အ့းဖ့းစူး ၁

ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အပှၤတၢ်မၢဖိဖဲယွၤအသး, ယၤစီၤပီလူး,စံးဘၣ်ပှၤစီဆှံလၢအအိၣ်လၢအ့းဖ့းစူးအပူၤ, ဒီးပှၤလၢ အစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤယ့ၣ်ရှူးခရံာ်န့ၣ်, မ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်ဒီးတၢ်ဃူတၢ်ဖိးလၢပပၢ်ယွၤဒီးကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်န့ၣ်, ဘၣ်သုတက့ၢ်.

ယွၤ,ပကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အပၢ်, လၢအဆိၣ်ဂ့ၤပှၤလၢကယဲၢ်သးအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢမူခိၣ်အလီၢ်တဖၣ်, လၢခ ရံာ်အပူၤန့ၣ်,မ်အဘၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤတက့ၢ်. ဒ်အဃုထၢပှၤလၢအဝဲဒၣ်အပူၤ လၢဟီၣ်ခိၣ်အခီၣ်ထံး တချုးကဲထီၣ်ဒံးဘၣ်, ဒ်သိးပကစီဆှံ, ဒီးတသံၣ်သူမီၢ်ကျာ်ဘၣ် လၢအမဲာ်ညါ, လၢတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံအပူၤအသိးလီၤ. အအဝဲဒၣ်ပာ်ပာ်ပှၤလၢဖိအလီၢ်လၢခရံာ်အဃိ, လၢအဂီၢ် ဒၣ်ဝဲ,ဖဲဒၣ်အသးဂ့ၤအသိး, ဒ်သိးပကကဲထီၣ်တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤအဘျုးလၤအဖှိၣ်ကပီၤ လၢအဟ့ၣ်ပှၤလၢ ပှၤလၢတၢ်အဲၣ်အီၤတဂၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢအဝဲဒၣ်အပူၤ, ပအိၣ်ဒီးတၢ်ပှ့ၤက့ၤပှၤလၢအသွံၣ်,တၢ်ပျၢ်ပတၢ်က မၣ်, ဒ်အဘျုးထူးအဖှိၣ်တီၤအသိး, လၢအမၤအါထီၣ်ဝဲလၢပဂီၢ်, လၢတၢ်ကူၣ်သ့ဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ်အ ပူၤလီၤ. ဒီးဒုးသ့ၣ်ညါပှၤလၢအသးဒၣ်ဝဲအတၢ်ခူသူၣ်ဒ်တၢ်ဘၣ်အသးလၢ အတိာ်ပာ်လၢအပူၤဒၣ်ဝဲအသိး,-

၁၀ ဒ်သိးဖဲအမုၢ်အလါပှဲၤထီၣ်ဒီး, အကဒုးအိၣ်ဖှိၣ်တၢ်ခဲလၢာ်လၢအခိၣ်တဂၤဃီခရံာ်အပူၤ, တၢ်အိၣ်လၢမူခိၣ်ဒီး တၢ်အိၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်လီၤ. ၁၁ လၢအဝဲဒၣ်အပူၤန့ၣ်,ပဘၣ်တၢ်ပာ်ပာ်ပှၤ, ဒ်ပှၤလၢအမၤတၢ်ခဲလၢာ်ဖဲအသးဒၣ်ဝဲ တဂၤတိာ်ပာ်ဝဲအသိး,ဒီးပကဲထီၣ်တၢ်န့ၢ်သါ, ၁၂ ဒ်သိးပဝဲဒၣ်, လၢအမုၢ်လၢ်တၢ်ဆိလၢခရံာ်အပူၤ, ကကဲထီၣ် လၢတၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤအလၤကပီၤအဂီၢ်လီၤ. ၁၃ လၢအဝဲဒၣ်အပူၤ, သုဝဲသ့ၣ်စ့ၢ်ကီးနၢ်ဟူတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအကလုၢ်အကထါ, တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤသုအတၢ်သးခုအကစီၣ်ဒီး, သုစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤစ့ၢ်ကီးတၢ်ဝံၤဒီး, သုဘၣ်တၢ်ဃံၤဃာ်သုလၢသးစီဆှံဘၣ်ဃးဒီးအတၢ်စံးပာ်န့ၣ်လီၤ.-

၁၄ အဝဲန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ကီၤလၢပတၢ်န့ၢ်သါအဂ့ၢ်, တုၤလီၤလၢပန့ၢ်တၢ်လၢတၢ်ပှ့ၤပာ်လၢပဂီၢ်, လၢတၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤအဝဲဒၣ်အလၤအကပီၤအဂ့ၢ်လီၤ.

၁၅ မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး, သုစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး,ဒီးအဲၣ် ပှၤစီဆှံခဲလၢာ်န့ၣ်ယနၢ်ဟူသတးဒီး, ၁၆ ယစံးထီၣ်ပတြၢၤအဘျုးအဖှိၣ်လၢသုဃိန့ၣ်ယတဆိတ့ၢ်ဘၣ်, ဒီးယသ့ၣ် နီၣ်ထီၣ်သုလၢယတၢ်ဘါထုကဖၣ်အပူၤလီၤ. ၁၇ ဒ်သိးပကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အကစၢ်,တၢ်လၤကပီၤအပၢ်တဂၤကဟ့ၣ်လီၤသုသးဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ကူၣ်သ့ကူၣ်ဘၣ်, ဒီးတၢ် လီၣ်ဖျါလၢတၢ်သ့ၣ်ညါထံအီၤအပူၤ, ၁၈ ဒ်သိးသုသးအမဲာ်ကကပီၤထီၣ်, ဒီးသုကထံၣ်ဘၣ်တၢ်မုၢ်လၢ်ဘၣ်ဃးဒီးအတၢ်ကိးန့ၢ်သုန့ၣ်မ့ၢ်ဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်, ဒီးအတၢ်န့ၢ်သါလၢအပှၤစီဆှံအပူၤ, အလၤကပီၤအထူးအတီၤမ့ၢ်တၢ်ဒ် လဲၣ်ဒ်လဲၣ်, ၁၉ ဒီးအစိဒိၣ်အကမီၤဒိၣ်လၢပှၤနာ်တၢ်ပဝဲ ဒၣ်အဂ့ၢ်မ့ၢ်တၢ်ဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်, ၂၀ လၢအမၤဝဲလၢအစိအကမီၤအဂံၢ်အဘါလၢခရံာ်အပူၤဖဲအဒုးဂဲၤဆၢထၢၣ်အီၤလၢတၢ်သံအပူၤ, ဒီးပာ်အီၤလၢအစုထွဲလၢမူခိၣ်အလီၢ် တဖၣ်, ၂၁ လၢတၢ်အခိၣ်ဒီးတၢ်အဒိၣ်အထီ,ဒီးတၢ်ကဲကစၢ်,ဒီးကယဲၢ်တၢ်အမံၤလၢတၢ်ကိဝဲထဲအအံၤတဃၣ်ဧိၤ တမ့ၢ်ဘၣ်,မ့ၢ်ခဲကိာ်တဃၣ်စ့ၢ်ကီး,အဖီခိၣ်, ၂၂ ဒီးပာ်တၢ်ခဲလၢာ်လၢအခီၣ်အဖီလာ်, ဒီးဒုးကဲအီၤလၢတၢ်ခဲလၢာ် အခိၣ်,လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢအမ့ၢ်အနီၢ်ခိအဂီၢ်, ၂၃ ပှၤလၢအမၤပှဲၤထီၣ်တၢ်ခဲလၢာ် လၢတၢ်ခဲလၢာ်တဂၤ အတၢ်လၢတၢ်ပှဲၤလီၤ.

⇑

[Remove Footnotes]