢအမူဝဲ, ဒီးအိၣ်ဝဲဆိးဝဲလီၤထူလီၤ ယိာ်လီၤ. ၂၄ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,တၢ်ဖံးတၢ်ညၣ်ခဲလၢာ်န့ၣ်,မၤအသးဒ်နီၣ်ဧိၤ မံၤဧိၤအသိး,ဒီးအလၤကပီၤခဲလၢာ်ဒ်နီၣ်ဧိၤမံၤဧိၤအဖီအသိးလီၤ. နီၣ်ဧိၤမံၤဧိၤဃ့ထီၣ်ကွံာ်ဝဲ,ဒီးအဖီလီၤပလ့ၤကွံာ်လီၤ.

၂၅ မ့မ့ၢ်ယွၤအကလုၢ်အကထါန့ၣ်,အိၣ်ဝဲဆိးဝဲလီၤထူလီၤယိာ်လီၤ. ဟၡါ.၄၀း၆-၈*.ဒီးအဝဲန့ၣ်မ့ၢ်အကလုၢ်အကထါ လၢပှၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤသုလၢတၢ်သးခုအကစီၣ်န့ၣ်လီၤ.

⇑

[Remove Footnotes]