ကလီးစဲ ၁

ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အပှၤတၢ်မၢဖိဖဲယွၤအသး, စီၤပီလူးဒီးပ ဒီပုၢ်ဝဲၢ်စီၤတံၤမသ့း, ပစံးဘၣ်ပှၤစီဆှံ,ဒီးဒီပုၢ်ဝဲၢ်လၢအကလုၢ်တီလၢ ခရံာ်အပူၤအိၣ်လၢကလီးစဲန့ၣ်, မ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်ဒီးတၢ်ဃူတၢ်ဖိးလၢ ပပၢ်ယွၤဒီးကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်န့ၣ်ဘၣ်သုတက့ၢ်.

ပဘါထုကဖၣ်တၢ်လၢသုဂီၢ် တဘိယူၢ်ဃီဒီး, ပစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤပကစၢ် ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အပၢ်အဘျုးအဖှိၣ် လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပနၢ်ဟူသုတၢ်နာ်လၢယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အ ပူၤ,ဒီးသုတၢ်အဲၣ်လၢပှၤစီဆှံခဲလၢာ်, လၢတၢ်မုၢ်လၢ်အိၣ်ပာ်ဖှိၣ်လၢသုဂီၢ်လၢမူခိၣ်အဃိလီၤ. လၢတၢ်မုၢ်လၢ်န့ၣ်, သုနၢ်ဟူလၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအကလုၢ်အကထါဘၣ် ဃးဒီးတၢ်သးခုအကစီၣ်, လၢအဟဲဆူသုအိၣ်ဒ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢခဲလၢာ်စ့ၢ်ကီးအသိး, ဒီးသၣ်ထီၣ်ဝဲဒီးအါထီၣ်ဒ်လၢသုကျါစ့ၢ်ကီးအသိး, လၢမုၢ်နံၤလၢသုနၢ်ဟူအီၤ, ဒီးသ့ၣ်ညါထီၣ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်လၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ လံၤလံၤန့ၣ်လီၤ. ဒ်သုမၤလိတၢ်လၢစီၤအ့းပၤဖြါလၢတၢ်အဲၣ်အီၤ, ကုၢ်ဖိသကိးဒီးပှၤ,လၢအမ့ၢ်ခရံာ်အခ့အပှၤ အကလုၢ်တီလၢသုဂီၢ်အသိးန့ၣ်, အဝဲဒၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါပှၤ, လၢသုတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံလၢသးန့ၣ်အပူၤအဂ့ၢ်အကျိၤလီၤ.

မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး မုၢ်နံၤလၢပနၢ်ဟူတၢ်န့ၣ်လံၤလံၤ,ပတဆိတ့ၢ်ဘါထုကဖၣ်လၢသုဂီၢ်ဘၣ်. ဒီးပဃ့ကညးဒ်သိး သုကလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ် ဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါ တၢ်ဘၣ်ယွၤအသးလၢကယဲၢ်တၢ်ကူၣ်သ့, ဒီးတၢ်နၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ဃးဒီးသး န့ၣ်, ၁၀ ဒ်သိးသုကလဲၤတၢ်ဒ်အကြၢးဒီးကစၢ်, လၢတၢ်ဘၣ်အသးခဲလၢာ်သတးဒီး, သုကသၣ်ထီၣ်လၢကယဲၢ် တၢ်မၤဂ့ၤ, ဒီးအါထီၣ်လၢတၢ်သ့ၣ်ညါယွၤ. ၁၁ ဒီးဆူၣ်ထီၣ်လၢကယဲၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ, ဒ်အလၤကပီၤအစိအကမီၤအသိး, လၢကယဲၢ်တၢ်ဝံသးစူၤ,ဒီးတၢ်သူၣ်စူၤသး စူၤအိၣ်ဒီးတၢ်သးခုန့ၣ်အဂ့ၢ်, ၁၂ ဒီးစံးထီၣ်ပတြၢၤပၢ်န့ၣ်အဘျုးအဖှိၣ်လၢ အဒုးကဲပှၤလၢ ပှၤဂ့ၤန့ၢ်ဃုာ်တၢ်န့ၢ် သါဘၣ်ဃးဒီးပှၤစီဆှံလၢတၢ်ကပီၤအပူၤ, ၁၃ ဒီးဟံးထီၣ်က့ၤပှၤလၢတၢ်ခံးအစိအကမီၤအပူၤ, ဒီးလဲက့ၤပလီၢ်ဆူ အဖိခွါလၢအအဲၣ်အီၤတဂၤအဘီအမုၢ်အပူၤလီၤ. ၁၄ လၢအဝဲဒၣ်အပူၤပဘၣ် တၢ်ပှ့ၤက့ၤပှၤ, တၢ်ပျၢ်ပတၢ်ဒဲးဘး လီၤ. ၁၅ အဝဲဒၣ်န့ၣ်မ့ၢ်ယွၤ,လၢပှၤထံၣ်အီၤတသ့ဘၣ်တ ဂၤအက့ၢ်အဂီၤ,တၢ်ဘၣ်တ့ခဲလၢာ်အပှၤဝဲၢ်ကိလီၤ. ၁၆ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်ခဲလၢာ်ဘၣ်တ့အသးလၢအစုပူၤ,တၢ်အိၣ်လၢမူခိၣ်, ဒီးတၢ်အိၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်,တၢ်လၢပထံၣ်သ့,ဒီးတၢ်လၢပထံၣ်တသ့ဘၣ်, တၢ်လီၢ်ပစိာ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်စံၣ်ညီၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်အခိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်အစိအကမီၤမ့ၢ်ဂ့ၤ,ကယဲၢ်တၢ်တမံၤလၢ်လၢ်ဘၣ်တၢ်တ့အီၤလၢအစုပူၤ, ဒီးလၢ အဂီၢ်လီၤ. ၁၇ ဒီးအဝဲဒၣ် အိၣ်ပာ်လၢတၢ်ခဲလၢာ်တချုးအိၣ်ထီၣ်ဒံးဘၣ်, ဒီးတၢ်ခဲလၢာ် အိၣ်ဝဲဆိးဝဲလၢအီၤ လီၤ. ၁၈ ဒီးအဝဲဒၣ်န့ၣ်မ့ၢ်နီၢ်ခိ,ဒ်ပစံးတၢ်အသိး,တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အခိၣ်, ဒီးမ့ၢ်ပှၤခီၣ်ထံး, ပှၤလၢအဂဲၤဆၢထၢၣ်က့ၤလၢတၢ်သံအဝဲၢ်ကိ, ဒ်သိးအကမ့ၢ်တၢ်အခိၣ်လၢတၢ်ခဲ လၢာ်အပူၤလီၤ. ၁၉ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,ဘၣ်ပၢ်အသးလၢတၢ်လၢ တၢ်ပှဲၤခဲလၢာ်ကအိၣ်ဝဲဆိးဝဲလၢအပူၤ, ၂၀ ဒီးလၢအဝဲဒၣ်အဃိကမၤဖိးလိာ်တၢ်ခဲလၢာ်ဒီးအကစၢ်ဒၣ်ဝဲ, ဒီးမၤဃူမၤဖိးဝဲလၢအထူၣ်စုညါအသွံၣ်အဃိ, တၢ်အိၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ,တၢ်အိၣ်လၢမူခိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤ.

၂၁ ဒီးသုဝဲသ့ၣ်လၢအခီၣ်ထံးန့ၣ်, သုမၤတၢ်အၢတၢ်သီသတးဒီး, သုမ့ၢ်ပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိ, ဒီးတၢ်အဒုၣ်အဒါလၢ သုသး, ဘၣ်ဆၣ်ဒီးခဲကနံၣ်အံၤမၤဖိးလိာ်က့ၤသု, ၂၂ လၢအဖံးအညၣ်အနီၢ်ခိအပူၤလၢအသံဝဲအဃိ, ဒ်သိးအကပာ်သုစီဆှံ, ဒီးတသံၣ်သူတမီၢ်ကျာ်, ဒီးတၢ်ပာ်တၢ်ကမၣ်လၢသုလိၤအလီၢ်တအိၣ်ဘၣ်, လၢအမဲာ်ညါန့ၣ် လီၤ. ၂၃ ဒီးသုမ့ၢ်အိၣ်သူၣ်လီၤသုသး,ဒီးအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤလၢတၢ်နာ်အပူၤ, ဒီးသုမ့ၢ်တသုးကွံာ်သုလီၢ်လၢတၢ်မုၢ်လၢ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်သးခုအကစီၣ်,လၢသုနၢ်ဟူလၢတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤလၢ ကယဲၢ်ပှၤဘၣ်တ့အသးလၢမူခိၣ်အဖီလာ်န့ၣ်ဒီး, တၢ်ကမၤအသးဒ်န့ၣ်လီၤ. ယၤစီၤပီလူးအံၤ,ယမ့ၢ်အဝဲန့ၣ်အခ့အပှၤလီၤ.

၂၄ ခဲကနံၣ်အံၤ, ယသူၣ်ခုသးခုလၢတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အပူၤလၢသုဂီၢ်, ဒီးယမၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ် တၢ်အိၣ်လီၤတဲာ်လၢခရံာ်အတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်, လၢယဖံးယညၣ်အပူၤလၢ အနီၢ်ခိ,ဒ်ပစံးတၢ်အသိး, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဂီၢ်လီၤ. ၂၅ ယမ့ၢ်အဝဲန့ၣ်အခ့အပှၤ, ဒ်ယွၤအတၢ်ကွၢ်တၢ်အလီၢ်လၢအဟ့ၣ်လီၤယၤလၢသုဂီၢ်, ဒ်သိးယကမၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ် ယွၤအကလုၢ်အကထါ, ၂၆ ဒ်ပစံးတၢ်အသိး,တၢ်ခူသူၣ်လၢအအိၣ်ခူသူၣ်တ့ၢ်အစိၤစိၤအဃၣ်ဃၣ်. ဘၣ်ဆၣ်ဒီးခဲကနံၣ်အံၤလီၣ်ဖျါထီၣ်အသးလၢ အပှၤစီဆှံတဖၣ်အ မဲာ်ညါန့ၣ်လီၤ. ၂၇ လၢအဝဲသ့ၣ်အစုပူၤ, ယွၤပာ်အသးလၢအကဒုးသ့ၣ်ညါလၢ ပှၤကလုာ်တဖၣ်အကျါတၢ်လၢအမ့ၢ်အလၤထူးအကပီၤတီၤ ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ခူသူၣ်အံၤ,လၢအမ့ၢ်ခရံာ်အိၣ်လၢသုပူၤ, တၢ်မုၢ်လၢ်တၢ်လၤက ပီၤန့ၣ်လီၤ. ၂၈ အဝဲဒၣ်န့ၣ် ပစံၣ်တဲၤတဲလီၤ,ဒီးပသဆၣ်ထီၣ်ပှၤခဲလၢာ်အခံ, ပသိၣ်က့ၤသီက့ၤပှၤခဲလၢာ်,လၢကယဲၢ်တၢ်ကူၣ်သ့, ဒ်သိးပကပာ်လီၤပှၤခဲလၢာ်လၢထီၣ်ပှဲၤ ထီၣ်လၢခရံာ်အပူၤလီၤ. ၂၉ ယဂုာ်မၤတၢ်လၢတၢ်န့ၣ်အဂီၢ်သပှၢ်ပှၢ်,ဒ်အဝဲဒၣ်အစိအကမီၤမၤတၢ်လၢယပူၤဆူၣ်ဆူၣ်ကလဲာ်အသိးန့ၣ်လီၤ.

⇑

[Remove Footnotes]