ဧ့ၤဘြံၤ ၁

ယွၤကတိၤတၢ်ဒီး ပၢ်သ့ၣ်လၢပျၢၤအါတီၤဒီးအါကျိၤ လၢဝံတဖၣ်ဘၣ်ဆၣ်ဒီး, လၢနံၤကတၢၢ်တဖၣ်အံၤ,ကတိၤတၢ်ဒီးပှၤ, လၢအဖိခွါလၢအပာ်အီၤလၢပှၤန့ၢ်ဘၣ် သါတၢ်ခဲလၢာ်, ဒီးတ့ဟီၣ်ခိၣ်စ့ၢ်ကီးလၢအီၤလီၤ. အဝဲဒၣ်မ့ၢ်အလၤကပီၤအတၢ်ကပြုၢ်ကပြီၤ, ဒီးအကစၢ်မိၢ်ပှၢ်အက့ၢ်အဂီၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲး, ဒီးစိာ်ထီၣ်ကယဲၢ်တၢ်ခဲလၢာ်လၢအကလုၢ်အစိအကမီၤ, ဒီးမၤစီကွံာ်ပတၢ်ဒဲးဘးလၢအကစၢ်ဒၣ်ဝဲဝံၤဒီး, ဆ့ၣ်နီၤလၢတၢ်အကဟုက ညီၢ်တဂၤအစုထွဲလၢတၢ်ထီၣ်ထီ, ဒီးဂ့ၤန့ၢ်ကလူးတဖၣ်ထဲသိးဒီးအမံၤလၢအန့ၢ်ဘၣ်သါန့ၣ်, ဂ့ၤန့ၢ်အဝဲသ့ၣ်အမံၤတက့ၢ်လီၤ.

အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,နဲဒၣ်အံၤနမ့ၢ်ယဖိခွါလီၤ,ယမၤလိၣ်ထီၣ်လံနၤလၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤလံ, *န့ၣ်,မ့ၢ်အစံးဘၣ်ကလူးတဘျီဘျီ, ဖဲလဲၣ်တဂၤလဲၣ်,ဒီးမၤကဒီးတစု, ယကကဲလၢအပၢ်ဒီးအဝဲဒၣ်ကကဲလၢယဖိခွါန့ၣ်လီၤ, *, မ့ၢ်အစံးတဘျီဘျီလၢက လူးဖဲလဲၣ်တဂၤလဲၣ်. ဒီးမၤကဒီးတစု,တုၤအ *. ဒီးစံးဝဲလၢကလူးတဖၣ်အဂ့ၢ်အကျိၤ,မ့ၢ်အမၤအကလူးတဖၣ်လၢကလံၤ,

ဒီးအခ့အပှၤလၢမ့ၣ်အူလၣ်လီၤ. *. မ့မ့ၢ်လၢအဖိခွါအဂ့ၢ်န့ၣ်,ယွၤဧၢ,နလီၢ်ပစိာ်န့ၣ်အိၣ်ဝဲအစိၤစိၤအဃၣ်ဃၣ်,တၢ်တီတၢ်လိၤအနီၣ်ထိးန့ၣ်,မ့ၢ်နဘီနမုၢ်အနီၣ်ထိးလီၤ.

နအဲၣ်တၢ်တီတၢ်လိၤ, ဒီးနသး *.

၁၀ ဒီးနဲဒၣ်, ကစၢ်ဧၢ,လၢထံးလၢသီန့ၣ်, နပာ်လီၤဟီၣ်ခိၣ်အခီၣ်ထံး,ဒီးမူခိၣ်န့ၣ်မ့ၢ်နစုအမၤတၢ်လီၤ.

၁၁ အဝဲသ့ၣ်ကတုၤလၢတၢ်ဟးဂီၤ, မ့မ့ၢ်နဲဒၣ်အံၤနအိၣ်နဆိးလီၤ.အဝဲသ့ၣ်ကလီၢ်လံၤဒ် တၢ်ကူတၢ်သိးတဘ့ၣ်အသိး,

၁၂ ဒီးဒ်ယၣ်တဘ့ၣ်အသိးန့ၣ်, နကချံးထီၣ်အီၤ,ဒီးကဘၣ်လဲလိာ်အသးလီၤ.မ့မ့ၢ်နဲဒၣ်အံၤနအိၣ်နကစၢ်ဒၣ်နဲဒ်လီၢ်လီၢ်,ဒီးနနံၣ်တဖၣ်တလၢာ်ဘၣ်ဝဲဘၣ်. *.

၁၃ ဆ့ၣ်နီၤလၢယစုထွဲ,တုၤယပာ်နဒုၣ်နဒါလၢနခီၣ်ယီၢ်အလီၢ်တက့ၢ်, *န့ၣ်, မ့ၢ်အစံးဘၣ်ကလူးတဘျီဘျီဖဲလဲၣ် တဂၤလဲၣ်. ၁၄ အဝဲသ့ၣ်ခဲလၢာ်မ့ၢ်သးလၢအဒိးမၢအသးဒ်သိးအကမၤတၢ်အခ့အပှၤအတၢ်လၢ ပှၤလၢအကန့ၢ်ဘၣ်သါတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတဖၣ်အဂီၢ်တမ့ၢ်ဘၣ်ဧါ.

⇑

[Remove Footnotes]