မးသဲ ၁

လံာ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အထူအထံး, စီၤဒၤဝံးအဖိခွါ, စီၤအၤဘြၤဟၣ်အဖိခွါတဖၣ်လီၤ.

စီၤအၤဘြၤဟၣ်ထီၣ်ဖိစီၤအံၤစဲး, ဒီးစီၤအံၤစဲးထီၣ်ဖိစီၤ ယၤကိာ်, ဒီးစီၤယၤကိာ်ထီၣ်ဖိစီၤယူဒၤဒီးအဒီပုၢ်ဝဲၢ်, ဒီးစီၤယူဒၤထီၣ်ဖိစီၤဖ့ၤရ့းဒီး စီၤစ့ၤရ့းလၢနီၢ်တၤမၤလီၤ. ဒီးစီၤဖ့ၤရ့းထီၣ်ဖိစီၤဃ့ၤစရိၣ်, ဒီးစီၤဃ့ၤစရိၣ်ထီၣ်ဖိစီၤ အ့ရ့ၣ်, ဒီးစီၤအ့ရ့ၣ်ထီၣ်ဖိစီၤဧးမံၤနဒး, စီၤဧးမံၤနဒး ထီၣ်ဖိစီၤနးရှိၣ်, ဒီးစီၤနးရှိၣ်ထီၣ်ဖိစီၤစၤလမိၣ်, ဒီးစီၤ စၤလမိၣ်ထီၣ်ဖိစီၤဘိၤ ဧးလၢနီၢ်ရၤဃးလီၤ. ဒီးစီၤဧိၤ ဘ့းထီၣ်ဖိ စီၤဧိၤဘ့းလၢနီၢ်ရူၤသးလီၤ. ဒီးစီၤဧိၤဘ့း ထီၣ်ဖိစီၤယံးရှဲ, ဒီးစီၤယံးရှဲ ထီၣ်ဖိစီၤပၤဒၤဝံးလီၤ. ဒီးစီၤပၤဒၤဝံးထီၣ်ဖိစီၤရှလိၤမိၤလၢ စီၤအူၤရံယၤအမါ လီၤ. ဒီးစီၤရှလိၤမိၤထီၣ်ဖိစီၤရဃၤဘၣ်, ဒီးစီၤရဃၤ ဘၣ်ထီၣ်ဖိ စီၤအဘံယၤ, ဒီးစီၤအဘံယၤထီၣ်ဖိစီၤ အၤစါ ဒီးစီၤအၤစါထီၣ်ဖိ စီၤယဟိၤရှၤဖး, ဒီးစီၤယ ဟိၤရှၤဖးထီၣ် ဖိစီၤယဟိၤရၣ်, ဒီးစီၤယဟိၤရၣ်ထီၣ် ဖိစီၤဧူးစံယၤ, ဒီးစီၤဧူးစံယၤထီၣ်ဖိစီၤယိၤသၣ်, စီၤ ယိၤသၣ်ထီၣ်ဖိစီၤအၤဃးဒီး စီၤအၤဃးထီၣ်ဖိစီၤဃံး စကံယၤ. ၁၀ ဒီးစီၤဃံး စကံယၤထီၣ်ဖိစီၤမနၤရှ့ၤ, ဒီးစီၤ မနၤရှ့ၤထီၣ်ဖိစီၤအၤမိၣ်, ဒီးစီၤအၤမိၣ်ထီၣ်ဖိ စီၤယိၤရှံ ယၤ, ၁၁ ဒီးစီၤယိၤရှံယၤ ဖဲတၢ်စိာ်ကွံာ်ဆူဘၤဘူၤလိၣ်အခါန့ၣ်ထီၣ်ဖိစီၤယံးကၤနံယၤ, ဒီးအဒီပုၢ်ဝဲၢ်လီၤ.

၁၂ ဒီးလၢတၢ်စိာ်ကွံာ်ဆူဘၤဘူလိၣ်အလီၢ်ခံန့ၣ် စီၤယံး ကၤနံယၤထီၣ်ဖိ စီၤၡၤလတံၤအ့လး, ဒီးစီၤရှၤလတံၤ အ့လးထီၣ်ဖိစီၤစရူဘၤဘ့လး, ၁၃ ဒီးစီၤစရူဘၤဘ့လးထီၣ်ဖိ စီၤအဘံဟူာ်, ဒီးစီၤအဘံဟူာ်ထီၣ်ဖိ စီၤအ့ၤ လယါကံၣ်, ဒီးစီၤအ့ၤလယါ ကံၣ်ထီၣ်ဖိစီၤဧၤစၢ်,-

၁၄ ဒီးစီၤဧၤစၢ်ထီၣ်ဖိစီၤစၤဒိး, ဒီးစီၤစၤဒိးထီၣ်ဖိစီၤအါဃံၣ်, ဒီးစီၤအါဃံၣ်ထီၣ်ဖိစီၤအ့းလံအူာ်, ၁၅ ဒီးစီၤအ့းလံအူာ်ထီၣ်ဖိစီၤအလၤဧစၢ်, ဒီးစီၤအလၤဧစၢ်ထီၣ်ဖိ စီၤမး သၣ်, ဒီးစီၤမးသၣ်ထီၣ်ဖိ စီၤယၤကိာ်, ၁၆ ဒီးစီၤယၤကိာ်ထီၣ် ဖိစီၤယိၤသး, နီၢ်မၤရံအဝၤ, နီၢ်မၤရံလၢအဆံးစၢ်န့ၢ် ယ့ၣ်ရှူးလၢတၢ်ကိးဝဲလၢခရံာ်လီၤ.

၁၇ မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီးလၢစီၤအၤဘြၤဟၣ်တုၤလီၤလၢစီၤဒၤ ဝံးအစိၤခဲလၢာ်အိၣ်ဝဲတဆံနွံစိၤ, ဒီးလၢစီၤဒၤဝံးန့ၣ် တုၤလီၤ လၢတၢ်စိာ်ကွံာ်ဆူ ဘၤဘူၤလိၣ်န့ၣ် အိၣ်ဝဲ တဆံလွံၢ်စိၤ, ဒီးလၢ တၢ်စိာ်ကွံာ်ဆူဘၤဘူၤလိၣ်တုၤ လီၤလၢ ခရံာ်န့ၣ်အိၣ်ဝဲတဆံ လွံၢ်စိၤလီၤ.

၁၈ တၢ်လၢယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အိၣ်ဖျဲၣ်ဝဲန့ၣ်မၤသးဒ်အံၤ, အမိၢ် နီၢ် မၤရံဘၣ်အဲၣ်တီဒီးစီၤယိၤသး, ဒီးတချုးအိၣ်ဃုာ် ဒံးဘၣ်န့ၣ် တၢ်ထံၣ်န့ၢ်အီၤလၢ အဟုးအသးအိၣ် ထီၣ်လၢသးစီဆှံလီၤ.

၁၉ ဒီးအဝၤစီၤယိၤသးမ့ၢ်ပှၤအတီအလိၤ, ဒီးတၢ်တမိၣ် မၤဟးဂီၤအိၣ်ဖျါဘၣ်အသးလၢ အလၤကပီၤသတး ဒီး, အသးအိၣ်ဝဲ လၢအကပာ်မၢ်အီၤကစုဒုလီၤ.

၂၀ ဒီးတၢ်န့ၣ်တဖၣ်ကူၣ်ထီၣ်ဖးလီၤဝဲအဖၢမုၢ်ဒီး, ကွၢ် ကွၢ်, ကစၢ်အကလူးတဂၤ လီၣ်ဖျါထီၣ်အသးလၢ အီၤလၢ တၢ်မံမီၢ်အပူၤ, ဒီးစံးဝဲဒၣ်, စီၤဒၤဝံးအဖိခွါ စီၤယိၤ သးဧၢ, နဟံးန့ၢ်နမါနီၢ်မၤရံန့ၣ်ပျံၤတၢ်တဂ့ၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်လၢအဒၢထီၣ်ဝဲလၢအပူၤန့ၣ်အိၣ်ထီၣ် ဝဲလၢသးစီဆှံလီၤ. ၂၁ ဒီးကဆံးစၢ်န့ၢ်အဖိခွါ, ဒီးနဘၣ် ယုၢ်အမံၤလၢယ့ၣ်ရှူးလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အဝဲဒၣ်ကအုၣ် က့ၤခီၣ်က့ၤအပှၤဂီၢ်မုၢ် လၢအတၢ်ဒဲးဘးအပူၤလီၤ.

၂၂ ဒီးတၢ်အံၤခဲလၢာ်မၤအသးဒ်သိး ကစၢ်အကလုၢ်က ထါလၢဝံတဂၤန့ၣ် ကလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဝဲလီၤ. ၂၃ စံးဝဲ ဒၣ်, ကွၢ်ကွၢ်, ပမုၢ်ပကနီၤတဂၤအ *.

၂၄ ဒီးစီၤယိၤသးဖုသံနီၣ်ထီၣ်လၢအတၢ်မံသပ့ၤ, ဒီးမၤ ဝဲဒ်ကစၢ်အကလုးမၤလိာ်အီၤအသိး, ဒီးဟံးန့ၢ်အမါ,- ဒီးတချုးဆံးစၢ်ဒံးဘၣ်အဖိဝဲၢ်ကိန့ၣ်ဒီး, တသ့ၣ်ညါဘၣ် အီၤဘၣ်. ဒီးယုၢ်ဝဲအမံၤလၢယ့ၣ်ရှူးလီၤ.

⇑

[Remove Footnotes]