၂ ကရံၣ်သူး ၁

ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အတၢ်မၢဖိ ဖဲဒၣ်ယွၤအသး,ယၤ, စီၤပီလူး, ဒီးဒီပုၢ်ဝဲၢ်စီၤတံၤမသ့း, စံးဘၣ်ယွၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢအအိၣ်လၢကရံၣ်သူးအပူၤ, ဒီးကယဲၢ်ပှၤစီဆှံ ခဲလၢာ်လၢအအိၣ်လၢအဃါယၤဒီကီၢ်ညါန့ၣ်, မ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်, ဒီးတၢ်ဃူတၢ်ဖိးလၢပပၢ်ယွၤ, ဒီးကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အအိၣ်န့ၣ်ဘၣ်သုတက့ၢ်.

ယွၤပကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အပၢ်, တၢ်သးကညီၤအပၢ်,ဒီးတၢ်မၤမုာ်ခဲလၢာ်အကစၢ်, မ်အဘၣ်တၢ်စံးထီၣ်ပ တြၢၤအီၤတက့ၢ်. အဝဲဒၣ်မၤမုာ်ထီၣ်ပှးလၢပတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ခဲလၢာ်အပူၤ, ဒ်သိးပကမၤမုာ်ထီၣ်ပှၤလၢအဘၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်တမံၤမံၤ, လၢတၢ်မုာ်လၢယွၤမၤမုာ် ပသးန့ၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,ဒ်ခရံာ်အတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အါဝဲဂီၢ်ဝဲလၢပပူၤအသိးန့ၣ်, တၢ်မၤမုာ်ထီၣ်ပှၤလၢခရံာ်အဃိ, အါဝဲဂီၢ်ဝဲဒ်န့ၣ်အသိးလီၤ.

ဒီးပမ့ၢ်ဘၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ဒီး, မ့ၢ်တၢ်မၤမုာ်ထီၣ်က့ၤသု, ဒီးတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤသုဂီၢ်,ဒီးပမ့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤမုာ်ထီၣ်က့ၤပှၤဒီး, မ့ၢ်တၢ်မၤမုာ်ထီၣ်က့ၤလၢအကဲထီၣ်ဝဲလၢသုဝံသးစူၤတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ် တမံၤဃီလၢပဘၣ်ပဝဲစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ဒီးပတၢ်မုၢ်လၢ်လၢသုဂီၢ်န့ၣ် အိၣ်ဂၢၢ် ဆိးကျၢၤလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပသ့ၣ်ညါ,ဒ်သုဘၣ်ဃးဒီးတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အသိးန့ၣ်, သုဘၣ်ဃးစ့ၢ်ကီးဒီးတၢ် မၤမုာ်ထီၣ်က့ၤန့ၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,ပုၢ်သ့ၣ်ဝဲၢ်သ့ၣ်ဧၢ,ပသးတအိၣ်ဘၣ်လၢ သုတသ့ၣ်ညါဘၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်လၢအဘၣ်ပှၤလၢအၤစံ, လၢပဘၣ်တၢ်နးကဲၣ်ဆိးတုၤပဒိးတကဲဘၣ်, တုၤဒၣ်လဲာ်ပတမုၢ်လၢ်လၢၤဘၣ် လၢပကမူဘၣ်. မ့မ့ၢ်ပအိၣ်ဒီးတၢ်စံၣ်ညီၣ်သံပှၤလၢပပူၤဒၣ်ပဝဲ, ဒ်သိးပသုတနာ်လီၤပသးတဂ့ၤ, မ့ၢ်ယွၤ, လၢအမၤဂဲၤဆၢထၢၣ်က့ၤပှၤသံန့ၣ်လီၤ. ၁၀ အဝဲဒၣ်ထုးထီၣ်ပှၤလၢတၢ်သံဆူၣ်ပှဲၤန့ၣ်, ဒီးခဲကနံၣ်အံၤထုးထီၣ်ပှၤ, ဒီးမ့ၢ်သုမၤစၢၤဃုာ်စ့ၢ်ကီးလၢတၢ်ထုကဖၣ်အဃိ ဒီး, ပမုၢ်လၢ်လၢအကထုးထီၣ်ဒံးပှၤ, ၁၁ ဒ်သိးပဘၣ်ဘျုးဘၣ်ဖှိၣ်လၢပှၤအါဂၤအဃိဒီး, ပှၤအါဂၤကစံးထီၣ်ပတြၢၤတၢ်အဘျုးအဖှိၣ်လၢပဃိလီၤ.

၁၂ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပပာ်ပသးကဖၢလၢအလီၢ်မ့ၢ်အအံၤ,ပသးလၢအသ့ၣ်ညါဒၣ်တၢ်န့ၣ်, အုၣ်အသးလၢပမၤတၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢ, ဒီးအါတက့ၢ်လၢသုဂီၢ်မ့ၢ်လၢတၢ်စီဆှံဒီးတၢ်တီတၢ်လိၤဘၣ်ဃးဒီးယွၤအပူၤ, တမ့ၢ်ဘၣ်လၢတၢ်ကူၣ်သ့ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဖံးတၢ်ညၣ်ဘၣ်, မ့ၢ်လၢ ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်လီၤ. ၁၃ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပကွဲးန့ၢ်သုထဲတၢ်တဖၣ်လၢသုဖး, ဒီးသုအၢၣ်လီၤအီလီၤ, ဒီးယမုၢ် လၢ်လၢသုကအၢၣ်လီလီၤတုၤအကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ. ၁၄ ဒ်န့ၣ်သိးစ့ၢ်ကီး, သုအၢၣ်လီၤအီလီၤတ့ၢ်တနီၤလၢပမ့ၢ်သုပာ်သုသးကဖၢလၢအလီၢ်, ဒ်သုမ့ၢ်စ့ၢ်ကီးလၢပတၢ်အသိး, လၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အမုၢ်တနံၤန့ၣ်လီၤ.

၁၅ ဒီးလၢတၢ်နာ်အံၤအပူၤ ယပာ်လီၤယသးလၢယကလဲၤဆိတက့ၢ်ဆူသုအိၣ်, ဒ်သိးသုကန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဘျုး ခံဘျီတဘျီလီၤ. ၁၆ ဒီးယကလဲၤပူၤကွံာ်သုဆူမၤက့းဒနံ, ဒီးယကဟဲက့ၤကဒါလၢမၤက့းဒနံဆူသုအိၣ်, ဒီး သုကဆှၢယၤလၢညါဆူကီၢ်ယူဒၤလီၤ. ၁၇ မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး, ယသးအိၣ်ဒ်န့ၣ်,မ့ၢ်ယမၤမှံတၢ်န့ၣ်ဧါ. တၢ်လၢယတိာ်န့ၣ်, မ့ၢ်ယတိာ်ဒ်တၢ်ဖံးတၢ်ညၣ်အသိး,ဒ်သိးတၢ်မ့ၢ်လီၤမ့ၢ်လီၤ, ဒီးတၢ်တမ့ၢ်ဘၣ်တမ့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်,က အိၣ်ဒီးယၤန့ၣ်ဧါ. ၁၈ ဘၣ်ဆၣ်ဒီး,ဒ်ယွၤမၤအကလုၢ်တီအသိးန့ၣ်, ပကတိၤတၢ်ဒီးသုတမ့ၢ်ဘၣ်, တၢ်မ့ၢ်ဒီး တၢ်တမ့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်ဘၣ်. ၁၉ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,ယွၤအဖိခွါယ့ၣ်ရှူးခရံာ်, လၢပဝဲဒၣ်,ယၤဒီးစီၤစံၤလဝ့နုၤ, ဒီးစီၤတံၤမသ့း, စံၣ်တဲၤတဲလီၤအီၤလၢသကျါ, တကဲထီၣ်တၢ်မ့ၢ်ဒီးတၢ်တမ့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်ဘၣ်. မ့ၢ်တၢ်မ့ၢ်ကဲထီၣ်လံလၢ အဝဲဒၣ်အပူၤလီၤ. ၂၀ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ဖဲဒၣ်ယွၤစံးပာ်တၢ်တဖၣ်, မ့ၢ်တၢ်မ့ၢ်လၢအဝဲဒၣ်အပူၤ, သတးဒီး,မ့ၢ်စ့ၢ်ကီးအၤမ့ၣ်လၢအဝဲဒၣ်အဃိ, လၢယွၤအလၤကပီၤအ ဂီၢ်လၢပဝဲဒၣ်အဃိလီၤ. ၂၁ ဒီးပှၤလၢအမၤအိၣ်စံာ်အိၣ်ကျၢၤပှၤဒီးသုလၢခရံာ်အပူၤ, ဒီးဖှူပှၤန့ၣ်, မ့ၢ်ယွၤ,-

၂၂ လၢအစဲဃာ်ပနီၣ်ပှၤ, ဒီးဟ့ၣ်လီၤသးအတၢ်ဟ့ၣ်ကီၤလၢပသးကံၢ်ပူၤလီၤ.

၂၃ ဒီၤယကိးထီၣ်ယွၤဒ်သိးအကအုၣ်အသးလၢ ယသးအဖီခိၣ်, လၢယသးလီသုအဃိဒီး,ယတဟဲဒံးဘၣ်ဆူ ကရံၣ်သူးဘၣ်လီၤ. ၂၄ တမ့ၢ်ဘၣ်လၢပကဲကစၢ်လၢသုတၢ်နာ်အဖီခိၣ်ဘၣ်, မ့ၢ်ပမ့ၢ်ပှၤမၤစၢၤသုသးခုတၢ်လီၤ.အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,သုအိၣ်ဆၢထၢၣ်လၢတၢ်နာ်လီၤ.

⇑

[Remove Footnotes]