လံာ်ပှၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၁

စီၤဒၤဝံးအဖိခွါ, စီၤပၤလၢယရူၤၡလ့ၣ်အပူၤ, ပှၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်အတၢ်ကတိၤလီၤ.

တၢ်ကလီကလီ အတၢ်ကလီကလီန့ၣ်, ပှၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်စံးဝဲဒၣ်,တၢ်ကလီကလီအတၢ်ကလီလီန့ၣ်,တၢ်ခဲလၢာ်မ့ၢ်တၢ်ကလီကလီလီၤ.

ပှၤဘၣ်ဘျုးဘၣ်ဖှိၣ်လၢ အမၤတၢ်ခဲလၢာ်လၢအမၤဝဲ လၢမုၢ်အဖီလာ်န့ၣ်,မ့ၢ်မနုၤတမံလဲၣ်. ပှၤတစိၤလဲၤဝဲဒီးပှၤတစိၤဟဲဝဲလီၤ. မ့မ့ၢ်ဟီၣ်ခိၣ်အိၣ်ဝဲဆိးဝဲလီၤထူ လီၤယိာ်လီၤ. မုၢ်ဟဲထီၣ်, ဒီးမုၢ်လီၤနုာ်,ဒီးလဲၤဝဲချ့ချ့ ဆူအလီၢ်ဖဲအဟဲထီၣ်ဝဲလီၤ. ကလံၤလဲၤဆူကလံၤထံး,ဒီးဃၣ်ကဒါက့ၤအသးဆူကလံၤစိး, တရံးထီဘိလၢအလဲၤတၢ်, ဒီးကလံၤဟဲက့ၤကဒါက့ၤဒ်အကဝီၤတဖၣ်အ သိးန့ၣ်လီၤ. ထံကျိယွၤလီၤဆူပီၣ်လဲၣ်ပူၤခဲလၢာ်ဘၣ်ဆၣ်ဒီး,ပီၣ်လဲၣ်တပှဲၤဘၣ်. ဖဲအလီၢ်လၢထံကျိဟဲန့ၣ် လဲၤကဒီးဆူန့ၣ်လီၤ. ကယဲၢ်တၢ်ခဲလၢာ်ပှဲၤဒီးတၢ်ဘှံးသူၣ်ဘှံးသးလီၤ.ပှၤကညီစံၣ်တဲၤတဲလီၤအီၤတသ့ဘၣ်.ပှၤမဲာ်ကွၢ်တၢ်ဘၣ်ဆၣ်ဒီး, တဘျဲးကွၢ်ဘၣ်,ဒီးပှၤအနၢ်တဘျဲးနၢ်ဟူဘၣ်တၢ်ဘၣ်.

တၢ်လၢအအိၣ်တ့ၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအကကဲထီၣ်,ဒီးတၢ်လၢအမၤတ့ၢ်အသးန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအကမၤအသး လီၤ. ဒီးတၢ်အသီတအိၣ်လၢမုၢ်အဖီလာ်ဘၣ်. ၁၀ ကွၢ်ကွၢ်,အဝဲအံၤမ့ၢ်တၢ်အသီန့ၣ်, တၢ်လၢပစံးလၢအဂ့ၢ်ဒ်န့ၣ်သ့အိၣ်ဝဲတမံၤမံၤဧါ. အဝဲဒၣ်န့ၣ်အိၣ်တ့ၢ်ဝဲလၢ ပျၢၤ,လၢပတချုးအိၣ်ဒံးဘၣ်လီၤ. ၁၁ တၢ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤတၢ်လၢပျၢၤတအိၣ်ဘၣ်, ဒီးတၢ်လၢအကဟဲန့ၣ်ပှၤလၢအကဟဲလၢအလီၢ်ခံန့ၣ် တသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤဘၣ်အီၤဘၣ်.

၁၂ တၢ်လၢယၤအံၤ ပှၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်, ယမ့ၢ်စီၤပၤ လၢယရူၤၡလ့ၣ်လီၤ. ၁၃ ဒီးယပာ်ယသးလၢယကဃုန့ၢ်ဒီးချုန့ၢ်ကယဲၢ်တၢ်ခဲလၢာ်လၢအမၤအသးလၢ မူခိၣ်အဖီလာ်အဂ့ၢ်လၢတၢ်ကူၣ်သ့လီၤ. မ့ၢ်တၢ်မၤအအၢလၢ ယွၤဟ့ၣ်လီၤပှၤကညီဖိဒ်သိးအကမၤအီၤလီၤ. ၁၄ ယထံၣ်ဘၣ်ကယဲၢ်တၢ်လၢအမၤအသးလၢမုၢ်အဖီလာ်,ဒီးကွၢ်ကွၢ်, ကယဲၢ်တၢ်ခဲလၢာ်မ့ၢ်တၢ်ကလီကလီ,ဒီးတၢ်မၤလၢအတဂိာ်တသီၣ်ဘၣ်တၢ်ဘၣ်လီၤ.

၁၅ တၢ်လၢအက့ၣ်န့ၣ် ပမၤဘျၢထီၣ်တသ့ဘၣ်,ဒီးတၢ် လၢအတအိၣ်ဘၣ်န့ၣ် ပဂံၢ်ထီၣ်တသ့ဘၣ်. ၁၆ ယကတိၤတၢ်ဒီးယသးဒၣ်ယဲ, ဒီးယစံး, ကွၢ်ကွၢ်,ယန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကူၣ်သ့ဒီးမၤအါထီၣ်အီၤ အါန့ၢ်ကယဲၢ်ပှၤလၢအအိၣ်တ့ၢ်ဝဲလၢယမဲာ်ညါ လၢယရူၤၡလ့ၣ်အပူၤန့ၣ်တက့ၢ်လီၤ. ဒီးယသးကွၢ်ထံဘၣ်တ့ၢ်တၢ်ကူၣ်သ့,ဒီးတၢ် သ့ၣ်ညါအါမးလီၤ. ၁၇ ဒီးယဟ့ၣ်သ့ၣ်ညါယသးလၢတၢ်ကူၣ်သ့,ဒီးတၢ်ဒုးပျုၢ်တၢ်,ဒီးပှၤဟးဂီၤဖိအတၢ်လီၤ. ယသ့ၣ်ညါလၢအဝဲန့ၣ်မ့ၢ်စ့ၢ်ကီးတၢ်မၤ တဂိာ်တသီၣ်ဘၣ် တၢ်ဘၣ်လီၤ. ၁၈ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်မၤကိၢ်မၤဂီၤအိၣ်အါမးလၢတၢ်ကူၣ်သ့အါအပူၤန့ၣ်, ဒီးပှၤလၢအမၤအါထီၣ်အတၢ်သ့ၣ်ညါန့ၣ်မၤအါထီၣ်အတၢ်သူၣ်အုးသးအုးလီၤ.

⇑

[Remove Footnotes]