၂ ပ့းတရူး ၁

ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အခ့အပှၤဒီးအပှၤတၢ်မၢဖိ, ယၤစီၤၡံမိၣ်ပ့းတရူး, ယစံးဘၣ်ပှၤလၢအန့ၢ်ဘၣ်တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်တမံၤဃီဒီးပှၤ, လၢယွၤဒီးပတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ် က့ၤ,ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်,အတၢ်တီတၢ်လိၤအပူၤန့ၣ်, မ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်,ဒီးတၢ်ဃူတၢ်ဖိးအါထီၣ်လၢသုဂီၢ်, လၢတၢ်သ့ၣ်ညါယွၤ,ဒီးပကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အပူၤန့ၣ်တက့ၢ်.

အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, မ့ၢ်လၢတၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးဒီးပှၤလၢအကိးန့ၢ်ပှၤလၢအလၤကပီၤ, ဒီးအတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါဒၣ်ဝဲသတးဒီး, ယွၤအစိအကမီၤဟ့ၣ်လီၤလံပှၤလၢကယဲၢ်တၢ် ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်မူဒီးတၢ်ယူးယီၣ်ယွၤ, ဒီးဟ့ၣ်လီၤလံစ့ၢ်ကီးပှၤလၢတၢ်စံးပာ်အဒိၣ်အမုၢ်ဒီးအလုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်, ဒ်သိးသုကပူၤဖျဲးဒီးတၢ်ဟးဂီၤလၢ အကဲထီၣ်ဝဲလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢလၢပသးကွံတၢ်အဃိ, ဒီးန့ၢ်ဃုာ်တၢ်အလုၢ်အ လၢ်ဘၣ်ဃးဒီးယွၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိစ့ၢ်ကီး,သုမၤတၢ်လၢကယဲၢ်တၢ်ဂုာ်မၤခဲလၢာ်သတးဒီး, လၢသုတၢ်နာ်အဖီခိၣ်, ပာ်ဖှိၣ်တၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါ,ဒီးလၢတၢ်ဂ့ၤတၢ် ဝါအဖီခိၣ်,တၢ်သ့ၣ်ညါ, ဒီးလၢတၢ်သ့ၣ်ညါအဖီခိၣ်,တၢ်ကီၤပသး, ဒီးလၢတၢ်ကီၤပသးအဖီခိၣ်,တၢ်ဝံသးစူၤ ဒီးလၢတၢ်ဝံသးစူၤအဖီခိၣ်,တၢ်ယူးယီၣ်ယွၤ, ဒီးလၢတၢ်ယူးယီၣ်ယွၤအဖီခိၣ်, တၢ်အဲၣ်ပုၢ်အဲၣ်ဝဲၢ်,ဒီးလၢတၢ် အဲၣ်ပုၢ်အဲၣ်ဝဲၢ်အဖီခိၣ်,တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,တၢ်တဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်အိၣ်လၢသုပူၤ, ဒီးမ့ၢ်အါထီၣ်ဝဲဒီး,ကဒုးကဲထီၣ်သုလၢသုတမ့ၢ်ဘၣ်ပှၤအကၢၣ်အကျူ, ဒီးပှၤတသၣ်ထီၣ်ဘၣ်လၢ တၢ်သ့ၣ်ညါ ပကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခ ရံာ်အဂ့ၢ်န့ၣ်ဘၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤလၢတၢ်န့ၣ်တဖၣ်တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်, မ့ၢ်ပှၤမဲာ်ဘျီၣ်, ဒီးတထံၣ်ဘၣ်တၢ်အယံၤဘၣ်, ဒီးသးပ့ၤနီၣ်လၢအဒိးကဆှီထီၣ်အသးလၢအတၢ်ဒဲးဘးလီၢ်လံၤန့ၣ်လီၤ.

၁၀ မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး, ဒီပုၢ်ဝဲၢ်သ့ၣ်ဧၢ,ကျဲးစၢးမၤဂၢၢ်မၤကျၢၤတၢ်ကိးန့ၢ်သုဒီးတၢ်ဃုထၢသု,ဒိၣ်ဒၣ်တၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, သုမ့ၢ်မၤတၢ်တဖၣ်န့ၣ်ဒီး, သုတလီၤဃံၤ လၢၤဘၣ်နီတခီၣ်ဘၣ်. ၁၁ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,ဒ်န့ၣ်အသိးတၢ်ကကပာ်ဖှိၣ်ဒီးသုထူးထူးတီၤတီၤ လၢတၢ်လဲၤနုာ်ဆူတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ, ပကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အဘီအမုၢ်အထူအယိာ်အပူၤလီၤ.

၁၂ မ်ဒ်န့ၣ်ဒီးသုသ့ၣ်ညါတၢ်န့ၣ်တဖၣ်, ဒီးသုအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤ လၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢအအိၣ်ဒီးသုနာ်သက့ဒီးယကဂုာ်ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်သုလၢအဂ့ၢ်အကျိၤ, တဘိယူၢ် ဃီလီၤ. ၁၃ ဒီးယဆိကမိၣ်လၢယအိၣ်ဒံးလၢဒဲအံၤအဖၢမုၢ်ဒီး, ယဂ့ၤထိၣ်ဂဲၤသုလၢတၢ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်အဂီၢ်လီၤ.-

၁၄ ယသ့ၣ်ညါလၢယဘၣ်ပာ်ကွံာ်ယဒဲအံၤချ့သဒံး, ဒ်ပက စၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်ဒုးနဲၣ်ယၤအသိးန့ၣ်လီၤ. ၁၅ ဒီးယကကျဲးစၢးတၢ်ဒ်သိးယက့ၤက့ၤအလီၢ်ခံန့ၣ်, သုကသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်တၢ်တဖၣ်အံၤတထံၣ်ဃီလီၤ.

၁၆ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, လၢပဒုးသ့ၣ်ညါသုလၢပကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အစိအကမီၤ, ဒီးအဟဲလီၤအဂ့ၢ်အကျိၤန့ၣ်,ပတပိာ်ဘၣ်ပူကဲထီၣ်လၢတၢ်ကူၣ်တၢ်ဆးန့ၣ်ဘၣ်. မ့မ့ၢ်ပမ့ၢ်ပှၤ လၢအထံၣ်ဘၣ်အစိအကမီၤလၢပမဲာ်လီၤ. ၁၇ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, လၢတၢ်အကလုၢ် *, မ့ၢ်အဒိးန့ၢ်တၢ်ပာ် ဒိၣ်ပာ်ထီ,ဒီးတၢ်လၤတၢ်ကပီၤလၢပၢ်ယွၤန့ၣ်လီၤ. ၁၈ ဒီးဖဲပအိၣ်ဒီးအီၤလၢကစၢၢ်စီဆှံအလိၤအဖၢမုၢ်ဒီး, ပနၢ်ဟူ တၢ်အကလုၢ်အံၤလၢအဟဲလီၤလၢမူခိၣ်လီၤ. ၁၉ ဒီးပအိၣ်ဒီးဝံအကလုၢ်ဂၢၢ်န့ၢ်ကျၢၤန့ၢ်အလီၢ်တက့ၢ်, လၢသုဂ့ၤကွၢ်ထံအီၤဒ်မ့ၣ်အူဒၢကပီၤထီၣ်လၢတၢ်ခံးအလီၢ်အသိးတုၤလၢမုၢ်ဆ့ၣ်ထီၣ်, ဒီးဆၣ်တူၢ်ဂီၤထီၣ်ဘးလၢသုသး ကံၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. ၂၀ သ့ၣ်ညါဆိတၢ်အံၤတက့ၢ်.လံာ်အကလုၢ်လၢဝံအကျိာ်န့ၣ်, တၢ်တဒုးအိၣ်ဖျါထီၣ်အခီပညီဖဲ ဒၣ်ပသးပလိၤနီတထံၣ်ဘၣ်. ၂၁ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,ဝံအကလုၢ်တဟဲဘၣ်ဝဲလၢပျၢၤဖဲဒၣ်ပှၤကညီအသးဘၣ်. မ့ၢ်ဒ်သးစီဆှံဘိးထီၣ်အသးအသိးန့ၣ်,ယွၤအပှၤစီဆှံကတိၤတၢ်န့ၣ်လီၤ.

⇑

[Remove Footnotes]