ယူဒၤ ၁

ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အခ့အပှၤ,စီၤယၤကိာ်အဒီပုၢ်ဝဲၢ်, ယၤစီၤယူဒၤအံၤ, ယစံးဘၣ်ပှၤလၢတၢ်ကိးန့ၢ်အီၤလၢအဘၣ်တၢ်အဲၣ်အီၤလၢပၢ်ယွၤအပူၤ, ဒီးတၢ်ပၢၤအီၤလၢယ့ၣ်ရှူး ခရံာ်အဂီၢ်န့ၣ်, မ်တၢ်သူၣ်ကညီၤတၢ်သးကညီၤ,ဒီးတၢ်ဃူတၢ်ဖိး, ဒီးတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံန့ၣ်,အါထီၣ်လၢသုဂီၢ်တက့ၢ်.

ပှၤလၢတၢ်အဲၣ်အီၤသ့ၣ်ဧၢ, လၢယဂုာ်ကွဲးန့ၢ်သုသပှၢ်တၢၢ်လၢတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤလၢပဒိးန့ၢ်သကိးအဂ့ၢ်အကျိၤန့ၣ်ဒီး, အလီၢ်အိၣ်လၢယကကွဲးသဆၣ်ထီၣ်သုခံ,ဒ်သိးသုကဂုာ်ကျဲးစၢးဒုးတၢ်လၢတၢ်နာ်လၢတၢ်ဟ့ၣ် လီၤလၢပှၤစီဆှံလၢပျၢၤတဘျီန့ၣ်အဂီၢ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤပှၤကညီတနီၤနီၤ, လၢအဘၣ်တၢ်ပာ်အီၤလၢပျၢၤလၢတၢ်စံၣ်ညီၣ်ဃၣ်အံၤအဂီၢ်, ဟဲနုာ်ခူသူၣ်,ပှၤတယူးတယီၣ်ဘၣ်ယွၤ, ဒီးဘိးကဒါပကစၢ်အဘျုးအဖှိၣ်ဆူတၢ်လုၣ်ကိလုၣ်ကပာ်, ဒီးသမၢပခိၣ်တဂၤဃီ, ပကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်န့ၣ်လီၤ.

ဒီးသုသ့ၣ်ညါတဘျီဘၣ်ဆၣ်ဒီး, တၢ်မိၣ်ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤဘၣ်ယသးလၢသု, လၢကစၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤကညီလၢအဲၤကူပတူးဝံၤဒီး, လၢခံက့ၤမၤဟးဂီၤကွံာ် ပှၤလၢအတစူၢ်တနာ်ဘၣ်တဖၣ်လီၤ. ဒီးကလူးတဖၣ်လၢအတဟံးဃာ်ဘၣ်အတၢ်ခီၣ်ထံးဘၣ်ဝဲဘၣ်, မ့မ့ၢ်ဟးထီၣ်ကွံာ်လၢ အအိၣ်အဆိးအလီၢ်ဒၣ်ဝဲတဖၣ်န့ၣ်,အဝဲဒၣ်ဟံးဃာ်အီၤလၢ တၢ်စၢဃာ်လီၤထူလီၤယိာ်,လၢတၢ်ခံးအဖီလာ်, လၢမုၢ်နံၤဒိၣ်အတၢ်စံၣ်ညီၣ်အဂီၢ် လီၤ. ဒ်စဒိၣ်,ဒီးဂမိရၤ,ဒီးဝ့ၢ်အိၣ်လၢအဃၢၤတဖၣ်, မၤကမၣ်မုၣ်ကမၣ်ခွါ,ဒီးလဲၤပိာ်တၢ်ဖံးတၢ်ညၣ်အဂုၤအဂၤအခံ,ဒ်အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်အသိး, ဒီးဘၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်မ့ၣ်အူအထူအယိာ်သတးဒီး,ကဲလၢအဒိအတဲာ်အသိးလီၤ.

ဒ်န့ၣ်အသိးစ့ၢ်ကီး ပှၤမံမီၢ်တၢ်တဖၣ်အံၤမၤဘၣ်အၢတၢ်ဖံးတၢ်ညၣ်, ဒီးတပးကဲဘၣ်ပဒိၣ်ပပှၢ်ဘၣ်, ဒီးဒုၣ် ဒွဲၣ်တၢ်လၤကပီၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီးတုၤကလူးအခိၣ်စီၤမံၤက့လးတဂၤတဲးလိာ်ဃိလိာ်အသးဒီးမုၣ်ကီၤလံၢ်,ဒီးဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ်အသးလၢ စီၤမိၤရှ့အစိၣ်အဂ့ၢ်အကျိၤဒီး,ပာ်တၢ်ကမၣ်ဒုၣ်ဒွဲၣ်လၢအလိၤတဘူၣ်ဘၣ်. မ့မ့ၢ်အ စံးဝဲဒၣ်,မ်ကစၢ်သိၣ်ဃီၣ်နၤတက့ၢ်လီၤ. ၁၀ ဘၣ်ဆၣ်ဒီးပှၤတဖၣ်အံၤ, ဒုၣ်ဒွဲၣ်တၢ်လၢအတသ့ၣ်ညါဘၣ်. မ့မ့ၢ်လၢတၢ်လၢအသ့ၣ်ညါဒၣ်တၢ်ဒ် ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိသူၣ်တဖးသးတဖးအသိးအပူၤ,မ့ၢ်အမၤဟးဂီၤလီၤအသးလီၤ.

၁၁ မ့ၢ်အဘၣ်တၢ်ဖှီၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, မ့ၢ်အပိာ်စီၤကၤယံၣ်အကျဲ, ဒီးဂုာ်လဲၤနုာ်ဝဲဆူစီၤဘံးလၣ်အတၢ်ကမၣ်အပူၤလၢတၢ်အဘူးအလဲအဃိ, ဒီးဟးဂီၤလၢစီၤကိၤရးအတၢ်တဲးလိာ်ဃိလိာ်အပူၤလီၤ.

၁၂ အဝဲသ့ၣ်တပျံၤဘၣ်တၢ်ဘၣ်ဒီး, အီၣ်သကိးအီသကိးတၢ်, ဒီးဘုၣ်အီၣ်လီၤဒၣ်အသးသတးဒီး,မ့ၢ်လၢၢ်ဧိၤလ့ဧိၤလၢသုဘူၣ်တၢ်အဲၣ်အပူၤလီၤ. တၢ်အၢၣ်လၢထံတအိၣ်ဘၣ်, လၢကလံၤအူဒံကွံာ်အီၤ,သ့ၣ်လၢအလီၤဘဲ,ဒီးအသၣ်တအိၣ်ဘၣ်, သံခံဘျီ,ဘၣ်ထဲးကွံာ်အသးလၢ အဂံၢ်, ၁၃ ပီၣ်လဲၣ်အလပီတပျုာ်တပျီၤ,ဒီးသဘှဲထီၣ်လၢအတၢ်မဲာ်ဆှးဒၣ်ဝဲ, ဆၣ်ဟးဝ့ၤဝီၤတၢ်, လၢတၢ်ပာ်ပာ်တၢ်ခံးအတၢ်သူလၢအဂီၢ်လီၤထူလီၤယိာ်န့ၣ်လီၤ.

၁၄ ဒီးစီၤဃနိာ်လၢစီၤအၤဒၣ်အလီၢ်ခံနွံဂၤတဂၤန့ၣ်, ကတိၤတၢ်လၢဝံအကျိာ်, လၢပှၤတဖၣ်အံၤအဂ့ၢ်အကျိၤစ့ၢ်ကီး,ဒီးစံးဝဲဒၣ်,ကွၢ်ကွၢ်,ကစၢ်ဟဲလီၤဒီးအပှၤစီဆှံအက လးတဖၣ်, ၁၅ ဒ်သိးအကစံၣ်ညီၣ်ပှၤခဲလၢာ်, ဒီးကဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါပှၤလၢအတယူးတယီၣ်ဘၣ်ယွၤ, လၢအတၢ်မၤခဲလၢာ် ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်တယူးတယီၣ်ဘၣ်ယွၤ,လၢအမၤဝဲအိၣ်ဒီးအတၢ်တယူးတယီၣ်ဘၣ်ယွၤ,ဒီးလၢအတၢ်ကတိၤအအၢအသီခဲလၢာ် လၢပှၤတၢ်ဒဲးဘးဖိလၢအတယူးတယီၣ်ဘၣ်ယွၤတဖၣ်, ကတိၤထီဒါအီၤလီၤ.

၁၆ ပှၤတဖၣ်န့ၣ်လဲၤတၢ် ဒ်အတၢ်ကလုာ်ကလိၤအသိး,ဒီးမ့ၢ်ပှၤကဒူးကဒ့ၣ်တၢ်, ပှၤအ့စိၢ်အ့န့တၢ်,ပှၤကွၢ်ပတြၢၤပှၤဂၤအမဲာ်လၢတၢ်အဘျုးအဃိ, ဒီးအထးခိၣ်ကတိၤကဖၢလၢတၢ်လီၤ.

၁၇ မ့မ့ၢ်ပှၤလၢတၢ်အဲၣ်အီၤသုဝဲသ့ၣ်ဧၢ,သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤတၢ်ကတိၤလၢပကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အပှၤတၢ်မၢဖိစံးပာ် ဝဲန့ၣ်တက့ၢ်. ၁၈ စံးဘၣ်သုလၢပှၤဒုၣ်ဒွဲၣ်တၢ်လၢအလဲၤဒ်အတၢ်တယူးတယီၣ်ဘၣ်ယွၤအတၢ်ကလုာ်ကလိၤအသိးန့ၣ်,ကအိၣ်ဝဲလၢအဆၢအကတီၢ်ကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ.-

၁၉ ပှၤတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ပှၤလၢအမၤလီၤမုၢ်လီၤဖးတၢ်,ပှၤဘၣ် ဃးဒီးနီၢ်ခိ,ပှၤတအိၣ်ဘၣ်ဒီးသးန့ၣ်ဘၣ်. ၂၀ မ့မ့ၢ်ပှၤလၢတၢ်အဲၣ်အီၤသုဝဲသ့ၣ်ဧၢ, သူၣ်လီၤသုသးလၢသုတၢ်နာ်စီဆှံကတၢၢ်အဖီခိၣ်, ဒီးဘါထုကဖၣ်တၢ်လၢသးစီဆှံ အပူၤသတးဒီး, ၂၁ ဟံးဃာ်သုသးလၢယွၤအတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံအပူၤ, ဒီးမုၢ်လၢ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အတၢ်သးကညီၤ,တုၤလၢတၢ်မူအထူအယိာ်တက့ၢ်.

၂၂ ဒီးပှၤတနီၤနီၤလၢ အသးဒ့ဒီဝဲန့ၣ်သးကညီၤအီၤတ က့ၢ်. ၂၃ ဒီးပှၤတနီၤနီၤ ထုးထီၣ်ကွံာ်အီၤလၢမ့ၣ်အူပူၤသတးဒီး,အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအီၤတက့ၢ်. ဒီးပှၤတနီၤနီၤ, သးကညီၤအီၤ, အိၣ်ဒီးတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုး,ဒီးသးဟ့တၢ်အကူအသိးဒၣ်လဲာ်လၢ အသံၣ်သူမီၢ်ကျာ်လၢတၢ်ဖံးတၢ်ညၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

၂၄ ပှၤကွၢ်သုသ့, ဒ်သိးသုသုတလီၤဃံၤတဂ့ၤ,ဒီးပာ်သုလၢအလၤကပီၤအမဲာ်ညါ တအိၣ်ဘၣ်ဒီးမဲၣ်သူမဲၣ်ဂီၤ ဘၣ်လၢတၢ်သူၣ်ခုသးခုဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်အပူၤ, ၂၅ ယွၤတဂၤဃီ, ပှၤအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤလၢပကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်တဂၤအဃိန့ၣ်, တၢ်လၤကပီၤ, တၢ်ကဟုကညီၢ်,တၢ်ဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်, တၢ်စိတၢ်ကမီၤ,မ်အအိၣ်လၢအလိၤလၢတၢ်စိၤခီၣ်ထံး, ဒီးခဲကနံၣ်အံၤ,ဒီးကယဲၢ်အစိၤအဃၣ်ခဲလၢာ်တက့ၢ်.အၤမ့ၣ်,

⇑

[Remove Footnotes]