၂ ယိၤဟၣ်သိၣ်တၢ် ၁

ယၤပှၤသးပှၢ်အံၤ, ယစံးဘၣ်နီၢ်ကူၤရံလၢတၢ်ဃုထၢအီၤ, ဒီးအဖိတဖၣ်လၢယအဲၣ်အီၤလၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအပူၤ,ဒီးတမ့ၢ်ဘၣ်ထဲယၤဘၣ်, မ့ၢ်စ့ၢ်ကီးကယဲၢ်ပှၤလၢအ သ့ၣ်ညါတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ, လၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢအအိၣ်လၢပပူၤ, ဒီးလၢအကအိၣ်ဒီးပှၤလီၤထူလီၤယိာ်အဃိ,-

တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်, တၢ်သူၣ်ကညီၤတၢ်သးကညီၤ,တၢ်ဃူတၢ်ဖိးလၢပၢ်ယွၤ, ဒီးပၢ်အဖိခွါယ့ၣ်ရှူးခရံာ်လၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဒီးတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံအပူၤန့ၣ်ကအိၣ်ဒီးပှၤလီၤ.

ယထံၣ်န့ၢ်လံနဖိတနီၤ လဲၤတၢ်လၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအပူၤ,ဒ်ပဒိးန့ၢ်တၢ်မၤလိာ်လၢပၢ်အသိးန့ၣ်ဒီး, ယသးခုဒိၣ် မးလီၤ. ဒီးခဲကနံၣ်အံၤ,နီၢ်ကူၤရံဧၢ,ယဃ့ကညးနၤ, တမ့ၢ်ဘၣ်ဒ်ယကွဲးတၢ်မၤလိာ်အသီအသိးဘၣ်,မ့ၢ်တၢ်လၢပန့ၢ်ဘၣ်လၢအခီၣ်ထံးန့ၣ်, လၢပကအဲၣ်လိာ်ကွံလိာ်ပ သးလီၤ. ဒီးတၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံလၢပကလဲၤတၢ်ဒ်အတၢ်မၤလိာ်တဖၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိာ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်အံၤ,လၢပကလဲၤလၢအပူၤ, ဒ်ပနၢ်ဟူလၢအခီၣ်ထံး အသိးန့ၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤလီတၢ်အါဂၤလဲၤထီၣ်ဆူဟီၣ်ခိၣ်ချၢ, လၢအတအၢၣ်လီၤအီလီၤဘၣ်လၢယ့ၣ်ရှူးခရံာ်ဟဲလၢပဖံးပညၣ်အပူၤဘၣ်. အဝဲန့ၣ်မ့ၢ်ပှၤလီတၢ်တဂၤန့ၣ်ဒီးပှၤဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ်ခရံာ်န့ၣ်လီၤ.

ဒ်သိးသုသုတဒုးဟါမၢ်သုတၢ်မၤတဖၣ်တဂ့ၤ, ဒီးဒ်သိးသုကန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်အလၢအပှဲၤဒီး, ပလီၢ် သုသးတက့ၢ်. ကယဲၢ်ပှၤလၢအမၤကမၣ်တၢ်, ဒီးတအိၣ်တဆိးဘၣ်လၢ ခရံာ်အတၢ်သိၣ်တၢ်သီအပူၤဘၣ်န့ၣ်, တအိၣ်ဘၣ်ဒီးယွၤဘၣ်. ပှၤလၢအအိၣ်ဝဲဆိးဝဲလၢခရံာ်အတၢ်သိၣ်တၢ်သီအပူၤန့ၣ်, မ့ၢ်အအိၣ်ဒီးပၢ်ဒီးဖိခွါန့ၣ်လီၤ.

၁၀ ပှၤတဂၤဂၤမ့ၢ်ဟဲဆူသုအိၣ်, ဒီးတဟဲစိာ်ဘၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီအံၤဘၣ်ဒီး, တူၢ်လိာ်အီၤလၢသုဟံၣ်ပူၤတဂ့ၤ. ဒီးစံး တၢ်အမုာ်မ်အအိၣ်ဒီးနၤတက့ၢ်န့ၣ်,တဂ့ၤ.-

၁၁ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤလၢအစံး, တၢ်အမုာ်မ်အအိၣ်ဒီးအီၤတက့ၢ်န့ၣ်, မ့ၢ်အဘၣ်ဃးဒီးအဝဲဒၣ် အမၤတၢ်လၢအအၢန့ၣ်လီၤ.

၁၂ မ့ၢ်တၢ်ကွဲးန့ၢ်သုအဂ့ၢ်အကျိၤအိၣ်အါမံၤဒီး, တၢ်တမိၣ်ကွဲးဘၣ်ယသးလၢစးခိဒီးကသံၣ်ထံဘၣ်.မ့မ့ၢ်ယမုၢ်လၢ်လၢယကဟဲဆူသုအိၣ်,ဒီးကတိၤလိာ်ပသးလၢထးခိၣ်သကိးထးခိၣ်,ဒ်သိးပတၢ်သူၣ်ခုသးခုကလၢထီၣ်ပှဲၤ ထီၣ်လီၤ. ၁၃ နဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ်လၢတၢ်ဃုထၢအီၤအဖိတဖၣ်န့ၣ်ကတိၤဒိၣ်နၤလီၤ.

⇑

[Remove Footnotes]