၃ ယိၤဟၣ်သိၣ်တၢ် ၁

ယၤပှၤသးပှၢ်အံၤ, ယစံးဘၣ်ပှၤလၢ တၢ်အဲၣ်အီၤစီၤကါယူး,လၢယအဲၣ်အီၤလၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအပူၤလီၤ.

ပှၤလၢတၢ်အဲၣ်အီၤတဂၤဧၢ, လၢတၢ်ခဲလၢာ်အဖီခိၣ်န့ၣ်, ယဘါထုကဖၣ်လၢနကဘီၣ်ထီၣ်ညီထီၣ်,ဒီးအိၣ် ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒ်နသးဘီၣ်ထီၣ်ညီထီၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တုၤဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဖၣ်ဟဲအုၣ်အသးလၢနတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအဂ့ၢ်အကျိၤ, ဒ်နလဲၤတၢ်လၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအ ပူၤအသိးန့ၣ်ဒီး,ယသးခုဒိၣ်မးလီၤ. ယတၢ်သးခုဒိၣ်န့ၢ်ယနၢ်ဟူလၢယဖိတဖၣ်လဲၤတၢ်လၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအပူၤန့ၣ်တအိၣ်ဘၣ်နီတမံၤဘၣ်.

ပှၤလၢတၢ်အဲၣ်အီၤတဂၤဧၢ, တၢ်လၢနမၤလၢပဒီပုၢ်ဝဲၢ်ဒီး ပှၤတမှံၤတဖၣ်န့ၣ်,နမၤလၢနကလုၢ်တီခဲလၢာ် လီၤ. နတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံအဂ့ၢ်အကျိၤန့ၣ်,အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်အုၣ်အသးလၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အမဲာ်ညါလီၤ. ဒီးနမ့ၢ်မၤစၢၤအတၢ်လဲၤလၢညါ, ဒ်တၢ်ဂ့ၤဘၣ်ဃးဒီးယွၤအသိးဒီး,န ကမၤတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဘၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အဝဲသ့ၣ်လဲၤဝဲလၢတၢ်အမံၤအဃိ, ဒီးတဟံးန့ၢ်ဘၣ်ပှၤကလုာ်တဖၣ် အတၢ်နီတမံၤဘၣ်. မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး,ဂ့ၤလၢပတူၢ်လိာ်ပှၤဒ်န့ၣ်အသိးတဖၣ်ဒ်သိးပကကဲပှၤမၤဃုာ်တၢ်ဒီးအီၤလၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအပူၤလီၤ.

ယကွဲးန့ၢ်တ့ၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ် အတၢ်တစဲးလီၤ.မ့မ့ၢ်စီၤဒံအိၤတြ့ၤဖံလၢ အအဲၣ်ဒိးကဲလၢအခိၣ်တဂၤန့ၣ်,တ တူၢ်လိာ်ဘၣ်ပှၤဘၣ်. ၁၀ မ်ဒ်န့ၣ်ဒီးယမ့ၢ်ဟဲဒီး, အဝဲဒၣ်အတၢ်မၤလၢအမၤဝဲ, ဒီးကတိၤလုၣ်ကိပှၤလၢတၢ်ကတိၤအအၢအသီန့ၣ်, ယကဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်အီၤလီၤ. ဒီးတကျၢၤဒံးဘၣ်အသးလၢတၢ်ထဲန့ၣ်ဘၣ်.အခိၣ်တလိာ်အကစၢ်ဒၣ်ဝဲတတူၢ်လိာ်ဘၣ်ဒီပုၢ်ဝဲၢ်န့ၣ်ဘၣ်.ဒီးပှၤလၢအသါကတူၢ်လိာ်အီၤန့ၣ်,အဝဲဒၣ်တြီ, ဒီးဟီထီၣ်ကွံာ်အီၤလၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤလီၤ.

၁၁ ပှၤလၢတၢ်အဲၣ်အီၤတဂၤဧၢ, ကွၢ်လိတၢ်အၢတၢ်သီတဂ့ၤ.မ့မ့ၢ်ကွၢ်လိတၢ်ဂ့ၤန့ၣ်တက့ၢ်.ပှၤလၢအမၤတၢ်ဂ့ၤန့ၣ်ဘၣ်ဃးဒီးယွၤ, ဒီးပှၤလၢအမၤတၢ်အၢန့ၣ်တထံၣ်ဘၣ်ယွၤဘၣ်.

၁၂ ပှၤခဲလၢာ်,ဒီးတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအကစၢ်ဒၣ်ဝဲအုၣ်အသးလၢစီၤဒ့ၤမ့ၤတြံၤအဂီၢ်, ဒီးပဝဲဒၣ်အံၤပအုၣ်ပသးစ့ၢ်ကီး,ဒီးသုသ့ၣ်ညါလၢပတၢ်အုၣ်ပသးန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလီၤ.

၁၃ ယကွဲးတၢ်အဂ့ၢ်အကျိၤအိၣ်အါမံၤ, ဘၣ်ဆၣ်ဒီးတၢ်တမိၣ်ကွဲးဘၣ်ယသးလၢကသံၣ်ထံဒီးနီၣ်ကွဲးတၢ်ဘၣ်.-

၁၄ မ့မ့ၢ်ယမုၢ်လၢ်လၢယကထံၣ်နၤချ့ချ့,ဒီးကတိၤလိာ်ပသးလၢထးခိၣ်သကိးထးခိၣ်လီၤ.

၁၅ မ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အိၣ်ဒီးနၤတက့ၢ်. ပသကိးတဖၣ်ကတိၤဒိၣ်နၤလီၤ. ကတိၤဒိၣ်ပသကိးတဖၣ်လၢအမံၤန့ၣ်တက့ၢ်.

⇑

[Remove Footnotes]