လံာ်စီၤမိၤရှ့ခံဘ့ၣ်တဘ့ၣ် ၁

ဒီးအအံၤမ့ၢ်ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိလၢအဟဲဆူအဲၤကူပတူးတဖၣ်အမံၤ, တဂၤဒီးအပှၤဟံၣ်ဖိ, တဂၤဒီးအပှၤဟံၣ် ဖိဟဲဝဲဒီးစီၤယၤကိာ်လီၤ. စီၤရူၤဘ့ၣ်, စီၤစူးမ့းအိၣ် စီၤလ့ၤဝံ, ဒီးစီၤယူဒၤ, စီၤယံးစၣ်ကၢ်, စီၤစဘူလိၣ်, ဒီးစီၤဘံၣ်ယၤမံၣ်, စီၤဒၣ်, ဒီးစီၤနးလၤလံ, စီၤကး,ဒီးစီၤအၤရှ့ၢ်လီၤ.

ဒီးကယဲၢ်ပှၤအသးလၢအဟဲထီၣ်လၢ စီၤယၤကိာ်အယီၢ်ဒ့ခဲလၢာ်န့ၣ်မ့ၢ်ပှၤအသးနွံဆံလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, စီၤ ယိၤသးအိၣ်တ့ၢ်ဝဲလၢအဲၤကူပတူးအပူၤလီၤ. ဒီးစီၤယိၤသးသံဝဲ, ဒီးအဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခဲလၢာ်, ဒီးကယဲၢ်ပှၤတစိၤန့ၣ်ခဲလၢာ်လီၤ.

ဒီးပှၤအံၣ်စရ့လးဖိသၣ်ထီၣ်, ဒီးအါထီၣ်, ဒီးဒိၣ်ထီၣ်, ဒီးဆူၣ်ထီၣ်ဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်လီၤ. ဒီးထံဧိၤကီၢ်ဧိၤန့ၣ်ပှဲၤဝဲဒီးအီၤလီၤ.

ဒီးစီၤပၤအသီတဂၤအိၣ်ထီၣ်လၢ အဲၤကူပတူးအဖီ ခိၣ်လၢအတသ့ၣ်ညါဘၣ်စီၤယိၤသးဘၣ်. ဒီးစံးဘၣ်အပှၤဂီၢ်မုၢ်, ကွၢ်ကွၢ်, ပှၤဂီၢ်မုၢ်, ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိအါ န့ၢ်ဆူၣ်န့ၢ်ပှၤတက့ၢ်လီၤ. ၁၀ ဟဲမီၣ်, မၤသကိးအီၤဒီးတၢ်ကူၣ်သ့တက့ၢ်. ကအါထီၣ်, ဒီးတၢ်ကမၤအသးဘၣ်ဖုးလၢတၢ်ဒုးတၢ်ယၤမ့ၢ်အိၣ်ထီၣ်တမံၤမံၤဒီး, အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ကပာ်ဖှိၣ်အသးဒီးပဒုၣ်ပဒါ, ဒီးဒုးတၢ်ဒီးပှၤ,ဒီးဟးထီၣ်ကွံာ်လၢကီၢ်အံၤလီၤ.

၁၁ ဒီးပာ်သွဲအပဒိၣ်တဖၣ်လၢအဖီခိၣ်, ဒ်သိးအကမၤနးမၤဖှီၣ်အီၤလၢအတၢ်ဝံတၢ်ယိးလီၤ. ဒီးအဝဲသ့ၣ်မၤထီၣ်တၢ်ပာ်ဖှိၣ်အဝ့ၢ်တဖၣ်လၢဖၤရိၤအဂီၢ်, ဝ့ၢ်ပံသိၣ်, ဒီးဝ့ၢ်ရၤမစ့လီၤ.

၁၂ ဘၣ်ဆၣ်ဒီး ဒံးမၤနးမၤဖှီၣ်အီၤဒီး, အဝဲသ့ၣ်ဒံးအါထီၣ်, ဒီးဒံးဒိၣ်ထီၣ်လီၤ. ဒီးအသးဆါလၢပှၤအံၣ်စရ့ လးဖိအဃိလီၤ. ၁၃ ဒီးပှၤအဲၤကူပတူးဖိမၢပှၤအံၣ်စရ့လး ဖိမၤအတၢ်ဒီးဒူတၢ်လီၤ. ၁၄ ဒီးမၤကိၢ်မၤဂီၤအသးသမူလၢကုၢ်အတၢ်မၤဘၣ်ဃးဒီးအီကတ့ၣ်, ဒီးအူးခဲ, ဒီးကယဲၢ်ကုၢ်အတၢ်မၤလၢ စံာ်ပူၤပှဲၤပူၤတမံၤလၢ်လၢ်လီၤ.အတၢ်မၤလၢအမၢအမၤန့ၣ် အိၣ်ဝဲဒီး ဒူတၢ်ကိးမံၤဒဲးလီၤ.

၁၅ ဒီးအဲၤကူပတူးအစီၤပၤစံးဘၣ် ပှၤဧ့ၤဘြံၤအပှၤကွၢ်ပဟုး * ၁၆ ဒီးစံးဝဲဒၣ်, တုၤသုမၤပှၤကွၢ်ပဟုးအလီၢ်လၢပှၤဧ့ၤဘြံၤမုၣ်အဂီၢ်ဒီး, အိၣ်ဒံးလၢလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤဖိအဖီခိၣ်ဒီး, သုဘၣ်ကွၢ်တၢ်လီၤ. မ့မ့ၢ်အပိာ်ခွါဒီး,သုဘၣ်မၤသံအီၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်မ့မ့ၢ်အပိာ်မုၣ်ဒီး,ကမူဘၣ်ဝဲလီၤ.

၁၇ ဒီးပှၤကွၢ်ပဟုးတဖၣ်န့ၣ်ပျံၤယွၤ, ဒီးတမၤဘၣ်ဒ်အဲၤကူပတူးအစီၤပၤကတိၤတၢ်ဒီးအီၤအသိးဘၣ်, ဒီးဒုးမူ ဒံးဖိသၣ်ပိာ်ခွါတဖၣ်လီၤ. ၁၈ ဒီးအဲၤကူပတူးအစီၤပၤကိးက့ၤပှၤကွၢ်ပဟုး, ဒီးစံးဘၣ်အီၤ, သုမၤတၢ်အံၤ, ဒီးဒုးမူဒံးဖိသၣ်ပိာ်ခွါတဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်အဘၣ်မနုၤလဲၣ်.

၁၉ ဒီးပှၤကွၢ်ပဟုးစံးဘၣ်ဖၤရိၤ, အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤဧ့ၤဘြံၤမုၣ်တဒ်ဘၣ်ပှၤအဲၤကူပတူးမုၣ်အသိးဘၣ်, မ့ၢ်အဂံၢ်ဆူၣ်အဘါဆူၣ်သတးဒီး, ပှၤကွၢ်ပဟုးတချုးတုၤဒံးဘၣ်လၢအအိၣ်ဒီး, ဆံးစၢ်န့ၢ်တၢ်လီၤ.

၂၀ ဒီးယွၤမၤဂ့ၤ ပှၤကွၢ်ပဟုး, ဒီးပှၤဂီၢ်မုၢ်အါထီၣ်, ဒီး ဆူၣ်ထီၣ်ဆူၣ်မးလီၤ. ၂၁ ဒီးမ့ၢ်ပှၤကွၢ်ပဟုးပျံၤယွၤအဃိဒီး, ယွၤဒုးအိၣ်ထီၣ်အပှၤဟံၣ်ဖိလီၤ.

၂၂ ဒီးဖၤရိၤမၤလိာ်အပှၤဂီၢ်မုၢ်ခဲလၢာ်, ဒီးစံးဝဲဒၣ်, ဖိခွါလၢအအိၣ်ဖျဲၣ်တဖၣ်န့ၣ်, သုဘၣ်ကွံာ်တ့ၢ်ကွံာ်အီၤလၢထံမိၢ်ပှၢ်အပူၤကိးဂၤဒဲးလီၤ. မ့မ့ၢ်ပိာ်မုၣ်တဖၣ်န့ၣ်,သုဘၣ်ဒုးမူအီၤကိးဂၤဒဲးလီၤ.

⇑

[Remove Footnotes]