လံာ်စီၤပၤခံဘ့ၣ်တဘ့ၣ် ၁

ဒီးစီၤအၤဃာ်သံအလီၢ်ခံန့ၣ် မိၤအးပူထီၣ်အံၣ်စရ့လးလီၤ.

ဒီးစီၤအဃၤစယၤလီာ်တဲာ်လၢတၢ်ထူၣ်ဖျိ လၢဒၢးလၢထးခီတဒၢးလၢၡၤမရံအပူၤ, ဒီးဆါထီၣ်ဝဲ, ဒီးမၢလီၤကလူးတဖၣ်, ဒီးစံးဘၣ်အီၤ, ယကမူဒံးလၢတၢ်ဆါအံၤဧါန့ၣ်လဲၤသံကွၢ်လၢဧ့ကြိၣ်အကစၢ် ဘဧၤလးစဘူာ်န့ၣ်တက့ၢ်.

ဒီးယွၤအကလူးစံးလၢ ပှၤတံးၡဘးဖိစီၤအ့ၤလံယၤ,ဂဲၤဆၢထၢၣ်, လဲၤသဂၢၢ်ထီၣ်ပှၤၡၤမရံအစီၤပၤအကလူးတဖၣ်ဒီးစံးဘၣ်အီၤ, မ့ၢ်ကစၢ်တအိၣ်ဘၣ်လၢအံၣ်စရ့လးအပူၤဘၣ်ဒီး, သုလဲၤသံကွၢ်တၢ်လၢဧ့ကြိၣ်အကစၢ် ဘဧၤလးစဘူာ်န့ၣ်တမ့ၢ်ဘၣ်ဧါ. မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီးယွၤစံးဒ်အံၤ, နတယုၢ်လီၤဘၣ်လၢလီၢ်မံလၢနလဲၤထီၣ်လၢအဖီခိၣ်ဘၣ်. နကသံသပှၢ်တၢၢ်လီၤ. ဒီးစီၤအ့ၤလံယၤဟးထီၣ်ကွံာ်ဝဲလီၤ.

ဒီးကလူးတဖၣ်ဟဲက့ၤကဒါက့ၤဆူအအိၣ်, ဒီးအဝဲဒၣ်စံးဘၣ်အီၤ, တၢ်အံၤသုဟဲကဒါက့ၤမ့ၢ်အဘၣ်မနုၤလဲၣ်.

ဒီးအဝဲသ့ၣ်စံးဆၢအီၤ, ပှၤဟဲသဂၢၢ်ပှၤတဂၤ, ဒီးစံးဘၣ်ပှၤ, လဲၤတၢ်, က့ၤကဒါက့ၤဆူစီၤပၤလၢအမၢလီၤသု, ဒီးစံးဘၣ်အီၤ, ယွၤစံးဒ်အံၤ, မ့ၢ်ကစၢ်တအိၣ်ဘၣ်လၢအံၣ်စရ့လးအပူၤဒီး, နမၢလီၤတၢ်သံကွၢ်လၢဧ့ကြိၣ်အကစၢ်ဘဧၤလးစဘူာ်တမ့ၢ်ဘၣ်ဧါ. မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီးနတယုၢ်လီၤလၢလီၢ်မံ လၢနလဲၤထီၣ်လၢအဖီခိၣ်ဘၣ်.ဒီးနကသံသပှၢ်တၢၢ်လီၤ.

ဒီးအဝဲဒၣ်စံးဘၣ်အီၤ, ပှၤလၢအဟဲသဂၢၢ်သု ဒီးစံးဘၣ်သုလၢတၢ်ကတိၤန့ၣ်မ့ၢ်အမၤအသးဒ်လဲၣ်.

ဒီးအဝဲသ့ၣ်စံးဝဲဒၣ်, မ့ၢ်ပှၤအိၣ်ဒီးအဆူၣ်အါအါကလဲာ်ဒီးကံၢ်တူာ်အယီၢ်ဒ့ဒီးအယီၢ်တကိးတၢ်ဖံးလီၤ. ဒီးစံးဝဲဒၣ်, မ့ၢ်ဝဲလၢပှၤတံးၡဘးဖိစီၤအ့ၤလံယၤလီၤ.

ဒီးစီၤပၤမၢလီၤပှၤယဲၢ်ဆံအခိၣ်အိၣ်ဒီး အပှၤယဲၢ်ဆံဆူအအိၣ်လီၤ. ဒီးလဲၤဝဲဆူအအိၣ်, ဒီးကွၢ်ကွၢ်, ဆ့ၣ်နီၤဝဲလၢကစၢၢ်ဒီခိၣ်, ဒီးစံးဝဲဒၣ်, ယွၤအပှၤကညီဧၢ,စီၤပၤစံးဝဲဒၣ်, ဟဲလီၤတက့ၢ်.

၁၀ ဒီးစီၤအ့ၤလံယၤစံးဆၢတၢ်, ဒီးစံးဘၣ်ပှၤယဲၢ်ဆံအခိၣ်, ယမ့မ့ၢ်ယွၤအပှၤကညီဒီး, မ်မ့ၣ်အူဟဲလီၤလၢမူခိၣ်ဒီးအီၣ်ကွံာ်နၤ, ဒီးနပှၤယဲၢ်ဆံန့ၣ်တက့ၢ်. ဒီးမ့ၣ်အူဟဲလီၤလၢမူခိၣ်, ဒီးအီၣ်ကွံာ်အီၤ, ဒီးအပှၤယဲၢ်ဆံလီၤ.

၁၁ မၤကဒီးတစုမၢလီၤ ပှၤယဲၢ်ဆံအခိၣ်တဂၤဒၣ်အိၣ်ဒီးအပှၤယဲၢ်ဆံလီၤ. ဒီးအဝဲဒၣ်ကတိၤတၢ်ဒီးစံးဝဲဒၣ်, ယွၤအပှၤကညီဧၢ, စီၤပၤစံးဝဲဒၣ်, ဟဲလီၤချ့ချ့တက့ၢ်.

၁၂ ဒီးစီၤအ့ၤလံယၤစံးဆၢတၢ်ဒီးစံးဘၣ်အီၤ, ယမ့မ့ၢ်ယွၤအပှၤကညီဒီး, မ်မ့ၣ်အူဟဲလီၤလၢမူခိၣ်, ဒီးအီၣ်ကွံာ်နၤ, ဒီးနပှၤယဲၢ်ဆံတက့ၢ်. ဒီးယွၤအမ့ၣ်အူဟဲလီၤလၢမူခိၣ်, ဒီးအီၣ်ကွံာ်အီၤဒီးအပှၤယဲၢ်ဆံလီၤ.

၁၃ မၤကဒီးတစု, မၢလီၤပှၤယဲၢ်ဆံအခိၣ်သၢဂၤတဂၤဒီးအပှၤယဲၢ်ဆံလီၤ. ဒီးပှၤယဲၢ်ဆံအခိၣ်သၢဂၤတဂၤလဲၤထီၣ်, ဒီးဟဲ, ဒီးချံးလီၤအခီၣ်လၢစီၤအ့ၤလံယၤအမဲာ်ညါ, ဒီးဃ့ကညးတၢ်, ဒီးစံးလၢအီၤ, ယွၤအပှၤကညီဧၢ,မ်ယသးသမူ, ဒီးနခ့နပှၤယဲၢ်ဆံအသးသမူအံၤဟဲထီၣ် တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်လၢနမဲာ်ညါတက့ၢ်. ၁၄ ကွၢ်ကွၢ်,မ့ၣ်အူဟဲလီၤလၢမူခိၣ်, ဒီးအီၣ်ကွံာ်ပှၤယဲၢ်ဆံအခိၣ်ခံဂၤလၢအခီၣ်ထံးန့ၣ်, ဒီးအပှၤယဲၢ်ဆံတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.ဒီးခဲကနံၣ်အံၤ,မ်ယသးကဲထီၣ်တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်လၢနမဲာ်တက့ၢ်.

၁၅ ဒီးယွၤအကလူးစံးဘၣ် စီၤအ့ၤလံယၤ, လဲၤလီၤဒီးအီၤတက့ၢ်, ပျံၤအီၤတဂ့ၤ. ဒီးဂဲၤဆၢထၢၣ်, ဒီးလဲၤလီၤဝဲဒီးအီၤဆူစီၤပၤအအိၣ်လီၤ.

၁၆ ဒီးစံးဘၣ်အီၤ, ယွၤစံးဝဲဒ်အံၤ, မ့ၢ်နမၢလီၤကလူးတဖၣ်ဒ်သိးအကသံကွၢ်တၢ်လၢ ဧ့ကြိၣ်အကစၢ်ဘဧၤလးစဘူာ်လီၤ. * မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီးနတယုၢ်လီၤဘၣ်လၢလီၢ်မံ လၢနလဲၤထီၣ်လၢအဖီခိၣ်ဘၣ်, ဒီးနကသံသပှၢ်တၢၢ်လီၤ.

၁၇ ဒီးသံဝဲဒ်ယွၤအကလုၢ်အကထါလၢ စီၤအ့ၤလံယၤကတိၤတၢ်အသိး, ဒီးစီၤယဟိရၣ်ကဲစီၤပၤလၢအလီၢ်,လၢယူဒၤအစီၤပၤ စီၤယဟိၡၤမးအဖိခွါစီၤယဟိရၣ်အနံၣ်ပှဲၤထီၣ်ခံနံၣ်တနံၣ်န့ၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အဖိခွါတအိၣ်ဘၣ်.

၁၈ ဒီးတၢ်အိၣ်လီၤတဲာ်ဘၣ်ဃးဒီး စီၤအဃၤစယၤလၢအမၤဝဲတဖၣ်န့ၣ် ကွဲးအသးလၢအံၣ်စရ့လးအစီၤပၤအလံာ်ကွဲးနီၣ်တၢ်အပူၤ, တမ့ၢ်ဘၣ်ဧါ.

⇑

[Remove Footnotes]