လံာ်ၡမူၤအ့လးအခီၣ်ထံးတဘ့ၣ် ၁

ဒီးမတၤတဂၤအိၣ်ဝဲလၢ ရၤမါသဲၣ်စိဖံၣ် အပူၤလၢကစၢၢ်အ့ဖရဲၣ်အလိၤ, ဒီးအမံၤမ့ၢ်စီၤအ့လကါနၤ, စီၤယဟိရၣ်အဖိခွါ,စီၤအလံဟူၤအဖိခွါ,စီၤတိဟူၤအဖိခွါ, စီၤစူာ်အဖိခွါပှၤအ့ဖရးသးဖိတဂၤလီၤ. ဒီးအဝဲဒၣ်န့ၣ် အိၣ်ဒီးအမါခံဂၤလီၤ.အဝဲတဂၤအမံၤမ့ၢ်နီၢ်ဃးနၤ,ဒီးအဝဲတဂၤအမံၤမ့ၢ်နီၢ်ပနံးနၤလီၤ. ဒီးနီၢ်ပနံးနၤအိၣ်ဒီးအဖိတဖၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်နီၢ်ဃးနၤအဖိတအိၣ်ဘၣ်.

ဒီးပှၤတဂၤန့ၣ် လဲၤထီၣ်လၢအဝ့ၢ်ပူၤ တနံၣ်ဘၣ်တနံၣ်, ဒ်သိးအကဘါတၢ်ဒီး လုၢ်တၢ်လၢတၢ်သုးမုၢ်ဂီၢ်မုၢ်အယွၤ, လၢၡံလိၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. ဒီးစီၤဧ့လံၤအဖိ ခွါခံဂၤ, ဒီးစီၤဃၤဖနံၤ, ဒီးစီၤဖံၤနဃၣ်, ယွၤအပှၤ လုၢ်တၢ်အဒိၣ်, အိၣ်ဝဲဖဲန့ၣ်လီၤ.

ဒီးလၢမုၢ်တနံၤလၢ စီၤအ့လကါနၤ လုၢ်တၢ်န့ၣ်အဝဲ ဒၣ်ဟ့ၣ်လီၤအမါနီၢ်ပနံးနၤ, ဒီးအဖိခွါ, ဒီးအဖိမုၢ်ခဲ လၢာ်န့ၣ်လၢတၢ်အဂီၢ်တဖၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်နီၢ်ဃးနၤန့ၣ် ဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢ တၢ်အဂီၢ်လီၤဆီဒၣ်တၢ်လီၤ. ဘၣ် ဆၣ်ဒီးယွၤကးတံာ်ဃာ်အဒၢလီၢ်လီၤ. ဒီးအဒုၣ်အဒါ မၤကိၢ်မၤဂီၤအီၤ, ဒီးမၤဆါအသးနးနးကလဲာ်လၢယွၤကးတံာ်ဃာ်အဒၢလီၢ်အဃိလီၤ.

ဒီးအဝဲဒၣ်မၤဒ်န့ၣ် တနံၣ်ဘၣ်တနံၣ်လီၤ. တုၤအ လဲၤထီၣ်ဆူယွၤအဟံၣ်ဒီး, မၤကိၢ်မၤဂီၤအသးဒ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးအမဲာ်ထံလီၤ, ဒီးတအီၣ်ဘၣ်တၢ်ဘၣ်.

ဒီးအဝၤစီၤအ့လကါနၤစံးဘၣ်အီၤ, နီၢ်ဃးနၤဧၢ,နမဲာ်ထံလီၤဘၣ်မနုၤလဲၣ်. ဒီးနတအီၣ်ဘၣ်တၢ်ဘၣ်မ့ၢ်အဘၣ်မနုၤလဲၣ်. ဒီးနသးကိၢ်ထီၣ်ဘၣ်မနုၤလဲၣ်.ယဂ့ၤန့ၢ်ဖိခွါဆံဆဲၣ်ဂၤလၢနဂီၢ်တမ့ၢ်ဘၣ်ဧါ.

ဒီးလၢအအီၣ်တၢ်ဒီးအီတၢ်လၢၡံလိၤအလီၢ်ခံန့ၢ် နီၢ်ဃးနၤဂဲၤဆၢထၢၣ်, ဒီးစီၤဧ့လံပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်တဂၤဆ့ၣ်နီၤဝဲလၢလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤလၢယွၤအနူၢ်ဧိၤစီၤဧိၤတထူၣ်တ ထူၣ်အဃၢၤန့ၣ်, ၁၀ ဒီးအဝဲဒၣ် အသူၣ်ကိၢ်သးဂီၤဒီး ဘါထုကဖၣ်ယွၤ, ဒီးအမဲာ်ထံလီၤနးမးလီၤ.

၁၁ ဒီးဆိၣ်တၢ်ဆိၣ်,ဒီးစံးဝဲဒၣ်, တၢ်သုးမုၢ်ဂီၢ်မုၢ်အယွၤဧၢ, နမ့ၢ်ကွၢ်လီၤသပှၢ်တၢၢ် နကုၢ်ပိာ်မုၣ်အတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်,ဒီးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤယၤ, ဒီးတသးပ့ၤနီၣ်ဘၣ်နကုၢ်ပိာ်မုၣ်ဘၣ်, ဒီးဟ့ၣ်လီၤနကုၢ်ပိာ်မုၣ်လၢ အဖိ ပိာ်ခွါဒီး, ယကဟ့ၣ်အီၤလၢ ယွၤတစိၤဒၣ်အီၤလီၤ. ဒီးဒီလူၤတဘၣ်အခိၣ်ဘၣ်.

၁၂ ဒီးဘါထုကဖၣ်အါအါကလဲာ်လၢ ယွၤအမဲာ်ညါ, ဒီးတၢ်မၤအသးလၢ စီၤဧ့ၤလံၤကွၢ်နီၣ်အထးခိၣ်လီၤ.

၁၃ ဒီးနီၢ်ဃးနၤကတိၤတၢ်လၢအသးလီၤ. ဝးထဲအပျုၤ ဧိၤလီၤ. မ့မ့ၢ်အကလုၢ်န့ၣ်တဟူထီၣ်ဘၣ်. ဒီးစီၤဧံလံၤဆိကမိၣ်ဝဲလၢ အအီမူၤအသးလီၤ.

၁၄ ဒီးစီၤဧ့လံၤစံးဘၣ်အီၤ, နကအီမူၤနသးဆံးယံာ်လဲၣ်. သုးကွံာ်နစပံးထံလၢနအိၣ်တက့ၢ်.

၁၅ ဒီးနီၢ်ဃးနၤစံးဆၢတၢ်ဒီးစံးဝဲဒၣ်, တမ့ၢ်ဘၣ်,ယကစၢ်ဧၢ,,မ့ၢ်ပိာ်မုၣ်တဂၤလၢ အသးတမုာ်ဘၣ်.စပံးထံမ့ၢ်ဂ့ၤ, သံးဧိၤမ့ၤဧိၤမ့ၢ်ဂ့ၤ,ယတအီဘၣ်. မ့မ့ၢ်ယဂၢ် လီၤယသးလၢယွၤအမဲာ်ညါလီၤ. ၁၆ ပာ်နခ့နပှၤပိာ်မုၣ်လၢလလးယဧၤလးအဖိမုၣ်န့ၣ်တဂ့ၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤလၢယဆိကမိၣ်တၢ်အအါဒီး ယသးတမုာ်ဘၣ်နးမးအပူၤန့ၣ် ယကတိၤတၢ်တုၤခဲကနံၣ်အံၤလီၤ.

၁၇ ဒီးစီၤဧ့လံၤ စံးဆၢတၢ်ဒီးစံးဝဲဒၣ်, လဲၤတၢ်မုာ်မုာ်တက့ၢ်. ဒီးမ်အံၣ်စရ့လးအကစၢ်ဟ့ၣ်လီၤနၤလၢတၢ်ဃ့လၢနဃ့တၢ်လၢအီၤန့ၣ်တက့ၢ်.

၁၈ ဒီးအဝဲဒၣ်စံး, မ်နခ့နပှၤပိာ်မုၣ်ထံၣ်န့ၢ်တၢ်ဘျုၤတၢ်ဖှိၣ်လၢနမဲာ်ညါတက့ၢ်. ဒီးပိာ်မုၣ်န့ၢ်လဲၤတၢ်,ဒီးအီၣ်တၢ်, ဒီးအမဲာ်တအုၣ်သပှီၤလၢၤဘၣ်လီၤ.

၁၉ ဒီးမုၢ်ဆ့ၣ်ထီၣ်န့ၢ် ဂဲၤဆၢထၢၣ်ဂီၤဂီၤ, ဒီးဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်တၢ်လၢယွၤအမဲာ်ညါ, ဒီးက့ၤကဒါက့ၤဆူ အဟံၣ်,ဆူရၤမါလီၤ. ဒီးစီၤအ့လကါနၤသ့ၣ်ညါအမါနီၢ်ဃးနၤ, ဒီးယွၤသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤအီၤလီၤ.

၂၀ ဒီးတုၤမုၢ်နံၤတဖၣ်ပှဲၤထီၣ်ဒီး, တၢ်မၤအသးလၢနီၢ်ဃးနၤဒၢထီၣ်,ဒီးဆံးစၢ်န့ၢ်အဖိခွါ, ဒီးယုၢ်ဝဲအမံၤလၢစီၤၡမူၤအ့လး, ဒီးစံးဝဲဒၣ်,အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, မ့ၢ်လၢယဃ့အီၤလၢယွၤအဃိလီၤ.

၂၁ ဒီးပှၤကညီစီၤအ့လကါနၤ, ဒီးအပှၤဟံၣ်ဖိခဲလၢာ်လဲၤထီၣ်လုၢ်တၢ်လုၢ်လၢ တနံၣ်ဘၣ်တနံၣ်အဂီၢ်,ဒီး အတၢ်မၤဘူၣ်ဘၣ်ဃးဒီးဆိၣ်တၢ်လီၤ. ၂၂ မ့မ့ၢ်နီၢ်ဃးနၤန့ၣ် တလဲၤထီၣ်ဘၣ်ဝဲဘၣ်.အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, စံးဘၣ်အဝၤ, ဖိသၣ်တချုးဖှၣ်ဒံး အမိၢ်နုၢ်ဘၣ်ဒီး, ယတလဲၤထီၣ်ဘၣ်, ယကလဲၤစိာ်အီၤ ဒ်သိးအကအိၣ်ဖျါလၢယွၤအမဲာ်ညါ, ဒီးအိၣ်ဖဲန့ၣ်လီၤထူလီၤယိာ်လီၤ.

၂၃ ဒီးအဝၤစီၤအ့လပါနၤစ့ၤဘၣ်အီၤ, မၤတၢ်လၢအဂ့ၤလၢနမဲာ်တက့ၢ်. အိၣ်တုၤနထုးဖှၣ်အီၤလၢနုၢ်တက့ၢ်.မ်ထဲယွၤကမၤဂၢၢ်မၤကျၢၤ အကလုၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. ဒီး ပိာ်မုၣ်န့ၣ်အိၣ်ဝဲဆိးဝဲ, ဒီးဒုးအီၣ်အဖိခွါလၢ အနုၢ် တုၤလီၤလၢ အထုးဖှၣ်အီၤလၢနုၢ်န့ၣ်လီၤ.

၂၄ ဒီးတုၤအထုးဖှၣ်အီၤလၢအနုၢ်ထံဒီး, စိာ်ထီၣ်ဝဲဒီးအီၤ, အိၣ်ဒီးဂီၤဖံးဖါသၢဒု, ဒီးကိၣ်ကမူၣ်တအ့ဖး,ဒီးအစပံးထံအထၢၣ် တၢ်ဖံးတဖျၢၣ်, ဒီးဟဲစိာ်ဝဲဆူ ယွၤအအိၣ်လၢၡံလိၤအပူၤ,ဒီးဖိသၣ်န့ၣ်အသးစၢ်လီၤ.

၂၅ ဒီးမၤသံဂီၤဖံးဖါတဒု, ဒီးဟဲစိာ်ဖိသၣ်ဆူစီၤဧ့လံၤအ အိၣ်လီၤ. ၂၆ ဒီးပိာ်မုၣ်န့ၣ်စံးဝဲဒၣ်, အိ,ကစၢ်ဧၢ,နသး သမူဝဲ, ယကစၢ်ဧၢ, ယမ့ၢ်ပိာ်မုၣ်တဂၤလၢအဆၢ ထၢၣ်ဘါထုကဖၣ်တၢ်လၢနဃၢၤဖဲအံၤလီၤ. ၂၇ ယဘါထုကဖၣ်လၢဖိသၣ်တဂၤအံၤအဂ့ၢ်, ဒီးယွၤဟ့ၣ်လီၤ တၢ်လၢယဃ့လၢအီၤလီၤ. ၂၈ ဒီးယဒုးလိၢ်စ့ၢ်ကီးအီၤလၢယွၤ, တစိၤဒၣ်အီၤကဘၣ်တၢ်ဒုးလိၢ်အီၤလၢယွၤလီၤ. ဒီးအဝဲဒၣ်ဘါထုကဖၣ်ယွၤဖဲန့ၣ်လီၤ.

⇑

[Remove Footnotes]