လံာ်စီၤပၤအခီၣ်ထံးတဘ့ၣ် ၁

ဒီးစီၤဒၤဝံးအသးပှၢ်တ့ၢ်လံ. လဲၤနုာ်လံလၢနံၣ်တဖၣ်အကျါလံ. ဒီးပှၤလုးဘၢအီၤလၢတၢ်အကူအသိး,ဒီးတလၢၤထီၣ်ဘၣ်.

ဒီးအခ့အပှၤစံးဘၣ်အီၤ, မ်ပှၤဃုန့ၢ်ပှၤမုၣ်လိၣ်ဘိလၢအသးစၢ်တဂၤလၢ ယကစၢ်စီၤပၤအဂီၢ်, ဒီးမ်အဆၢ ထၢၣ်လၢစီၤပၤအမဲာ်ညါ, ဒီးမ်အကဲထီၣ်အတံၤသကိး,ဒီးမ်အမံလၢနသးနါပှၢ်အပူၤ ဒ်သိးယကစၢ်စီၤပၤက လၢၤထီၣ်တက့ၢ်လီၤ.

ဒီးပှၤဃုဝဲလၢပမုၣ်လိၣ်ဘိအဃံအလၤလၢ အံၣ်စရ့လးအကီၢ်ဃၢၤခဲလၢာ်, ဒီးထံၣ်န့ၢ်ဝဲလၢပှၤရှူန့ၣ်ဖိနီၢ်အဘံရှး,ဒီးဟဲစိာ်အီၤဆူစီၤပၤအအိၣ်လီၤ.

ဒီးပိာ်မုၣ်ဖိသၣ်န့ၣ်အက့ၢ်အဂီၤဂ့ၤမးလီၤ. ကဲထီၣ်စီၤပၤအတံၤသကိး, ဒီးမၤအခ့အပှၤအတၢ်န့ၣ်လီၤ.ဒီးစီၤပၤတသ့ၣ်ညါဘၣ်အီၤဘၣ်.

ဒီးနီၢ်ဃးကံၤအဖိခွါ စီၤအဒိနံၤယၤပာ်ထီၣ်ထီအသးဒီးစံးဝဲဒၣ်, ယကကဲထီၣ်စီၤပၤလီၤ. ဒီးကတဲာ်ကတီၤလ့ၣ်ကဟၣ်တဖၣ်, ဒီးပှၤဒိးကသ့ၣ်တဖၣ်,ဒီးပှၤယဲၢ်ဆံလၢအကဃ့ၢ်ဝဲလၢအမဲာ်ညါလီၤ.

ဒီးအပၢ်တမၤတမုာ်ဘၣ်အဝဲဒၣ်အသးလၢ အစံးဘၣ်အီၤလၢနမၤဒ်န့ၣ် မ့ၢ်အဘၣ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ်နီတဘျီဘၣ်.ဒီးအက့ၢ်အဂီၤဂ့ၤမးစ့ၢ်ကီးလီၤ. ဒီးအိၣ်ဖျဲၣ်ဝဲလၢစီၤအး ဘၡါလိၣ်အလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. ဒီးကတိၤတၢ်ဒီးနီၢ်စရူယၤအဖိခွါစီၤယိၤအာ်, ဒီးပှၤလုငတၢ်အဒိၣ်စီၤအ့ဘယၤသၢ်,ဒီးအဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ပိာ်စီၤအဒိနံယၤအခံ,ဒီးမၤစၢၤအီၤလီၤ.

မ့မ့ၢ်ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်စီၤစၤဒိး, ဒီးစီၤယဟိယဒါအဖိခွါစီၤဘနါယၤ, ဒီးဝံနၤသၣ်,ဒီးစီၤၡံမံၤ,ဒီးရ့ဧံၤ,ဒီးစီၤဒၤဝံးအပှၤအဆူၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် တအိၣ်ဘၣ်ဒီးစီၤအဒိနံၤယၤဘၣ်လီၤ.

ဒီးစီၤအဒိနံၤယၤမၤသံသိ,ဒီးဂီၤဖံး, ဒီးဂီၤဖံးဖိအဘီၣ်လၢလၢၢ်စိၤဃ့လ့းအဃၢၤလၢအအိၣ်ဝဲဖဲ ဧ့ၣ်ရိၤက့လး,ဒီးကိးန့ၢ်အဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခဲလၢာ်, စီၤပၤအဖိခွါတဖၣ်,ဒီးယူဒၤအပှၤကညီခဲလၢာ်,စီၤပၤအခ့အပှၤလီၤ.

၁၀ မ့မ့ၢ်ဝံနၤသၣ်,ဒီးစီၤဘနါယၤ, ဒီးပှၤအဆူၣ်တဖၣ်,ဒီးအဒီပုၢ်ဝဲၢ်စီၤၡလိၤမိၤန့ၣ်တကိးဘၣ်ဝဲဘၣ်.

၁၁ ဒီးစီၤနၤသၣ်ကတိၤတၢ်ဒီး စီၤၡလိၤမိၤအမိၢ်နီၢ်ဘၤသရှ့ဘၤ,ဒီးစံးဝဲဒၣ်, နတနၢ်ဟူဘၣ်လၢနီၢ်ဃးကံၤအဖိခွါစီၤအဒိနံၤယၤကဲစီၤပၤ, ဒီးပကစၢ်စီၤဒၤဝံးတသ့ၣ်ညါ ဘၣ်ဧါ. ၁၂ ဒီးခဲကနံၣ်အံၤဟဲ, ဒုးကူၣ်လၢ်ယၤလၢနၤ,ဒ်သိးနကမၤပူၤဖျဲးနသးသမူ, ဒီးနဖိခွါစီၤၡလိၤမိၤအသး သမူန့ၣ်တက့ၢ်. ၁၃ ဟဲ,ဒီးလဲၤနုာ်ဆူစီၤဒၤဝံးအအိၣ်,ဒီးစံးဘၣ်အီၤ, ယကစၢ်စီၤပၤဧၢ,နဆိၣ်တၢ်ဒီးနကုၢ်ပိာ်မုၣ်ဒီးစံး, နဖိခွါစီၤၡလိၤမိၤကကဲစီၤပၤလၢယလီၢ်ခံ သပှၢ်တၢၢ်ဒီးကဆ့ၣ်နီၤလၢယလီၢ်ပစိာ်န့ၣ်တမ့ၢ်ဘၣ်ဧါ. ဒီး စီၤအဒိနံၤယၤကဲစီၤပၤန့ၣ် မ့ၢ်အဘၣ်မနုၤလဲၣ်. ၁၄ ကွၢ် ကွၢ်,နကတိၤတၢ်ဒီးစီၤပၤအဖၢမုၢ်ဒီး, ယကဟဲစ့ၢ်ကီးလၢနလီၢ်ခံ,ဒီးမၤဂၢၢ်မၤကျၢၤနတၢ်ကတိၤလီၤ.

၁၅ ဒီးနီၢ်ဘၤသရှ့ၤဘၤ လဲနုာ်ဆူစီၤပၤအအိၣ်ဆူဒၢးပူၤ,ဒီးစီၤပၤအသးပှၢ်ဒိၣ်နီၢ်မးလီၤ. ဒီးပှၤရှူန့ၣ်ဖိနီၢ်အဘံၡး န့ၣ်မၤစီၤပၤအခ့အပှၤအတၢ်လီၤ. ၁၆ ဒီးနီၢ်ဘၤသရှ့ၤဘၤဆုးလီၤအခိၣ်, ဒီးတီၤလီၤကဒွံကျိာ်လၢစီၤပၤအမဲာ်ညါ,ဒီးစီၤပၤစံးဝဲဒၣ်, ဘၣ်နသးလၢမနုၤလဲၣ်.ဒီးစံးဘၣ်အီၤ, ယကစၢ်ဧၢ, ၁၇ နဆိၣ်တၢ်ဒီးနကုၢ်ပိာ်မုၣ်လၢယွၤနကစၢ်အမဲာ်ညါ,ဒီးနစံး, နဖိခွါစီၤၡလိၤမိၤကကဲစီၤပၤလၢယ လီၢ်ခံသပှၢ်တၢၢ်,ဒီးကဆ့ၣ်နီၤလၢယလီၢ်ပစိာ်လီၤ. ၁၈ ဒီးခဲကနံၣ်အံၤ,ကွၢ်ကွၢ်, စီၤအဒိနံယၤကဲစီၤပၤ,ဒီးခဲကနံၣ် အံၤယကစၢ်စီၤပၤဧၢ,နတသ့ၣ်ညါဘၣ်. ၁၉ ဒီးမၤသံလံဂီၤဖံး, ဒီးဂီၤဖံးဖိအဘီၣ်,ဒီးသိအါအါကလဲာ်,ဒီးကိးန့ၢ်လံစီၤပၤအဖိခွါခဲလၢာ်, ဒီးပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်စီၤအ့ဘယၤသၢ်, ဒီးပှၤသုးမုၢ်အခိၣ်စီၤယိၤအာ်လီၤ.မ့မ့ၢ်နခ့နပှၤစီၤၡလိၤမိၤန့ၣ်တကိးဘၣ်ဝဲဘၣ်.

၂၀ ဒီးနဲဒၣ်အံၤယကစၢ်စီၤပၤဧၢ, အံၣ်စရ့လးအမဲာ်ခဲလၢာ်အိၣ်ဝဲလၢနလိၤ, ဒ်သိးလၢယကစၢ်စီၤပၤအလီၢ်ခံန့ၣ်မတၤမတၤကဆ့ၣ်နီၤလၢအလီၢ်ပစိာ်န့ၣ် နကစံးဘၣ် အီၤလီၤ. ၂၁ နမ့ၢ်တမၤဘၣ်ဒ်န့ၣ်ဒီး တုၤယကစၢ်စီၤပၤကမံဒီးအပၢ်တဖၣ်ဒီး, တၢ်ကမၤအသးလၢတၢ်ကပာ်ယၤဒီးယဖိခွါလၢပှၤတၢ်ဒဲးဘးဖိလီၤ.

၂၂ ဒီးကွၢ်ကွၢ်, ကတိၤဝဲဒီးစီၤပၤအဖၢမုၢ်ဒီး,ဝံနၤသၣ်ဟဲ နုာ်ဝဲစ့ၢ်ကီးလီၤ. ၂၃ ဒီးပှၤဒုးနဲၣ်စီၤပၤ,ဒီးစံးဝဲဒၣ်,ကွၢ်ကွၢ်,ဝံနၤသၣ်လီၤ. ဒီးဟဲနုာ်ဝဲလၢစီၤပၤအအိၣ်ဒီးတီၤလီၤကဒွံကျိာ်ကျးလီၤအမဲာ်လၢဟီၣ်ခိၣ်လီၤ.

၂၄ ဒီးစီၤနၤသၣ်စံးဝဲဒၣ်,ယကစၢ်စီၤပၤဧၢ, နစံးလၢစီၤအဒိနံၤယၤကကဲစီၤပၤလၢယလီၢ်ခံ, ဒီးကဆ့ၣ်နီၤလၢယ လီၢ်ပစိာ်န့ၣ်စ့ၢ်ကီးဧါ. ၂၅ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, လဲၤလီၤမုၢ်မဆါအံၤဒီး မၤသံဂီၤဖံး, ဒီးဂီၤဖံးဖိအဘီၣ်, ဒီးသိအါအါက လဲာ်, ဒီးကိးန့ၢ်စီၤပၤအဖိခွါခဲလၢာ်,ပှၤသုးမုၢ်အခိၣ်တဖၣ်, ဒီးပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်,စီၤအ့ဘယၤသၢ်,ဒီးကွၢ်ကွၢ်,အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် အီၣ်တၢ်ဒီးအီတၢ်လၢအမဲာ်ညါ,ဒီး စံးဝဲဒၣ်, မ်စီၤအဒိနံၤယၤမူဝဲတက့ၢ်. ၂၆ မ့မ့ၢ်တၢ်လၢယၤအံၤ, ယဲဒၣ်နခ့နပှၤ,ဒီၤပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်စီၤစၤဒိး,ဒီးစီၤယဟိၤယဒါအဖိခွါစီၤဘနါယၤ, ဒီးနခ့နပှၤစီၤၡလိၤမိၤ န့ၣ် တကိးဘၣ်ဝဲဘၣ်, ၂၇ ဒီးမ့ၢ်တၢ်တမံၤအံၤမၤအသးလၢယကစၢ်စီၤပၤ, ဒီးမ့ၢ်မတၤမတၤကဆ့ၣ်နီၤလၢယကစၢ်စီၤပၤအလီၢ်ပစိာ်လၢအလီၢ်ခံန့ၣ် နတဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါနဲနခ့နပှၤစ့ၢ်ကီးဘၣ်ဧါ.

၂၈ ဒီးစီၤပၤဒၤဝံးစံးဆၢတၢ်, ဒီးစံးဝဲဒၣ်, ကိးန့ၢ်ယၤလၢနီၢ်ဘၤသရှ့ၤဘၤတက့ၢ်. ဒီးအဝဲဒၣ်ဟဲနုာ်လၢစီၤပၤအအိၣ်,ဒီးဆၢထၢၣ်လၢစီၤပၤအမဲာ်ညါလီၤ.

၂၉ ဒီးစီၤပၤဆိၣ်တၢ်ဒီးစံးဝဲဒၣ်, ယွၤလၢအပှ့ၤက့ၤယသး လၢကယဲၢ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အပူၤန့ၣ်မူဝဲ, ၃၀ ဒ်ယဆိၣ်တၢ်ဒီးနၤလၢယွၤအံၣ်စရ့လးအကစၢ်အမဲာ်ညါ, ဒီးစံး,နဖိခွါစီၤၡလိၤမိၤကကဲထီၣ်စီၤပၤလၢ ယလီၢ်ခံသပှၢ်တၢၢ်,ဒီးကဆ့ၣ်နီၤလၢယလီၢ်ပစိာ် လၢယလီၢ်အသိးန့ၣ်လၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤယကမၤသပှၢ်တၢၢ်ဒ်န့ၣ်အသိးလီၤ.

၃၁ ဒီးနီၢ်ဘၤသရှ့ၤဘၤဆုးလီၤအခိၣ် ကျးလီၤအမဲာ်လၢဟီၣ်ခိၣ်,ဒီးတီၤလီၤကဒွံကျိာ်လၢစီၤပၤအမဲာ်ညါ, ဒီးစံး ဝဲဒၣ်,မ်ယကစၢ်စီၤပၤဒၤဝံးမူဝဲလီၤထူလီၤယိာ်တက့ၢ်.

၃၂ ဒီးစီၤဒၤဝံးစံးဝဲဒၣ်, ကိးန့ၢ်ယၤလၢပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်စီၤစၤဒိး,ဒီးဝံနၤသၣ်, ဒီးစီၤယဟိၤယဒါအဖိခွါစီၤဘနါယၤတက့ၢ်. ဒီးအဝဲသ့ၣ်ဟဲဆူစီၤပၤအအိၣ်လီၤ.

၃၃ ဒီးစီၤပၤစံးဘၣ်အီၤ, ဟံးန့ၢ်သုကစၢ်အခ့အပှၤအိၣ်ဒီးသု, ဒီးဒုးဒိးယဖိခွါစီၤၡလိၤမိၤလၢယကသ့ၣ်လၤဒၣ် ယဲ,ဒီးဒုးလဲၤအီၤဆူကံဃိၣ်တက့ၢ်. ၃၄ ဒီးမ်ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်စီၤစၤဒိး, ဒီးဝံနၤသၣ်ဖှူအီၤလၢစီၤပၤလၢအံၣ်စရ့လးအဖီခိၣ်ဖဲန့ၣ်တက့ၢ်. ဒီးအူကွဲၤ,ဒီးစံး,မ်စီၤပၤၡလိၤမိၤမူ ဝဲတက့ၢ်. ၃၅ ဒီးသုဘၣ်ဟဲထီၣ်လၢအလီၢ်ခံ ဒ်သိးအကဟဲဆ့ၣ်နီၤလၢယလီၢ်ပစိာ်လီၤ. ဒီးအဝဲဒၣ်ကကဲထီၣ်စီၤပၤလၢယလီၢ်, ဒီးယမၤလိာ်ယဲဒ်သိးအကကဲထီၣ်လၢအံၣ်စရ့လး,ဒီးယူဒၤအခိၣ်လီၤ.

၃၆ ဒီးစီၤယဟိၤယဒါအဖိခွါစီၤဘနါယၤ စံးဆၢစီၤပၤဒီးစံးဝဲဒၣ်,အၤမ့ၣ်,ယကစၢ်စီၤပၤအကစၢ်ယွၤန့ၣ် မ်အစံး ဒ်န့ၣ်အသိးတက့ၢ်. ၃၇ ဒ်ယွၤအိၣ်တ့ၢ်ဝဲဒီးယကစၢ်စီၤပၤအသိးန့ၣ် မ်အအိၣ်ဒီးစီၤၡလိၤမိၤဒ်န့ၣ်အသိးတက့ၢ်.ဒီးမ်အမၤအလီၢ်ပစိာ်ဒိၣ်န့ၢ် ယကစၢ်စီၤပၤအလီၢ်ပစိာ်န့ၣ်တက့ၢ်.

၃၈ ဒီးပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်စီၤစၤဒိး, ဒီးဝံနၤသၣ်,ဒီးစီၤယဟိၤယဒါအဖိခွါစီၤဘနါယၤ, ဒီးပှၤကရံသးဖိ,ဒီးပှၤပလ့သးဖိလဲၤလီၤဝဲ, ဒီးဒုးဒိးစီၤၡလိၤမိၤလၢစီၤဒၤဝံးအကသ့ၣ်လၤ,ဒီးဟဲစိာ်အီၤဆူကံဃိၣ်လီၤ.

၃၉ ဒီးပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်စီၤစၤဒိးဟံးန့ၢ် သိအနၢၤတကျီလၢဒဲပူၤ, ဒီးဖှူစီၤၡလိၤမိၤ, ဒီးပှၤအူကွဲၤ, ဒီးပှၤဂီၢ်မုၢ်ခဲ လၢာ်စံးဝဲဒၣ်,မ်စီၤပၤစီၤၡလိၤမိၤမူဝဲတက့ၢ်. ၄၀ ဒီးပှၤဂီၢ်မုၢ်ခဲလၢာ်ဟဲပိာ်ထီၣ်အခံ, ဒီးပှၤဂီၢ်မုၢ်အူပံ,ဒီးသးခုလၢတၢ်သးခုဖးဒိၣ်, ဒီးဟီၣ်ခိၣ်တသြီထီၣ်လၢအသီၣ်လီၤ.

၄၁ ဒီးစီၤအဒိနံယၤ, ဒီးကယဲၢ်ပှၤလၢအဒိးကိးအသးခဲ လၢာ်လၢအအိၣ်ဒီးအီၤန့ၣ်နၢ်ဟူဝဲဖဲအအီၣ်တၢ်ဝံၤဝဲ, ဒီးစီၤယိၤအာ်နၢ်ဟူကွဲၤအသီၣ်,ဒီးစံးဝဲဒၣ်, ဝ့ၢ်တၢထီၣ်တၢလီၤအသီၣ်န့ၣ်မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

၄၂ ဒီးကတိၤတၢ်အဖၢမုၢ်ဒီး,ကွၢ်ကွၢ်, ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်စီၤအ့ဘယၤသၢ်အဖိခွါစီၤယိနၤသၣ်ဟဲဝဲ, ဒီးစီၤအဒိနံၤယၤစံးဘၣ်အီၤ, ဟဲနုာ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,နမ့ၢ်ပှၤအဝ့ၤ,ဒီးစိာ်တၢ်အကစီၣ်အဂ့ၤလီၤ.

၄၃ ဒီးစီၤယိနၤသၣ်စံးဆၢတၢ် ဒီးစံးဘၣ်စီၤအဒိနံၤယၤ,မ့ၢ်မးပကစၢ်စီၤပၤဒၤဝံး ပာ်လံစီၤၡလိၤမိၤလၢစီၤပၤ လီၤ. ၄၄ ဒီးစီၤပၤမၢလီၤဒီးအီၤလၢ ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်စီၤစၤဒိး,ဒီးဝံနၤသၣ်, ဒီးစီၤယဟိၤယဒါအဖိခွါစီၤဘနါယၤ,ဒီးပှၤကရံသးဖိ,ဒီးပှၤပလ့သးဖိ, ဒီးအဝဲသ့ၣ်တဖၣ် န့ၣ်ဒုးဒိးအီၤလၢစီၤပၤအကသ့ၣ်လၤန့ၣ်, ၄၅ ဒီးပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်စီၤစၤဒိး, ဒီးဝံနၤသၣ်န့ၣ်ဖှူအီၤလၢစီၤပၤလၢကံဃိၣ်အပူၤ, ဒီးဟဲက့ၤထီၣ်ဖဲန့ၣ်လၢ အသူၣ်ခုသးခု,ဒီးဝ့ၢ်တသြီထီၣ်လီၤ. အန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်သီၣ်လၢသုနၢ်ဟူ လီၤ.

၄၆ ဒီးစီၤၡလိၤမိၤဆ့ၣ်နီၤလၢ ဘီဧိၤမုၢ်ဧိၤအလီၢ်ပစိာ်စ့ၢ် ကီးလီၤ. ၄၇ ဒီးစီၤပၤအခ့အပှၤဟဲစံးထီၣ်ပတြၢၤပကစၢ်စီၤပၤဒၤဝံး,ဒီးစံးဝဲဒၣ်, မ်နကစၢ်မၤစီၤၡလိၤမိၤအမံၤဂ့ၤန့ၢ်နမံၤ, ဒီးမၤအလီၢ်ပစိာ်ဒိၣ်န့ၢ်နလီၢ်ပစိာ်န့ၣ်တက့ၢ်. ဒီးစီၤပၤဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်လၢအလီၢ်မံပူၤလီၤ. ၄၈ ဒီးစီၤပၤစံးစ့ၢ်ကီးဒ်အံၤ, ယွၤအံၣ်စရ့လးအကစၢ်လၢအပာ်ပှၤတဂၤဆ့ၣ်နီၤလၢယလီၢ်ပစိာ်လၢ မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ,ဒီးယမဲာ်ထံၣ်ဘၣ်ဝဲန့ၣ်, မ်အဘၣ်တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤအီၤတက့ၢ်.

၄၉ ဒီးပှၤလၢအဒိးကိးအသးလၢ အအိၣ်ဝဲဒီးစီၤအဒိနံၤယၤခဲလၢာ်န့ၣ်ပျံၤတၢ်, ဒီးဂဲၤဆၢထၢၣ်,ဒီးလဲၤတၢ်တဂၤအကျဲဒၣ်ဝဲ, တဂၤအကျဲဒၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ.

၅၀ ဒီးစီၤအဒိနံၤယၤပျံၤတၢ် လၢစီၤၡလိၤမိၤအဃိ, ဒီးဂဲၤ ဆၢထၢၣ်, ဒီးလဲၤတၢ်,ဒီးဟံးဃာ်တၢ်လုၢ်လီၢ်အနၢၤတ ဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

၅၁ ဒီးပှၤဒုးနဲၣ်စီၤၡလိၤမိၤဒီးစံးဝဲဒၣ်, ကွၢ်ကွၢ်,စီၤအဒိနံၤယၤပျံၤစီၤၡလိၤမိၤဒီးကွၢ်ကွၢ်, ဟံးဃာ်ဝဲလၢတၢ်လုၢ် လီၢ်အနၢၤတဖၣ်,ဒီးစံးဝဲဒၣ်, မ်စီၤၡလိၤမိၤဆိၣ်တၢ်ဒီးယၤလၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤလၢအတမၤသံဘၣ်အခ့အပှၤလၢနးဘၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

၅၂ ဒီးစီၤၡလိၤမိၤစံးဝဲဒၣ်, မ့ၢ်ကဲထီၣ်ပှၤအဂ့ၤအဘၣ်ဒီးအခိၣ်သူတဘိဧိၤတလီၤတဲာ်ဘၣ်ဆူဟီၣ်ခိၣ်ဘၣ်. မ့မ့ၢ်တၢ်အၢမ့ၢ်အိၣ်လၢအပူၤဒီး, ကဘၣ်သံလီၤ.

၅၃ ဒီးစီၤၡလိၤမိၤမၢလီၤတၢ်, ဒီးပှၤဟဲစိာ်လီၤအီၤလၢတၢ်လုၢ်လီၢ်,ဒီးဟဲဝဲ, ဒီးတီၤလီၤကဒွံကျိာ်လၢစီၤၡလိၤမိၤအမဲာ်ညါ, ဒီးစီၤၡလိၤမိၤစံးဘၣ်အီၤ, လဲၤဆူနဟံၣ်တက့ၢ်.

⇑

[Remove Footnotes]