မၢ်ကူး ၁

ယွၤအဖိခွါ, ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အတၢ်သးခုကစီၣ် အခီၣ် ထံး, ဒ်တၢ်ကွဲးအသးလၢဝံယရှါယၤအပူၤအသိးန့ၣ်, ကွၢ်ကွၢ်,ယမၢလီၤယကလူးတဂၤလၢနမဲာ်ညါ,လၢအကမၤက့ၤနကျဲန့ၣ်လီၤ. *

တၢ်အကလုၢ်သီၣ်ထီၣ်လၢပှၢ်မုၢ်ကနၢ,ကတဲာ်ကတီၤယွၤအကျဲ, မၤလိၤအကျဲမုၢ်တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. *.

စီၤယိၤဟၣ်အိၣ်ထီၣ်ဒီး ဘျၢတၢ်လၢပှၢ်မုၢ်ကနၢ, ဒီး စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်ဒိးဘျၢဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤ အသးလၢတၢ်ပျၢ်တၢ်ဒဲးဘးအဂ့ၢ်လီၤ. ဒီးကီၢ်ယူဒၤဒီ ကီၢ်ညါ,ဒီးပှၤယရူၤရှလ့ၣ်ဖိခဲလၢာ်န့ၣ်,လဲၤဆူအအိၣ်, ဒီးတဲလီၤကျဲၤလီၤ အတၢ်ဒဲးဘး, ဒီးဒိးဘျၢအသးလၢ အစုပူၤ, လၢထံမိၢ်ပှၢ်ယၢ်ဒ့ၣ်အပူၤလီၤ.

ဒီးစီၤယိၤဟၣ်န့ၣ်ကူသိးဝဲလၢ ကီၤလၢအူးအဆူၣ်,ဒီးကံၢ်တူာ်အယီၢ်ဒ့လၢယီၢ်တကိးတၢ်ဖံး, ဒီးအီၣ်ဒွဲၣ် ဧိၤတြၤဧိၤ,ဒီးကနဲမံၤအစီလီၤ. ဒီးစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ဒီးစံးဝဲဒၣ်, ပှၤဟဲလၢ ယလီၢ်ခံတဂၤန့ၣ်, သ့န့ၢ်ယၤတက့ၢ်လီၤ. အဝဲဒၣ်န့ၣ် ယသကူးလီၤ ယသးလီၤ. ယသးဒီးဃ့ၣ်လီၤကွံာ် အခီၣ်ဖံးအပျံၤန့ၣ်, ယတဂ့ၤ တဘၣ်ဘၣ်. ယဲဒၣ်အံၤ ယဘျၢသုလၢထံကျါလီၤ. မ့မ့ၢ်အဝဲဒၣ်န့ၣ်ကဘျၢ သုလၢသးစီဆှံအပူၤလီၤ.

ဒီးလၢမုၢ်နံၤတဖၣ်န့ၣ်, တၢ်မၤအသးလၢယ့ၣ်ရှူးဟဲ လၢနစၤရ့းဘၣ်ဃးဒီးကီၢ်ကၤလံၤလါ,ဒီးဒိးဘျၢအသး လၢစီၤယိၤဟၣ်အစုပူၤ, လၢယၢ်ဒ့ၣ်အပူၤလီၤ. ၁၀ ဒီးဟဲ က့ၤထီၣ်လၢထံကျါတကီၢ်ခါ, ဒီးထံၣ်ဝဲလၢမူခိၣ်သ့ၣ် ဖးအသး, ဒီးသးန့ၣ်, မၤသးဒ်ထိၣ်လွံၢ်အသိး,ဟဲလီၤ လၢအလိၤလီၤ. ၁၁ ဒီးတၢ်ကလုၢ် သီၣ်လီၤလၢမူခိၣ်ဒီး စံးဝဲဒၣ်, နဲဒၣ်အံၤနမ့ၢ်ယဖိခွါလၢယအဲၣ်, ဘၣ်ယသး လၢနၤလီၤ. ဒီးသးန့ၣ်မၢဆူၣ်အီၤဆူပှၢ်မုၢ်ကနၢတကီၢ်ခါလီၤ. ၁၂

၁၃ ဒီးအိၣ်ဝဲလၢပှၢ်မုၢ်ကနၢန့ၣ်အသီလွံၢ်ဆံ,ဒီးဘၣ်တၢ်လ့ ပစီလၢမုၣ်ကီၤလံၢ်,ဒီးအိၣ်ဝဲဒီးဆၣ်ဖိ ကီၢ်ဖိအမံၤ, ဒီး ကလူးသ့ၣ်တဖၣ် ဟဲမၤအခ့အပှၤအတၢ်မၤလၢအဂီၢ် လီၤ.

၁၄ ဒ်စီၤယိၤဟၣ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤကွံာ်အီၤအလီၢ်ခံန့ၣ်, ယ့ၣ်ရှူးဟဲဆူကၤလံၤလါ,ဒီးစံၣ်တဲၤတဲလီၤ ယွၤအဘီ အမုၢ်အတၢ်သးခုအကစီၣ်, ၁၅ ဒီးစံးဝဲဒၣ်,အဆၢကတီၢ် လၢထီၣ် ပှဲၤထီၣ်လံ,ဒီးယွၤအဘီအမုၢ် ဘူးထီၣ်လံ, ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤသုသး, ဒီးစူၢ်က့ၤနာ် က့ၤတၢ်သးခုက စီၣ်တက့ၢ်.

၁၆ ဒီးလဲၤဟးဝဲလၢပီၣ်လဲၣ်ကၤလံၤလါအနံၤ,ဒီးထံၣ်စီၤ ရှံမိၣ်, ဒီးအဒီပုၢ်ဝဲၢ်စီၤအၣ်ဒရ့း, တ့ၢ်လီၤစၤလၢပီၣ် လဲၣ်ပူၤလီၤ. ၁၇-၁၈အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,မ့ၢ်ပှၤမၤညၣ်ဖိလီၤ. ဒီး ယ့ၣ်ရှူးစံးဘၣ်အီၤ, ပိာ်ယခံတက့ၢ်. ဒီးယကဒုးကဲ ထီၣ်သုလၢပှၤမၤညၣ်ပှၤကညီဖိလီၤ. ဒီးအဝဲသ့ၣ်ဟး သဒၣ်အစၤတဖၣ် တကီၢ်ခါ,ဒီးပိာ်ထီၣ်အခံလီၤ.

၁၉ ဒီးလဲၤပူၤကွံာ်ဝဲဖဲန့ၣ်တစဲးဖိ, ဒီးထံၣ်စီၤစ့းဘ့းဒဲအဖိခွါစီၤယၤကိာ်, ဒီးအဒီပုၢ်ဝဲၢ်စီၤယိၤဟၣ်, ဒီးအဝဲသ့ၣ် အိၣ်ဆးက့ၤအစၤ တဖၣ်လၢကဘီပူၤလီၤ. ၂၀ ဒီးကိးန့ၢ် အီၤတကီၢ်ခါ,ဒီးအဝဲသ့ၣ်ဟးသဒၣ် အပၢ်စီၤစ့းဘ့းဒဲ, လၢကဘီပူၤ,အိၣ်ဒီးပှၤဒိးလဲအသးတဖၣ်, ဒီးပိာ်ထီၣ် အခံလီၤ.

၂၁ ဒီးလဲၤနုာ်ဆူကပ့းရနီၣ်အပူၤ, ဒီးလၢအိၣ်ဘှံးနံၤန့ၣ် လဲၤနုာ်ဝဲတကီၢ်ခါဆူဘူၣ်ဘျီၣ်ပူၤ, ဒီးသိၣ်က့ၤသီက့ၤ တၢ်လီၤ. ၂၂ ဒီးပှၤပာ်အသးကမၢကမၣ်လၢအသိၣ်တၢ် သီတၢ်အဃိလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, သိၣ်က့ၤသီ က့ၤအီၤ ဒ်ပှၤအိၣ်ဒီးအစိအကမီၤအသိး, ဒီးတမ့ၢ်ဘၣ်ဒ်ပှၤကွဲး လံာ်တဖၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ.

၂၃ ဒီးပှၤလၢတၢ်နါအိၣ်လၢအလိၤ,အိၣ်ဝဲလၢဘူၣ်ဘျီၣ် ပူၤန့ၣ်တဂၤ,ဒီးကိးပသူထီၣ်ဒီးစံးဝဲဒၣ်, ၂၄ အၣ်လါ,ပှၤန စၤရ့းဖိယ့ၣ်ရှူးဧၢ, တၢ်ဘၣ်ဃးဒီးပှၤဒီးနၤမ့ၢ်မနုၤလဲၣ်, မ့ၢ်နဟဲမၤဟးဂီၤပှၤဧါ. နဲဒၣ်အံၤ, နမ့ၢ်မတၤမတၤ ယသ့ၣ်ညါ,နမ့ၢ်ယွၤအတၢ်စီဆှံတဂၤန့ၣ်လီၤ. ၂၅ ဒီးယ့ၣ် ရှူးဒူအလိၤဒီးစံးဝဲဒၣ်, အိၣ်ဘှီၣ်ကလာ်, ဒီးဟးထီၣ် ကွံာ်လၢအလိၤတက့ၢ်. ၂၆ ဒီးတၢ်နါန့ၣ်မၤဒိၣ်ပျုၢ်အီၤ, ဒီးကိးပသူထီၣ်လၢအကလုၢ်ဖးဒိၣ်, ဒီးဟးထီၣ်ကွံာ် လၢအလိၤလီၤ. ၂၇ ဒီးပှၤခဲလၢာ်ကမၢကမၣ်တုၤဒၣ်လဲာ် အသံကွၢ်လိာ်အသး ဒီးစံးဝဲဒၣ်,တၢ်အံၤမ့ၢ်မနုၤလဲၣ်. တၢ်သိၣ်တၢ်သီ အသီအံၤမးလဲၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,မၤလိာ် တၢ်နါတဖၣ်လၢ တၢ်အစိအကမီၤဒီး အတၢ်ဒိကနၣ် မးလဲၣ်. ၂၈ ဒီးအကစီၣ်န့ၣ်ဟူထီၣ်သါလီၤ တကီၢ်ခါ လၢကၤလံၤလါဒီကီၢ်ညါလီၤ.

၂၉ ဒီးအဝဲသ့ၣ်ဟးထီၣ်ကွံာ်လၢဘူၣ်ဘျီၣ်ပူၤန့ၣ်တကီၢ် ခါ, ဒီးအိၣ်ဒီးစီၤယၤကိာ်ဒီးစီၤယိၤဟၣ်န့ၣ်, လဲၤနုာ်ဝဲ လၢစီၤရှံမိၣ်ဒီးစီၤအၣ်ဒရ့းအဟံၣ်ပူၤလီၤ. ၃၀ စီၤရှံမိၣ်အ မံၤပှၤပိာ်မုၣ်တဂၤ, ဘၣ်တၢ်ညၣ်ဂိၢ်,ဒီးမံနီၤဝဲ,ဒီးအဝဲ သ့ၣ်စံးဘၣ်တၢ်ဘၣ်အီၤ တကီၢ်ခါ လၢအဂ့ၢ်အကျိၤ လီၤ. ၃၁ ဒီးလဲၤဟံးဃာ်အစု, ဒီးဝံၣ်ဆၢထၢၣ်အီၤ, ဒီးအညၣ် ဂိၢ်ဟးထီၣ် ကွံာ်လၢအလိၤတကီၢ်ခါလီၤ. ဒီးမၤအခ့အပှၤအတၢ်မၤလၢအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်လီၤ.

၃၂ ဒီးမုၢ်ဟါလီၤဖဲမုၢ်လီၤနုာ်န့ၣ်,ပှၤဟဲစိာ်ကယဲၢ်ပှၤလၢ အမၤတကဲဘၣ်ခဲလၢာ်,ဒီးပှၤလၢတၢ်နါအိၣ်လၢအလိၤ တဖၣ်ဆူအအိၣ်လီၤ. ၃၃ ဒီးပှၤဝ့ၢ်ဖိဝ့ၢ်ညါဟဲအိၣ်ဖှိၣ်လၢ ဟံၣ်ကျဲအစၢၤန့ၣ်လီၤ. ၃၄ ဒီးမၤဘျါက့ၤပှၤ လၢအမၤတ ကဲဘၣ်,လၢတၢ်ဆူးတၢ်ဆါ အကလုာ် ကလုာ်အါ ဂၤ, ဒီးဟီၣ်ထီၣ်ကွံာ် တၢ်နါအါဒု,ဒီးမ့ၢ်တၢ်နါတဖၣ် သ့ၣ်ညါအီၤဒီး,တဒုး ကတိၤဘၣ်အီၤ ဘၣ်လီၤ.

၃၅ ဒီးမုၢ်ဆ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ခံးဒံးဒီး,ဂဲၤဆၢထၢၣ်ဒီးဟးထီၣ်ဝဲ, ဒီးလဲၤဝဲဆူပှၢ်မုၢ်ကနၢအလီၢ်, ဒီးဘါထုကဖၣ်တၢ်ဖဲ န့ၣ်လီၤ. ၃၆ ဒီးစီၤရှံမိၣ်, ဒီးပှၤအိၣ်ဒီးအီၤတဖၣ်လူၤပိာ် ထွဲအခံလီၤ. ၃၇ ဒီးတုၤ အထံၣ်န့ၢ်အီၤဒီးစံးဘၣ် အီၤပှၤ ခဲလၢာ်ဃုနၤလီၤ. ၃၈ ဒီးစံးဘၣ်အဝဲသ့ၣ်, မ်ပလဲၤဆူခူ ဧိၤဝ့ၢ်ဧိၤ အဘူးတဖၣ်, ဒ်သိး ယကစံၣ်တဲၤတဲလီၤ တၢ်ဖဲန့ၣ်စ့ၢ်ကီးတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယဟဲထီၣ်လၢ တၢ်န့ၣ်အဂ့ၢ်လီၤ. ၃၉ ဒီးလဲၤစံၣ် တဲၤတဲလီၤတၢ်လၢဘူၣ် ဘျီၣ်တဖၣ် အပူၤလၢကၤ လံၤလါဒီကီၢ်ညါ, ဒီးဟီ ထီၣ်ကွံာ်တၢ်နါတဖၣ်လီၤ.

၄၀ ဒီးပှၤဘၣ်တၢ်ဆါအၢတဂၤဟဲဆူအအိၣ်ဒီးဃ့ကညး အီၤ, ဒီးချံးလီၤ အခီၣ်လၢအမဲာ်ညါ, ဒီးစံးဘၣ်အီၤ, နသးမ့ၢ်အိၣ် လၢနကမၤကဆှီထီၣ်က့ၤယၤဒီး, နမၤ သ့လီၤ. ၄၁ ဒီးယ့ၣ်ရှူး သးကညီၤအီၤ,ဒီးယူာ်ဃီၤအစု, ဒီးထိးဘၣ်အီၤ, ဒီးစံးဝဲဒၣ်ယသးအိၣ်, မ်နကဆှီထီၣ် က့ၤတက့ၢ်. ၄၂ ဒီးဖဲအကတိၤတၢ်န့ၣ်, အတၢ်ဆါအၢ န့ၣ်ဟးထီၣ်ကွံာ် လၢအလိၤတကီၢ်ခါ, ဒီးကဆှီထီၣ် က့ၤဝဲလီၤ. ၄၃ ဒီးယ့ၣ်ရှူးမၤ လိာ်အီၤဆူၣ်ဆူၣ်ကလဲာ်, ဒီးပျၢ်က့ၤအီၤတကီၢ်ခါ, ၄၄ ဒီးစံးဘၣ်အီၤ, ပလီၢ်နသး ဒ်သိးနသုတစံးဘၣ်တဲဘၣ် ပှၤနီတဂၤတဂ့ၤ,လဲၤတၢ်, ဒုးနဲၣ်နသးလၢပှၢ် လုၢ်တၢ်အဒိၣ်, ဒီးမၤဘူၣ်တၢ်လၢ နကဆှီထီၣ်က့ၤ အဂ့ၢ်, ဒ်စီၤမိၤရှ့မၤလိာ်ဝဲအသိး, လၢတၢ်အုၣ်အသးလၢအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်. ၄၅ ဒီးအဝဲ ဒၣ်ဟးထီၣ်ဒီးစံး ဘၣ်တဲဘၣ်သီတၢ်အါအါကလဲာ်, ဒီးမၤဟူထီၣ်သါလီၤတၢ်န့ၣ် အဂ့ၢ်အကျိၤ, တုၤယ့ၣ် ရှူးလဲၤနုာ် အိၣ်ဖျါလၢဝ့ၢ်ပူၤတသ့ လၢၤဘၣ်. မ့မ့ၢ် အိၣ်ဝဲလၢခိ လၢပှၢ်မုၢ်ကနၢအလီၢ် တဖၣ်, ဒီးပှၤဟဲ လၢကိးပူၤဒဲးဆူအအိၣ်လီၤ.

⇑

[Remove Footnotes]