ယိၤဟၣ် ၁

လၢထံးလၢသီန့ၣ်တၢ်ကလုၢ်အိၣ်ဝဲ, ဒီးတၢ်ကလုၢ်န့ၣ် အိၣ်ဝဲဒီးယွၤ, ဒီးတၢ်ကလုၢ်န့ၣ်မ့ၢ်ယွၤလီၤ. အဝဲဒၣ်န့ၣ် အိၣ်ဒီးယွၤလၢထံးလၢသီလီၤ. ကယဲၢ်တၢ်ခဲလၢာ်ခဲဆ့အံၤကဲထီၣ်ဝဲလၢအစုပူၤ, ဒီးတၢ်လၢအကဲထီၣ်ဝဲန့ၣ်, တကဲထီၣ်ဘၣ်လၢအစုပူၤဒီး, တအိၣ်ဘၣ် နီတမံၤဘၣ်.-

တၢ်မူအိၣ်ဝဲလၢအပူၤ, ဒီးတၢ်မူန့ၣ် မ့ၢ်ပှၤကညီအတၢ် ကပီၤလီၤ. ဒီးတၢ်ကပီၤန့ၣ်ကပီၤထီၣ်လၢတၢ်ခံးကျါဒီးတၢ်ခံးန့ၣ်တတူၢ်လိာ်ဘၣ်အီၤဘၣ်.

ပှၤကညီလၢအဘၣ်တၢ်မၢလီၤအီၤလၢယွၤန့ၣ် အိၣ်တ ဂၤ, အမံၤမ့ၢ်စီၤယိၤဟၣ်လီၤ. ဒ်သိးပှၤခဲလၢာ်ကစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်လၢအီၤဒီး, အဝဲဒၣ်ဟဲလၢတၢ်အုၣ်အသးအ ဂီၢ်, ဒ်သိးအကအုၣ်အသးလၢတၢ်ကပီၤအဂ့ၢ်လီၤ. အဝဲဒၣ်န့ၣ်တမ့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကပီၤန့ၣ်ဘၣ်. မ့ၢ်အဟဲဝဲဒ်သိးအ ကအုၣ်အသးလၢတၢ်ကပီၤန့ၣ်အဂ့ၢ်လီၤ. တၢ်ကပီၤအနီၢ်နီၢ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်လၢအဒုးကပီၤထီၣ် ကယဲၢ်ပှၤကညီလၢ အဟဲနုာ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤလီၤ. ၁၀ အိၣ်ဝဲလၢဟီၣ်ခိၣ်,ဒီးဟီၣ်ခိၣ်ကဲထီၣ်လၢအစုပူၤ, ဒီးဟီၣ်ခိၣ်တသ့ၣ်ညါဘၣ် အီၤဘၣ်. ၁၁ ဟဲဆူအတၢ်ဒၣ်ဝဲ, ဒီးအပှၤဒၣ်ဝဲတတူၢ်လိာ် ဘၣ်အီၤဘၣ်. ၁၂ ဘၣ်ဆၣ်ဒီး, ဖဲဒၣ်ပှၤလၢအတူၢ်လိာ်အီၤ,ပှၤလၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤအမံၤတဖၣ်န့ၣ်, ဟ့ၣ်ဝဲလၢအစိ အကမီၤ, ဒ်သိးအကကဲထီၣ်ယွၤအဖိလီၤ. ၁၃ ပှၤတဖၣ်န့ၣ်အိၣ်ဖျဲၣ်လၢတၢ်သွံၣ်တမ့ၢ်ဘၣ်, လၢတၢ်ညၣ်အသးတမ့ၢ်ဘၣ်, လၢပှၤကညီအသးတမ့ၢ်ဘၣ်, မ့ၢ်ဝဲလၢယွၤလီၤ.

၁၄ ဒီးတၢ်ကလုၢ်န့ၣ် ကဲထီၣ်လၢတၢ်ညၣ်, ဒီးလၢပှဲၤဒီးတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်ဒီးတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ, ဒီးအိၣ်ဝဲဆိးဝဲလၢပကျါ, ဒီးပထံၣ်ဘၣ်အလၤအကပီၤလီၤဂာ်လၢပၢ်အဖိခွါတဂၤဃီအလၤအကပီၤလီၤ.

၁၅ စီၤယိၤဟၣ်အုၣ်အသးလၢအဂ့ၢ်, ဒီးကိးပသူထီၣ်ဒီးစံးဝဲဒၣ်, ပှၤအံၤမ့ၢ်ပှၤလၢယစံး, ပှၤဟဲလၢယလီၢ်ခံတဂၤန့ၣ်, ဒိၣ်န့ၢ်ယၤတက့ၢ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အိၣ်ဆိန့ၢ်ယၤ လီၤ. ၁၆ ဒီးပဝဲဒၣ်ခဲလၢာ်အံၤ, ပဒိးန့ၢ်တၢ်လၢအဝဲဒၣ်အတၢ်လၢတၢ်ပှဲၤအပူၤ, ဒီးတၢ်ဘျုးလၢ တၢ်ဘျုးအဖီခိၣ် လီၤ. ၁၇ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်ဟ့ၣ်လီၤတၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢစီၤမိၤရှ့အစုပူၤ, မ့မ့ၢ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်ဒီးတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီန့ၣ်, အိၣ်ထီၣ်ဝဲလၢယ့ၣ်ရှူးခရံာ်န့ၣ်လီၤ. ၁၈ ပှၤတထံၣ်ဘၣ်ယွၤနီတဂီၣ်နီတဂၤဘၣ်. အဖိခွါတဂၤဃီအိၣ်လၢပၢ်အသးနါပှၢ်န့ၣ်, လီၣ်ဖျါထီၣ်လံအီၤလံ.

၁၉ ဒီးဖဲပှၤယူဒၤဖိတဖၣ် မၢလီၤပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ် ဒီးပှၤလ့ၤဝံဖိတဖၣ်, လၢယရူၤၡလ့ၣ်အပူၤဆူအအိၣ်, ဒ်သိးအကသံကွၢ်အီၤ, နဲဒၣ်အံၤနမ့ၢ်မတၤတဂၤလဲၣ်န့ၣ်ဒီး, စီၤယိၤဟၣ်အတၢ်အုၣ်အသးမ့ၢ်အအံၤ, ၂၀ ဒီးအုၣ်အသးဒီးတသမၢဘၣ်ဝဲဘၣ်, ဒီးအုၣ်အသး, လၢယဲဒၣ်အံၤ, ယတမ့ၢ်ဘၣ်ခရံာ်ဘၣ်. ၂၁ ဒီးအဝဲသ့ၣ်သံကွၢ်အီၤ, မ့မ့ၢ်ဒ်န့ၣ်ဒီး, နမ့ၢ်မတၤတဂၤလဲၣ်. နမ့ၢ်စီၤအ့ၤလံယၤဧါ. ဒီးစံးဝဲဒၣ်, တမ့ၢ်ဘၣ်. မ့ၢ်နမ့ၢ်ဝံအဝဲန့ၣ်ဧါ. ဒီးကတိၤဆၢဝဲ, တမ့ၢ်ဘၣ်. ၂၂ မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး, အဝဲသ့ၣ်စံးဘၣ်အီၤ, နမ့ၢ်မတၤတဂၤလဲၣ်, ဒ်သိးပကစံးဘၣ်က့ၤပှၤလၢအမၢလီၤ ပှၤန့ၣ်လီၤ. နစံးလၢနဂ့ၢ်နကျိၤဒၣ်နဲဒ်လဲၣ်. ၂၃ ဒီးစံးဝဲဒၣ်,ယမ့ၢ်ပှၤလၢအကိးထီၣ် လၢပှၢ်မုၢ်ကနၢအကလုၢ်သီၣ်, မၤလိၤက့ၤကစၢ်အကျဲဧိၤကပူၤဧိၤတက့ၢ်, ဒ်စီၤယၡါယၤစံးဝဲအသိးန့ၣ်လီၤ.

၂၄ ဒီးပှၤလၢတၢ်မၢလီၤအီၤတဖၣ်န့ၣ်, ဘၣ်ဃးဒီး ပှၤဖၤ ရံၤၡဲန့ၣ်လီၤ. ၂၅ ဒီးသံကွၢ်အီၤ, ဒီးစံးဘၣ်အီၤ, မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး, နဲဒၣ်အံၤ, နမ့တမ့ၢ်ဘၣ်ခရံာ်န့ၣ်, နမ့တမ့ၢ်ဘၣ်စီၤအ့ၤလံယၤ, နမ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဝံအဝဲန့ၣ်ဘၣ်ဒီး, ဘၣ်မနုၤ လၢနဘျၢ*တၢ်လဲၣ်. ၂၆ ဒီးစီၤယိၤဟၣ်ကတိၤဆၢအီၤဒီးစံး ဝဲဒၣ်, ယဲဒၣ်အံၤယဘျၢ*တၢ်လၢထံကျါလီၤ. ၂၇ ဘၣ်ဆၣ်ဒီးပှၤလၢသုကျါ, လၢသုတသ့ၣ်ညါဘၣ်အီၤန့ၣ်, အိၣ်ဝဲတဂၤလီၤ. အဝဲန့ၣ်ဟဲလၢယလီၢ်ခံ, ဒီးထဲယကဃ့ၣ်လီၤအခီၣ်ဖံးအပျံၤဒီး, ယတကြၢးဘၣ်ယဲဘၣ်.

၂၈ တၢ်န့ၣ်တဖၣ်မၤအသးဖဲ စီၤယိၤဟၣ်ဘျၢ*တၢ်လၢဘ့ၤသနံအပူၤ, အိၣ်လၢယၢ်ဒ့ၣ်ဝၢ်ဘးခီလီၤ.

၂၉ မုၢ်ဆ့ၣ်ထီၣ်တနံၤန့ၣ်, * ထံၣ်ဘၣ်ယ့ၣ်ရှူးဟဲဆူအအိၣ်ဒီးစံးဝဲဒၣ်, ကွၢ်ကွၢ်, ယွၤအသိဖိလၢအ စိာ်ထီၣ်ကွံာ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအတၢ်ဒဲးဘးလီၤ. ၃၀ အဝဲဒၣ်အံၤမ့ၢ်ပှၤလၢယစံးတ့ၢ်လၢအဂ့ၢ်, ပှၤဟဲလၢယလီၢ်ခံတဂၤန့ၣ်, အိၣ်လၢယမဲာ်ညါလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အိၣ်ဆိန့ၢ်ယၤ လီၤ. ၃၁ ဒီးယဲဒၣ်အံၤ, ယတသ့ၣ်ညါဘၣ်အီၤဘၣ်, မ့မ့ၢ်ဒ်သိးအကအိၣ်ဖျါလၢအံၣ်စရ့လးဒီး, ယဟဲဘျၢ*တၢ်လၢထံကျါလီၤ.

၃၂ ဒီးစီၤယိၤဟၣ်အုၣ်အသးဒီးစံးဝဲဒၣ်, ယထံၣ်သးန့ၣ်ဟဲလီၤလၢမူခိၣ်ဒ်ထိၣ်လွံၢ်အသိး, ဒီးအိၣ်ဝဲဆိးဝဲလၢအ လိၤလီၤ. ၃၃ ဒီးယဲဒၣ်အံၤ, ယတသ့ၣ်ညါဘၣ်အီၤဘၣ်.မ့မ့ၢ်ပှၤလၢအမၢ ယဟဲဘျၢ*တၢ်လၢထံကျါတဂၤ, အဝဲဒၣ်စံးဘၣ်ယၤ, ပှၤလၢနထံၣ်သးန့ၣ်ဟဲလီၤ, ဒီးအိၣ်ဝဲဆိးဝဲလၢအလိၤ, အဝဲတဂၤန့ၣ်ကဘျၢ*တၢ်လၢသးစီဆှံ အပူၤလီၤ. ၃၄ ဒီးယထံၣ်ဘၣ်လံ, ဒီးယအုၣ်လံယသးလၢအဝဲဒၣ်န့ၣ်မ့ၢ်ယွၤအဖိခွါလီၤ.

၃၅ မုၢ်ဆ့ၣ်ထီၣ်တနံၤ စီၤယိၤဟၣ်ဆၢထၢၣ်ကဒီးဒီးအပျဲၢ်ခံဂၤ, ဒီးကွၢ်ယ့ၣ်ရှူးလဲၤတၢ်, ဒီးစံးဝဲဒၣ်, ကွၢ်ကွၢ်, ယွၤ အသိဖိလီၤ. ၃၆ ဒီးအပျဲၢ်ခံဂၤန့ၣ်နၢ်ဟူအကတိၤတၢ်, ဒီး ပိာ်ထီၣ်ယ့ၣ်ရှူးအခံလီၤ. ၃၇ ဒီးယ့ၣ်ရှူးဃၣ်ဃီၤအသး, ဒီး ထံၣ်လၢအပိာ်အခံ, ဒီးစံးဘၣ်အီၤ, ၃၈ သုဃုမနုၤတမံၤလဲၣ်. ဒီးအဝဲသ့ၣ်စံးဘၣ်အီၤ, ရၤဘံဧၢ, *, နအိၣ်နဆိးဖဲလဲၣ်ပူၤလဲၣ်. ၃၉ ဒီးအဝဲဒၣ်စံးဘၣ်အီၤ,ဟဲဒီးကွၢ်တက့ၢ်. ဒီးလဲၤကွၢ်ဖဲအအိၣ်ဝဲ, ဒီးမ့ၢ်တဆံနၣ်ရံၣ်ဃၣ်ဃၣ်သတးဒီး, အိၣ်ဒီးအီၤတနံၤန့ၣ်လီၤ.

၄၀ ဒီးပှၤလၢအနၢ်ဟူတၢ်လၢ စီၤယိၤဟၣ်, ဒီးပိာ်ထီၣ် * အခံခံဂၤအကျါန့ၣ်, တဂၤမ့ၢ်စီၤၡံမိၣ်ပ့းတ ရူးအဒီပုၢ်ဝဲၢ်, စီၤအၣ်ဒရ့းလီၤ. ၄၁ အဝဲဒၣ်န့ၣ်ထံၣ်န့ၢ်ဆိအဒီပုၢ်ဝဲၢ်ဒၣ်ဝဲ, စီၤၡံမိၣ်, ဒီးစံးဘၣ်အီၤ, ပထံၣ်န့ၢ်လံ မ့းၡံအၤန့ၣ်လံ. * ၄၂ ဒီးလဲၤဆှၢအီၤဆူယ့ၣ်ရှူးအအိၣ်လီၤ. ဒီးယ့ၣ်ရှူးကွၢ်အီၤဒီးစံးဝဲဒၣ်, နဲဒၣ်အံၤ, နမ့ၢ်စီၤယိၤနါအဖိခွါစီၤၡံမိၣ်လီၤ. တၢ်ကကိးက့ၤနၤလၢစီၤက့ၤဖးလီၤ. *

၄၃ မုၢ်ဆ့ၣ်ထီၣ်တနံၤန့ၣ် * သါကလဲၤဆူကၤလံၤလါ, ဒီးထံၣ်န့ၢ်စီၤဖံလံးပူးဒီးစံးဘၣ်အီၤ, ပိာ်ယခံတ က့ၢ်. ၄၄ ဒီးစီၤဖံလံးပူးဘၣ်ဃးဒီး စီၤအၣ်ဒရ့းဒီးစီၤပ့းတရူး အဝ့ၢ်, ဘ့ၤသစဲဒၤလီၤ. ၄၅ ဒီးစီၤဖံလံးပူးန့ၣ်ထံၣ်န့ၢ်စီၤနၤသန့လးဒီးစံးဘၣ်အီၤ, ပထံၣ်န့ၢ်လံ ပှၤလၢစီၤမိၤရှ့လၢလံာ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီအပူၤ, ဒီးဝံသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်, ကွဲးဝဲလၢအဂ့ၢ်, ပှၤနစၤရ့းဖိစီၤယိၤသးအဖိခွါ, ယ့ၣ်ရှူးတဂၤလံ.-

၄၆ ဒီးစီၤနၤသန့လးစံးဘၣ်အီၤ, တၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါတမံၤမံၤဟဲထီၣ်လၢနစၤရ့းအပူၤဘၣ်ကသ့ဧါ. ဒီးစီၤဖံလံးပူးစံးဘၣ် အီၤ,ဟဲကွၢ်တက့ၢ်. ၄၇ ယ့ၣ်ရှူးထံၣ်ဘၣ်စီၤနၤသန့လးဟဲဆူအအိၣ်ဒီးကတိၤတၢ်လၢအဂ့ၢ်, ကွၢ်ကွၢ်, ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိနီၢ်နီၢ်, လၢတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤတအိၣ်လၢအပူၤဘၣ်တ ဂၤလီၤ. ၄၈ ဒီးစီၤနၤသန့လးစံးဘၣ်အီၤ, နသ့ၣ်ညါယၤဒ်လဲၣ်. ဒီးယ့ၣ်ရှူးကတိၤဆၢတၢ်ဒီးစံးဘၣ်အီၤ, လၢစီၤဖံလံးပူးတချုးကိးဒံးဘၣ်နၤ, ဖဲနအိၣ်လၢချၢၣ်ဒၢအခီၣ်ထံး န့ၣ်, ယထံၣ်နၤလီၤ. ၄၉ ဒီးစီၤနၤသန့လးကတိၤဆၢတၢ်ဒီးစံးဘၣ်အီၤ, ရၤဘံဧၢ, နဲဒၣ်အံၤနမ့ၢ်ယွၤအဖိခွါ, နမ့ၢ် အံၣ်စရ့လးအစီၤပၤလီၤ. ၅၀ ဒီးယ့ၣ်ရှူးကတိၤဆၢတၢ်ဒီးစံးဘၣ်အီၤ, မ့ၢ်ယစံးဘၣ်နၤလၢယထံၣ်နၤလၢချၢၣ်ဒၢအခီၣ်ထံးဒီး, မ့ၢ်နနာ်တၢ်စ့ၢ်ကီးဧါ. နကထံၣ်ဘၣ်တၢ်ဒိၣ် န့ၢ်တၢ်အံၤတဖၣ်တက့ၢ်လီၤ. ၅၁ ဒီးစံးဘၣ်အီၤ, ယစံးဘၣ်တဲဘၣ်သုတီတီလိၤလိၤ, လၢခံက့ၤအံၤဒီး, သုကထံၣ်ဘၣ်မူခိၣ်အိးထီၣ်အသး, ဒီးယွၤအကလူးတဖၣ်န့ၣ်လဲၤထီၣ်ဒီးဟဲလီၤလၢပှၤကညီဖိခွါအံၤအလိၤလီၤ.

⇑

[Remove Footnotes]