တံတူး ၁

ယွၤအခ့အပှၤ, ဒီးယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အပှၤတၢ်မၢဖိ, ဒ်ယွၤအပှၤဃုထၢဖိတဖၣ်အတၢ်နာ်, ဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါတၢ်မ့ၢ် တၢ်တီလၢအဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ယူးယီၣ်ယွၤအသိး, လၢတၢ်မုၢ်လၢ်တၢ်မူအထူအယိာ်လၢယွၤလၢအကတိၤတၢ်ကဘျံးကဘျၣ်တသ့ဘၣ်တဂၤ စံးပာ်ဝဲလၢဟီၣ်ခိၣ်တ ချုးကဲထီၣ်ဒံးဘၣ်, ဘၣ်ဆၣ်ဒီး,လၢအမုၢ်အလါဒၣ်ဝဲတဖၣ်န့ၣ်, လီၣ်ဖျါအကလုၢ်အကထါလၢတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤ, လၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤယၤ,ဒ်ယွၤ,ပှၤအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ ပှၤ,အတၢ်မၤလိာ်အသိးန့ၣ်,ယၤစီၤပီလူး, စံးဘၣ်စီၤတံတူး, ယဖိနီၢ်နီၢ်ဒ်တၢ်နာ်တမံၤဃီအသိးန့ၣ်, တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်, ဒီးတၢ်သူၣ်ကညီၤသးကညီၤ,ဒီးတၢ်ဃူတၢ်ဖိးလၢပၢ်ယွၤ, ဒီးလၢတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤ,ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အအိၣ်န့ၣ်,မ်အဘၣ်နၤတက့ၢ်.

ယပာ်လီၤတဲာ်နၤလၢတြ့တ့ၤန့ၣ်အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ဒ်သိးနကကတဲာ်ကတီၤတၢ်လၢအတလၢတပှဲၤဘၣ်တဖၣ်,ဒီးဒ်သိးနကပာ်ထီၣ်ပှၤသူၣ်က့သးပှၢ်လၢဝ့ၢ်ကိးဖျၢၣ်ဒဲးအ ပူၤ, ဒ်ယမၤလိာ်တ့ၢ်နၤအသိး, ပှၤလၢတၢ်ပာ်တၢ်ကမၣ်လၢအလိၤအလီၢ်တအိၣ်ဘၣ်, ဒီးအိၣ်ဒီးအမါတဂၤဧိၤ.ဒီးအိၣ်ဒီးအဖိအလံၤလၢအကလုၢ်တီ, လၢတၢ်ပာ်တၢ်ကမၣ်လၢအလိၤလၢတၢ်ကလုာ်ကလိၤအဃိ အလီၢ်တ အိၣ်ဘၣ်, ဒီးတမ့ၢ်ဘၣ်အနၢ်က့ၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ဒ်ပှၤကွၢ်ယွၤအတၢ်အသိးန့ၣ်, ပှၤကွၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဘၣ်အိၣ်ထူၣ်ဖျဲးဒီး တၢ်ပာ်တၢ်ကမၣ်လၢ အလိၤလီၤ.တမ့ၢ်ဘၣ်ပှၤလၢအမၤဖဲဒၣ်အသး, ပှၤလၢအသးဒိၣ်ထီၣ်ချ့,ပှၤလၢအအိၣ်လၢစပံးထံအဃၢၤ,ပှၤတီၢ်တၢ်,ပှၤ သးကွံစ့လၢအလၤကပီၤတအိၣ်ဘၣ်. မ့ၢ်ပှၤလၢအအဲၣ်ပှၤတမှံၤ, ပှၤလၢအအဲၣ်ပှၤဂ့ၤ,ပှၤလၢအပာ်အသးသပှၢ်ပှၢ်, ပှၤလၢအတီအလိၤ, ပှၤလၢအစီအဆှံ,ပှၤလၢ အကီၤအသး, ပှၤလၢအဟံးဃာ်တၢ်အကလုၢ်အမ့ၢ်အတီဒ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီအသိးန့ၣ်, ဒ်သိးအကသိၣ်ကညးတၢ်လၢတၢ်သိၣ်တၢ်သီအဂ့ၤအဘၣ်, ဒီးတြီဃာ်ပှၤဂ့ၢ် လိာ်ဘှီလိာ်တဖၣ်န့ၣ်,သ့လီၤ. ၁၀ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤအနၢ်က့ၣ်,ဒီးပှၤလၢအကတိၤတၢ်ကလီကလီ,ဒီးပှၤလီန့ၢ်ပှၤအသးအိၣ်ဝဲအါဂၤ, လၢပှၤဒိးတၢ်ကူးတရံးအကျါအါ တက့ၢ်လီၤ. ၁၁ ပှၤတဖၣ်န့ၣ်ပဘၣ်ပအၢဃာ်အထးခိၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်,ဒ်သိးအကန့ၢ်ဘၣ်စ့လၢအလၤကပီၤတအိၣ်ဘၣ်ဒီး, သိၣ်က့ၤတၢ်လၢအတဂ့ၤသိၣ်ဘၣ်, ဒီးမၤ ကဒံကဒါကွံာ်ပှၤဟံၣ်ဒီဟံၣ်ညါတဖၣ်လီၤ. ၁၂ ပှၤလၢအကျါဒၣ်ဝဲ, အဝံတဂၤစံးဝဲဒၣ်, ပှၤကြ့တ့ၤဖိမ့ၢ်ပှၤကတိၤတၢ်ကဘျံးကဘျၣ်ထီဘိ, ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိအအၢ,ပှၤလၢအ ဟၢဖၢကၢၣ်ကျူလီၤ. ၁၃ တၢ်အုၣ်အသးအံၤမ့ၢ်အမ့ၢ်အတီလီၤ.မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး, ပာ်ဒူနသးဒီးသိၣ်ဃီၣ်အီၤ,ဒ်သိးအ သးကအိၣ်ဆူၣ်လၢတၢ်နာ်အပူၤတက့ၢ်. ၁၄ ဒ်သိးအသုတစူၢ်ပှၤယူဒၤဖိအပူလၢအတမ့ၢ်တတီဘၣ်တဖၣ်, ဒီးပှၤကညီအတၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢအမၢပညိကွံာ် တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီန့ၣ်,တဂ့ၤလီၤ.

၁၅ ကယဲၢ်တၢ်ခဲလၢာ်မ့ၢ်အကဆှီလၢ ပှၤအကဆှီတဖၣ်အဂီၢ်, မ့မ့ၢ်ပှၤတကဆှီဘၣ်,ဒီးပှၤတစူၢ်တနာ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်တၢ်ကဆှီလၢအဂီၢ်တအိၣ်ဘၣ်နီတမံၤဘၣ်. မ့ၢ်အသူၣ်အသးဒီး အသးလၢအသ့ၣ်ညါဒၣ်တၢ်ဒၣ်လဲာ် န့ၣ်,တကဆှီဘၣ်လီၤ. ၁၆ ပှၤတဖၣ်န့ၣ်စံးလီၤအသးလၢသါသ့ၣ်ညါယွၤလီၤ.ဘၣ်ဆၣ်ဒီးသမၢအီၤလၢအတၢ်ဖံးတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ပှၤလၢပသးဘၣ်အၢအီၤ,ဒီးပှၤတစူၢ်ဘၣ်တၢ်ဘၣ်, ဒီးလၢကယဲၢ်တၢ်မၤတၢ်ဂ့ၤအဂီၢ်န့ၣ်တဂိာ်တသီၣ်ဘၣ်နီတမံၤဘၣ်.

⇑

[Remove Footnotes]