ဖံၤလ့မိၣ် ၁

ပှၤဘၣ်တၢ်စၢဃာ်လၢယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အဃိယၤစီၤပီလူး,ဒီးပဒီပုၢ်ဝဲၢ်စီၤတံၤမသ့း,စံးဘၣ်ပှၤလၢပအဲၣ်အီၤဒီးပှၤ မၤဃုာ်တၢ်ဒီးပှၤ,စီၤဖံၤလ့မိၣ်, ဒီးပှၤလၢတၢ်အဲၣ်အီၤပဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ်နီၢ်အးဖံ, ဒီးပှၤသုးဖိသကိးဒီးပှၤစီၤအၢ်ဃံၤပူး ဒီးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အိၣ်လၢနဟံၣ်ပူၤန့ၣ်, မ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်,ဒီးတၢ်ဃူတၢ်ဖိးလၢပပၢ်ယွၤ, ဒီးကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အအိၣ်န့ၣ်,ဘၣ်သုတက့ၢ်.

ယနၢ်ဟူလၢနတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံဒီး နတၢ်နာ်လၢအအိၣ်ဒီးနၤ, ဘၣ်ဃးဒီးကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးဒီး ပှၤစီဆှံခဲလၢာ်အဂ့ၢ် ဒီး ယစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤဒီးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤနၤလၢယ တၢ်ထုကဖၣ်အပူၤတဘိယူၢ်ဃီ, ဒ်သိးနတၢ်နာ်အတၢ်ရ့လိာ်ကကဲထီၣ်လၢ တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤကယဲၢ်တၢ်အ ဂ့ၤအိၣ်လၢပပူၤလၢယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အဂီၢ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,ဒီပုၢ်ဝဲၢ်ဧၢ, ယသူၣ်ခုယသးခု,ယသူၣ်မုာ်ယသးမုာ်လၢနတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံအဃိဒိၣ်မးလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤစီဆှံ အသးဒိးတၢ်မၤမုာ်လၢနဃိလီၤ. မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး,ဒ်သိးနကမၤတၢ်လၢနဂ့ၤမၤအီၤဒီး, ယပာ်ဆူၣ်ယသးလၢ ခရံာ်အပူၤ,ဒီးမၤလိာ်နၤသ့, ဘၣ်ဆၣ်ဒီး,လၢတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံအဃိန့ၣ်, ယၤစီၤပီလူးလၢအသးပှၢ်,ဒီးခဲကနံၣ်အံၤဘၣ်စၢဃာ်စ့ၢ်ကီးလၢခရံာ်အဃိ, ယဃ့ကညးနၤ လီၤ. ၁၀ ယဃ့ကညးနၤလၢယဖိစီၤအီးန့ၤစံမူး, လၢယထီၣ်ဖိအီၤလၢယဘၣ်တၢ်စၢဃာ်အပူၤန့ၣ်အဂီၢ်လီၤ.-

၁၁ လၢထံးလၢမကိာ်န့ၣ်, အဝဲဒၣ်အဘျုးတအိၣ်ဘၣ်လၢနဂီၢ်ဘၣ်, မ့မ့ၢ်ခဲကနံၣ်အံၤအဘျုးအိၣ်လၢနဂီၢ်ဒီးလၢယ ဂီၢ်လီၤ. ၁၂ အဝဲဒၣ်န့ၣ်,ယမၢအက့ၤက့ၤဆူနအိၣ်လီၤ.ဒီး တူၢ်လိာ်အီၤတက့ၢ်. မ့ၢ်ယသးဒၣ်ယဲလီၤ. ၁၃ အဝဲဒၣ်န့ၣ်,ယသးအိၣ်လၢယကဟံးဃာ်အီၤလၢယဂီၢ်, လၢအကမၤစၢၤယၤလၢနလီၢ်လၢ တၢ်သးခုအကစီၣ်အတၢ်စၢ ဃာ်အပူၤ, ၁၄ ဘၣ်ဆၣ်ဒီးလၢနတသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်ယသးတအိၣ်မၤတၢ်နီတမံၤဘၣ်. ဒ်သိးနမၤဘျုးယၤန့ၣ်သုတမ့ၢ်ဒ်လၢတၢ်မၢဆူၣ်အသိးတဂ့ၤ, မ့ၢ်ဒ်သးအိၣ်တီနံ ဒၣ်တၢ်အသိးန့ၣ်လီၤ. ၁၅ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,ဘၣ်တဘၣ်အဟးဖးဒီးနၤတစိၢ်အံၤ မ့ၢ်ဒ်သိးနကန့ၢ်က့ၤအီၤ အထူအ ယိာ်, ၁၆ တမ့ၢ်လၢၤဘၣ်ဒ်ကုၢ်အသိးဘၣ်,မ့ၢ်လၢကုၢ်အဖီခိၣ်, ဒီပုၢ်ဝဲၢ်လၢအဘၣ်တၢ်အဲၣ်အီၤ,လီၤဆီဒၣ်တၢ်လၢယၤ, ဘၣ်ဆၣ်ဒီးလၢနၤဒိၣ်န့ၢ်အန့ၣ်တက့ၢ်ဆံးအါလဲၣ်,လၢဖံးလၢညၣ်အပူၤ,ဒီးလၢကစၢ်အပူၤလီၤ.

၁၇ မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး, နမ့ၢ်ပာ်ယၤလၢပှၤန့ၢ်ဃုာ်တၢ်ဒီးနၤဒီး,တူၢ်လိာ်အီၤဒ်ယၤအသိးတက့ၢ်.

၁၈ မ့ၢ်မၤကမၣ်နၤတမံၤမံၤမ့ၢ်ဂ့ၤ. နစ့မ့ၢ်အိၣ်လၢအလိၤ မ့ၢ်ဂ့ၤ, ပာ်က့ၤအဝဲန့ၣ်လၢယလိၤတက့ၢ်. ၁၉ ယၤစီၤပီလူးအံၤ,ယကွဲးလၢယစုဒၣ်ယဲ, ယကလိးက့ၤတၢ်န့ၣ်,ဒ်သိးယသုတစံးဘၣ်နၤလၢ နကြၢးလိးက့ၤနသးဒၣ်နဲလၢ ယၤန့ၣ်တဂ့ၤလီၤ. ၂၀ မ့ၢ်လံ,ဒီပုၢ်ဝဲၢ်ဧၢ,ဒုးသူၣ်ခုသးခုယၤလၢကစၢ်အပူၤတက့ၢ်. ဒုးအိၣ်ဘှံးယသးလၢခရံာ်အပူၤ တက့ၢ်. ၂၁ ယနာ်လၢနကစူၢ်တၢ်ဒီးယကွဲးန့ၢ်နၤ,အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယသ့ၣ်ညါလၢနကမၤတၢ်အါန့ၢ်ယစံးနၤဒၣ်လဲာ်လီၤ.

၂၂ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ, ကတဲာ်ကတီၤတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးအလီၢ်လၢယဂီၢ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, မ့ၢ်သုဘါထုကဖၣ်တၢ်ဒီး,ယမုၢ်လၢ်လၢတၢ်ကဟ့ၣ်က့ၤယၤလၢသုလီၤ.-

၂၃ ပှၤဘၣ်စၢဃာ်ဒီးယၤလၢယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အဃိ,စီၤအ့းပၤဖြါ, ဒီးပှၤမၤဃုာ်တၢ်ဒီးယၤစီၤမၢ်ကူး, ၂၄ စီၤအရံစတၢ်ဃူး,စီၤဒ့မၤ, စီၤလူၤကၣ်, သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ကတိၤဒိၣ်နၤလီၤ.

၂၅ မ်ပကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ် အဘျုးအဖှိၣ်အိၣ်ဒီးသုသးတက့ၢ်.

⇑

[Remove Footnotes]