တၢ်လီၣ်ဖျါ ၁

ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အတၢ်လီၣ်ဖျါ လၢယွၤဟ့ၣ်လီၤအီၤ, ဒ်သိးအကဒုးနဲၣ်အခ့အပှၤတဖၣ်လၢ တၢ်လၢအဘၣ်မၤအသးချ့ချ့တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးမၢလီၤအကလူး, ဒီးဒုးနဲၣ် ဝဲလၢအခ့အပှၤစီၤယိၤဟၣ်, လၢအအုၣ်အသးလၢယွၤအကလုၢ်အကထါ,ဒီးယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အတၢ်အုၣ်အသး, ဖဲဒၣ်တၢ်လၢအထံၣ်ဝဲတဖၣ်အဂ့ၢ်အကျိၤလီၤ.

ပှၤလၢအဖး, ဒီးပှၤလၢအနၢ်ဟူဝံအကလုၢ်အကထါအံၤ, ဒီးတိၢ်န့ၢ်ဖံးဃာ်တၢ်ကွဲးအသးအိၣ်လၢအပူၤန့ၣ်,ဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤဝဲလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,အဆၢအကတီၢ်ဘၣ်ဘူးတ့ၢ်လီၤ.

ယၤစီၤယိၤဟၣ်အံၤ, ယစံးဘၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်နွံပူၤအိၣ်လၢအၤစံအပူၤန့ၣ်, တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်, ဒီးတၢ်ဃူတၢ်ဖိးလၢပှၤလၢအအိၣ်,ဒီးအိၣ်တ့ၢ်,ဒီးကဟဲတဂၤ,ဒီးလၢသး နွံဖျၢၣ်အိၣ်လၢအလီၢ်ပစိာ်အမဲာ်ညါ, ဒီးလၢယ့ၣ်ရှူးခရံာ်လၢအမ့ၢ်ပှၤလၢအအုၣ်အသး လၢအကလုၢ်တီ,လၢအမ့ၢ်ပှၤအိၣ်ဖျဲၣ်ဆိလၢတၢ်သံန့ၣ်, ဒီးမ့ၢ်ဟီၣ်ခိၣ်စီၤပၤတဖၣ်အခိၣ်တဂၤအအိၣ်န့ၣ်, မ်အအိၣ်ဒီးသုတက့ၢ်. ပှၤလၢအအဲၣ်ပှၤဒီး သ့စီကွံာ်ပတၢ်ဒဲးဘးလၢအ သွံၣ်ဒၣ်ဝဲ, ဒီးပာ်ပှၤလၢဘီမုၢ်,ဒီးပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်တဖၣ်လၢယွၤဒီးအပၢ်အမဲာ်ညါတဂၤန့ၣ်, မ်တၢ်လၤတၢ်ကပီၤ,ဒီးတၢ်စိတၢ်ကမီၤအိၣ်ဒီးအီၤအစိၤစိၤအဃၣ်ဃၣ်တက့ၢ်.အၤမ့ၣ်.

ကွၢ်ကွၢ်, ဟဲလီၤဝဲအိၣ်ဒီးတၢ်အၢၣ်တဖၣ်, ဒီးပှၤလၢအဆဲးအီၤ, ဒီးကယဲၢ်တၢ်အမဲာ်,ကထံၣ်ဘၣ်အီၤ,ဒီးကယဲၢ်ပှၤကလုာ်ကလုာ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢ, ကဟီၣ်ဝဲယၢၤဝဲလၢအဃိလီၤ. မ့ၢ်လံ,အၤမ့ၣ်.

ပှၤလၢအသ့တၢ်လၢာ်ကစၢ်ယွၤ,လၢအအိၣ်ဝဲ, ဒီးအိၣ်တ့ၢ်,ဒီးကဟဲဝဲတဂၤစံးစဲဒၣ်,ယမ့ၢ်က,ဒီးဧလီၤ.

ပှၤလၢအဒီတံၤဒီသကိးဒီးသုလၢ တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အပူၤ, ဒီးလၢယ့ၣ်ရှူးအဘီအမုၢ်အပူၤ, ဒီးလၢတၢ်ဝံသးစူၤအပူၤ,သုဒီပုၢ်ဝဲၢ်ယၤစီၤယိၤဟၣ်အံၤ, ယအိၣ်လၢကီးတဖျၢၣ်ကိးဝဲအမံၤလၢပးမူး, လၢယွၤအကလုၢ်အကထါအဃိ,ဒီးလၢယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အတၢ်အုၣ်အသးအဃိန့ၣ်လီၤ.

၁၀ ယအိၣ်လၢသးအပူၤလၢ ကစၢ်အမုၢ်တနံၤ, ဒီးယနၢ်ဟူတၢ်ကလုၢ်သီၣ်ဖးဒိၣ်လၢယချၢဃံဒ်ကွဲၤသီၣ်အသိး,

၁၁ ဒီးစံးဝဲဒၣ်,တၢ်လၢနထံၣ်,ကွဲးလၢလံာ်ပူၤ,ဒီးဟ့ၣ်ယုၢ်ဆူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်နွံပူၤ,ဆူအ့းဖ့းစူး,ဒီးစမူရနၤ, ဒီးပ့ၢ်ကမူး,ဒီးသူၤအတံရၤ,ဒီးစၢ်ဒံ, ဒီးဖံၤလဒ့းလဖံ, ဒီးလီၤဒံၤကံတက့ၢ်.

၁၂ ဒီးဒ်သိးယကထံၣ်တၢ်ကလုၢ်သီၣ်လၢအကတိၤတၢ်ဒီးယၤဒီး, ယဃၣ်ကဒါဃီၤယသးလီၤ. ယဃၣ်ကဒါ ဃီၤယသးဝံၤဒီး, ယထံၣ်ဘၣ်မ့ၣ်အူဒၢနွံဖျၢၣ်, ၁၃ ဒီးလၢမ့ၣ်အူဒၢအကျါ, ပှၤလီၤဂာ်လၢပှၤကညီဖိခွါကူသိးတၢ်တုၤလီၤလၢအခီၣ်ထံး, ဒီးကံၢ်တူာ်အယီၢ်တကိးထူလၢ အသးနါပှၢ်လီၤ. ၁၄ ဒီးအခိၣ်, ဒီးအခိၣ်သူဝါဝဲဒ်သိအဆူၣ်အသိး, ဒီးဝါဝဲဒ်မူခီၣ်ဖီအသိး,ဒီးအမဲာ်သၣ်တိၣ်,ဒ် မ့ၣ်အူလၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ. ၁၅ ဒီးအခီၣ်လၣ်လီၤဂၤလၢတိၢ်ဘီစီလၢအဘၣ်ပှံၢ်လၢမ့ၣ်အူအသိး, ဒီးအကလုၢ် သီၣ်,မၤသးဒ်ထံအါအသိးန့ၣ်လီၤ. ၁၆ ဒီးဆၣ်နွံဖျၢၣ်အိၣ်လၢအစုထွဲပူၤ,ဒီးနးအကနၣ်အ့ၣ်ဂ့ၤလၢအကနၣ်အိၣ်ခံခီလိာ်, ဟဲထီၣ်လၢအထးခိၣ်ဒီးအမဲာ်အနါမၤသးဒ်မုၢ်ကပီၤထီၣ်လၢအစိကမီၤအပူၤအသိးန့ၣ်လီၤ.

၁၇ ဒီးတုၤယထံၣ်ဘၣ်အီၤဒီးယလီၤဃံၤလၢအခီၣ်ထံး, ဒ်ပှၤသံအသိးလီၤ. ဒီးပာ်အစုထွဲလၢယလိၤ,ဒီးစံးဘၣ်ယၤ,ပျံၤတၢ်တဂ့ၤ,ယမ့ၢ်တၢ်အခီၣ်ထံးဒီးတၢ်အကတၢၢ် လီၤ. ၁၈ ဒီးယမ့ၢ်ပှၤလၢအမူ, ဒီးပှၤလၢအသံတ့ၢ်,ဒီးကွၢ်ကွၢ်, ယမူလီၤထူလီၤယိာ်,ဒီးယအိၣ်ဒီးတၢ်သံဒီးပျုၤပူၤ အနီၣ်ဝံာ်လီၤ. ၁၉ မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး, တၢ်လၢနထံၣ်ဘၣ်လံအီၤတဖၣ်, ဒီးတၢ်လၢအအိၣ်ဝဲတဖၣ်,ဒီးတၢ်လၢအက မၤအသးလၢတၢ်န့ၣ်အလီၢ်ခံတဖၣ်, ကွဲးတက့ၢ်. ၂၀ တၢ်ခူသူၣ်ဘၣ်ဃးဒီးဆၣ်နွံဖျၢၣ်လၢ နထံၣ်လၢယစုထွဲအပူၤ,ဒီးမ့ၣ်အူဒၢထူနွံဖျၢၣ်န့ၣ်မ့ၢ်အအံၤ, ဆၣ်နွံဖျၢၣ်မ့ၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်နွံပူၤအကလူးတဖၣ်, ဒီးမ့ၣ်အူဒၢနွံဖျၢၣ်မ့ၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်နွံပူၤန့ၣ်လီၤ.

⇑

[Remove Footnotes]