၂ သ့းစၤလနံ ၁

စီၤပီလူးဒီးစီၤစံလၤ ဒီးစီၤတံၤမသ့း,စံးဘၣ်ပှၤသ့းစၤလနံဖိအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢပပၢ်ယွၤဒီး ပကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ် အပူၤန့ၣ်, မ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်ဒီးတၢ်ဃူတၢ်ဖိးလၢပပၢ်ယွၤဒီးကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အအိၣ်န့ၣ်ဘၣ်သုတက့ၢ်.

ပုၢ်သ့ၣ်ဝဲၢ်သ့ၣ်ဧၢ, ပဂ့ၤစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤအဘျုးအဖှိၣ်လၢသုဃိတဘိယူၢ်ဃီ, ဒ်တၢ်အကြၢးအဘၣ်အသိးလီၤ.အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, သုတၢ်နာ်ဒိၣ်ထီၣ်ဒိၣ်မး,ဒီးသုတၢ်အဲၣ် လိာ်ကွံလိာ်သုသးကိးဂၤဒဲးန့ၣ်,အါထီၣ်ဝဲလီၤ. မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး, မ့ၢ်သုတၢ်ဝံသးစူၤ, ဒီးသုတၢ်နာ်,လၢသုဘၣ်တၢ်မၤအၢမၤသီဒီးတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အပူၤအဃိဒီး,ပဝဲဒၣ်ပကစၢ်ဒၣ်ပဝဲအံၤ,ပပာ်ပသးကဖၢလၢလၢသုဂ့ၢ်,လၢယွၤ အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်အပူၤလီၤ. အဝဲန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်အုၣ်အသးဘၣ်ဃးဒီးယွၤ အတၢ်စံၣ်ညီၣ်တီလၢ အပာ်သုလၢသုဂ့ၤဘၣ်ဃးဒီးယွၤအဘီအမုၢ်, လၢသုတူၢ်တၢ်လၢအ ဃိစ့ၢ်ကီးအဂ့ၢ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,မ့ၢ်တၢ်တီတၢ်လိၤလၢယွၤ, လၢအကဟ့ၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်လၢပှၤလၢအမၤနးမၤ ဖှီၣ်သု, ဒီးလၢအကဟ့ၣ်ပှၤလၢအဘၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်သုဝဲသ့ၣ်အံၤ, လၢသုကန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အိၣ်ဘှံးဒီးပှၤ,ဖဲကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအိၣ်ဖျါထီၣ်လၢမူခိၣ် အိၣ်ဒီးအကလူးဘၣ် ဃးဒီးအစိအကမီၤ, လၢမ့ၣ်အူလၣ်အပူၤလၢအကဟ့ၣ်ဆၢတၢ်လၢပှၤတသ့ၣ်ညါဘၣ်ယွၤ, ဒီးပှၤတစူၢ်ဘၣ်ပကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အတၢ်သးခုအကစီၣ်အကတီၢ် လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ကဘၣ်အတၢ်ဒဲးဘးလၢတၢ်ဟးဂီၤအထူအယိာ်လၢယွၤအမဲာ်ညါ,ဒီးအစိအကမီၤလၢအလၤ အကပီၤအအိၣ်, ၁၀ ဖဲအဟဲဝဲလၢမုၢ်တနံၤန့ၣ်လၢအကဘၣ်တၢ်မၤလၤကပီၤအီၤလၢအပှၤစီဆှံ, ဒီးကဲထီၣ်တၢ်ကမၢကမၣ်အလီၢ်လၢကယဲၢ်ပှၤလၢအနာ်တၢ်, အကတီၢ်လီၤ.အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,ပတၢ်အုၣ်ပသးန့ၣ်ဘၣ်တၢ်နာ်အီၤလၢသုန့ၣ်လီၤ.

၁၁ လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ပဘါထုကဖၣ်လၢသုဂီၢ်တဘိယူၢ်ဃီဒ်သိး ပကစၢ်ကပာ်သုလၢပှၤဂ့ၤဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ကိးက့ၤအီၤ,ဒီးကမၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ကယဲၢ်တၢ်အဲၣ်ဒိးဘၣ်ဃးဒီးတၢ်မၤဂ့ၤ, ဒီးတၢ်မၤဘၣ်ဃးဒီးတၢ်နာ်, အိၣ်ဒီး တၢ်အစိအကမီၤ, ၁၂ ဒ်သိးပကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အမံၤကဘၣ်တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤလၢသုပူၤ, ဒီးသုဝဲလၢအဝဲဒၣ်အပူၤ, ဒ်ပကစၢ်ယွၤဒီးကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဘျုးအဖှိၣ်အိၣ်ဝဲအသိးန့ၣ်လီၤ.

⇑

[Remove Footnotes]