ကလၤတံ ၁

ပှၤတၢ်မၢဖိ, ပှၤကညီဒုးကဲထီၣ်ဝဲတမ့ၢ်ဘၣ်, ဒီးကဲထီၣ်လၢပှၤကညီအစုပူၤတမ့ၢ်ဘၣ်, မ့ၢ်လၢယ့ၣ်ရှူးခရံာ်,ဒီးပၢ်ယွၤလၢ အမၤဂဲၤဆၢထၢၣ်က့ၤအီၤလၢတၢ်သံအစု ပူၤ,ယၤစီၤပီလူး, ဒီးဒီပုၢ်ဝဲၢ်အိၣ်ဒီးယၤခဲလၢာ်,ပစံးဘၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်အိၣ်လၢကီၢ်ကလၤတံန့ၣ်, မ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်ဒီးတၢ်ဃူတၢ်ဖိးလၢပပၢ်ယွၤ, ဒီးပကစၢ် ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်, လၢအဟ့ၣ်လီၤအသးဒၣ်ဝဲလၢပတၢ်ဒဲးဘးအဃိ, ဒ်သိးအကထုးထီၣ်န့ၢ်ပှၤလၢအအံၤတဃၣ်လၢအအၢအပူၤ, ဖဲဒၣ်ပပၢ်ယွၤအသးန့ၣ်, ဘၣ်သုတ က့ၢ်. အဝဲဒၣ်န့ၣ်, မ်တၢ်လၤတၢ်ကပီၤအိၣ်ဒီးအီၤအစိၤစိၤအဃၣ်ဃၣ်တက့ၢ်. ဟအၤမ့ၣ်*.

ယကမၢကမၣ်လၢသုလီၤဖးဒီးပှၤလၢ အကိးက့ၤသုလၢခရံာ်အဘျုးအဖှိၣ်အပူၤ, ဒီးအိၣ်က့ၤလၢတၢ်သးခု အကစီၣ်အဂၤအပူၤချ့ထဲအံၤအဃိလီၤ. ဒီးတမ့ၢ်ဘၣ်အဂၤဘၣ်. မ့မ့ၢ်ပှၤအိၣ်ဝဲတနီၤနီၤလၢအမၤတံာ်တာ်သု,ဒီးအသးအိၣ်လၢ အကမၤကဒံကဒါခရံာ်အတၢ်သးခု အကစီၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီးတၢ်သးခုအကစီၣ်လၢယစံၣ်တဲၤတဲလီၤသုအမဲာ်ညါ, ပဝဲဒၣ်အံၤမ့ၢ်ဂ့ၤ,ကလူးလၢမူခိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, မ့ၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤသုလၢတၢ်သးခုအကစီၣ် အဂုၤအဂၤဒီး, မ်အဘၣ်တၢ်ဆိၣ်အၢတက့ၢ်. ဒ်ပစံးလံအသိးန့ၣ်, ခဲကနံၣ်အံၤယစံးကဒီးယဲ, တၢ်သးခုအကစီၣ်လၢသုဒိးန့ၢ်အီၤအမဲာ်ညါ, ပှၤမ့ၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤသုလၢတၢ်သးခုအကစီၣ်အဂုၤအဂၤတဂၤဂၤဒီး, မ်အဘၣ် တၢ်ဆိၣ်အၢတက့ၢ်. ၁၀ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,ခဲကနံၣ်အံၤ, မ့ၢ်ယဃုဘၣ်ဘျုးလၢပှၤကညီအမဲာ်ညါ, မ့ၢ်ယဃုဘၣ်ဘျုးလၢယွၤအမဲာ်ညါလဲၣ်. မ့ၢ်ယဃုမၤတၢ်ဘၣ်ပှၤကညီအသးဧါ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယမ့ၢ်ဃုမၤတၢ်ဘၣ်ဒံးပှၤကညီအသးဒီး,ယတမ့ၢ်ဘၣ်ခရံာ်အခ့အပှၤဘၣ်.

၁၁ ဒီးပုၢ်သ့ၣ်ဝဲၢ်သ့ၣ်ဧၢ, ယဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါသုလၢတၢ်သးခုအကစီၣ်လၢယစံၣ်တဲၤတဲလီၤန့ၣ်, တမ့ၢ်ဘၣ်ပှၤ ကညီအတၢ်ဘၣ်. ၁၂ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,ယတဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤလၢပှၤကညီဘၣ်. ဒီးပှၤတသိၣ်လိဘၣ်ယၤဘၣ်.မ့မ့ၢ်ယ့ၣ်ရှူး ခရံာ်လီၣ်ဖျါထီၣ်အီၤလၢယၤလီၤ. ၁၃ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယမၤညီနုၢ်တၢ်ဖဲယအိၣ်ဒံးလၢ ပှၤယူဒၤဖိအလုၢ်အလၢ်အပူၤန့ၣ်, သုနၢ်ဟူလၢယမၤအၢမၤသီယွၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်နး မး,ဒီးယမၤဟးဂူာ်မၤဟးဂီၤအီၤလီၤ. ၁၄ ဒီးယဂဲၤလိာ်လၢယပၢ်သ့ၣ်အတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤဒိၣ်မး, ဒီးယသ့ထီၣ်လၢပှၤယူဒၤဖိအလုၢ်အလၢ်အါန့ၢ် ပှၤသကျဲဒီးယၤလၢ ပှၤကလုာ်ဒၣ်ယၤအကျါအါဂၤတက့ၢ်လီၤ.

၁၅ ဘၣ်ဆၣ်ဒီးတုၤတၢ်ဘၣ်ယွၤအသး, လၢအဃုထၢယၤလၢယမိၢ်အဟၢဖၢပူၤဒီးကိးက့ၤယၤလၢအဘျုးအဖှိၣ်,-

၁၆ ဒ်သိးအကလီၣ်ဖျါထီၣ်အဖိခွါလၢယပူၤ, ဒ်သိးယကစံၣ်တဲၤတဲလီၤအီၤလၢပှၤကလုာ်တဖၣ်အကျါဒီး, တကီၢ်ခါန့ၣ်ယတကူၣ်ထီၣ်ဖးလီၤဒီး တၢ်ဖံးတၢ်ညၣ်ဒီး သွံၣ်ဒီး ထံန့ၣ်ဘၣ်. ၁၇ ဒီးယတလဲၤထီၣ်ဘၣ်ဆူယရူၤၡလ့ၣ်ဆူပှၤကဲဆိပှၤတၢ်မၢဖိလၢယမဲာ်ညါန့ၣ်ဘၣ်. မ့မ့ၢ်ယလဲၤဆူကီၢ်ဧ့ရ့း,ဒီးယဟဲက့ၤကဒီးဆူဒၤမ့ၤစ့းလီၤ.

၁၈ တုၤနုၤတစုလၢသၢနံၣ်ပူၤကွံာ်ဒီး, ယက့ၤထီၣ်ဆူယရူၤၡလ့ၣ်, ဒ်သိးယကအိၣ်သကိးစီၤပ့းတရူး,ဒီးယအိၣ် ဒီးအီၤတဆံယဲၢ်သီလီၤ. ၁၉ ဘၣ်ဆၣ်ဒီးတၢ်မၢဖိအဂုၤအဂၤတဖၣ်ယတထံၣ်ဘၣ်နီတဂၤဘၣ်. ယထံၣ်ထဲပကစၢ် အဒီပုၢ်ဝဲၢ်စီၤယၤကိာ်တဂၤဧိၤလီၤ. ၂၀ ဒီးတၢ်လၢယကွဲးန့ၢ်သု,ကွၢ်ကွၢ်, လၢယွၤအမဲာ်ညါ,ယတကတိၤကဘျံးကဘျၣ်ဘၣ်. လၢခံက့ၤဒီး, ယလဲၤဆူကီၢ်စူၤရံ,ဒီးကီၢ်ကံၤလံၤကံ, ၂၁

၂၂ ဒီးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်လၢခရံာ်အပူၤ, ဘၣ်ဃးဒီးကီၢ်ယူ ဒၤန့ၣ်တသ့ၣ်ညါဘၣ်ယမဲာ်ဘၣ်. ၂၃ ထဲအနၢ်ဟူလၢပှၤလၢအမၤအၢမၤသီပှၤပဝဲဒၣ်အံၤလၢအခီၣ်ထံးတဂၤ, ခဲကနံၣ်အံၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်နာ် လၢအမၤဟးဂူာ်မၤဟး ဂီၤတ့ၢ်ဝဲ, ၂၄ ဒီးစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤလၢယဃိလီၤ.

⇑

[Remove Footnotes]