လံာ်စီၤမိၤရှ့ယဲၢ်ဘ့ၣ်တဘ့ၣ် ၁

အအံၤမ့ၢ်တၢ်ကတိၤလၢစီၤမိၤရှ့ကတိၤတၢ်ဒီးအံၣ်စရ့လးခဲလၢာ်လၢ ထံကျိယၢ်ဒ့ၣ်အအံၤတခီလၢ ပှၢ်မုၢ်ကနၢ, လၢတၢ်ပျီပူၤသဃီၤဒီးစူး, လၢပရၣ်, ဒီးတိဖလး, ဒီးလၤဘၣ်, ဒီးဃစ့ရိး, ဒီးဒံစၤဟးအဘၢၣ်စၢၤ, *

ဒီးတၢ်မၤအသးလၢအနံၣ်လွံၢ်ဆံ, လါတဆံတလါထီၣ်တနံၤန့ၣ်, စီၤမိၤရှ့ကတိၤတၢ်ဒီးပှၤအံၣ်စရ့လးဖိ,ဒ်ကယဲၢ်တၢ်လၢယွၤမၤလိာ်အီၤ လၢအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်အသိးန့ၣ်လီၤ.

မၤသံပှၤအမိၢ်ဖိအစီၤပၤစံဃိၣ်လၢအအိၣ်လၢ ဃ့ၡဘိၣ်, ဒီးဘၤၡၣ်အစီၤပၤဧိာ်လၢအအိၣ်လၢဧၤၡတြိးလၢ အ့ဒြၤန့ၣ်အလီၢ်ခံဒီး, အိၣ်ဝဲလၢထံကျိယၢ်ဒ့ၣ်အအံၤတခီ, လၢကီၢ်မိၤအးအပူၤ, ဒီးစီၤမိၤရှ့ဒုးနဲၣ်တၢ်သိၣ်တၢ် သီအံၤ,ဒီးစံးဝဲဒၣ်, ယွၤပကစၢ်ကတိၤတၢ်ဒီးပှၤလၢဃိၤရ့း, ဒီးစံးဝဲဒၣ်, သုအိၣ်လၢကစၢၢ်အလိၤအံၤအါလံ.

ဃၣ်သုသးဒီးဟးထီၣ်, ဒီးလဲၤထီၣ်ဆူပှၤအမိၢ်ဖိအကစၢၢ်ကလိ, ဒီးဆူတၢ်အိၣ်ဘူးဒီးအီၤခဲလၢာ်, လၢပျီပူၤ,လၢကစၢၢ်ကလိ, လၢကစၢၢ်ကဆူး, ဒီးလၢကလံၤထံးတခီ, ဒီးလၢပီၣ်လဲၣ်နံၤ, ပှၤကနၤဧၣ်ဖိအကီၢ်, ဒီးလဘၤနိၣ်,ပၢၢ်လၢထံမိၢ်ပှၢ်ဖးဒိၣ်, ထံဖရၤသးန့ၣ်တက့ၢ်.

ကွၢ်ကွၢ်, ယပာ်ထံဧိၤကီၢ်ဧိၤလၢသုမဲာ်ညါ, ကီၢ်လၢယွၤဆိၣ်လီၤအသးဒီးသုပၢ်စီၤအၤဘြၤဟၣ်, စီၤအံၤစဲး,ဒီးစီၤယၤကိာ်လၢအကဟ့ၣ်လီၤဝဲလၢအီၤ, ဒီးလၢအချံအသၣ်လၢအလီၢ်ခံန့ၣ်, လဲၤနုာ်မၤန့ၢ်အီၤတက့ၢ်.

ဒီးအဆၢအကတီၢ်ဖဲန့ၣ်ယကတိၤတၢ်ဒီးသု, ဒီးယစံး ယဲဒၣ်တဂၤဃီယစိာ်သုတသ့ဘၣ်. ၁၀ ယွၤသုကစၢ်န့ၣ်မၤအါထီၣ်လံသုလံ, ဒီးကွၢ်ကွၢ်, လၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤ, သုအိၣ်အါအါကလဲာ်, ဒ်မူခိၣ်အဆၣ်ဧိၤဖီဧိၤအသိးန့ၣ်လီၤ.

၁၁ မ်ယွၤသုပၢ်တဖၣ်အကစၢ်န့ၣ် မၤအါထီၣ်သုအစးတကထိ, ဒီးဆိၣ်ဂ့ၤသုဒ်အစံးပာ်တၢ်အသိးန့ၣ်တက့ၢ်.

၁၂ သုတၢ်ဝံတၢ်ယိး, ဒီးသုတၢ်စိာ်တၢ်လဲး, ဒီးသုလိာ် ကွီၢ်န့ၣ်ယဲဒၣ်တဂၤဃီယစိာ်ကသ့ဒ်လဲၣ်, ၁၃ ဟံးန့ၢ်ပှၤလၢအကူၣ်တၢ်သ့, ဒီးအသးဆး, ဒီးအမံၤဟူသၣ်ဖျါတဖၣ်လၢသုဒူၣ်တဖၣ်အကျါန့ၣ်တက့ၢ်, ဒီးယကပာ် အီၤလၢသုခိၣ်တဖၣ်လီၤ. ၁၄ ဒီးသုစံးဆၢယၤ, ဒီးစံး,တၢ်လၢနစံးတၢ်န့ၣ်ဂ့ၤလၢပကမၤလီၤ.

၁၅ ဒီးယဟံးန့ၢ်သုဒူၣ်တဖၣ်အခိၣ်တဖၣ်, ပှၤလၢအကူၣ်သ့ကူၣ်ဘၣ်, ဒီးပှၤလၢအမံၤဟူသၣ်ဖျါတဖၣ်, ဒီးယပာ်အီၤလၢသုခိၣ်တဖၣ်, ပှၤတကထိအခိၣ်တဖၣ်, ဒီးပှၤတကယၤအခိၣ်တဖၣ်, ဒီးပှၤယဲၢ်ဆံအခိၣ်တဖၣ်,ဒီးပှၤတဆံအခိၣ်တဖၣ်, ဒီးအခိၣ်တဖၣ်, ဒီးပှၤကွဲးလံာ်တဖၣ်လၢသုဒူၣ်တဖၣ်အကျါလီၤ.

၁၆ ဒီးအဆၢအကတီၢ်ဖဲန့ၣ် ယမၤလိာ်သုပှၤစံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်တဖၣ်, ဒီးယစံး, ကနၣ်တၢ်လၢသုဒီပုၢ်ဝဲၢ်အဘၢၣ်စၢၤ,ဒီးစံၣ်ညီၣ်တၢ်တီလၢပှၤတဂၤဒီးအဒီပုၢ်ဝဲၢ်အဘၢၣ်စၢၤ,ဒီးပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိလၢအအိၣ်ဒီးအီၤန့ၣ်တက့ၢ်.

၁၇ သုတဘၣ်ကွၢ်မဲာ်တၢ်လၢ တၢ်စံၣ်ညီၣ်အပူၤဘၣ်.သုဘၣ်ကနၣ်ပှၤအဆံးဒ်ပှၤအဒိၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ. ဒီးသုတပျံၤပှၤကညီအမဲာ်တဂ့ၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်စံၣ်ညီၣ်န့ၣ်မ့ၢ်ယွၤအတၢ်လီၤ. ဒီးတၢ်လၢအကီကဲၣ်ဆိးလၢသုမဲာ်ညါန့ၣ်ဟဲစိာ်ဆူယအိၣ်, ဒီးယကဒိကနၣ်ယဲလီၤ.-

၁၈ ဒီးလၢအဆၢကတီၢ်ဖဲန့ၣ် ယမၤလိာ်သုလၢကယဲၢ်တၢ်လၢသုကမၤဘၣ်ခဲလၢာ်လီၤ.

၁၉ ဒီးပဟးထီၣ်လၢဃိၤရ့း, ဒီးပလဲၤတၢ်လၢပှၢ်မုၢ်ကနၢဖးဒိၣ်န့ၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးအလီၢ်လၢသုထံၣ်ဘၣ်လၢပှၤအမိၢ်ဖိအကစၢၢ်ကလိအကျဲ, ဒ်ယွၤပကစၢ်မၤလိာ်ပှၤအသိးန့ၣ်, ဒီးပဟဲတုၤလၢကၤဒ့ၣ်ဘၢ်န့လီၤ.

၂၀ ဒီးယစံးဘၣ်သု, ပဟဲတုၤလၢပှၤအမိၢ်ဖိအကစၢၢ်က လိ, လၢယွၤပကစၢ်ဟ့ၣ်လီၤပှၤလီၤ. ၂၁ ကွၢ်ကွၢ်, ယွၤပကစၢ်န့ၣ်ပာ်လီၤထံဧိၤကီၢ်ဧိၤလၢနမဲာ်ညါလီၤ. လဲၤထီၣ်မၤန့ၢ်အီၤ, ဒ်ယွၤနပၢ်အကစၢ်စံးဘၣ်နၤအသိးန့ၣ်တက့ၢ်. ပျံၤတၢ်တဂ့ၤ, ဒီးတ့ၢ်စၢ်လီၤနဂံၢ်နဘါတဂ့ၤ.

၂၂ ဒီးသုဟဲဘူးဒီးယၤကိးဂၤဒဲးဒီးသုစံး, ပကမၢလီၤပှၤလဲၤလၢပမဲာ်ညါ, ဒီးအဝဲသ့ၣ်ကကွၢ်န့ၢ်ကီၢ်လၢပဂီၢ်,ဒီးပကလဲၤကျဲမနုၤမနုၤလဲၣ်, ပကလဲၤနုာ်လၢဝ့ၢ်မနုၤမနုၤလဲၣ်န့ၣ်ကဟဲက့ၤစိာ်န့ၢ်ပှၤလၢတၢ်ကတိၤလီၤ.

၂၃ ဒီးတၢ်ကတိၤန့ၣ်ဂ့ၤလၢယမဲာ်ညါ, ဒီးယဟံးန့ၢ်ပှၤတဆံခံဂၤလၢသုကျါ, တဒူၣ်တဂၤ, တဒူၣ်တဂၤလီၤ.-

၂၄ ဒီးအဝဲသ့ၣ်ဃၣ်အသး, ဒီးလဲၤထီၣ်ဆူကစၢၢ်ကလိ, ဒီးလဲၤနုာ်လၢအ့ၡကိၤလးအကျိ, ဒီးဃုကွၢ်ဝဲလီၤ. ၂၅ ဒီးဟံးန့ၢ်ကီၢ်အတၤသၣ်လၢအစုပူၤ, ဒီးဟဲက့ၤစိာ်ဆူပအိၣ်, ဒီးဟဲက့ၤစိာ်တၢ်ကတိၤ, ဒီးစံးဝဲဒၣ်, ထံဧိၤကီၢ်ဧိၤလၢယွၤပကစၢ်ဟ့ၣ်လီၤပှၤန့ၣ်မ့ၢ်အဂ့ၤလီၤ.

၂၆ ဘၣ်ဆၣ်ဒီးသုလဲၤထီၣ်န့ၣ် သုသးတအိၣ်ဘၣ်. ဒီး သုပူထီၣ်ယွၤသုကစၢ်အထးခိၣ်လီၤ. ၂၇ ဒီးသုကဒူးကဒ့ၣ်တၢ်လၢသုဒဲပူၤဒီးစံး, မ့ၢ်ယွၤသးဟ့ပှၤဒီး, ဒုးဟးထီၣ်ကွံာ်ပှၤလၢကီၢ်အဲၤကူပတူးအပူၤ, ဒ်သိးအကဟ့ၣ်လီၤပှၤလၢပှၤအမိၢ်ဖိအစုပူၤ, လၢအကမၤဟးဂီၤပှၤအ ဂ့ၢ်လီၤ. ၂၈ ပကလဲၤထီၣ်ဒ်လဲၣ်, ပဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဖၣ်န့ၣ်ဒုးပှံၢ်ပသးလီၤ, စံးဝဲဒၣ်, ပှၤဂီၢ်မုၢ်န့ၣ်ဒိၣ်န့ၢ်ပှၤဒီးအနီၢ်ထီန့ၢ်ပှၤတက့ၢ်လီၤ. ခူဧိၤဝ့ၢ်ဧိၤန့ၣ်ဒိၣ်ဝဲ, ဒီးအခိၣ်ဒူပၢၢ်လၢမူခိၣ်လီၤ, ဒီးပထံၣ်ဘၣ်စ့ၢ်ကီးပှၤဧနးဖိဖဲန့ၣ်လီၤ. ဒီးယစံးဘၣ်သု, ဘၣ်ယိၣ်တဂ့ၤ, ဒီးပျံၤအီၤတဂ့ၤ, ၂၉

၃၀ ယွၤသုကစၢ်လၢအလဲၤတၢ်လၢ သုမဲာ်ညါန့ၣ်ကဒုးသုးလၢသုဂီၢ်, ဒ်ကယဲၢ်တၢ်လၢအမၤလၢသုဂီၢ်လၢအဲၤ ကူပတူးအပူၤလၢသုမဲာ်ညါ, ၃၁ ဒီးလၢပှၢ်မုၢ်ကနၢဖဲနထံၣ်လၢယွၤနကစၢ်စိာ်နၤ, ဒ်အပၢ်စိာ်အဖိခွါအသိးလၢကျဲလၢသုပိာ်ဒီဘိညါတုၤသုဟဲက့ၤလၢအလီၢ်ဖဲအံၤလီၤ.

၃၂ ဘၣ်ဆၣ်ဒီးလၢတၢ်တမံၤန့ၣ်အဂ့ၢ်အကျိၤ, သုတနာ် ဘၣ်ယွၤသုကစၢ်, ၃၃ လၢအလဲၤတၢ်လၢသုမဲာ်ညါလၢမုၢ်နၤလၢမ့ၣ်အူ ဒ်သိးအကဃုန့ၢ်သုလီၢ်ဖဲသုကသူၣ်ဒဲ,ဒီးလၢမုၢ်ဆါလၢတၢ်အၢၣ်ဒ်သိး အကဒုးနဲၣ်သုကျဲလၢသုကလဲၤတၢ်န့ၣ်ဘၣ်.

၃၄ ဒီးယွၤနၢ်ဟူသုတၢ်ကတိၤအကလုၢ်, ဒီးအသးထီၣ်, ဒီးဆိၣ်တၢ်ဒီးစံးဝဲဒၣ်, ၃၅ ထံဧိၤကီၢ်ဧိၤအဂ့ၤလၢယဆိၣ်လီၤယသးလၢယကဟ့ၣ်လီၤသုပၢ်တဖၣ်န့ၣ်, မ့ၢ်မးပှၤ အအၢတစိၤအံၤတထံၣ်ဘၣ်နီတဂၤဘၣ်. ၃၆ ကထံၣ်ဘၣ်ထဲစီၤယဖူန့ၤအဖိခွါ စီၤကၤလ့းန့ၣ်လီၤ. အဝဲန့ၣ်ကထံၣ်ဘၣ်အီၤ, ဒီးယကဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢကီၢ်လၢအယီၢ်တ့ၢ်ဝဲ, ဒီးအဖိတဖၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပိာ်ဝဲယွၤအကျဲလၢလၢပှဲၤပှဲၤလီၤ.

၃၇ ဒီးယွၤသးထီၣ်ယၤလၢသုဃိ, ဒီးစံးဝဲဒၣ်, နတဘၣ် လဲၤနုာ်ဖဲန့ၣ်ဘၣ်. ၃၈ မ့မ့ၢ်စီၤနိၣ်အဖိခွါစီၤယိၤရှူလၢအဆၢထၢၣ်လၢနမဲာ်ညါတဂၤ, အဝဲဒၣ်ကလဲၤနုာ်ဘၣ်ဖဲန့ၣ်လီၤ. ဒုးဆူၣ်ထီၣ်အဂံၢ်အဘါတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အဝဲဒၣ်ကဒုးန့ၢ်သါအီၤလၢအံၣ်စရ့လးလီၤ. ၃၉ ဒီးသုဖိဆံးလၢသုစံးလၢအကကဲထီၣ်တၢ်ဂုာ်န့ၢ်, ဒီးသုဖိသၣ်လၢအတသ့ၣ်ညါနီၤဖး တၢ်ဂ့ၤဒီးတၢ်အၢအဆၢဖဲမုၢ်တနံၤန့ၣ်ကလဲၤနုာ်ဘၣ်ဖဲန့ၣ်, ဒီးယကဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢ တၢ်န့ၣ်, ဒီးအဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ကန့ၢ်သါဝဲလီၤ. ၄၀ မ့မ့ၢ်သုဝဲတဖၣ်အံၤဃၣ်ကဒါက့ၤ, ဒီးဟးဆူပှၢ်မုၢ်ကနၢလၢပီၣ်လဲၣ်ဆှဲအကျဲန့ၣ်တက့ၢ်.

၄၁ ဒီးသုစံးဆၢတၢ်, ဒီးစံးဘၣ်ယၤ, ပမၤကမၣ်ဘၣ်လံယွၤလံ, ပကလဲၤထီၣ်, ဒီးဒုးသုးဒ်ကယဲၢ်တၢ်လၢယွၤပကစၢ်မၤလ်ိာ်ပှၤအသိးန့ၣ်လီၤ. ဒီးသုကံၢ်တူာ်သုယီၢ်ဒ့အိၣ်ဒီးသုစုကဝဲၤ, ဒီးသုတပးကဲဘၣ်တၢ်ဘၣ်, ဒီးသု ကလဲၤထီၣ်လၢကစၢၢ်န့ၣ်လီၤ. ၄၂ ဒီးယွၤစံးဘၣ်ယၤ, မၤလိာ်အီၤ, လဲၤထီၣ်တဂ့ၤ, ဒီးဒုးတၢ်တဂ့ၤ, အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,ယတအိၣ်ဘၣ်လၢသုကျါဘၣ်, သုကဘၣ်တၢ်ကျီကွံာ်ဘၣ်ဖုးသုလၢသုဒုၣ်သုဒါအမဲာ်ညါလီၤ.

၄၃ ဒီးယကတိၤတၢ်ဒီးသု, ဒီးသုတဒိကနၣ်ဘၣ် တၢ်ဘၣ်, ဒီးသုပူထီၣ်ယွၤအထးခိၣ်, ဒီးသုပာ်ဆူၣ်သုကိာ်ဒီးလဲၤထီၣ်လၢကစၢၢ်ကလိလီၤ.

၄၄ ဒီးပှၤအမိၢ်ဖိလၢအအိၣ်အဆိးလၢ ကစၢၢ်တဖျၢၣ်အလိၤန့ၣ်ဟဲသဂၢၢ်သု, ဒီးလူၤသု, ဒ်ကနဲအသိးန့ၣ်, ဒီးမၤဟးဂီၤသုလၢစ့ဧၢ်, ပၢၢ်လၢဃိၢ်မါလီၤ.

၄၅ ဒီးသုဟဲက့ၤ, ဒီးသုဟီၣ်လၢယွၤအမဲာ်ညါလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီးယွၤတကနၣ်ဘၣ်သုကလုၢ်, ဒီးတဒိးအနၢ်လၢသုကလုၢ်ဘၣ်.

၄၆ ဒီးသုအိၣ်သုဆိးအါနံၤအါသီလၢကၤဒ့ၣ်အပူၤ, ဒ်မုၢ်နံၤလၢသုအိၣ်သုဆိးအသိးန့ၣ်လီၤ.

⇑

[Remove Footnotes]