ဖံလံးပံၤ ၁

ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အကုၢ်အပှၤစီၤပီလူးဒီးစီၤတံၤမသ့း, စံးဘၣ်ကယဲၢ်ပှၤစီဆှံ, လၢယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အပူၤအိၣ်လၢဖံလံးပံၤခဲလၢာ်, အိၣ်ဒီးပှၤကွၢ်တၢ်ဒီးတၢ်အခ့အပှၤသ့ၣ်တ ဖၣ်န့ၣ်, မ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်ဒီး တၢ်ဃူတၢ်ဖိးလၢပပၢ်ယွၤ,ဒီးကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်န့ၣ်ဘၣ်သုတက့ၢ်.

ဖဲဒၣ်ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤသုကိးစုဒဲးန့ၣ်, ယစံးထီၣ်ပ တြၢၤယကစၢ်အဘျုးအဖှိၣ်, လၢကယဲၢ်ယဘါထုကဖၣ်တၢ်အပူၤလၢသုဂီၢ်ခဲလၢာ်, ဒီးယဃ့ကညးတၢ်အိၣ် ဒီးတၢ်သးခုတထံၣ်ဃီ, လၢသုဂုာ်မၤဃုာ်လၢတၢ်သးခုအကစီၣ်အဂီၢ် လၢမုၢ်နံၤခီၣ်ထံးတုၤခဲကနံၣ်အံၤအဃိ လီၤ. ယနာ်တၢ်အံၤဒၣ်လဲာ်လၢပှၤလၢအမၤထီၣ်သီတၢ်မၤအဂ့ၤတမံၤလၢသုပူၤတဂၤ, ကမၤလၢထီၣ်ပှဲၤ ထီၣ်ဝဲတုၤလီၤလၢယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အမုၢ်နံၤန့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိးယဂ့ၤဆိကမိၣ်တၢ်လၢသုဂ့ၢ်ခဲလၢာ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,သုအိၣ်လၢယသးကံၢ်ပူၤ, အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, လၢယဘၣ်တၢ်စၢဃာ်, ဒီးလၢယကတိၤပူၤဖျဲးတၢ်, ဒီးမၤဂၢၢ်မၤကျၢၤတၢ်သးခုအကစီၣ်အပူၤန့ၣ်, သုဝဲခဲလၢာ်မ့ၢ်ပှၤဘၣ် ဃုာ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်အံၤဒီးယၤလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,ယသးသယုၢ်ဘၣ်သုခဲလၢာ် လၢယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အတၢ်သးကညီၤအပူၤဆံးအါဆံးအါန့ၣ်, ယွၤမ့ၢ်တၢ်အုၣ်အသးလၢယဂီၢ်လီၤ.

ဒီးယဘါထုကဖၣ်တၢ်ဒ်အံၤ, လၢသုတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံကအါထီၣ်ဒိၣ်ထီၣ်လၢတၢ်သ့ၣ်ညါအပူၤ, ဒီးလၢကယဲၢ် တၢ်နၢ်ပၢၢ်အပူၤ, ၁၀ ဒ်သိးသုကနီၤဖးတၢ်လီၤဆီတဖၣ်အဆၢ, ဒ်သိးသုကစီကဆှံ,ဒီးသုတၢ်ကမၣ်တအိၣ်ဘၣ်ဖဲ ခရံာ်အမုၢ်နံၤဒီး, ၁၁ သုကလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဒီးတၢ်တီတၢ်လိၤအတၤသၣ်လၢယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အဃိ, လၢယွၤအလၤအကပီၤဒီးအတၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤအဂီၢ်လီၤ.

၁၂ ဒီးပုၢ်သ့ၣ်ဝဲၢ်သ့ၣ်ဧၢ, ယသးအိၣ်လၢသုကသ့ၣ်ညါလၢတၢ်မၤအသးလၢယၤအံၤ, ကဲထီၣ်ကဒါက့ၤလံလၢ တၢ်မၤစၢၤတၢ်သးခုကစီၣ်လံ, ၁၃ တုၤဒၣ်လဲာ်ယဘၣ်တၢ်စၢဃာ်လၢခရံာ်အဃိန့ၣ် အိၣ်ဖျါထီၣ်လၢစီၤပၤသုး ဖိအလီၢ်ခဲလၢာ်,ဒီးလၢအလီၢ်သကုၤဆးဒးလီၤ. ၁၄ ဒီးဒီပုၢ်ဝဲၢ်အါတက့ၢ်လၢကစၢ်အပူၤ, အတၢ်နာ်ဆူၣ်ထီၣ်လၢယတၢ်စၢဃာ်အဃိသတးဒီး, တပျံၤဘၣ်တၢ်ဘၣ်ဒီး,စံၣ်တဲၤတဲလီၤ တၢ်အကလုၢ်အကထါလၢအသးခူတလ့ၢ်အါဒၣ်တၢ်တက့ၢ်လီၤ.

၁၅ တနီၤနီၤမ့ၢ်အသးက့ၣ်, ဒီးအ့ၣ်လိာ်ဆိးက့လိာ်အသးဒီး, စံၣ်တဲၤတဲလီၤခရံာ်အဂ့ၢ်အကျိၤ,ဒီးတနီၤနီၤလၢသး ဂ့ၤလီၤ. ၁၆ ဒီးပှၤတနီၤနီၤသ့ၣ်ညါလၢတၢ်ပာ်ယၤလၢတၢ်မၤတဒီဃာ်တၢ်သးခုအကစီၣ်ဒီး, စံၣ်တဲၤတဲလီၤဝဲလၢ တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံလီၤ. ၁၇ ပှၤတနီၤနီၤအသးတကဆှီဘၣ်,ဒီးဆိကမိၣ်လၢ အကပာ်ဖှိၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ဒီးယတၢ်စၢဃာ်ဒီး,စံၣ်တဲၤတဲလီၤခရံာ်လၢတၢ်အ့ၣ်လိာ်ဆိးက့လိာ် လီၤ. ၁၈ မ့မ့ၢ်ဒ်န့ၣ်ဒီး, မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.ကယဲၢ်အစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်ဒ်အံၤဒ်နုၤန့ၣ်, လၢတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤမ့ၢ်ဂ့ၤ,လၢတၢ်တီတၢ်လိၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, မ့ၢ်ပှၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤခရံာ်ဒီး,ယသးခု ဒီးမ့ၢ်မးယကသးခုလီၤ. ၁၉ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,ယသ့ၣ်ညါလၢသုဘါထုကဖၣ်တၢ်, ဒီးယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အသးမၤစၢၤတၢ်သတးဒီး,တၢ်မၤအသးအံၤကကဲထီၣ်က့ၤလၢတၢ်အုၣ်က့ၤ ခီၣ်က့ၤယၤအဂီၢ်, ၂၀ ဒ်ယကွၢ်လၢ်တၢ်,ဒီးယတၢ်မုၢ်လၢ်အသိး, လၢယမဲာ်တဆှးဘၣ်လၢတၢ်နီတမံၤဘၣ်,မ့မ့ၢ်လၢယအိၣ်ဒီးယသးခူတလ့ၢ်လၢတၢ်ခဲလၢာ်အပူၤဒ်ကိးဘျီကိးဘျီအသိးန့ၣ်, ခဲကနံၣ်အံၤစ့ၢ်ကီး,ယမူမ့ၢ်ဂ့ၤ,ယသံမ့ၢ်ဂ့ၤ, ခရံာ်ကဘၣ်တၢ်ပာ်ဒိၣ်အီၤလၢယနီၢ်ခိအပူၤလီၤ.

၂၁ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, လၢယဂီၢ်,ယမူန့ၣ်မ့ၢ်ခရံာ်,ဒီးယသံန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဘျုးလီၤ. ၂၂ ဒီးယမ့ၢ်မူလၢတၢ်ဖံးတၢ်ညၣ်အပူၤဒီး,တၢ်န့ၣ်မ့ၢ်ယမၤတၢ်အတၤသၣ်, ဒီးယကဃုထၢဖဲလဲၣ် တမံၤလဲၣ်န့ၣ်,ယတသ့ၣ်ညါဘၣ်. ၂၃ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,တၢ်သနံးထီၣ်ယၤလၢတၢ်ခံမံၤအဘၢၣ်စၢၤလီၤ. တၢ်မိၣ်က့ၤယသးဒီးအိၣ်ဒီးခရံာ်လီၤ. အန့ၣ်မ့ၢ်အဂ့ၤဒၣ်တၢ်ဒိၣ်ဒိၣ်က လဲာ်လီၤ. ၂၄ ဘၣ်ဆၣ်ဒီးယအိၣ်လၢတၢ်ဖံးတၢ်ညၣ်အပူၤ န့ၣ်,မ့ၢ်အဂ့ၤဒၣ်တၢ်လၢသုဂီၢ်လီၤ. ၂၅ ဒီးယနာ်တၢ်န့ၣ်သတးဒီး,ယသ့ၣ်ညါလၢယကအိၣ်ဒံး, ဒီးအိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီးသုခဲလၢာ်လၢသုကထီၣ်ကထီ ဒီးသးခုတၢ်လၢတၢ်နာ်အ ပူၤအဂီၢ်, ၂၆ ဒ်သိးယမ့ၢ်ဟဲအိၣ်ကဒီးဒီးသုဒီး,သုတၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤကအါထီၣ်လၢယဃိလၢယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အပူၤလီၤ.

၂၇ ထဲတၢ်အံၤ, မ်သုမၤတၢ်လၢအကြၢးဒီးခရံာ်အတၢ်သးခုအကစီၣ်တက့ၢ်, ဒ်သိးယမ့ၢ်ဟဲထံၣ်သုမ့ၢ်ဂ့ၤ, ယမ့ၢ်အိၣ်လီၤဖးမ့ၢ်ဂ့ၤ, ယကနၢ်ဟူတၢ်ဘၣ်ဃးဒီးသုလၢသုဆၢထၢၣ်လၢသုသးတဖျၢၣ်ဃီ, ဒီးလၢသုအိၣ်ဒီးသးတဖျၢၣ်ဃီဒီး, ဂုာ်မၤဃုာ်တၢ်လၢတၢ်နာ် ဘၣ်ဃးဒီးတၢ် သးခုအကစီၣ်, ၂၈ ဒီးလၢသုတပျံၤတဖုးဘၣ်သုဒုၣ်ဒုဒါနီတမံၤဘၣ်လီၤ. တၢ်န့ၣ်မ့ၢ်အဝဲသ့ၣ်အတၢ်ဟးဂီၤအပနီၣ်ဘၣ်ဆၣ်ဒီး မ့ၢ်သုတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအပနီၣ်, ဒီးအဝဲ န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ဟဲဝဲလၢယွၤလီၤ. ၂၉ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်ဟ့ၣ်သုလၢခရံာ်အဂီၢ် ထဲလၢ သုကစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤအီၤတမ့ၢ်ဘၣ်, မ့ၢ်လၢသုကဘၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်လၢအဂီၢ်စ့ၢ်ကီး လီၤ. ၃၀ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,သုအိၣ်ဒီးတၢ်ဒုးတၢ်ယၤတမံၤဃီလၢသုထံၣ်လၢယလိၤ, ဒီးခဲကနံၣ်အံၤသုနၢ်ဟူလၢအအိၣ်လၢယလိၤလီၤ.

⇑

[Remove Footnotes]