လံာ်ၡမူၤအ့လးခံဘ့ၣ်တဘ့ၣ် ၁

ဒီးလၢစီၤစီလူးသံအလီၢ်ခံန့ၣ် တၢ်မၤအသးလၢစီၤဒၤဝံးဟဲက့ၤကဒါက့ၤလၢ အမၤသံပှၤဧမၤလ့းဖိ,ဒီးစီၤ ဒၤဝံးအိၣ်တ့ၢ်ဝဲလၢစံကလးခံနံၤ, ဒီးသၢနံၤတနံၤန့ၣ်,ကွၢ်ကွၢ်,တၢ်မၤအသးလၢ ပှၤတဂၤဟဲလၢစီၤစီလူးအပှၤသုးမုၢ်အကျါအိၣ်ဒီးအဆ့ယာ်ကွံာ်, ဒီးဟီၣ်ခိၣ်အကမူၣ်လၢအခိၣ်, ဒီးဟဲဝဲဆူစီၤဒၤဝံးအအိၣ်,ဒီးတၢ်မၤအသးလၢအထိၣ်လီၤပှီၤအသးလၢဟီၣ်ခိၣ်,ဒီးတီၤလီၤဝဲလီၤ.

ဒီးစီၤဒၤဝံးစံးဘၣ်အီၤ,နဟဲလၢလဲၣ်, ဒီးစံးဘၣ်အီၤ,ယပူၤဖျဲးလၢအံၣ်စရ့လးအပှၤသုးမုၢ်အကျါလီၤ.

ဒီးစီၤဒၤဝံးစံးဘၣ်အီၤ, တၢ်မၤအသးဒ်လဲၣ်. စံးဘၣ်လၢ်ယၤတက့ၢ်. ဒီးစံးဆၢဝဲဒၣ်,ပှၤဂီၢ်မုၢ်ဃ့ၢ်လံလၢတၢ်ဒုးသုးအပူၤ, ဒီးပှၤဂီၢ်မုၢ်အါဂၤလီၤဃံၤလံစ့ၢ်ကီး,ဒီးသံလံ, ဒီးစီၤစီလူးဒီးအဖိခွါစီၤယိနၤသၣ်သံစ့ၢ်ကီးလံ.

ဒီးစီၤဒၤဝံးစံးဘၣ်ပှၤဖိၣ်သၣ်ခွါလၢ အစံးဘၣ်အီၤန့ၣ်,စီၤစီလူးဒီးအဖိခွါစီၤယိနၤသၣ်သံတ့ၢ်လံန့ၣ်နသ့ၣ်ညါဒ်လဲၣ်.

ဒီးပှၤဖိၣ်သၣ်ခွါလၢအစံးဘၣ်အီၤ. စံးဝဲဒၣ်,ဘၣ်လၢယအိၣ်လၢကစၢၢ်ကံးလဘိ,ဒီးကွၢ်ကွၢ်, စီၤစီလူးတန့ၤအသးလၢအဘီလီၤ. ဒီးကွၢ်ကွၢ်,လ့ၣ်ကဟၣ်,ဒီး ကသ့ၣ်သုးတဖၣ်လူၤသပှၢ်အီၤလီၤ. ဒီးတုၤအကွၢ်တၢ်ဆူအလီၢ်ခံဒီး, ထံၣ်ဘၣ်ယၤ,ဒီးကိးန့ၢ်ယၤ,ဒီးယ စံးဆၢတၢ်,ကွၢ်ကွၢ်,ယၤလီၤ. ဒီးစံးဘၣ်ယၤ, နမ့ၢ်မတၤတဂၤလဲၣ်. ဒီးယစံးဆၢအီၤ,ယမ့ၢ်ပှၤဧမၤလ့းဖိတ ဂၤလီၤ. ဒီးစံးဘၣ်ကဒီးယၤ, ဆၢထၢၣ်လၢ်လၢယလိၤ,ဒီးမၤသံယၤတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤ ဘၣ်ယၤနးမးလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယသးဒီဖျၢၣ်အိၣ်ဒံးလၢယပူၤလီၤ.

၁၀ ဒီးယဆၢထၢၣ်လၢအလိၤ, ဒီးယမၤသံအီၤလီၤ.အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယသ့ၣ်ညါသပှၢ်တၢၢ်လၢအမူဒံးလၢအလီၤဃံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်တသ့ဘၣ်. ဒီးကဟံးန့ၢ်အခိၣ်သလုးလၢအအိၣ်ဝဲလၢအခိၣ်, ဒီးထံဖှံၣ်အိၣ်လၢအစုလိၤ,ဒီးကဟဲစိာ်အီၤဆူယကစၢ်ဖဲအံၤလီၤ.

၁၁ ဒီးစီၤဒၤဝံးစှီၤအကူအသိး,ဒီးဖှီဝဲ, ဒီးပှၤကညီအိၣ်ဒီး အီၤခဲလၢာ်မၤဝဲဒ်န့ၣ်အသိးလီၤ. ၁၂ ဒီးဒဲလီၤအသးနါပှၢ်,ဒီးဟီၣ်ဝဲ,ဒီးဒုၣ်တၢ်အီၣ်တုၤလီၤလၢမုၢ်ဟါလၢ စီၤစီလူးအဃိ,ဒီးလၢစီၤယိနၤသၣ်အဃိ, ဒီးလၢယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်အဃိ, ဒီးလၢအံၣ်စရ့လးအပှၤဟံၣ်ဖိအဃိလီၤ.အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, လီၤဃံၤဝဲလၢနးလီၤ.

၁၃ ဒီးစီၤဒၤဝံးစံးဘၣ်ပှၤဖိၣ်သၣ်ခွါလၢအစံးဘၣ်အီၤ, နအိၣ်လၢလဲၣ်. ဒီးစံးဆၢဝဲဒၣ်, ယမ့ၢ်ပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိအဖိခွါ,ပှၤဧမၤလ့းဖိလီၤ.

၁၄ ဒီးစီၤဒၤဝံးစံးဘၣ်အီၤ, နသွံၣ်အိၣ်လၢခိၣ်ဒၣ်နဲလီၤ.အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, နထးခိၣ်အုၣ်အသးထီဒါနၤ,ဒီးစံးဝဲ,ယမၤသံကွံာ်လံယွၤအပှၤဒိးဖှူအသးလံ.

၁၅ ဒီးစီၤဒၤဝံးကိးန့ၢ်ပှၤလၢ ပှၤဖိၣ်သၣ်ခွါတဖၣ်အကျါ,ဒီးစံးဘၣ်အီၤ, သုးဘူးနသး, ကျီကွံာ်အီၤတက့ၢ်.ဒီးကျီကွံာ်ဝဲတုၤအသံလီၤ.

၁၆ ဒီးစီၤဒၤဝံးစံးဘၣ်အီၤ, နသွံၣ်အိၣ်လၢခိၣ်ဒၣ်နဲလီၤ.အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, နထးခိၣ်အုၣ်အသးထီဒါနၤ, ဒီးစံးဝဲ,ယမၤသံကွံာ်လံယွၤအပှၤဒိးဖှူအသးလံ.

၁၇ ဒီးစီၤဒၤဝံးမၤထါ ဟီၣ်တၢ်လၢထါအံၤ,လၢစီၤစီလူးဒီးစီၤယိၤနၤသၣ်အဃိလီၤ.

၁၈ *

၁၉ အံၣ်စရ့လးဧၢ, နလၤနကပီၤသံလၢနလီၢ်ထီၣ်ထီတဖၣ်န့ၣ်,ပှၤအဆူၣ်လီၤဃံၤဝဲဒ်လဲၣ်.

၂၀ ဒုးနဲၣ်တၢ်လၢကၤသးအပူၤတဂ့ၤ,စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်လၢအၤၡကလိၣ်အကျဲပူၤတဂ့ၤ.ပှၤဖလ့ၡသးဖိအဖိမုၣ်တဖၣ်အသးကခုဘၣ်ဖုး,ပှၤတဒိးဘၣ်တၢ်ကူးတရံးအဖိမုၣ်ကသူၣ်ဖှံသးညီ.

၂၁ ကံးလဘိအကစၢၢ်သ့ၣ်ဧၢ,ပစီၤထံမ့ၢ်ဂ့ၤ တၢ်စူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, ဟီၣ်ခိၣ်အကဝီၤအိၣ်ဒီးတၢ်မၤဘူၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ,မ်အသုတအိၣ်လၢသုလိၤတဂ့ၤ,မ့ၢ်တၢ်ကွံာ်တ့ၢ်ဖဲ ပှၤအဆူၣ်အကတီၤတဘ့ၣ် အ ဂ့ၢ်,စီၤစီလူးအကတီၤ, ပှၤဒိးဖှူအသးလၢ သိအသဃိး လီၤ.

၂၂ လၢပှၤဘၣ်တၢ်မၤသံအီၣ်အသွံၣ်,လၢပှၤအဆူၣ်အသိးန့ၣ်,စီၤယိနၤသၣ်အချံၣ်တဃၣ်ကဒါအသးဘၣ်,ဒီးစီၤစီလူးအနးတဟဲက့ၤကလီဘၣ်.

၂၃ စီၤစီလူးဒီးစီၤယိနၤသၣ်,မ့ၢ်ပှၤလၢတၢ်အဲၣ်အီၤ, ဒီးပှၤကွၢ်အိၤမုၣ်လၢအမူဒံး,ဒီးလၢအသံန့ၣ်တလီၤဖှၣ်ဘၣ်.ဃ့ၢ်တၢ်ချ့န့ၢ်လံာ်ဧိၤတြၤဧိၤတက့ၢ်,အဂံၢ်အဘါဆူၣ်န့ၢ်ခံယုၢ်တက့ၢ်လီၤ.

၂၄ အံၣ်စရ့လးအဖိမုၣ်သ့ၣ်ဧၢ, ဟီၣ်လၢစီၤစီလူးအဃိ,ပှၤလၢအဒုးသိးသုဒီးတၢ်ဂီၤဒီးတၢ်လၢကယၢကယဲ,ပှၤလၢအဒုးကယၢကယဲသုကူသုသိးလၢ ထူဧိၤလွဲဧိၤ.

၂၅ ပှၤအဆူၣ်လီၤဃံၤလၢ တၢ်ဒုးသုးအကျါန့ၣ်ဒ်လဲၣ်.စီၤယိနၤသၣ်ဧၢ, နဘၣ်တၢ်မၤသံနၤလၢနလီၢ်ထီၣ်ထီ,

၂၆ တၢ်ဖှီၣ်ဘၣ်ယၤလၢနဃိ, ယဒီပုၢ်ဝဲၢ်စီၤယိနၤသၣ်ဧၢ,နမ့ၢ်တၢ်မုာ်လၢယဂီၢ်မုာ်မုာ်ကလဲာ်,နအဲၣ်ယၤအံၤလီၤလးမၤလီၤ,ဒိၣ်န့ၢ်ပိာ်မုၣ်အတၢ်အဲၣ်တက့ၢ်လီၤ.

၂၇ ပှၤအဆူၣ်လီၤဃံၤဒ်လဲၣ်.ဒီးတၢ်ဒုးသုးအစုကဝဲၤန့ၣ်ဟးဂီၤဒ်လဲၣ်.

⇑

[Remove Footnotes]