လံာ်နီၢ်အ့ၤစတၢ် ၁

လၢစီၤအဃၤၡဝ့ရိၣ် အမုၢ်နံၤတဖၣ်န့ၣ် * တၢ်မၤအသးလၢမုၢ်နံၤတဖၣ်န့ၣ် တုၤစီၤပၤအဃၤၡဝ့ရိၣ်ဆ့ၣ်နီၤလၢအဘီမုၢ်အလီၢ်ပစိာ်အဖီခိၣ်န့ၣ် လၢအအိၣ်ဝဲလၢ နူၢ်ရှူၡၣ်အပူၤ ဒီးလၢအကဲစီၤပၤသၢနံၣ်တနံၣ်န့ၣ်မၤဝဲတၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢအပဒိၣ်ဖးဒိၣ်, ဒီးအခ့အပှၤခဲလၢာ်အဂီၢ်လီၤ. ဒီးပၤရာ်ဒီးမၤဒဲအစိအကမီၤ, ပှၤအခိၣ်တဖၣ်,ကီၢ်အပဒိၣ်ဖးဒိၣ်တဖၣ်န့ၣ် အိၣ်ဝဲလၢအမဲာ်ညါလီၤ.-

တုၤနုၤတစုဒုးနဲၣ်ဝဲအဘီအမုၢ်အလၤကပီၤ, အတၢ်ထူးတၢ်တီၤ, ဒီးအကဟုအကညီၢ်အလၤကပီၤအါနံၤအါသီ,အနံၤတကယၤဃိးဆံညါလီၤ.

ဒီးတုၤမုၢ်နံၤတဖၣ်န့ၣ်ပှဲၤထီၣ်ဝံၤဒီး, စီၤပၤမၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢ ကယဲၢ်ပှၤအဂီၢ်လၢအအိၣ်ဝဲလၢ နူၢ်ရှူၡၣ်အပူၤ, ဒီးဒိၣ်ဒီးဆံးလၢစီၤပၤအနူၢ်အတၤသၣ်အလီၢ်အဂၢၤ ပူၤနွံနံၤလီၤ. တၢ်ဝါ, တၢ်ဝါကၢ်ပၣ်, ဒီးတၢ်လါစၢဃာ်အသးဒီးကွီၤစ့, ဒီးထူၣ်လၢၢ်ဝါလၢပျံၤဖှီဝါကဆှၣ်, ဒီးတၢ်လုးတကုာ်အိၣ်ဝဲလီၤ. လီၢ်မံအလီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ထူဒီးစ့လၢအအိၣ်ဝဲလၢတၢ်ဒါကံၣ်ဃ့ဒီးလၢၢ်ဘဟး, ဒီးလၢၢ် ဝါ, ဒီးလၢၢ်ဒၢ်, ဒီးလၢၢ်သူအဖီခိၣ်လီၤ. ဒီးဒုးအီဝဲလၢလီခီထူ, * ဒီးဘီမုၢ်အစပံးထံအိၣ်အါအါကလဲာ် ဒ်လၢစီၤပၤအစုပူၤအသိးန့ၣ်လီၤ.

ဒီးပှၤအီတၢ်န့ၣ်မၤသးဒ်တၢ်မၤလိာ်အသိးန့ၣ်, ပှၤတမၤဆူၣ်ဘၣ်ပှၤနီတဂၤဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, စီၤပၤမၤလိာ်အပဒိၣ်တဖၣ်ဒ်န့ၣ်, ဒ်သိးအကမၤဖဲဒၣ်ပှၤတဂၤအသး,ဖဲဒၣ်ပှၤတဂၤအသးစုာ်စုာ်လီၤ.

ဒီးနီၢ်ပၤမုၣ်ဝးၡတံၤမၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီ လၢပိာ်မုၣ်အဂီၢ်လၢဘီမုၢ်အဟံၣ်လၢအအိၣ်ဒီး စီၤပၤအဃၤၡဝ့ရိၣ်လီၤ.

၁၀ နွံနံၤတနံၤန့ၣ် တုၤစီၤပၤအသးမုာ်ဝဲဒီးစပံးထံဒီး, မၤလိာ်စီၤမဟူမၣ်, စီၤဘံးစသၤ, စီၤဃၤရဘိနၤ, စီၤဘံးကယၤ, ဒီးစီၤအဘၤကသၤ, စီၤစ့သၢ်, ဒီးစီၤကၤရကၣ်,ပှၤဒ့ဒံၣ်နွံဂၤလၢအမၤတၢ်လၢ စီၤပၤအဃၤၡဝ့ရိၣ်အမဲာ် ညါ, ၁၁ ဒ်သိးအကဟဲစိာ်နီၢ်ပၤမုၣ်ဝးၡတံၤဆူ စီၤပၤအမဲာ်ညါအိၣ်ဒီးဘီမုၢ်အခိၣ်သလုး ဒ်သိးအကဒုးနဲၣ်ပှၤဂီၢ်မုၢ်, ဒီးပဒိၣ်ဖးဒိၣ်တဖၣ်လၢအတၢ်ဃံတၢ်လီၤလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အက့ၢ်အဂီၤဂ့ၤဝဲလီၤ.

၁၂ ဒီးနီၢ်ပၤမုၣ်ဝးၡံတံၤဂ့ၢ်လိာ်ဝဲ, ဒီးတဟဲဘၣ်လၢစီၤပၤအကလုၢ်လၢအပှၤဒ့ဒံၣ်အစုပူၤဘၣ်အဃိဒီး, စီၤပၤအသးထီၣ်ဒိၣ်မး, ဒီးအသးဒိၣ်ထီၣ်ကဲၤထီၣ်လၢအပူၤလီၤ.

၁၃ ဒီးစီၤပၤစံးဘၣ်ပှၤကူၣ်တၢ်သ့ လၢအသ့ၣ်ညါတၢ်အဆၢအကတီၢ်တဖၣ်န့ၣ်, (အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, စီၤပၤအလုၢ်အလၢ်လၢကယဲၢ်ပှၤလၢအသ့တၢ်သိၣ်တၢ်သီ, ဒီးတၢ်စံၣ် ညီၣ်ခဲလၢာ်အမဲာ်ညါမ့ၢ်ဒ်န့ၣ်လီၤ. ၁၄ ဒီးဘူးဒီးအီၤန့ၣ်မ့ၢ်စီၤကၢ်ၡၤနၤ, စီၤရှ့သၢ်, စီၤအၤဒမါသၤ, စီၤတၢ်ၡံၣ်, စီၤမ့ရ့း, စီၤမၢ်စနၤ, စီၤမမူကၣ်သ့ၣ်တဖၣ်, ပၤရၣ်ဒီးမၤဒဲအခိၣ်နွံဂၤလၢအထံၣ်ဘၣ်စီၤပၤအမဲာ်, ဒီးဆ့ၣ်နီၤလၢပှၤ အမဲာ်ညါလၢ ဘီမုၢ်အပူၤလီၤ.) ၁၅ ဒ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီအသိးန့ၣ် မ့ၢ်နီၢ်ပၤမုၣ်ဝးၡတံၤတတိၢ်န့ၢ်ဘၣ်စီၤပၤအဃၤၡဝ့ရိၣ်အတၢ်မၤလိာ်လၢပှၤဒ့ဒံၣ်အစုပူၤဘၣ်သတးဒီး, ပကမၤအီၤလၢမနုၤတမံၤလဲၣ်.

၁၆ ဒီးစီၤမမူကၣ်စံးဝဲလၢစီၤပၤ, ဒီးပဒိၣ်ဖးဒိၣ်တဖၣ်အမဲာ်ညါ, နီၢ်ပၤမုၣ်ဝးၡံတံၤမၤကမၣ်ဘၣ်ထဲစီၤပၤဧိၤတမ့ၢ်ဘၣ်. မ့ၢ်စ့ၢ်ကီးပဒိၣ်ဖးဒိၣ်ခဲလၢာ်, ဒီးပှၤဂီၢ်မုၢ်ခဲလၢာ်လၢအအိၣ်ဝဲဒီး စီၤပၤအဃၤၡဝ့ရိၣ်အထံအကီၢ်ကိးဘ့ၣ် ဒဲးအပူၤလီၤ. ၁၇ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, နီၢ်ပၤမုၣ်အတၢ်မၤအံၤ ကလဲၤထီၣ်လၢပှၤပိာ်မုၣ်ခဲလၢာ်အကျါ, ဒီးတုၤအနၢ်ဟူဝဲလၢစီၤပၤအဃၤၡဝ့ရိၣ် မၤလိာ်နီၢ်ပၤမုၣ်ဝးၡတံၤလၢအကဟဲဆူအအိၣ်, ဒီးတဟဲဘၣ်ဝဲဘၣ်ဒီး, တပးကဲဘၣ် အဝၤလၢအမဲာ်ညါဘၣ်. ၁၈ တၢ်လၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤပၤရၣ်ဒီးမၤဒဲ ပဒိၣ်မုၣ်တဖၣ်လၢအနၢ်ဟူ နီၢ်ပၤမုၣ်အတၢ်မၤန့ၣ်ကကတိၤတၢ်ဒီး စီၤပၤအပဒိၣ်ဖးဒိၣ်ခဲလၢာ်ဒ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးတၢ်မၤတရီတပါ, ဒီးတၢ်သးဒိၣ်ထီၣ်ကအါထီၣ်ဝဲလီၤ.

၁၉ မ့ၢ်ဂ့ၤဒီးစီၤပၤဒီး, မ်ဘီမုၢ်အတၢ်မၤလိာ်လဲၤထီၣ်လၢစီၤပၤအအိၣ်, ဒီးမ်အဘၣ်ကွဲးအသးလၢပှၤပၤရၣ်ဖိ, ဒီးပှၤမၤဒဲဖိအတၢ်သိၣ်တၢ်သီအကျါ, ဒ်သိးအသုတကဒံကဒါတဂ့ၤ, လၢနီၢ်ဝးၡတံၤတဟဲလၢၤဘၣ်ဆူစီၤပၤအဃၤၡဝ့ရိၣ်အမဲာ်ညါဘၣ်. ဒီးမ်စီၤပၤဟ့ၣ်လီၤအဘီမုၢ် အလီၢ်လၢပှၤဂၤလၢအဂ့ၤန့ၢ်အီၤတက့ၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. ၂၀ ဒီးတုၤပှၤနၢ်ဟူစီၤပၤအတၢ်မၤလိာ်လၢ အကမၤလိာ်ဝဲလၢအဘီမုၢ် ဒီဘ့ၣ်ညါအပူၤဒီး, * ပှၤအဖိအမါခဲလၢာ် ကမၤလၤကပီၤအဝၤဒီးဒိၣ်ဒီးဆံးလီၤ.

၂၁ ဒီးတၢ်ကတိၤန့ၣ် ဂ့ၤဝဲလၢစီၤပၤဒီး ပဒိၣ်ဖးဒိၣ်တဖၣ်အမဲာ်, ဒီးစီၤပၤမၤဝဲဒ်စီၤမမူကၣ် အတၢ်ကတိၤအသိးန့ၣ်လီၤ.

၂၂ ဒီးဟ့ၣ်ယုၢ်လံာ်လၢ စီၤပၤအထံအကီၢ်ခဲလၢာ်အပူၤဆူကီၢ်တဘ့ၣ်ဘၣ်တဘ့ၣ်အပူၤ, ဒ်တၢ်ကွဲးအသးအသိးန့ၣ်, ဒီးလၢပှၤအကလုာ်ကလုာ်ဒ်အတၢ်ကတိၤအကျိာ်အသိး, ဒ်သိးပှၤပိာ်ခွါကကဲဒိၣ် လၢအဟံၣ်ဒၣ်ဝဲအပူၤကိးဂၤဒဲး, ဒီးဒ်သိးအကဒုးဟူထီၣ်သါလီၤဝဲ ဒ်အပှၤတကလုာ်ဒၣ်ဝဲအကျိာ်အသိးန့ၣ်လီၤ.

⇑

[Remove Footnotes]