ရိမ့ၤ ၁

ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အခ့အပှၤ, ပှၤတၢ်မၢဖိလၢအဘၣ်တၢ်ကိးအီၤ, ဒီးဘၣ်တၢ်နီၤဖးအီၤလၢယွၤအတၢ်သးခုအက စီၣ်အဂီၢ်,� လၢအစံးပာ်ဝဲလၢအဝံတဖၣ်လၢလံာ်စီဆှံ အပူၤ, ဘၣ်ဃးဒီးအဖိခွါ, လၢဖဲအဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဖံး တၢ်ညၣ်န့ၣ်အိၣ်ဖျဲၣ်လၢစီၤဒၤဝံးအချံအသၣ်, ဒီးဖဲအဘၣ်ဃးဒီးသးအစီအဆှံန့ၣ် တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်အီၤလၢအမ့ၢ်ယွၤအဖိခွါလၢ တၢ်စိတၢ်ကမီၤလၢတၢ်ဂဲၤဆၢထၢၣ် က့ၤလၢတၢ်သံအဃိ, ပကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်, လၢပဒိးန့ၢ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်ဒီး တၢ်မၢဖိအလီၢ် လၢအီၤလၢပှၤကလုာ်တဖၣ်ခဲလၢာ်အတၢ်စူၢ် ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်နာ်လၢအမံၤ အဃိ, လၢသုအိၣ်စ့ၢ်ကီးလၢအဝဲသ့ၣ်အကျါ,ပှၤဘၣ် တၢ်ကိးအီၤလၢယ့ၣ်ရှူးခရံာ်, ယၤစီၤပီလူး,စံးဘၣ်ပှၤခဲလၢာ်, အိၣ်လၢဝ့ၢ်ရိမ့ၤအပူၤ, လၢယွၤအဲၣ်အီၤ,ပှၤစီဆှံလၢအဘၣ်တၢ်ကိးအီၤတဖၣ်, မ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်ဒီးတၢ်ဃူတၢ်ဖိးလၢပပၢ်ယွၤဒီးကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်န့ၣ်, ဘၣ်သုဝဲတက့ၢ်.

တၢ်အဆိအံၤ, ယစံးထီၣ်ပတြၢၤယကစၢ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်, လၢယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အဃိ, လၢသုဝဲခဲလၢာ်အဂ့ၢ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, သုတၢ်နာ်န့ၣ်ဟူထီသါလီၤလၢဟီၣ် ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ညါလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤလၢယမၤအတၢ်လၢယသး, လၢအဖိခွါအတၢ်သးခုအကစီၣ်အပူၤတဂၤန့ၣ်, မ့ၢ်တၢ်အုၣ်အသးလၢယဂီၢ်လၢယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်သု တထံၣ်ဃီ, ၁၀ ဒီးယဃ့လၢယတၢ်ထုကဖၣ်အပူၤတထံၣ်ဃီဒ်သိးမ့ၢ်သ့ဒီး, ခဲကနံၣ်အံၤ,မ့ၢ်ဘၣ်ယွၤအသးဒီး,ယ ကလဲၤခုၣ်ခုၣ်မုာ်မုာ်ဆူသုအိၣ်လီၤ. ၁၁ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်မိၣ်ထံၣ်ဘၣ်ယသးလၢသု, ဒ်သိးယကဟ့ၣ်သုလၢတၢ်ဘျုးတမံၤမံၤဘၣ်ဃးဒီးသးန့ၣ် ဒ်သိးသုကအိၣ်ဂၢၢ်ဆိး ကျၢၤလီၤ. ၁၂ ဒ်ပစံးတၢ်အသိး, တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်လၢသုဒီးယၤယၢ်ခီယၢ်ခီသတးဒီး, ယကဘၣ်တၢ်မၤမုာ်ထီၣ်ယသးသကိးဒီးသုလၢသုကျါလီၤ.

၁၃ ဒီးဒီပုၢ်ဝဲၢ်သ့ၣ်ဧၢ, တဘၣ်ဘၣ်ယသးလၢသုတသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢယပာ်ယသးအါဘျီလၢ ယကလဲၤဆူသုအိၣ်, ဒ်သိးယကန့ၢ်ဘၣ်တၤသၣ်တမံၤမံၤလၢသုကျါ,ဒ်လၢပှၤကလုာ်အဂုၤအဂၤတဖၣ် အကျါအသိးန့ၣ်ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး, တၢ်တြီယၤတုၤခဲကနံၣ်အံၤလီၤ. ၁၄ ပှၤဟ့းလ့ၣ်ဖိမ့ၢ်ဂ့ၤ, ပှၤပှၢ်လၢ်ကျါဖိမ့ၢ်ဂ့ၤ,ပှၤကူၣ်တၢ်သ့မ့ၢ်ဂ့ၤ,ပှၤကူၣ်တၢ်တသ့ဘၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, ယကမၢ်အိၣ်လၢအလိၤ လီၤ. ၁၅ မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး, ဖဲယသ့ဒီးယသးအိၣ်လၢယကစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်သးခုအကစီၣ် လၢသုဝဲသ့ၣ်လၢအ အိၣ်လၢရိမ့ၤအပူၤစ့ၢ်ကီးလီၤ. ၁၆ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယမဲာ်တဆှးဘၣ်လၢခရံာ်အတၢ်သးခုအကစီၣ်ဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, မ့ၢ်ယွၤအစိအကမီၤလၢ တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ ကယဲၢ်ပှၤလၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်ကိးဂၤဒဲးအဂီၢ်, ပှၤယူဒၤဖိလၢ အဆိ,ဒီးပှၤဟ့းလ့ၣ်ဖိစ့ၢ်ကီးလီၤ. ၁၇ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤအတၢ်တီတၢ်လိၤအိၣ်ဖျါထီၣ်လၢအပူၤ, လၢတၢ်နာ်ဆူတၢ်နာ်လီၤ. ဒ်တၢ်ကွဲးအသးအသိးန့ၣ်,ပှၤတီပှၤလိၤကမူဝဲလၢတၢ်နာ်လီၤ. *.

၁၈ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤအတၢ်သးဒိၣ်ထီၣ်ဖျါထီၣ်လၢမူခိၣ်ထီဒါ ပှၤလၢအဟံးဃာ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢတၢ်တတီတလိၤဘၣ်အပူၤ, အတၢ်တယူးတယီၣ်ဘၣ်ယွၤ,ဒီးအတၢ် တတီတလိၤဘၣ်ခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ. ၁၉ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,တၢ်သ့ၣ်ညါယွၤအိၣ်ဖျါလၢအပူၤလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,ယွၤမၤဖျါထီၣ် အီၤလၢအဝဲသ့ၣ်လီၤ. ၂၀ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, လၢဟီၣ်ခိၣ်ဘၣ်တၢ်တ့လီၤအီၤလံၤလံၤန့ၣ်, ပှၤထံၣ်ဘၣ်အတၢ်တအိၣ်ဖျါဘၣ်တဖၣ်ထံထံဆးဆး, ဒ်ပစံးတၢ်အသိး, အစိထူအကမီၤယိာ်ဒီးအတၢ်ပှိၤတၢ်ပှီၢ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, သ့ၣ်ညါအီၤလၢတၢ်မၤအသးတဖၣ်အဃိ, ဒ်သိးအကတိၤပူၤ ဖျဲးအသးအလီၢ်သုတအိၣ်တဂ့ၤလီၤ. ၂၁ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,သ့ၣ်ညါယွၤနာ်သက့ဒီး, တမၤလၤမၤကပီၤဘၣ်အီၤဒ်ယွၤအသိးဘၣ်,ဒီးတစံးထီၣ်ပတြၢၤဘၣ်အဘျုးအဖှိၣ်ဘၣ်, မ့ၢ်အကူၣ်ထီၣ်ဖးလီၤကလီကလီတၢ်, ဒီးအသူၣ်ဟးဂူာ်အ သးဟးဂီၤန့ၣ်,ခံးလီၤဝဲလီၤ. ၂၂ စံးလီၤအသးလၢပှၤကူၣ်တၢ်သ့,ဒီးကဲထီၣ်ဝဲလၢပှၤဟးဂီၤဖိလီၤ.-

၂၃ ဒီးယွၤလၢအတအုၣ်သံဘၣ်တဂၤအလၤကပီၤန့ၣ်, ပာ်လဲလိာ်ဝဲလၢတၢ်ဂီၤလီၤဂာ်လၢပှၤကညီအုၣ်သံ, ဒီးထိၣ်ဧိၤလံၣ်ဧိၤ,ဒီးတၢ်အိၣ်ဒီးအခီၣ်လွံၢ်ခီ, ဒီးတၢ်စွါတၢ်စွဲတဖၣ်လီၤ.

၂၄ မ်ဒ်န့ၣ်ဒီးယွၤဟ့ၣ်လီၤကွံာ်အီၤ အိၣ်ဒီးအသးကလုာ်ကလိၤဆူတၢ်တကဆှီဘၣ်အပူၤ, ဒ်သိးအကမၤဟးဂီၤ လိာ်အနီၢ်ခိဒၣ်ဝဲအလၤအကပီၤလီၤ. ၂၅ ဒီးပာ်လဲလိာ်ယွၤအတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢတၢ်ကဘျံးကဘျၣ်, ဒီးဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်တၢ်လၢအဘၣ်တၢ်တ့အီၤန့ၣ်, ဒီးမၤဝဲအတၢ်, အါန့ၢ်ပှၤလၢအတ့တၢ်လၢအဘၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအစိၤစိၤဃၣ်ဃၣ်တဂၤအတၢ်တက့ၢ်လီၤ.အၤမ့ၣ်.

၂၆ မ်ဒ်န့ၣ်ဒီး ယွၤဟ့ၣ်လီၤကွံာ်အီၤအိၣ်ဒီးအသးကွံတၢ်လၢအလၤကပီၤတအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,ပိာ်မုၣ်တဖၣ်မၤတၢ်အလုၢ်အလၢ်န့ၣ်, ပာ်လဲလိာ်ဝဲဒီးတၢ်လၢ အထီဒါတၢ်အလုၢ်အလၢ်လီၤ. ၂၇ ဒ်န့ၣ်အသိးပိာ်ခွါမၤပိာ်မုၣ်ဒ်တၢ်အလုၢ်အလၢ်အသိးန့ၣ်ညိကွံာ်ဝဲ, ဒီးအသးကတၢလိာ်အသးပိာ်ခွါသကိးပိာ်ခွါ, ဒီးမၤတၢ်မဲာ်ဆှး,ဒီးအတၢ်ဒဲးဘးအဘူးအလဲလၢအကြၢးဒီးအီၤန့ၣ်, ဒိးန့ၢ်ဝဲလၢအပူၤဒၣ်ဝဲလီၤ.

၂၈ ဒီးမ့ၢ်တၢ်တမိၣ်အိၣ်ဘၣ်အသးဒီး တၢ်သ့ၣ်ညါယွၤသတးဒီး, ယွၤဟ့ၣ်လီၤကွံာ်အီၤဆူတၢ်သူၣ်အၢသးသီ အပူၤ, ဒ်သိးအကမၤတၢ်တဘၣ်တပှိၤဘၣ်လီၤ. ၂၉ လၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဝဲဒီးကယဲၢ်တၢ်တတီတလိၤ, တၢ်မၤကမၣ်မုၣ်ကမၣ်ခွါ, တၢ်သးဆဲးအဲး,တၢ်သူၣ်ကွံသးကွံ,တၢ်မၤအၢမၤသီန့ၣ်လီၤ. လၢပှဲၤဝဲဒီးတၢ်သးက့ၣ်,တၢ်မၤသံပှၤကညီ, တၢ်အ့ၣ်လိာ်ဆိးက့လိာ်,တၢ်လီတၢ်ဝ့ၤ,တၢ်သူၣ် ဟ့သးဟ့, ၃၀ မ့ၢ်ပှၤသီၣ်ဝံသဲကလၤ,ပှၤစံးအၢတၢ်,ပှၤသးဟ့ယွၤ, ပှၤဒုၣ်ဒွဲၣ်တၢ်, ပှၤပာ်ထီၣ်ထီအသး,ပာ်အသးကဖၢလၢ, ပှၤမၤအိၣ်ထီၣ်တၢ်အၢတၢ်သီ,ပှၤတစူၢ်ဘၣ် အမိၢ်အပၢ်ဘၣ်. ၃၁ ပှၤအသးကီ, ပှၤတမၤတီဘၣ်အကလုၢ်ဘၣ်, ပှၤတအဲၣ်ဘၣ်အဘူးအတံၢ်ဘၣ်,ပှၤအသူၣ်တကၢ်အသးတလီၤဘၣ်, ပှၤတသးကညီၤဘၣ်တၢ် ဘၣ်. ၃၂ အဝဲသ့ၣ်တဖၣ် သ့ၣ်ညါလီၤတံၢ်လီၤဆဲး,ယွၤအတၢ်စံၣ်ညီၣ်, လၢပှၤမၤတၢ်ဒ်န့ၣ်သိးဂ့ၤသံဘၣ်ဆၣ်ဒီး,မၤတၢ်န့ၣ်တဖၣ်, အခိၣ်တလိာ်ဘၣ်အသးလၢပှၤလၢအမၤဝဲတဖၣ်စ့ၢ်ကီးလီၤ.

⇑

[Remove Footnotes]