လူၤကၣ် ၁

တၢ်ဒိၣ်သီးဖံၤလူးဧၢ, တၢ်တဖၣ်လၢအဘၣ်တၢ်နာ် အီၤသပှၢ်တၢၢ်လၢပကျါ, ဒ်ပှၤလၢအထံၣ်တၢ်လၢအမဲာ်ဒီးမၤအကလုၢ်အကထါအတၢ်မၤလၢ အခီၣ်ထံးလံၤလံၤ, ဟ့ၣ်လီၤပှၤအသိး, အကူၢ်မ့ၢ်ပှၤအါဂၤပာ်တ့ၢ်အ သးလၢအကကတီၤကွဲးဝဲဒီး, ယဲဒၣ်အံၤလၢအခီၣ်ထံးလံၤလံၤယဃုတိၢ်န့ၢ်တၢ်န့ၣ် ခဲလၢာ်လီၤတံၤလီၤဆဲးဒီး, ဘၣ်ယသးလၢယကကွဲးန့ၢ်နၤ, တမံၤဘၣ်တမံၤ, ဒ်သိးနကသ့ၣ်ညါလၢတၢ်လၢနမၤလိတ့ၢ်တဖၣ်န့ၣ်, မ့ၢ်တၢ်အမ့ၢ်အတီလီၤ.

လၢကီၢ်ယူဒၤ အစီၤပၤဟ့ၤရိာ်အစိၤန့ၣ်, မတၤတဂၤပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်လၢ စီၤအဘံယၤတစိၣ်အကျါ, အမံၤမ့ၢ်စီၤစဃၤရံ, အိၣ်ဝဲတဂၤ, ဒီးအမါမ့ၢ်လၢစီၤအၤဟရိၣ် အဖိမုၣ်အကျါ, ဒီးအမံၤမ့ၢ်နီၢ်အ့းလံၤစါဘ့းလီၤ. ဒီးတီဝဲလိၤဝဲလၢယွၤအမဲာ်ညါခံဂၤလၢာ်, ဒီးလဲၤဝဲလၢယွၤအတၢ်မၤလိာ်, ဒီးအတၢ်တီတၢ်လိၤခဲလၢာ်အပူၤ, ဒီး ပာ်တၢ်ကမၣ်လၢအလိၤအလီၢ်တအိၣ်ဘၣ်လီၤ. ဒီးအဖိတအိၣ်ဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, နီၢ်အ့းလံၤစါဘ့းန့ၣ်မ့ၢ်ပှၤတူာ်ဖိ, ဒီးသးပှၢ်သဃဲးတ့ၢ်ဝဲခံဂၤလၢာ်လီၤ.

ဒီးတၢ်မၤအသးလၢ အမၤပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်အတၢ်မၤလၢအတီၤအတစိၣ်ကျါလၢယွၤအမဲာ်ညါ, ဒ်ပှၤလုၢ်တၢ် အဒိၣ်တဖၣ်အလုၢ်အလၢ်အသိး, ဒီးဖးဝဲသတးဒီး, တုၤအလဲၤနုာ်ဆူ ယွၤအတၢ်လုၢ်ဟံၣ်ပူၤဒီး, ဘၣ်ဆိၣ်ကဲၤ တၢ်နၢမူလီၤ. ၁၀ ဒီးနၣ်ရံၣ်လၢအဆိၣ်ကဲၤတၢ်နၢမူန့ၣ်, ပှၤ ဂီၢ်မုၢ်ခဲလၢာ်ဘါထုကဖၣ်တၢ်လၢခိလီၤ. ၁၁ ဒီးယွၤအကလူးတဂၤလီၣ်ဖျါထီၣ်အသးလၢအီၤ, ဒီးဆၢထၢၣ်ဝဲလၢ တၢ်ဆိၣ်ကဲၤနၢမူအလီၢ် စုထွဲတခီလီၤ. ၁၂ ဒီးစီၤစဃၤရံထံၣ်ဘၣ်ဝဲ, ဒီးအသူၣ်ကိၢ်အသးဂီၤ, ဒီးဘၣ်ပျံၤဘၣ်ဖုးဝဲ လီၤ. ၁၃ ဒီးကလူးန့ၣ်စံးဘၣ်အီၤ, စီၤစဃၤရံဧၢ, ပျံၤတၢ်တဂ့ၤ, အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်နၢ်ဟူတ့ၢ်လံနတၢ်ထုကဖၣ်, ဒီးနမါနီၢ်အ့းလံၤစါဘ့းကဆံးစၢ်န့ၢ်နဖိခွါ, ဒီးနဘၣ်ယုၢ်အ မံၤလၢစီၤယိၤဟၣ်လီၤ. ၁၄ ဒီးကမ့ၢ်တၢ်သူၣ်ခုသးခု, သူၣ်ဖှံသးညီလၢနဂီၢ်, ဒီးပှၤကသူၣ်ခုသးခုလၢအအိၣ်ဖျဲၣ်အဂ့ၢ် န့ၣ်အါဂၤလီၤ. ၁၅ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ကမ့ၢ်ပှၤအဒိၣ်လၢယွၤအမဲာ်ညါ, ဒီးစပံးထံဒီးတၢ်မူၤပှၤန့ၣ်, တဘၣ်အီဘၣ်ဝဲဘၣ်.ဒီးလၢအမိၢ်အဟၢဖၢပူၤလံၤလံၤန့ၣ်, ကလၢပှဲၤဝဲဒီးသးစီ ဆှံလီၤ. ၁၆ ဒီးကဘိးဃၣ်က့ၤပှၤအံၣ်စရ့လးဖိအါဂၤဆူအ ကစၢ်ယွၤအအိၣ်လီၤ. ၁၇ ဒီးကလဲၤဝဲလၢအမဲာ်ညါလၢစီၤအ့ၤလံယၤအသူၣ်အသးဒီး အစိအကမီၤ, ဒ်သိးအကဘိးဃၣ်က့ၤ ပၢ်တဖၣ်အသးဆူဖိအအိၣ်, ဒီးပှၤတစူၢ်ဘၣ်တၢ်န့ၣ်ဆူပှၤတီပှၤလိၤအတၢ်ကူၣ်သ့, *, ဒ်သိးအကကတဲာ်ကတီၤပှၤမၤက့ၤအသးတကလုၢ်လၢကစၢ်အဂီၢ်လီၤ.

၁၈ ဒီးစီၤစဃၤရံ စံးဘၣ်ကလူးန့ၣ်, တၢ်အံၤမ့ၢ် ယကသ့ၣ်ညါဒ်လဲၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယဲဒၣ်အံၤ, ယမ့ၢ်ပှၤသးပှၢ်, ဒီးယမါန့ၣ်အသးပှၢ်သဃဲးတ့ၢ်လံန့ၣ်လီၤ. ၁၉ ဒီးကလူးန့ၣ်ကတိၤဆၢတၢ်ဒီးစံးဘၣ်အီၤ, ယဲဒၣ်အံၤယမ့ၢ် ကၤဘြံၤအ့လး, လၢအဆၢထၢၣ်လၢယွၤအမဲာ်ညါ, ဒီးတၢ်မၢယဟဲကတိၤတၢ်ဒီးနၤ, ဒီးစံးဘၣ်တဲဘၣ်နၤလၢတၢ် သးခုအကစီၣ်အံၤလီၤ. ၂၀ ဒီးကွၢ်ကွၢ်, မ့ၢ်နတနာ်ဘၣ်ယကလုၢ်လၢအကလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ် ဖဲအကတီၢ်န့ၣ်ဒီး,လၢအတချုးမၤဒံးဘၣ်အသးဒီး, နကတိၤတၢ်တသ့လၢၤဘၣ်, ဒီးနကအိၣ်တအုၣ်လီၤ.

၂၁ ဒီးပှၤဂီၢ်မုၢ် ကွၢ်လၢ် စီၤစဃၤရံအကျဲ, ဒီးမ့ၢ်အအိၣ်ဃဲးဃဲးလၢတၢ်လုၢ်ဟံၣ်ပူၤဒီး, ကမၢကမၣ်ဝဲတကူၢ်သ့ၣ် လီၤ. ၂၂ ဒီးဟဲက့ၤထီၣ်ဝဲ, ဒီးကတိၤတၢ်ဒီးအီၤတသ့ဘၣ်ဒီးအဝဲသ့ၣ်သ့ၣ်ညါလၢ အထံၣ်တၢ်လၢညါခီ လၢတၢ်လုၢ်အဟံၣ်ပူၤ, ဒီးအဝဲဒၣ်ကျၢၢ်ကျာ်တၢ်ဆူအဝဲသ့ၣ်အအိၣ်, ဒီးအိၣ်တအုၣ်ဝဲလီၤ.

၂၃ ဒီးတၢ်မၤအသးလၢ အနံၤအသီ လၢအမၤအတၢ်န့ၣ်လၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဒီး, က့ၤဝဲဆူအဟံၣ်လီၤ.

၂၄ ဒီးတၢ်လၢမုၢ်နံၤတဖၣ်န့ၣ် အလီၢ်ခံဒီး, အမါနီၢ်အ့းလံၤစါဘ့းဒၢထီၣ်, ဒီးပာ်ခူသူၣ်အသးယဲၢ်လါ, ဒီးစံးဝဲ ဒၣ်, ၂၅ ကစၢ်မၤယၤဒ်အံၤလၢမုၢ်နံၤတဖၣ်ဖဲအကွၢ်ယၤ, ဒ်သိးအကမၤပူၤမၤဖျဲးယၤလၢ တၢ်ဒုၣ်ဒွဲၣ်လၢပှၤကညီအကျါလီၤ.

၂၆ ဒီးလၢဃုလါတလါအပူၤန့ၣ်, ယွၤမၢကလူးကၤဘြံၤအ့လးလဲၤဆူ ဝ့ၢ်တဖျၢၣ်လၢကၤလံၤလါအပူၤ, ကိးဝဲအ မံၤလၢနစၤရ့း, ၂၇ ဆူပှၤမုၣ်ကနီၤအအိၣ်လၢ အဘၣ်အဲၣ်တီဒီးပှၤလၢအမံၤမ့ၢ်စီၤယိၤသး, ဘၣ်ဃးဒီး စီၤဒၤဝံးအ ဟံၣ်လီၤ. ဒီးပှၤမုၣ်ကနီၤအမံၤမ့ၢ်နီၢ်မၤရံလီၤ. ၂၈ ဒီးကလူးလဲၤနုာ်ဆူအအိၣ်ဒီးစံးဝဲဒၣ်, ပှၤလၢအဘၣ်ဘျုးအါတဂၤဧၢ, ယွၤအိၣ်ဒီးနၤလီၤ. လၢပိာ်မုၣ်အကျါန့ၣ် န ဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤနဲလီၤ. ၂၉ ဒီးတုၤအထံၣ်ဝဲဒီး, အသူၣ်ကိၢ်အသးဂီၤလၢအတၢ်ကတိၤအဃိ, ဒီးမ့ၢ်တၢ်ကတိၤ ဒိၣ်ဒ် လဲၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်, ဆိကမိၣ်ဝဲဒၣ်လီၤ. ၃၀ ဒီးကလူးန့ၣ်စံးဘၣ်အီၤ, နီၢ်မၤရံဧၢ, ပျံၤတၢ်တဂ့ၤ, အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, နဘၣ် ဘျုးလၢယွၤလီၤ. ၃၁ ဒီးကွၢ်ကွၢ်, နကဒၢထီၣ်ဒီးနဆံးစၢ် န့ၢ်နဖိခွါ, ဒီးနဘၣ်ယုၢ်အမံၤလၢယ့ၣ်ရှူးလီၤ. ၃၂ အဝဲဒၣ်န့ၣ်ကမ့ၢ်ပှၤအဒိၣ်, ဒီးကဘၣ်တၢ်ကိးအီၤလၢတၢ်ထီကတၢၢ်အဖိခွါလီၤ. ဒီးကစၢ်ယွၤကဟ့ၣ်အီၤလၢအပၢ်စီၤဒၤ ဝံးအလီၢ်ပစိာ်, ၃၃ ဒီးကပၢဘၣ်စီၤယၤကိၣ်အဟံၣ်အစိၤစိၤအဃၣ်ဃၣ်လီၤ. ဒီးအဘီအမုၢ်န့ၣ်အကတၢၢ်တအိၣ်ဘၣ်လီၤ.

၃၄ ဒီးနီၢ်မၤရံစံးဘၣ်ကလူးန့ၣ်, မ့ၢ်ယတသ့ၣ်ညါဘၣ်ပှၤ ပိာ်ခွါဘၣ်ဒီး, တၢ်အံၤကမၤအသးဒ်လဲၣ်. ၃၅ ဒီးကလူးန့ၣ်ကတိၤဆၢတၢ်ဒီးစံးဘၣ်အီၤ, သးစီဆှံကဟဲလီၤလၢနလိၤ, ဒီးတၢ်ထီကတၢၢ်အစိအကမီၤကကဒုဘၣ်နၤလီၤ.မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီးတၢ်စီဆှံလၢအကအိၣ်ဖျဲၣ်ဝဲန့ၣ်, ကဘၣ် တၢ်ကိးအီၤလၢယွၤအဖိခွါစ့ၢ်ကီးလီၤ. ၃၆ ဒီးကွၢ်ကွၢ်, ပှၤဒီဘူးဒီတံၢ်ဒီးနၤ, နီၢ်အ့းလံၤစါဘ့းတဂၤ, လၢအသးပှၢ်သဃဲးတ့ၢ်ဝဲ, ဒၢထီၣ်စ့ၢ်ကီးလံအဖိခွါ, ဒီးအအံၤမ့ၢ်လါဃုလါတလါဒီး ပှၤလၢတၢ်ကိးအီၤလၢပှၤတူာ်ဖိတဂၤ န့ၣ်လီၤ. ၃၇ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်လၢယွၤမၤတသ့ဘၣ်န့ၣ်, တအိၣ်ဘၣ်နီတမံၤဘၣ်. ၃၈ ဒီးနီၢ်မၤရံစံးဝဲဒၣ်, ကွၢ်ကွၢ်,ကစၢ်အကုၢ်ပိာ်မုၣ်လီၤ. မ်တၢ်ကမၤအသးဒီးယၤဒ်နကလုၢ်အသိးန့ၣ်တက့ၢ်. ဒီးကလူးန့ၣ်ဟးထီၣ်ကွံာ်ဝဲလၢအအိၣ်လီၤ.

၃၉ ဒီးလၢမုၢ်နံၤတဖၣ်န့ၣ်, နီၢ်မၤရံဂဲၤဆၢထၢၣ်ဒီးလဲၤချ့သဒံးဝဲဆူကစၢၢ်ကလိအလီၢ်, ဆူဝ့ၢ်အိၣ်လၢကီၢ်ယူဒၤ အဝ့ၢ်လီၤ. ၄၀ ဒီးလဲၤနုာ်ဆူစီၤစဃၤရံအဟံၣ်ပူၤဒီးကတိၤ ဒိၣ်နီၢ်အ့းလံၤစါဘ့းလီၤ. ၄၁ ဒီးလၢနီၢ်အ့းလံၤစါဘ့းနၢ်ဟူနီၢ်မၤရံအတၢ်ကတိၤဒိၣ်န့ၣ်ဒီး, တၢ်မၤအသးလၢ အဖိ ဂဲၤဝဲလၢအဟၢဖၢပူၤလီၤ. ၄၂ ဒီးနီၢ်အ့းလံၤစါဘ့းလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဝဲဒီးသးစီဆှံ, ဒီးကိးထီၣ်လၢအကလုၢ်ဖးဒိၣ်ဒီးစံးဝဲဒၣ်, လၢပိာ်မုၣ်အကျါန့ၣ်, နဘၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤနဲဒၣ် လီၤ. ဒီးနဟၢဖၢအတၤသၣ်န့ၣ်ဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤဝဲလီၤ. ၄၃ တၢ်အံၤမၤအသးဒီးယၤလၢလဲၣ်, လၢယကစၢ်အမိၢ်ကဟဲဆူ ယအိၣ်အံၤလဲၣ်. ၄၄ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ကွၢ်ကွၢ်, လၢနတၢ်ကတိၤဒိၣ်ဟူဘၣ်ယနၢ်ပူၤဒီး, ဖိသၣ်အသူၣ်ဖှံအသးညီဒီး ဂဲၤဝဲလၢယဟၢဖၢပူၤလီၤ. ၄၅ ဒီးပိာ်မုၣ်လၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤလၢတၢ်လၢယွၤစံးဘၣ်အီၤ, ကလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဝဲန့ၣ်, ဘၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဝဲလီၤ. ဒီးနီၢ်မၤရံစံးဝဲဒၣ်, ယသးအံၤပာ်ယွၤလၢတၢ်အဒိၣ်, ၄၆

၄၇ ဒီးယသူၣ်ကပိၢ်ယသးကဝးလၢ ပှၤအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤယၤ, ယွၤအပူၤလီၤ. ၄၈ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ကွၢ်က့ၤလံအကုၢ်ပိာ်မုၣ်အတၢ်ဖှီၣ်လံ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ကွၢ်ကွၢ်, တုၤအံၤဆူညါဒီး,ပှၤအစိၤစိၤအဃၣ်ဃၣ်ခဲလၢာ်ကကိးယၤလၢပှၤဘၣ်တၢ် ဆိၣ်ဂ့ၤလီၤ. ၄၉ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤသ့တၢ်လၢာ်န့ၣ်, မၤတၢ် အဒိၣ်လၢယဂီၢ်, ဒီးအမံၤမ့ၢ်တၢ်စီဆှံလီၤ. ၅၀ ဒီးအတၢ်သူၣ်ကညီၤသးကညီၤ အိၣ်ဝဲလၢပှၤလၢအပျံၤအီၤအလိၤ အစိၤစိၤအဃၣ်ဃၣ်လီၤ. ၅၁ ဒီးမၤတၢ်စိတၢ်ကမီၤလၢအစု, ဒီးမၤလီၤပြံလီၤပြါပှၤလၢအပာ်ကဖိအသးတဖၣ်, လၢ အတၢ်ကူၣ်ထီၣ်ဖးလီၤန့ၣ်လီၤ. ၅၂ ဒီးတ့ၢ်လီၤကွံာ် ပှၤအဒိၣ်တဖၣ်လၢအလီၢ်ပစိာ်အဖီခိၣ်, ဒီးပာ်ထီၣ်ထီပှၤလၢ အဘၣ်ဖှီၣ်ဘၣ်ယာ်လီၤ. ၅၃ ပှၤလၢတၢ်သၣ်ဝံၤအသးန့ၣ်,ဒုးအီၣ်ဘျဲးအီၣ်ဝဲလၢတၢ်ဝံၣ်တၢ်ဆၢ, မ့မ့ၢ်ပှၤအထူးအ တီၤန့ၣ်, ဒုးက့ၤကလီကလီဝဲန့ၣ်လီၤ. ၅၄ မၤစၢၤအဖိအံၣ်စရ့လး, လၢတၢ်တိၢ်နီၣ်အတၢ်သးကညီၤဒီးစီၤအၤဘြၤ ဟၣ်ဒီးအချံအသၣ်လီၤစိၤလီၤဃၣ်, ၅၅ ဒ်အစံးပာ်လၢပပၢ်သ့ၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ.

၅၆ ဒီးနီၢ်မၤရံအိၣ်ဒီး နီၢ်အ့းလံၤစါဘ့းသၢလၣ်ဃၣ်ဃၣ်, ဒီးက့ၤက့ၤဝဲဆူအဟံၣ်လီၤ. ၅၇ ဒီးနီၢ်အ့းလံၤစါဘ့းအမုၢ် အလါဘၣ်ဝဲ, ဒီးဆံးစၢ်န့ၢ်အဖိခွါလီၤ. ၅၈ ဒီးပှၤအိၣ်ဝးတရံးအီၤ, ဒီးအဘူးအတံၢ်တဖၣ်န့ၣ်, နၢ်ဟူလၢယွၤပာ်ဒိၣ်ထီၣ်အတၢ်သးကညီၤလၢအီၤ, ဒီးအသူၣ်ခုသးခုဃုာ်ဒီးအီၤလီၤ.

၅၉ ဒီးတၢ်မၤအသးလၢဃိးနံၤတနံၤဒီး, ပှၤဟဲဝဲဒ်သိးအကကူးတရံးဖိသၣ်န့ၣ်, ဒီးသါကယုၢ်ဝဲအမံၤလၢအပၢ်စီၤ စဃၤရံအမံၤလီၤ. ၆၀ ဒီးအမိၢ်ကတိၤဆၢတၢ်ဒီးစံးဝဲဒၣ်, တမ့ၢ်ဘၣ်, ဘၣ်ယုၢ်အမံၤလၢစီၤယိၤဟၣ်လီၤ. ၆၁ ဒီးအဝဲသ့ၣ်စံးဘၣ်အီၤ, လၢနဘူးနတံၢ်အကျါန့ၣ်, ပှၤလၢတၢ် ကိးအမံၤဒ်န့ၣ်တအိၣ်ဘၣ်နီတဂၤဘၣ်. ၆၂ ဒီးအပၢ်အသးအိၣ်ယုၢ်အမံၤဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်, အဝဲသ့ၣ်ကျၢၢ်ကျၣ်လၢ အီၤလီၤ. ၆၃ ဒီးအဝဲဒၣ်ဃ့တၢ်ကွဲးအလီၢ်, ဒီးကွဲးတၢ်, ဒီးစံးဝဲဒၣ်, အမံၤမ့ၢ်စီၤယိၤဟၣ်လီၤ. ဒီးကမၢကမၣ်ဝဲခဲလၢာ် လီၤ. ၆၄ ဒီးအထးခိၣ်အိးထီၣ်က့ၤအသးတကီၢ်ခါ, ဒီးအပျ့ၤလီၤဆှၣ်ဝဲ, ဒီးကတိၤတၢ်ဒီးစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤလီၤ.-

၆၅ ဒီးပှၤအိၣ်ဝးတရံးအီၤတဖၣ် ဘၣ်ပျံၤဘၣ်ဖုး, ဒီးတၢ်မၤအသးန့ၣ် ဟူထီၣ်သါလီၤလၢကစၢၢ်ကလိအလီၢ် လၢ ကီၢ်ယူဒၤအပူၤသကုၤဆးဒးလီၤ. ၆၆ ဒီးပှၤလၢအနၢ်ဟူတၢ်တဖၣ်န့ၣ်, ပာ်ဝဲလၢအသးဒီးစံးဝဲဒၣ်, မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး,တၢ်လၢဖိသၣ်အံၤကကဲထီၣ်ပှၤဒ်လဲၣ်. ဒီးယွၤအစုအိၣ်ဒီးအီၤလီၤ.

၆၇ ဒီးအပၢ်စီၤစဃၤရံလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဒီးသးစီဆှံ, ဒီးက တိၤတၢ်လၢဝံအကျိာ်, ဒီးစံးဝဲဒၣ်, ၆၈ ကစၢ်, အံၣ်စရ့လးအယွၤန့ၣ်, မ်အဘၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,

၆၉ ဟဲအိၣ်သကိးဒီးမၤပူၤမၤဖျဲးအပှၤဂီၢ်မုၢ်, ဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ်အတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအနၢၤလၢပဂီၢ်လၢ အခ့အပှၤစီၤ ဒၤဝံးအဟံၣ်ပူၤလံ. ၇၀ ဒ်အစံးတ့ၢ်လၢအဝံစီဆှံလၢပျၢၤတ ဖၣ်အထးခိၣ်အသိးန့ၣ်, ၇၁ တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤလၢပ ဒုၣ်ပဒါဒီးလၢကယဲၢ်ပှၤလၢအသးဟ့ပှၤအစုပူၤ, ၇၂ ဒ်သိး အကဒုးနဲၣ် အတၢ်သးကညီၤလၢပပၢ်သ့ၣ်အလိၤ, ၇၃ ဒီး သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ အတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤစီဆှံန့ၣ်, ၇၄ အတၢ်ဆိၣ်လၢအဆိၣ်တၢ်ဒီးပပၢ်စီၤအၤဘြၤဟၣ်, လၢအ ကထုးထီၣ်န့ၢ်ပှၤလၢပဒုၣ်ပဒါအစုပူၤသတးဒီး, ၇၅ ကဒုးမၤပှၤလၢအတၢ်, လၢပသးခူတလ့ၢ်, လၢတၢ်စီဆှံဒီးတၢ်တီတၢ်လိၤအပူၤ, လၢအမဲာ်ညါတစိၤဒၣ်ပှၤလီၤ.

၇၆ ဒီးဖိသၣ်နၤဧၢ, နဲဒၣ်အံၤ, တၢ်ကကိးနၤလၢတၢ်ထီကတၢၢ်အဝံတဂၤန့ၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, နကလဲၤလၢက စၢ်အမဲာ်ညါ, ဒီးကတဲာ်ကတီၤအကျဲ, ၇၇ ဒ်သိးကဟ့ၣ်အပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢတၢ်သ့ၣ်ညါတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ လၢတၢ် ပျၢ်အတၢ်ဒဲးဘးအဂ့ၢ်, ၇၈ လၢပကစၢ်အတၢ်သးကညီၤဒိၣ် အဃိ, လၢမုၢ်ဆ့ၣ်ဝါလၢထးန့ၣ် ဟဲအိၣ်သကိးပှၤ, ၇၉ ဒ်သိး အကမၤကပီၤထီၣ်န့ၢ် ပှၤလၢအဆ့ၣ်နီၤလၢတၢ်ခံးကျါဒီးလၢတၢ်သံအကဒုန့ၣ်, ဒီးဆှၢပခီၣ်ဆူတၢ်ဃူတၢ်ဖိးအကျဲလီၤ.

၈၀ ဒီးဖိသၣ်ဒိၣ်ထီၣ်ဒီး အသးဆူၣ်ထီၣ်ဝဲ, ဒီးအိၣ်ဝဲလၢပှၢ်မုၢ်ကနၢ တုၤမုၢ်တနံၤလၢအဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ်အသးလၢပှၤအံၣ်စရ့လးဖိလီၤ.

⇑

[Remove Footnotes]