လံာ်ဧၤမိၣ် ၁

ပှၤလၢအအိၣ်ဝဲလၢ တကိၤအပှၤကွၢ်ဂီၤဖံးအကျါစီၤဧၤမိၣ်အကလုၢ်, လၢအထံၣ်ဘၣ်လၢ အံၣ်စရ့လးအဂ့ၢ်အကျိၤ, လၢယူဒၤအစီၤပၤဧူးစံယါအမုၢ်နံၤတဖၣ်, ဒီးလၢအံၣ်စရ့လးအစီၤပၤ စီၤယိၤအၣ်အဖိခွါ စီၤယၤရၤဘၣ်အမုၢ်နံၤတဖၣ်, လၢဟီၣ်ခိၣ်တချုးဟူးဝံးဒံးဘၣ်ခံနံၣ်လီၤ.

ဒီးစံးဝဲဒၣ်, ယွၤကိးပသူထီၣ်လၢစံယိၣ်, ဒီးထုထီၣ်အကလုၢ်လၢယရူၤၡလ့ၣ်အပူၤ, ဒီးပှၤကွၢ်သိအဒုးအီၣ်ဆၣ်အလီၢ်တဖၣ်န့ၣ်ကသူၣ်အုးသးအုး, ဒီးကၢ်မ့ၤလးအဒီခိၣ်ကဃ့ထီကွံာ်ဝဲလီၤ.

ယွၤစံးဒ်အံၤ, လၢဒၤမ့ၤစ့းအမၤကမၣ်တၢ် သၢဘျီအဃိ, ဒီးလၢလွံၢ်ဘျီအဃိ, ယတဒုးဃၣ်ကွံာ်တၢ်န့ၣ်ဘၣ်.အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တီၢ်ကံးလဧးလၢနီၣ်တီၢ်ဘုထးလီၤ.

ဒီးယကမၢလီၤမ့ၣ်အူဆူဃစ့လးအဟံၣ်ပူၤ လၢအကအီၣ်ကွံာ်ဘ့ၣ်ဟဒးအနူၢ်အစီၤတဖၣ်လီၤ.

ဒီးယကမၤကၢ် ဒၤမ့ၤစ့းအနီၣ်ဘိ, ဒီးဒီၣ်တဲာ်ကွံာ်ပှၤအိၣ်ဝဲဆိးဝဲလၢကစၢၢ်ကဆူးအၤဝ့ၣ်အပူၤ, ဒီးပှၤလၢအဟံးဃာ်အနီၣ်ထိး, စီၤပၤလၢဘ့ၤသဧ့ၤဒၣ်, ဒီးပှၤစူၤရံဖိကလဲၤကဲကုၢ်ဆူကံၢ်ပူၤလီၤ, ယွၤစံးဝဲဒၣ်.

ယွၤစံးဒ်အံၤ, လၢဂါစၤအမၤကမၣ်တၢ်သၢဘျီအဃိ,ဒီးလၢလွံၢ်ဘျီအဃိ, ယတဒုးဃၣ်ကွံာ်တၢ်န့ၣ်ဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, စိာ်ထီၣ်ကွံာ်ပှၤဘၣ်တၢ်မၢကဲကုၢ်ဝဲ တုၤအ လၢာ်, ဒ်သိးအကဟ့ၣ်လီၤကွံာ်အီၤဆူအဒိၣ်လီၤ. ဒီးယကမၢလီၤမ့ၣ်အူလၢဂါစၤအခိၣ်ဒူ, ဒီးကအီၣ်ကွံာ်အနူၢ်အစီၤတဖၣ်လီၤ.

ဒီးယကဒီၣ်တဲာ်ကွံာ်ပှၤအိၣ်ဝဲဆိးဝဲလၢအၤစဒိာ်, ဒီးပှၤလၢအဟံးဃာ်နီၣ်ထိးစီၤပၤလၢအၤၡကလိၣ်, ဒီးယကဃၣ်ယစုထီဒါဧ့ကြိၣ်, ဒီးပှၤဖလ့ၡသးဖိလၢအအိၣ်လီၤတဲာ်န့ၣ်ကဟးဂီၤလီၤ, ကစၢ်ယွၤစံးဝဲဒၣ်.

ယွၤစံးဒ်အံၤ, လၢစိၢ်မၤကမၣ်တၢ်သၢဘျီအဃိ, ဒီးလွံၢ်ဘျီအဃိ, ယတဒုးဃၣ်ကွံာ်တၢ်န့ၣ်ဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ဟ့ၣ်လီၤကွံာ်ပှၤမၢကဲကုၢ်တုၤအလၢာ်လၢအဒိၣ်,ဒီးတသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤဘၣ် ဒီပုၢ်ဝဲၢ်အတၢ်အၢၣ်လီၤအီ လီၤဘၣ်. ၁၀ ယကမၢလီၤမ့ၣ်အူလၢစိၢ်အခိၣ်ဒူအဖီခိၣ်,ဒီးကအီၣ်ကွံာ်အနူၢ်အစီၤတဖၣ်လီၤ.

၁၁ ယွၤစံးဒ်အံၤ, လၢအဒိၣ်မၤကမၣ်တၢ်သၢဘျီအဃိ, ဒီးလွံၢ်ဘျီအဃိန့ၣ်ယတမၤကဒံကဒါဘၣ်တၢ်န့ၣ်ဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, လူၤအဒီပုၢ်ဝဲၢ်လၢနး, ဒီးညိကွံာ်အသးအိၣ်တၢ်, ဒီးအသးထီၣ်အ့ၣ်ဖှီတၢ်တထံၣ်ဃီ, ဒီးပာ်အသး ထီၣ်လီၤစိၤလီၤထီလီၤ. ၁၂ ယကမၢလီၤမ့ၣ်အူလၢတ့ၤမၣ်အပူၤ, ဒီးကအီၣ်ကွံာ်ဘိးစရၤအနူၢ်အစီၤတဖၣ်လီၤ.

၁၃ ယွၤစံးဒ်အံၤ, လၢပှၤဧၣ်မိၣ်ဖိအမၤကမၣ်တၢ်သၢဘျီအဃိ, ဒီးလၢလွံၢ်ဘျီအဃိ, ယတဒုးဃၣ်ကွံာ်တၢ်န့ၣ်ဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ဖှဲးကံးလဧးအပိာ်မုၣ်လၢအဒၢတၢ်တဖၣ်အဟၢဖၢ, ဒ်သိးအကမၤလဲၢ်ထီၣ်အကီၢ်အဃၢၤလီၤ.

၁၄ ဒီးယကဆိၣ်ကဲၤထီၣ်မ့ၣ်အူလၢ ရးဘးအခိၣ်ဒူအဖီခိၣ်, ဒီးကအီၣ်ကွံာ်အနူၢ်အစီၤတဖၣ်, အိၣ်ဒီးတၢ်ကိးပသူထီၣ်လၢဒုးသုးအမုၢ်တနံၤအပူၤ, ဒီးကလံၤမုၢ်တွၤ လၢကလံၤမုၢ်သဝံးအမုၢ်တနံၤအပူၤလီၤ. ၁၅ ဒီးအစီၤပၤကလဲၤကဲကုၢ်, အဝဲဒၣ်, ဒီးအပဒိၣ်ဖးဒိၣ်တပူၤဃီလီၤ, ယွၤစံးဝဲဒၣ်.

⇑

[Remove Footnotes]