တၢ်မၢဖိအမၤတၢ်. ၁

စီၤသီးဖံၤလူးဧၢ, ကယဲၢ်တၢ်လၢယ့ၣ်ရှူးမၤဒီးသိၣ်က့ၤသီက့ၤလၢအခီၣ်ထံးတုၤလီၤလၢ မုၢ်တနံၤလၢအမၤလိာ်ပှၤတၢ်မၢဖိလၢအဃုထၢဝဲတဖၣ်, လၢသးစီဆှံ, ဒီးဘၣ်တၢ်စိာ်ထီၣ်အီၤန့ၣ်, ၂-၃ ယကွဲးပာ်လံာ်တဘ့ၣ်လံ.- ဒီးအဝဲဒၣ်ဒုးနဲၣ်အသးလၢအီၤ လၢအမူဒံးလၢအဒိးတၢ်အလီၢ်ခံ, လၢတၢ်အုၣ်အသးအါမံၤလၢပသးဒ့ဒီတသ့ဘၣ်,ဒီးအိၣ်ဖျါထီၣ်လၢအီၤအနံၤလွံၢ်ဆံညါ, ဒီးကတိၤတၢ်ဘၣ်ဃးဒီးယွၤအဘီအမုၢ်လီၤ.

ဒီးအဝဲသ့ၣ် အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်ဒီးအီၤ, ဒီးအဝဲဒၣ်မၤလိာ်အီၤဒ်သိးအသုတဟးထီၣ်လၢယရူၤၡလ့ၣ်တဂ့ၤ. မ့မ့ၢ်လၢအကဆူလၢ်ဟူပၢ်အတၢ်စံးပာ်, လၢသုနၢ်ဟူတ့ၢ် လၢယၤလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, စီၤယိၤဟၣ်ဘျၢ*တၢ်လၢထံကျါ, မ့မ့ၢ်ဆူညါတအါနံၤအါသီဘၣ်ဒီး, သုကဒိးဘျၢသုသးလၢသးစီဆှံအပူၤလီၤ.

မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး အဝဲသ့ၣ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်ဝံၤဒီး, သံကွၢ်အီၤဒီးစံးဝဲဒၣ်, ကစၢ်ဧၢ, မ့ၢ်နကဟ့ၣ်လီၤက့ၤဘီမုၢ်လၢ အံၣ်စရ့လး ခဲကနံၣ်အံၤဧါ. ဒီးစံးဘၣ်အီၤ, အမုၢ်အလါ, အဆၢအကတီၢ်, လၢပၢ်ပာ်လီၤလၢအစိအကမီၤ ဒၣ်ဝဲအပူၤန့ၣ်, တၢ်တဒုးသ့ၣ်ညါဘၣ်သုဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး ဖဲသးစီဆှံဟဲလီၤလၢသုလိၤဝံၤဒီး, သုကဒိးန့ၢ်တၢ်အစိအကမီၤ, ဒီးသုကကဲထီၣ်ယပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်လၢယရူၤၡလ့ၣ်, ဒီးကီၢ်ယူဒၤဒီကီၢ်ညါ, ဒီးၡၤမရံ,ဒီးပၢၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ်အကတၢၢ်လီၤ.

ဒီးစံးတၢ်န့ၣ်တဖၣ်ဝံၤဒီး, အဝဲသ့ၣ်ကွၢ်အီၤ အဖၢမုၢ်ဒီး, တၢ်ဟံးထီၣ်န့ၢ်အီၤ, ဒီးတၢ်အၢၣ်ဒိးန့ၢ်အီၤလၢအဝဲ သ့ၣ်အမဲာ်ညါလီၤ. ၁၀ ဒီးအဝဲသ့ၣ်ကွၢ်ထံကွၢ်ဆးဆူမူခိၣ်ဖဲအက့ၤထီၣ်အဖၢမုၢ်ဒီး, ကွၢ်ကွၢ်, ပှၤခံဂၤကူသိးတၢ်ဝါ, အိၣ်ထီၣ်လၢအဝဲသ့ၣ်အဃၢၤ, ၁၁ ဒီးစံးဝဲဒၣ်, ပှၤကၤလံၤလါဖိသ့ၣ်ဧၢ, သုအိၣ်ဆၢထၢၣ်ကွၢ်ထီၣ်ဆူမူခိၣ် မ့ၢ်အဘၣ်မနုၤလဲၣ်. ယ့ၣ်ရှူးအကစၢ်ဒၣ်ဝဲလၢတၢ်စိာ်ထီၣ်ကွံာ်အီၤလၢသုအိၣ်ဆူမူခိၣ်န့ၣ်, ကဟဲလီၤက့ၤဒ်သုထံၣ်အက့ၤထီၣ်ဆူမူခိၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ.

၁၂ တုၤနုၤတစုပှၤတဖၣ်န့ၣ် က့ၤက့ၤဆူယရူၤၡလ့ၣ် လၢကစၢၢ်ကိးဝဲအမံၤလၢသ့ၣ်စၤယံး အအိၣ်လၢအယံၤဒီး ယရူၤၡလ့ၣ်အိၣ်ဘှံးအနံၤတနံၤလဲၤကျဲလီၤ. ၁၃ ဒီးတုၤအဟဲနုာ်ဒီး, လဲၤထီၣ်ဆူဒၢးအိၣ်လၢအထီၣ်ထီတတီၤလီၤ.ဒီးဖဲန့ၣ်အိၣ်ဝဲဆိးဝဲမ့ၢ်စီၤပ့းတရူးဒီးစီၤယိၤဟၣ်, စီၤယၤကိာ်ဒီးစီၤအၣ်ဒရ့း, စီၤဖံလံးပူးဒီးစီၤသိၤမါ, စီၤဘၢ်သလီးမဲဒီးစီၤမးသဲ, စီၤအၤလဖဲအဖိခွါစီၤယၤကိာ်ဒီးစီၤၡံ မိၣ်စ့ၤလိာ်, ဒီးစီၤယၤကိာ်အဒီပုၢ်ဝဲၢ်စီၤယူဒၤလီၤ. ၁၄ အဝဲသ့ၣ်ခဲလၢာ်အိၣ်ဒီးပိာ်မုၣ်သ့ၣ်, ဒီးယ့ၣ်ရှူးအမိၢ်နီၢ်မၤရံ,ဒီးအဒီပုၢ်ဝဲၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်, ဘါထုကဖၣ်တၢ်တဘိယူၢ်ဃီလၢအသးတဖျၢၣ်ဃီလီၤ.

၁၅ ဒီးတၢ်လၢမုၢ်နံၤတဖၣ်န့ၣ်, စီၤပ့းတရူး ဂဲၤဆၢထၢၣ်လၢဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဖၣ်အကျါ, *, ဒီးစံးဝဲဒၣ်, ၁၆ ပှၤပုၢ်သ့ၣ်ဝဲၢ်သ့ၣ်ဧၢ, တၢ်ကွဲးအသး, လၢသးစီဆှံစံးပာ်လၢစီၤဒၤဝံးအထးခိၣ်, လၢစီၤယူဒၤ, လၢအဆှၢပှၤလၢအဟံးဃာ်ယ့ၣ်ရှူးအဂ့ၢ်န့ၣ်, တ လၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဘၣ်ဒီး, အိၣ်တသ့ဘၣ်. ၁၇ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,အဝဲဒၣ်န့ၣ်, တၢ်ဂံၢ်အီၤလၢပကျါ, ဒီးန့ၢ်ဘၣ်အလီၢ်လၢ တၢ်မၤအံၤအပူၤလီၤ. ၁၈ အဝဲဒၣ်န့ၣ်ပှ့ၤဟီၣ်ခိၣ်အကဝီၤလၢအဘူးအၢအလဲသီ, ဒီးလီၤတဲာ်ဆှိခိၣ်, ဒီးအဖးဖီပိၢ် ဖး, ဒီးအပှံာ်လီၤလဲာ်ခဲလၢာ်လီၤ. ၁၉ ဒီးပှၤအိၣ်ဝဲဆိးဝဲလၢယရူၤၡလ့ၣ်သ့ၣ်ညါဝဲခဲလၢာ်သတးဒီး, ယုၢ်ဟီၣ်ခိၣ်တကဝီၤန့ၣ်အမံၤလၢအကလုၢ်ဒၣ်ဝဲလၢအၤက့းလဒၤမါ, ဒ် ပစံးတၢ်အသိး, တၢ်သွံၣ်အဟီၣ်ခိၣ်ကဝီၤလီၤ. ၂၀ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်အိၣ်ကွဲးအသးလၢလံာ်စံးထီၣ်ပတြၢၤ,မ်အအိၣ်အဆးအလီၢ်, အိၣ်သယုၢ်တက့ၢ်.မ်ပှၤသုတအိၣ်တဆိးလၢအပူၤတဂ့ၤ. *.ဒီး,မ်ပှၤဂၤထီၣ်ဘး အကွၢ်တၢ်အလီၢ်တက့ၢ်. *.

၂၁-၂၂မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး လၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး နုာ်ဘၣ်ဟးထီၣ်လၢပကျါလၢစီၤယိၤဟၣ်ဘျၢ*တၢ်, တုၤလီၤအနံၤအသီလၢအဘၣ်တၢ်စိာ်ထီၣ်ကွံာ်လၢပအိၣ်န့ၣ်, ပှၤလဲၤတၢ်လၢပကျါကိးအကတီၢ်ဒဲးတဖၣ်, ဘၣ်ကဲထီၣ်ပှၤအုၣ်အသးဒီးပဝဲဒၣ်, လၢအဂဲၤဆၢထၢၣ်က့ၤအဂ့ၢ်, တဂၤလီၤ.

၂၃ ဒီးအဝဲသ့ၣ်ပာ်လီၤပှၤခံဂၤ, စီၤယိၤသးကိးဝဲလၢ စီၤဘၢ်စဘါ, ဒီးကိးက့ၤဝဲအမံၤသီလၢစီၤယူစတူး, ဒီးစီၤ မးသံ, ၂၄ ဒီးဘါထုကဖၣ်တၢ်ဒီးစံးဝဲဒၣ်, ကစၢ်လၢအသ့ၣ်ညါပှၤခဲလၢာ်အသူၣ်အသးဧၢ, ပှၤခံဂၤအံၤ, ဒုးနဲၣ်တ ဂးလၢနဃုထၢနဲ, ၂၅ ဒ်သိးအကန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤအလီၢ်, ဒီးတၢ်မၢဖိအလီၢ်အံၤ, လၢစီၤယူဒၤလီၤတဲာ်ကွံာ်ဝဲဒ်သိးအ ကက့ၤက့ၤဝဲဆူအလီၢ်ဒၣ်ဝဲတက့ၢ်. ၂၆ ဒီးဖးဝဲ, ဒီးဘၣ်စီၤမးသံ, ဒီးတၢ်ဂံၢ်ဃုာ်အီၤလၢ ပှၤတၢ်မၢဖိတဆံတဂၤအကျါလီၤ.

⇑

[Remove Footnotes]