ယၤကိာ် ၁

ယွၤဒီးကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အခ့အပှၤ ယၤ,စီၤယၤကိာ်,ကတိၤဒိၣ် ပှၤတဆံခံဒူၣ်လၢအအိၣ်လၢတၢ်လီၤပြံလီၤပြါအပူၤလီၤ.

ယဒီပုၢ်ဝဲၢ်သ့ၣ်ဧၢ, တုၤသုလီၤလၢတၢ်လ့ပစီအကလုာ်ကလုာ်အပူၤဒီး, ပာ်အီၤလၢတၢ်သူၣ်ခုသးခုခဲလၢာ် တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,သုသ့ၣ်ညါလၢတၢ်မၤကွၢ်သုတၢ် နာ်န့ၣ်, ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ဝံသးစူၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီးမ်တၢ်ဝံသးစူၤအိၣ်ဒီးအတၢ်မၤအလၢအပှဲၤ, ဒ်သိးသုကလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်, ဒီးအိၣ်ဒီးတၢ်ခဲလၢာ်,ဒီးတလီၤစှၤဘၣ်လၢတၢ်နီတမံၤဘၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

ဒီးသုဝဲသ့ၣ်တဂၤဂၤန့ၣ်, န့ၢ်တၢ်ကူၣ်သ့ကူၣ်ဘၣ်အလီၢ်မ့ၢ်အိၣ်ဒီး, မ်အဃ့လၢယွၤ, လၢအဟ့ၣ်တၢ်ညီလၢပှၤခဲလၢာ်ဒီးတဒုၣ်ဒွဲၣ်ဘၣ်တၢ်ဘၣ်န့ၣ်တက့ၢ်, ဒီးက ဟ့ၣ်အီၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး, မ်အဃ့တၢ်လၢတၢ်နာ်တက့ၢ်.မ်အသးသုတဒ့ဒီနီတမံၤတဂ့ၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,ပှၤလၢအသးဒ့ဒီန့ၣ် မၤအသးဒ်ပီၣ်လဲၣ်လပီလၢကလံၤအူဘၣ် အီၤ,ဒီးဟူးဝးဝဲအသိးန့ၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,ပှၤတဂၤန့ၣ်မ်အသုတဆိကမိၣ်လၢ အကန့ၢ်တၢ်တမံၤမံၤလၢကစၢ် အအိၣ်န့ၣ်တဂ့ၤ. ပှၤလၢအသးခံဖျၢၣ်တဂၤန့ၣ်,တဂၢၢ်တကျၢၤဘၣ်လၢအကျဲနီတပူၤဘၣ်လီၤ.

ဘၣ်ဆၣ်ဒီးဒီပုၢ်ဝဲၢ်လၢ အဘၣ်တၢ်ဆီၣ်လီၤအီၤတဂၤန့ၣ်,မ်အသးခုလၢအဘၣ်တၢ်ပာ်ထီၣ်ထီန့ၣ်တက့ၢ်.-

၁၀ မ့မ့ၢ်ပှၤအထူးအတီၤတဂၤန့ၣ် မ်အသးခုလၢအဘၣ်တၢ်ဆီၣ်လီၤအီၤန့ၣ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,ကလဲၤပူၤကွံာ်ဒ်နီၣ် အဖီအသိးလီၤ. ၁၁ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,တုၤမုၢ်ဟဲထီၣ်ဒီးတၢ်ကိၢ်လူးဒီး, မၤဃ့ကွံာ်နီၣ်ဧိၤမံၤဧိၤ,ဒီးအဖီလီၤပလ့ၤဝဲ,ဒီးအက့ၢ်အဂီၤအဃံအလၤဟးဂီၤကွံာ်ဝဲလီၤ.ပှၤအထူးအတီၤန့ၣ်ကလီၤညွံးကွံာ်လၢအကျဲဒ်န့ၣ်အသိးလီၤ.

၁၂ ပှၤလၢအဒိးဘၣ်တၢ်လ့ပစီန့ၣ်, ဘၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဝဲလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,ဒိးတၢ်မၤကွၢ်အီၤဝံၤဒီး,ကန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မူအခိၣ်သလုးလၢ ကစၢ်စံးပာ်လၢပှၤလၢအအဲၣ်အီၤတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ.

၁၃ ပှၤဘၣ်တၢ်လ့ပစီန့ၣ်, မ်အသုတစံးလၢယဘၣ်တၢ်လ့ပစီလၢယွၤ,နီတဂၤတဂ့ၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤတဘၣ်ဘၣ်တၢ်လ့ပစီလၢတၢ်အၢတၢ်သီဘၣ်, ဒီးအကစၢ်ဒၣ်ဝဲ တလ့ပစီဘၣ်ပှၤနီတဂၤဘၣ်. ၁၄ ဘၣ်ဆၣ်ဒီးတုၤပှၤတဂၤဂၤအတၢ်သးကွံဒၣ်ဝဲထုးအီၤ,ဒီးကလံာ်န့ၢ်အီၤဒီး, အ ဝဲဒၣ်ဘၣ်တၢ်လ့ပစီအီၤလီၤ. ၁၅ လၢခံက့ၤဒီးတၢ်သးကွံန့ၣ်ဒၢထီၣ်, ဒီးဆံးစၢ်တၢ်ဒဲးဘး, ဒီးတၢ်ဒဲးဘးန့ၣ်လၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်,ဒီးဆံးစၢ်တၢ်သံလီၤ.

၁၆ ယဒီပုၢ်ဝဲၢ်လၢတၢ်အဲၣ်အီၤသ့ၣ်ဧၢ, သုတဒိးတၢ်လီန့ၢ် သုတဂ့ၤ. ၁၇ ကယဲၢ်တၢ်ဟ့ၣ်အဂ့ၤအဝါ, ဒီးကယဲၢ်တၢ်ဟ့ၣ်အလၢအပှဲၤတမံၤလၢ်လၢ်န့ၣ်, ဟဲလီၤလၢတၢ်ကပီၤအပၢ်လၢထးန့ၣ်လီၤ.တၢ်ကဒံကဒါမ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်ဃၣ်က့ၤ အကဒုမ့ၢ်ဂ့ၤ,တအိၣ်ဘၣ်ဒီးအီၤဘၣ်. ၁၈ ဖဲအသးဒၣ်ဝဲ,အဝဲဒၣ်ထီၣ်ဖိပှၤလၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအကလုၢ်,ဒ်သိးပကကဲထီၣ်အတၢ်တ့တဖၣ် အတၤသၣ်ဆိ တကလုာ်န့ၣ်လီၤ.

၁၉ မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး, ယဒီပုၢ်ဝဲၢ်လၢတၢ်အဲၣ်အီၤသ့ၣ်ဧၢ,မ်ပှၤနၢ်ဟူတၢ်ချ့သဒံး, ကတိၤတၢ်နီၢ်ကတုၤ,သးထီၣ်နီၢ် ကတုၤကိးဂၤဒဲးတက့ၢ်. ၂၀ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,ပှၤကညီအသးဒိၣ်ထီၣ်န့ၣ်,တမၤဘၣ်ယွၤအတၢ်တီတၢ်လိၤဘၣ်.

၂၁ မ်ဒ်န့ၣ်ဒီးညိကွံာ်ကယဲၢ်တၢ်ဘၣ်အၢဘၣ်သီ, ဒီးတၢ်အၢတၢ်သီအတၢ်လုၣ်ကိလုၣ်ကပာ်ခဲလၢာ်န့ၣ်တက့ၢ်.ဒိးန့ၢ်တၢ်ကလုၢ်သူၣ်လီၤအသး, လၢအအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤသုသးသ့န့ၣ်လၢတၢ်သူၣ်စူၤသးစူၤတက့ၢ်.

၂၂ ဒီးကဲထီၣ်ပှၤမၤတၢ်အကလုၢ်တက့ၢ်. ဒီးတမ့ၢ်ဘၣ်ပှၤလီလီၤအသးဒီး ကဲထီၣ်ပှၤထဲ အနၢ်ဟူတၢ်ဧိၤန့ၣ်တ ဂ့ၤ. ၂၃ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,ပှၤတဂၤဂၤမ့ၢ်ကဲထီၣ်ပှၤနၢ်ဟူတၢ်အကလုၢ်, ဒီးတမ့ၢ်ဘၣ်ပှၤမၤဘၣ်ဝဲန့ၣ်ဒီး,မ့ၢ်အမၤအသး ဒ်ပှၤကွၢ်အမဲာ်ဒၣ်ဝဲလၢမဲာ်ထံကလၤအသိးလီၤ. ၂၄ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,ကွၢ်လီၤအသး,ဒီးဟးဝဲဒီး, သးပ့ၤနီၣ်အက့ၢ်အဂီၤ တကီၢ်ခါလီၤ. ၂၅ ဘၣ်ဆၣ်ဒီးပှၤလၢအကွၢ်ထံကွၢ်ဆးတၢ်သိၣ်တၢ်သီအလၢအပှဲၤဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ထူၣ်ဖျဲး, ဒီးအိၣ်ဝဲဆိးဝဲလၢအပူၤန့ၣ်, တမ့ၢ်ဘၣ်ပှၤနၢ်ဟူတၢ်ဒီးသးပ့ၤနီၣ်တၢ်ဘၣ်.မ့ၢ်ပှၤမၤတၢ်န့ၣ်, ဒီးအဝဲဒၣ်ကဘၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢအမၤတၢ်အပူၤလီၤ.

၂၆ ပှၤတဂၤဂၤမ့ၢ်ဆိကမိၣ်လၢအမ့ၢ်ပှၤဘါယွၤဖိဒီး, မ့ၢ်တမၤနၢၤဘၣ်အပျ့ၤဘၣ်, မ့မ့ၢ်အလီလီၤအသးဒီး,အဝဲဒၣ်အတၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ကလီကလီလီၤ.

၂၇ တၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်အစီအဆှံ, ဒီးတဘၣ်အၢဘၣ်သီဘၣ်တမံၤမ့ၢ်အအံၤ, တၢ်အိၣ်သကိးပှၤဖိၣ်ဃဲဒီးမုၣ်ကမဲလၢအဘၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အပူၤ,ဒီးတၢ်ပလီၢ်အသးဒ်သိးအသုတဘၣ်တၢ်ဃံၣ်တၢ်ဃူး လၢဟီၣ်ခိၣ်တဂ့ၤန့ၣ်လီၤ.

⇑

[Remove Footnotes]