၁ တံၤမသ့း ၁

ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အပှၤတၢ်မၢဖိ, ဒ်ယွၤလၢအအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤ, ဒီးယ့ၣ်ရှူးခရံာ်ပတၢ်မုၢ်လၢ်, အတၢ်မၤလိာ်အ သိး, ယၤစီၤပီလူးအံၤ, ယစံးဘၣ်ယဖိနီၢ်နီၢ်လၢတၢ်နာ်အပူၤ,စီၤတံၤမသ့းဧၢ, မ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်, တၢ်သူၣ်ကညီၤသးကညီၤ, တၢ်ဃူတၢ်ဖိးလၢပပၢ်ယွၤဒီး ပကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အအိၣ်,ဘၣ်နၤတက့ၢ်.

လၢယလဲၤဆူမၤက့းဒနံန့ၣ်, ဒ်ယဃ့ကညးနၤလၢနကအိၣ်ဒံးလၢအ့းဖ့းစူးအပူၤ, ဒ်သိးနကမၤလိာ်ပှၤတနီၤနီၤလၢအသုတသိၣ်က့ၤသီက့ၤတၢ်အဂုၤအဂၤတဂ့ၤ,-

လၢအသုတသးအိၣ်ပူတဖၣ်, ဒီးတၢ်ဂံၢ်ထံးဃဲၤလာ်လၢအကတၢၢ်တအိၣ်ဘၣ်တဂ့ၤအသိးန့ၣ်, မၤတက့ၢ်.တၢ်န့ၣ်တဖၣ်တမၤဂၢၢ်မၤကျၢၤဘၣ် ယွၤအလုၢ်အလၢ်လၢအဘၣ်ဃးဒီးတၢ်နာ်ဘၣ်, အခိၣ်တလိာ်မၤအါထီၣ်တၢ်အ့ၣ်လိာ်ဆိးက့လိာ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤလိာ်န့ၣ်အကတၢၢ်မ့ၢ်တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံဘၣ်ဃးဒီးသးကဆှီ, ဒီးသးလၢအသ့ၣ်ညါဒၣ်တၢ်လၢအဂ့ၤ,ဒီး တၢ်နာ်နီၢ်နီၢ်လီၤ. တၢ်န့ၣ်တဖၣ်ပှၤတနီၤနီၤဟးကမၣ်ဝဲသတးဒီး, လဲၤကပိာ်ကပၤဆူတၢ်ကတိၤကလီကလီ လီၤ. ပှၤတဖၣ်န့ၣ်တၢ်မိၣ်ကဲအသးလၢတၢ်သိၣ်တၢ်သီသရၣ်ဘၣ်ဆၣ်ဒီး, တၢ်လၢအစံးဝဲမ့ၢ်ဂ့ၤ,တၢ်လၢအက တိၤဆူၣ်လၢအဂ့ၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, အနၢ်တပၢၢ်ဘၣ်ဝဲဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်ဒီးတၢ်သိၣ်တၢ်သီန့ၣ်,ပမ့ၢ်မၤအီၤတီတီလိၤလိၤဒီး, ပသ့ၣ်ညါလၢအမ့ၢ်တၢ်ဂ့ၤလီၤ. ပသ့ၣ်ညါတၢ်အံၤ,တၢ်ပာ်လီၤတၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢ ပှၤတီပှၤလိၤအဂီၢ်တမ့ၢ်ဘၣ်. မ့ၢ်လၢပှၤမၤကမၣ်တၢ်,ဒီးပှၤတစူၢ်ဘၣ်တၢ်ဘၣ်,လၢပှၤတယူးတယီၣ်ဘၣ်ယွၤ, ဒီးလၢပှၤတၢ်ဒဲးဘးဖိ,လၢပှၤတစီတဆှံဘၣ်, ဒီးလၢပှၤအၢပှၤသီ,လၢပှၤတီၢ် အမိၢ်, ဒီးလၢပှၤတီၢ်အပၢ်,လၢပှၤမၤသံပှၤကညီ, ၁၀ လၢပှၤမၤကမၣ်မုၣ်ကမၣ်ခွါ, လၢပှၤအဲၣ်ပကၢၤ,လၢပှၤဟုၣ်န့ၢ်ပှၤကညီ, လၢပှၤကတိၤတၢ်ကဘျံးကဘျၣ်, လၢပှၤတမၤဘၣ်ဝဲဒ်အဆိၣ်တၢ်အသိးတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. ဒီးတၢ်အဂုၤအဂၤလၢအထီဒါတၢ်သိၣ်တၢ်သီအဂ့ၤအဘၣ်,-

၁၁ ဒ်ယွၤလၢအဘၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ, အတၢ်သးခုအကစီၣ်အိၣ်ဒီးအလၤကပီၤ, လၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤလၢယၤအံၤအသိး,မ့ၢ်အိၣ်ဒီး,လၢအဝဲန့ၣ်အဂီၢ်လီၤ.

၁၂ ဒီးပကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်လၢ အဒုးဆူၣ်ထီၣ်ယဂံၢ်ယဘါန့ၣ်, ယစံးထီၣ်ပတြၢၤအဘျုးအဖှိၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပာ်ယၤလၢပှၤအကလုၢ်တီ, ဒီးပာ်ယၤလၢတၢ်မၤ အတၢ်အပူၤလီၤ. ၁၃ ယဲဒၣ်အံၤလၢအခီၣ်ထံးန့ၣ်,ယမ့ၢ်ပှၤဒုၣ်ဒွဲၣ်တၢ်, ဒီးပှၤမၤအၢမၤသီတၢ်, ဒီးပှၤအဒူလီၤ.ဘၣ်ဆၣ်ဒီယန့ၢ်ဘၣ်တၢ်သးကညီၤလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,ယတသ့ၣ်ညါဘၣ်တၢ်ဘၣ်, ဒီးယတနာ်ဘၣ်တၢ်ဘၣ်ဒီး,ယ မၤတၢ်န့ၣ်လီၤ. ၁၄ ဒီးပကစၢ်အဘျုးအဖှိၣ်အါထီၣ်အါအါကလဲာ်, အိၣ်ဒီးတၢ်နာ်ဒီးတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံလၢအအိၣ်လၢယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အပူၤလီၤ.

၁၅ တၢ်ကတိၤလၢအမ့ၢ်အတီ, ဒီးဂ့ၤလၢပှၤခဲလၢာ်တူၢ်လိာ်တထံၣ်မ့ၢ်အအံၤ, ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်ဟဲလီၤလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢ, ဒ်သိးအကအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤတၢ်ဒဲးဘးဖိ,လၢယ မ့ၢ်အဒိၣ်ကတၢၢ်တဂၤလီၤ. ၁၆ ဘၣ်ဆၣ်ဒီးယဒိးတၢ်သးကညီၤယၤအဂ့ၢ်မ့ၢ်အအံၤ, ဒ်သိးယ့ၣ်ရှူးခရံာ်ကဒုးနဲၣ်အတၢ်ဝံသးစူၤခဲလၢာ်လၢယၤအဒိၣ်ကတၢၢ်တဂၤအပူၤလၢယကကဲထီၣ်အဒိအတဲာ်လၢ ပှၤလၢအကနာ်က့ၤအီၤလၢခံတဖၣ်အဂီၢ်, ဒ်သိးအကန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မူအထူအယိာ်လီၤ.

၁၇ ဒီးစီၤပၤအထူအယိာ်, သံတသ့,အိၣ်တဖျါ,ကစၢ်တဂၤဃီန့ၣ်, မ်တၢ်ယူးတၢ်ယီၣ်, ဒီးတၢ်လၤကပီၤအိၣ်ဒီးအီၤအစိၤစိၤအဃၣ်ဃၣ်တက့ၢ်.အၤမ့ၣ်.

၁၈ ဖိစီၤတံၤမသ့းဧၢ, တၢ်မၤလိာ်အံၤယဟ့ၣ်လီၤနၤ, ဒ်တၢ်စံးပာ်လၢဝံအကျိာ်လၢနဂ့ၢ်နကျိၤအသိး, ဒ်သိးလၢ အဃိန့ၣ်နကဒုးတၢ်ဒုးလၢအဂ့ၤ, ၁၉ ဒီးအိၣ်ဒီးတၢ်နာ်,ဒီးသးလၢအသ့ၣ်ညါဒၣ်တၢ်လၢအဂ့ၤ, လၢပှၤတနီၤနီၤပာ်ကွံာ်ဝဲသတးဒီး, လၢတၢ်နာ်အဂ့ၢ်န့ၣ်အကဘီဟးဂီၤဝဲ လီၤ. ၂၀ စီၤဟူၤမ့းနဲ,ဒီးစီၤအလ့းစၣ်ဒြူးအိၣ်ဝဲလၢအကျါလီၤ. ဒီးဒ်သိးတၢ်ကသိၣ်လိအီၤလၢအသုတဒုၣ်ဒွဲၣ်တၢ်တဂ့ၤန့ၣ်, ယဟ့ၣ်လီၤကွံာ်လံအီၤဆူမုၣ်ကီၤလံၢ်အစုပူၤလံ.

⇑

[Remove Footnotes]