လံာ်ဒၤနံးယ့လး ၁

ယူဒၤအစီၤပၤယဟိၤယါကံၣ် ကဲစီၤပၤအနံၣ်သၢနံၣ်တနံၣ်န့ၣ်ဘၤဘူၤလိၣ်အစီၤပၤနဘူၤကၤန့စၢ် ဟဲဝဲဆူယရူၤၡလ့ၣ်, ဒီးကဝီၤဃာ်အီၤလီၤ.

ဒီးယွၤဟ့ၣ်လီၤယူဒၤအစီၤပၤယဟိၤယါကံၣ် လၢအစုပူၤ, ဒီးယွၤအဟံၣ်အဃၢၤအဃိၢ်တနီၤ, အဝဲဒၣ်စိာ်ဝဲဆူကီၢ်ၡံနၢ်အပူၤ, ဆူအကစၢ်အဟံၣ်ပူၤလီၤ. ဒီးစိာ်တၢ်အဃၢၤအဃိၢ်တဖၣ်ဆူ အကစၢ်အဟံၣ်အတၢ်ပာ်ဖှိၣ်အလီၢ်ပူၤလီၤ.

စီၤပၤမၤလိာ်ပှၤဒ့ဒံၣ်ဖိအခိၣ် စီၤအၤၡပနးဒ်သိးအကဟဲစိာ်ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတနီၤနီၤ, စီၤပၤအချံအသၣ်ဒီးပ ဒိၣ်ဖးဒိၣ်အဖိ, ဖိၣ်သၣ်ခွါလၢအမဲၣ်တအိၣ်ဘၣ်လၢအလိၤ, ဒီးအက့ၢ်အဂီၤဂ့ၤ, ဒီးမၤတၢ်သ့လၢတၢ်ကူၣ်တၢ်ဆးခဲလၢာ်, ဒီးသ့တၢ်သ့ၣ်ညါ, ဒီးနီၤဖးတၢ်သ့ၣ်ညါအဆၢသ့, ပှၤလၢအဆၢထၢၣ်လၢစီၤပၤအနူၢ်ပူၤသ့, ဒ်သိးတၢ်ကသိၣ်လိအီၤလၢ ပှၤက့ၤစ့းဖိအလံာ်အလဲၢ်, ဒီးအတၢ်ကတိၤအကျိာ်လီၤ.

ဒီးစီၤပၤမၤလိာ်န့ၢ်အီၤလၢ စီၤပၤအတၢ်အီၣ်ဝံၣ်တနံၤအဂီၢ်တနံၤအဂီၢ်, ဒီးလၢအစပံးထံလၢအကအီဝဲ, ဒီးဒ်သိးပှၤကလုၢ်အီၣ်အီၤသၢနံၣ်, ဒီးလၢအလီၢ်ခံန့ၣ်ကဆၢထၢၣ်လၢစီၤပၤအမဲာ်ညါလီၤ.

ဒီးလၢအဝဲသ့ၣ်အကျါ ပှၤယူဒၤဖိတနီၤအိၣ်ဝဲ, စီၤဒၤနံးယ့လး, စီၤဃနၤနယၤ, စီၤမံၡအ့လး, ဒီးစီၤဧစၤရ ယၤလီၤ. ဒီးပှၤဒ့ဒံၣ်ဖိအခိၣ်ယုၢ်က့ၤအမံၤလီၤ. စီၤဒၤနံးယ့လးန့ၣ်ယုၢ်က့ၤအမံၤလၢစီၤဘ့ၤလးတၡါစၢ်, ဒီးစီၤဃနၤနယၤန့ၣ်လၢစီၤၡၤဒရး, စီၤမံၤၡအ့လးန့ၣ်လၢစီၤမ့ၤၡး, ဒီးစီၤဧစၤရယၤန့ၣ်လၢစီၤဧဘ့ၤဒနကိၤလီၤ.

ဒီးစီၤဒၤနံးယ့လးပာ်တၢ်လၢအသးကံၢ်ပူၤ လၢအတမၤတကဆှီဘၣ်အသးလၢစီၤပၤအတၢ်အီၣ်ဝံၣ်, ဒီးစပံးထံလၢအအီဝဲန့ၣ်ဘၣ်. ဒီးဃ့ဝဲလၢပှၤဒ့ဒံၣ်ဖိအခိၣ်ဒ်သိးအသုတမၤတကဆှီဘၣ်အသးလၢအီၤတဂ့ၤလီၤ.

ဒီးယွၤဟ့ၣ်လီၤ စီၤဒၤနံးယ့လး လၢတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်,ဒီးတၢ်သးအိၣ်လၢပှၤဒ့ဒံၣ်ဖိအခိၣ်အမဲာ်ညါလီၤ.

၁၀ ဒီးပှၤဒ့ဒံၣ်ဖိအခိၣ်န့ၣ် စံးဘၣ်စီၤဒၤနံးယ့လး, ယပျံၤယကစၢ်စီၤပၤလၢအမၤလိာ်န့ၢ်သုတၢ်အီၣ်ဒီး သုတၢ်အီလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ကထံၣ်သုမဲာ်လီၤသပှၢ်န့ၢ်ပှၤအိၣ်ဖျဲၣ်တကျဲဒီးသုတက့ၢ်မ့ၢ်အဘၣ်မနုၤလဲၣ်, ဒီးသုကဒုးဘၣ်ယခိၣ်လၢတၢ်ဒဲးဘးလၢစီၤပၤအစုပူၤလီၤ.

၁၁ ဒီးစီၤဒၤနံးယ့လးစံးဘၣ်စီၤမ့လစၢ် လၢပှၤဒ့ဒံၣ်ဖိအခိၣ်ပာ်တ့ၢ်ဝဲလၢစီၤဒၤနံးယ့လး, စီၤဃနၤနယၤ, စီၤမံၡ အ့လး, ဒီးစီၤဧစၤရယၤအဖီခိၣ်, ၁၂ မၤကွၢ်စာ်နခ့နပှၤဆံဆဲၣ်နံၤတက့ၢ်. ဒီးမ်အဟ့ၣ်လီၤပှၤလၢ တၢ်ဒိးတၢ်လၣ် လၢပကအီၣ်တၢ်, ဒီးထံလၢပကအီတၢ်တက့ၢ်. ၁၃ ဒီးမ်အကွၢ်ပမဲာ်, ဒီးပှၤဖိၣ်သၣ်ခွါလၢအအီၣ်စီၤပၤအတၢ်အီၣ်တဖၣ်အမဲာ်ညါလၢနမဲာ်ညါတက့ၢ်, ဒီးဒ်နထံၣ်တၢ်အသိးန့ၣ်မၤလၢနခ့နပှၤတက့ၢ်.

၁၄ ဒီးကနၣ်အကလုၢ်လၢ တၢ်န့ၣ်တမံၤ, ဒီးမၤကွၢ်အီၤဆံဆဲၣ်နံၤလီၤ.

၁၅ ဒီးလၢဆံဆံၣ်နံၤ အကတၢၢ်န့ၣ် အက့ၢ်အဂီၤဂ့ၤန့ၢ်,ဒီးအဖံးအညၣ်ဘီၣ်န့ၢ် ကယဲၢ်ပှၤဖိသၣ်ခွါလၢအအီၣ်စီၤပၤအတၢ်အီၣ်ဝံၣ်တက့ၢ်ခဲလၢာ်လီၤ.

၁၆ ဒီးတၢ်မၤအသးလၢ စီၤမ့လစၢ်ဟံးထီၣ်ကွံာ် အတၢ်အီၣ်ဝံၣ်, ဒီးအစပံးထံလၢအကအီဝဲ, ဒီးဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢတၢ်ဒိးတၢ်လၣ်လီၤ.

၁၇ တၢ်လၢ ဖိၣ်သၣ်ခွါလွံၢ်ဂၤန့ၣ် ယွၤဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢတၢ်သ့ၣ်ညါ, ဒီးအသူၣ်ဆးအသးဆးလၢကယဲၢ်တၢ်မၤလိ, ဒီးတၢ်ကူၣ်သ့အကျါခဲလၢာ်လီၤ. ဒီးစီၤဒၤနံးယ့လးနၢ်ပၢၢ်ကယဲၢ်တၢ်ထံၣ်တၢ်လၢညါခီ, ဒီးတၢ်မံမီၢ်အကလုာ်ကလုာ်ခဲလၢာ်လီၤ.

၁၈ ဒီးမုၢ်နံၤတဖၣ် အကတၢၢ်လၢ စီၤပၤမၤလိာ်တ့ၢ်လၢပှၤကဒုးဟဲနုာ်အီၤန့ၣ် ပှၤဒ့ဒံၣ်ဖိအခိၣ်ဒုးဟဲနုာ်အီၤလၢနဘူၤကးန့စၢ်အမဲာ်ညါလီၤ.

၁၉ ဒီးစီၤပၤန့ၣ် ကတိၤတၢ်ဒီးအီၤ, ဒီးပှၤဒ် စီၤဒၤနံးယ့လး, စီၤဃနၤနယၤ, ဒီးမံၡအ့လး, ဒီးစီၤဧစၤရယၤအသိးတအိၣ်ဘၣ်လၢ ပှၤခဲလၢာ်န့ၣ်အကျါဘၣ်. ဒီးဆၢထၢၣ်ဝဲလၢစီၤပၤအမဲာ်ညါလီၤ.

၂၀ ဒီးကယဲၢ်တၢ်ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ကူၣ်သ့, တၢ်ကူၣ်တၢ်ဆးလၢစီၤပၤသံကွၢ်အီၤလၢအဂ့ၢ်န့ၣ် ထံၣ်န့ၢ်ဝဲလၢအဂ့ၤန့ၢ်ကယဲၢ်ပှၤကွဲးလံာ်, ဒီးပှၤသ့တၢ်အူတၢ်သမူ လၢအအိၣ်ဝဲလၢဘီမုၢ်အပူၤခဲလၢာ်ဆံဆဲၣ်စးတက့ၢ်လီၤ.

၂၁ ဒီးစီၤဒၤနံးယ့လး အိၣ်ဝဲတုၤ စီၤပၤကိရ့ၣ်အနံၣ်ခီၣ်ထံးလီၤ.

⇑

[Remove Footnotes]