လံာ်ကွဲးနီၣ်တၢ်ခံဘ့ၣ်တဘ့ၣ် ၁

ဒီးစီၤဒၤဝံးအဖိခွါ စီၤၡလိၤမိၤ ဂၢၢ်ထီၣ်ကျၢၤထီၣ်ဝဲလၢအဘီအမုၢ်အပူၤ, ဒီးယွၤ, အကစၢ်အိၣ်ဝဲဒီးအီၤ, ဒီးပာ်ဒိၣ်ပာ်ထီအီၤဒိၣ်မးလီၤ.

ဒီးစီၤၡလိၤမိၤကတိၤတၢ်ဒီးအံၣ်စရ့လးခဲလၢာ်, ဒီးပှၤတကထိအခိၣ်, ဒီးပှၤတကယၤအခိၣ်, ဒီးပှၤစံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်, ဒီးကယဲၢ်ပဒိၣ်ဖးဒိၣ်လၢအံၣ်စရ့လးအပူၤ, ပှၤအပၢ်တဖၣ်အခိၣ်တဖၣ်လီၤ.

ဒီးစီၤၡလိၤမိၤ, ဒီးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အိၣ်ဒီးအီၤခဲလၢာ်လဲၤဝဲဆူတၢ်အလီၢ်ထီၣ်ထီလၢကံးဘိၣ်အပူၤလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဒဲလၢယွၤအခ့အပှၤစီၤမိၤရှ့မၤဝဲလၢပှၢ်မုၢ်ကနၢတဖျၢၣ်, အိၣ်ဝဲဖဲန့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ဆၣ်ဒီး ယွၤအတလါန့ၣ် စီၤဒၤဝံးဟဲစိာ်တ့ၢ်ဝဲလၢကံးရယးယဧၤရံၣ်ဆူတၢ်အလီၢ်လၢ စီၤဒၤဝံးကတဲာ်ကတီၤဝဲလၢအဂီၢ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, သူၣ်ဒဲလၢအဂီၢ်လၢယရူၤၡလ့ၣ်အပူၤလီၤ.

ဒီးတၢ်လုၢ်လီၢ်တိၢ်လၢ စီၤဃူၢ်အဖိခွါ, စီၤအူရံၤအဖိခွါစီၤဘစၤလအ့လးတ့ဝဲန့ၣ် ပာ်လီၤဝဲလၢ ယွၤအဒဲအမဲာ်ညါ, ဒီးစီၤၡလိၤမိၤဒီးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်ဃုတၢ်ဖဲန့ၣ်လီၤ.

ဒီးစီၤၡလိၤမိၤလဲၤထီၣ်ဖဲန့ၣ် ဆူတၢ်လုၢ်လီၢ်တိၢ်လၢယွၤအမဲာ်ညါလၢအအိၣ်ဝဲဖဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဒဲန့ၣ်, ဒီးလုၢ်တၢ်လုၢ်မ့ၣ်အူတကထိလၢအဖီခိၣ်လီၤ.

လၢမုၢ်တနၤန့ၣ် ယွၤလီၣ်ဖျါထီၣ်အသးလၢ စီၤၡလိၤမိၤအမဲာ်ညါ, ဒီးစံးဘၣ်အီၤ, ယကဟ့ၣ်လီၤနၤလၢမနုၤမနုၤလဲၣ်န့ၣ်ဃ့တက့ၢ်.

ဒီးစီၤၡလိၤမိၤစံးဝဲဒၣ်, နမၤဘျုးမၤဖှိၣ်ယပၢ်စီၤဒၤဝံးဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်, ဒီးနဒုးကဲယၤလၢ စီၤပၤလၢအလီၢ်န့ၣ် လီၤ. ဒီးခဲကနံၣ်အံၤ, ကစၢ်ယွၤဧၢ, မၤဂၢၢ်မၤကျၢၤနကလုၢ်ကထါဒီးယပၢ်စီၤဒၤဝံးတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, နပာ်လီၤလံယၤလၢစီၤပၤလၢ ပှၤဂီၢ်မုၢ်အဖီခိၣ်လၢအအါဝဲ ဒ်ဟီၣ်ခိၣ်အကမူၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ. ၁၀ ခဲကနံၣ်အံၤဟ့ၣ်လီၤယၤလၢတၢ်ကူၣ်သ့, ဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါ, ဒ်သိးယကဟးထီၣ်ဒီးဟဲနုာ်လၢပှၤဂီၢ်မုၢ်အံၤအမဲာ်ညါတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, မ့ၢ်မတၤစံၣ်ညီၣ်နပှၤဂီၢ်မုၢ်ဖးဒိၣ်အံၤသ့တဂၤလဲၣ်.

၁၁ ဒီးယွၤစံးဘၣ်စီၤၡလိၤမိၤ, မ့ၢ်တၢ်တမံၤအံၤအိၣ်ဝဲလၢနသးကံၢ်ပူၤ, ဒီးတၢ်ထူးတၢ်တီၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်အစုလီၢ်အခီၣ်ခိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်အလၤအကပီၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, နဒုၣ်နဒါအသးသမူမ့ၢ်ဂ့ၤ, နတဃ့ဘၣ်, ဒီးနတဃ့ဘၣ်အါနံၤအါသီဘၣ်, ဒီးမ့ၢ်နဃ့တၢ်ကူၣ်သ့, ဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါလၢနဂီၢ်,ဒ်သိးနကစံၣ်ညီၣ်ယပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢ ယပာ်နၤလၢစီၤပၤလၢ အဖီခိၣ်ဒီး, ၁၂ တၢ်ကူၣ်သ့, ဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါန့ၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤနၤ, ဒီးယကဟ့ၣ်လီၤနၤလၢတၢ်ထူးတၢ်တီၤ, ဒီးတၢ်အစုလီၢ်အခီၣ်ခိၣ်, ဒီးတၢ်လၤကပီၤလီၤ. တၢ်ဒ်န့ၣ်သိးတအိၣ်ဘၣ်ဒီးစီၤပၤ လၢအအိၣ်တ့ၢ်လၢနမဲာ်ညါနီတဂၤဘၣ်, ဒီးပှၤလၢနလီၢ်ခံတန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဒ်န့ၣ်သိးဘၣ်.

၁၃ ဒီးစီၤၡလိၤမိၤဟဲက့ၤလၢ တၢ်အလီၢ်ထီၣ်ထီလၢကံးဘိၣ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဒဲအအိၣ်, ဆူယရူၤၡလ့ၣ်အပူၤ,ဒီးကဲစီၤပၤလၢအံၣ်စရ့လးအဖီခိၣ်လီၤ.

၁၄ ဒီးစီၤၡလိၤမိၤ ပာ်ဖှိၣ်လ့ၣ်ကဟၣ်, ဒီးပှၤကသ့ၣ်သုးဖိ, ဒီးအိၣ်ဝဲဒီးလ့ၣ်ကလၣ်တကထိလွံၢ်ကယၤ, ဒီးပှၤကသ့ၣ်သုးဖိတကလးခံကထိ, ဒီးပာ်ဝဲလၢလ့ၣ်ကဟၣ်အဝ့ၢ်တဖၣ်အပူၤ, ဒီးလၢစီၤပၤလၢ ယရူၤၡလ့ၣ်အပူၤအအိၣ်လီၤ.

၁၅ ဒီးစီၤပၤပာ် ကျိၣ်ဧိၤစ့ဧိၤလၢယရူၤၡလ့ၣ်အပူၤဒ်လၢၢ်ဧိၤလ့ဧိၤအသိး, ဒီးပာ်သ့ၣ်ဆှိအ့ရ့းအါအါကလဲာ်ဒ်သိးဝံာ်လၢတၢ်ပျီပူၤအသိးန့ၣ်လီၤ.

၁၆ ဒီးတၢ်ဟဲစိာ်ကသ့ၣ် လၢအဲၤကူပတူးအပူၤ, ဒီးတၢ်တဖုလၢစီၤၡလိၤမိၤအဂီၢ်လီၤ. စီၤပၤပာ်အပှၤကၤတၢ်ဖိဒိးန့ၢ်တၢ်တဖုန့ၣ်လၢအပှ့ၤလီၤ.

၁၇ ဒီးပှၤလဲၤတၢ်, ဒီးဟဲစိာ်လ့ၣ်ကဟၣ်တဆိလၢအဲၤကူပတူးအပူၤလၢစ့ဃုကယၤအဂီၢ်, ဒီးကသ့ၣ်တဒုလၢတကယၤယဲၢ်ဆံအဂီၢ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိးဟဲစိာ်ဝဲလၢအစုပူၤလၢပှၤဃ့ၤသးဖိအစီၤပၤခဲလၢာ်အဂီၢ်, ဒီးလၢစူၤရံအစီၤပၤတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ

⇑

[Remove Footnotes]