၁ သ့းစၤလနံ ၁

စီၤပီလူး,ဒီးစီၤစံလၤ,ဒီးစီၤတံၤမသ့း, စံးဘၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢသ့းစၤလနံ, လၢပၢ်ယွၤဒီးကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အပူၤန့ၣ်, မ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်,ဒီးတၢ်ဃူတၢ်ဖိးလၢပပၢ်ယွၤ ဒီးကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်န့ၣ်ဘၣ်သုတက့ၢ်.

ပသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤသုလၢပတၢ်ထုကတဖၣ်အပူၤ, ဒီးပစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤအဘျုးတထံၣ်ဃီလၢ သုခဲလၢာ်အ ဃိလီၤ. ပသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤတဘိယူၢ်ဃီ, သုတၢ်မၤဘၣ်ဃးဒီးတၢ်နာ်, ဒီးသုတၢ်ကျဲးစၢး ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ, ဒီးသုတၢ်ဝံသးစူၤ ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်လၢအအိၣ်လၢပကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အပူၤလၢယွၤဒီးပပၢ် အမဲာ်ညါလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,ဒီပုၢ်ဝဲၢ်လၢယွၤအဲၣ်အီၤ သ့ၣ်ဧၢ,ပသ့ၣ်ညါသုဘၣ်တၢ်ဃုထၢက့ၤသုလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပတၢ်သးခုအကစီၣ်အိၣ်ထဲတၢ်ကတိၤလၢသုဂီၢ်တမ့ၢ်ဘၣ်. မ့ၢ်အအိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီးတၢ်စိတၢ်ကမီၤ,ဒီးသးစီဆှံ, ဒီးတၢ်နာ်အလၢအပှဲၤလၢအအါ,ဒ်သုသ့ၣ်ညါလၢပမ့ၢ်ပှၤဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်လၢသုကျါ, ဒီးလၢသုဂီၢ်အသိးန့ၣ် လီၤ. ဒီးသုဒိးန့ၢ်တၢ်အကလုၢ်အကထါလၢတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အါအပူၤ, အိၣ်ဒီးသးစီဆှံအတၢ်သးခုသတးဒီးသု ကဲထီၣ်ပှၤကွၢ်လိပှၤဒီးကစၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီးသုကဲထီၣ်တၢ်အဒိအတဲာ်လၢပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်လၢ မၤက့းဒနံဒီးအဃါယၤခဲလၢာ်အဂီၢ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,ကစၢ်အကလုၢ်ကထါဟူထီသါလီၤလၢ သုအိၣ်ထဲလၢမၤက့းဒနံဒီးအဃါယၤအပူၤဧိၤတမ့ၢ်ဘၣ်,မ့ၢ်သုနာ်က့ၤယွၤန့ၣ်ဟူထီၣ်သါလီၤဝဲကိးပူၤဒဲး တုၤပစံးတၢ်အလီၢ် တအိၣ်ဘၣ်နီတမံၤဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤပှၤတဖၣ်အကစၢ်ဒၣ်ဝဲစံၣ်တဲၤတဲလီၤလၢ ပလဲၤနုာ်လၢသုကျါမ့ၢ်တၢ်ဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်, ဒီးလၢသုဃၣ်ကွံာ်သုသးလၢတၢ်ဂီၤဆူယွၤအအိၣ် ဒ်သိးသုကမၤယွၤလၢအမူဝဲ ဒီးမ့ၢ်တၢ်နီၢ်နီၢ်တ ဂၤအတၢ်, ၁၀ ဒီးဒ်သိးသုကကွၢ်လၢ်အဖိခွါလၢမူခိၣ်,လၢအဒုးဂဲၤဆၢထၢၣ်က့ၤအီၤလၢတၢ်သံ,ယ့ၣ်ရှူး,လၢအထုးထီၣ်ကွံာ်ပှၤလၢတၢ်သးဒိၣ် လၢအကဟဲဝဲအပူၤ တဂၤအကျဲလီၤ.

⇑

[Remove Footnotes]