၂ တံၤမသ့း ၁

ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အပှၤတၢ်မၢဖိ, ကဲထီၣ်လၢယွၤအသးဒ်တၢ်စံးပာ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်မူအိၣ်လၢယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အပူၤအ သိးန့ၣ်,ယၤစီၤပီလူးအံၤ, ယစံးဘၣ်ယဖိလၢယအဲၣ်အီၤ,စီၤတံၤမသ့း,မ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်,တၢ်သူၣ်ကညီၤတၢ်သးကညီၤ, တၢ်ဃူတၢ်ဖိးလၢပၢ်ယွၤဒီးပကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်န့ၣ်,ဘၣ်နၤတက့ၢ်.

ယစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤအဘျုးအဖှိၣ်, လၢယမၤအတၢ်လၢယထူယထံး, လၢယသးလၢအသ့ၣ်ညါဒၣ်တၢ်အဂ့ၤ, လၢယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤနၤတဘိယူၢ်ဃီလၢယတၢ် ထုကဖၣ်လၢမုၢ်ဆါဆဲးလၢမုၢ်နၤအဃိလီၤ. ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤနမဲာ်ထံလီၤသတးဒီး, ယဆၢထံၣ်ဘၣ်နၤဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်, ဒ်သိးယတၢ်သးခုကလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ် လီၤ. ဒီးယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤတၢ်နာ်နီၢ်နီၢ်, လၢအအိၣ်လၢနပူၤ, ဒီးအိၣ်ဆိလၢနဖံနီၢ်လိၤအ့ၣ်အပူၤ,ဒီးလၢနမိၢ်နီၢ်အူနံက့ၤအပူၤ, ဒီးယနာ်နီၢ်နီၢ်လၢအအိၣ်စ့ၢ်ကီးလၢ နပူၤန့ၣ်လီၤ. မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး, ယဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်နၤ,ဒ်သိးနကထိၣ်ဂဲၤထီၣ် တၢ်ဟ့ၣ်လၢအအိၣ်လၢနပူၤလၢ ယပာ်ယစုလၢနလိၤအဃိလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,ယွၤဟ့ၣ်လီၤပှၤလၢပသးသုၣ်တမ့ၢ်ဘၣ်, မ့ၢ်ပသးဘၣ်ဃးဒီးတၢ်စိတၢ်ကမီၤ, ဒီးတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ,ဒီးတၢ်သူၣ်ဂၢၢ်သးကျၢၤလီၤ.

မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး, တၢ်အုၣ်အသးဘၣ်ဃးဒီးပကစၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, ယၤအပှၤဘၣ်စၢဃာ်မ့ၢ်ဂ့ၤ,နသုတမဲာ်ဆှးတဂ့ၤ.မ့မ့ၢ်ဒိးဃုာ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ဒီးယၤ လၢတၢ်သးခုအကစီၣ် အဃိ, ဒ်ယွၤအစိအကမီၤအသိးတက့ၢ်. အဝဲဒၣ်န့ၣ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤ, ဒီးကိးပှၤလၢတၢ်ကိးအစီအဆှံ,ဒ်ပတၢ်ဖံးတၢ်မၤအသိးတမ့ၢ်ဘၣ်. မ့ၢ်ဒ်အတၢ်ကူၣ်ပာ်ဒၣ်ဝဲဒီးအဘျုးအဖှိၣ်လၢအဟ့ၣ်ပှၤလၢ ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အပူၤ လၢတၢ်လီၤထူလီၤယိာ်, ၁၀ ဒီးခဲကနံၣ်အံၤအိၣ်ဖျါထီၣ်လၢတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤ, ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အတၢ်အိၣ်ဖျါအဃိ, ပှၤလၢအမၤဟးဂီၤတၢ်သံဒီးလီၣ်ဖျါထီၣ်တၢ်မူဒီးတၢ်သံတသ့ဘၣ်, လၢတၢ်သးခုအကစီၣ်အပူၤ လီၤ. ၁၁ လၢတၢ်အံၤအဂီၢ် တၢ်ပာ်ယၤလၢပှၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်, ဒီးပှၤတၢ်မၢဖိ, ဒီးပှၤသိၣ်လိပှၤကလုာ်တဖၣ် လီၤ. ၁၂ မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး,ယဘၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်တဖၣ်အံၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး,ယမဲာ်တဆှးဘၣ်.အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,ယစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤမတၤမတၤန့ၣ်ယသ့ၣ်ညါ, ဒီးယနာ်လၢအကပၢၤတၢ်လၢယပာ်လၢအစုပူၤသ့ဝဲတုၤမုၢ်နံၤတနံၤန့ၣ်လီၤ.

၁၃ တၢ်ကတိၤအဂ့ၤအဘၣ်လၢနနၢ်ဟူလၢယၤအံၤအဂ့ၢ်မိၢ်ပှၢ်န့ၣ်ဟံးဃာ်အီၤလၢတၢ်နာ်ဒီးတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ,လၢ ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အပူၤတက့ၢ်. ၁၄ တၢ်အဂ့ၤတမံၤလၢတၢ်အးက့ၤလၢနစုပူၤန့ၣ်ပၢၤအီၤလၢသးစီဆှံ, လၢအအိၣ်ဝဲဆိးဝဲလၢပပူၤအဃိန့ၣ်တက့ၢ်.

၁၅ ကယဲၢ်ပှၤအိၣ်လၢအၤစံခဲလၢာ်န့ၣ် ဃၣ်ကွံာ်အသးလၢယၤအံၤ, နသ့ၣ်ညါလီၤ. စီၤဖူက့းလူး,ဒီးစီၤအ့းရံမိ က့းန့ၤ,အိၣ်ဝဲလၢအကျါလီၤ. ၁၆ မ်ကစၢ်သူၣ်ကညီၤသးကညီၤစီၤအီးနံၤစံဖရူးအဟံၣ်ဖိတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,အဝဲဒၣ်န့ၣ်မၤခုၣ်မၤမုာ်ယၤတလီၢ်လီၢ်တလီၢ်လီၢ်, ဒီးအမဲာ် တဆှးဘၣ်လၢယထးသွဲအဃိဘၣ်. ၁၇ ဒီးလၢအအိၣ်ဝဲလၢရိမ့ၤအပူၤန့ၣ်,ဃုယၤသပှၢ်ပှၢ်,ဒီးထံၣ်န့ၢ်ယၤလီၤ.-

၁၈ မ်ကစၢ်ဟ့ၣ်အထံၣ်န့ၢ် တၢ်သးကညီၤလၢကစၢ်လၢမုၢ်တနံၤန့ၣ်တက့ၢ်. ဒီးအဝဲဒၣ်မၤစၢၤယၤလၢအ့းဖ့းစူးအပူၤ,လၢတၢ်ဆံးအါဆံးအါန့ၣ်,နသ့ၣ်ညါကစီဒီလီၤ.

⇑

[Remove Footnotes]