လံာ်ယဃ့းစက့လး ၁

ဒီးလၢအနံၣ်ပှဲၤထီၣ်သၢဆံနံၣ်တနံၣ်, လါပှဲၤထီၣ်လွံၢ်လါတလါ, လါထီၣ်ယဲၢ်နံၤတနံၤ, လၢယအိၣ် လၢပှၤကဲကုၢ်အကျါလၢထံမိၢ်ပှၢ်ကဘၢ်အနံၤန့ၣ် တၢ်မၤအသးလၢမူခိၣ်အိးထီၣ်အသး, ဒီးယထံၣ်တၢ်လၢညါခီဘၣ်ဃးဒီးယွၤလီၤ.

လါထီၣ်ယဲၢ်နံၤတနံၤလၢ စီၤပၤယဟိၤယါခံၣ်ကဲကုၢ် ပှဲၤထီၣ်ယဲၢ်နံၣ်တနံၣ်အပူၤ, ယွၤအကလုၢ်အိၣ်ထီၣ်ဝဲ, အိၣ်ဝဲဒီးစီၤဘူၤစံအဖိခွါပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်စီၤယဃ့းစက့လး, လၢပှၤက့ၤစ့းဖိအကီၢ်ပူၤလၢ ထံမိၢ်ပှၢ်ကဘၢ်အနံၤ, ဒီးယွၤအစုအိၣ်ဝဲလၢအလိၤဖဲန့ၣ်လီၤ.

ဒီးယကွၢ်တၢ်, ဒီးကွၢ်ကွၢ်,ကလံၤသဝံးဟဲထီၣ်လၢ ကလံၤစိးတခီ, တၢ်အၢၣ်ဖးဒိၣ်,ဒီးမ့ၣ်အူတလိၣ်သဝံးလီၤအသး, ဒီးတၢ်ကပြူၢ်ကပြီၤဝးတရံးဝဲ, ဒီးလၢအသးကံၢ်ပူၤ, တၢ်မၤသးဒ်လၢၢ်ဆှံဘီအသိးန့ၣ်အိၣ်ဝဲလၢမ့ၣ်အူအသးကံၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဒီးလၢအသးကံၢ်ပူၤန့ၣ် တၢ်သးလွံၢ်ဂၤအက့ၢ်အဂီၤအိၣ်ဝဲလီၤ. ဒီးဖျါဝဲဒ်အံၤ,အိၣ်ဝဲဒီးပှၤကညီအက့ၢ်အ ဂီၤလီၤ. ဒီးတဂၤအိၣ်ဝဲဒီအမဲာ်လွံၢ်ခီ, ဒီးအဒံးဆ့လွံၢ်ဘ့ၣ်, တဂၤအိၣ်ဝဲဒီးအမဲာ်လွံၢ်ခီ, ဒီးအဒံးဆ့လွံၢ်ဘ့ၣ် စုာ်စုာ်လီၤ. ဒီးအခီၣ်န့ၣ်မ့ၢ်အဘျၢ,အခီၣ်ညါသးမၤသးဒ်ဂီၤဖံးဖိအခီၣ်ညါသးသိးန့ၣ်လီၤ. ဒီးကယဲၢ်က ယူာ်ဒ်တိၢ်တီတြူာ်ကဆှၣ်အသးအသိးန့ၣ်လီၤ. ဒီးပှၤကညီအစုအိၣ်ဝဲလၢအဒံးဆ့အဖီလာ်လၢ အကပၤလွံၢ်ခီအလိၤ, ဒီးလွံၢ်ဂၤန့ၣ်အိၣ်ဝဲဒီးအမဲာ်ဒီးအဒံးဆ့ လီၢ်ခီလီၤ. အဒံးဆ့တဖၣ်စဲဘူးလိာ်အသးလီၤ.တုၤအလဲၤတၢ်ဒီး, တဃၣ်ဘၣ်အသးဘၣ်. လဲၤတၢ်စၢၢ်ဆၢပံၢ်ကလာ်လၢအမဲာ်ညါလီၤ.

၁၀ တၢ်လၢအမဲာ်အက့ၢ်အဂီၤန့ၣ် လွံၢ်ဂၤအိၣ်ဝဲဒီးပှၤကကညီအမဲာ်, ဒီးခ့ယုၢ်အမဲာ်လၢစုထွဲတခီ,ပှၤလွံၢ်ဂၤန့ၣ်အိၣ်ဝဲဒီးဂီၤဖံးဖါအမဲာ်လၢ စုစ့ၣ်တခီဒီးပှၤလွံၢ်ဂၤန့ၣ် အိၣ်စ့ၢ်ကီးဝဲဒီးလံာ်ကြီကြာ်အမဲာ်လီၤ. ၁၁ ဒီးအမဲာ်အိၣ်ဒ်န့ၣ်, ဒီးအဒံးဆ့ယူာ်ထီၣ်အသးဆူထးခီ, တဂၤအိၣ်ဒီးခံဘ့ၣ်စဲဘူးလိာ်အသး, ဒီးခံဘ့ၣ်ကျၢၢ်ဘၢအကစၢ် စုာ်စုာ်လီၤ. ၁၂ ဒီးလဲၤဝဲစၢၢ်ဆၢပံၢ်ကလာ်လၢအမဲာ်ညါကိးဂၤဒဲး, ဖဲဒၣ်အသးအိၣ်လၢအကလဲၤဝဲဒီၤ, လဲၤဝဲ လီၤ. တုၤအလဲၤတၢ်ဒီး,တဃၣ်ဘၣ်အသးဘၣ်, ၁၃ တၢ်သးတဖၣ်အက့ၢ်အဂီၤန့ၣ် ဖျါဝဲမၤသးဒ်မ့ၣ်အူကဖးအသိး,မၤသးဒ်မ့ၣ်အူဒၢအသိးန့ၣ်လီၤ. မ့ၣ်အူန့ၣ်လဲၤထီၣ်ဟဲလီၤလၢတၢ်သးတဖၣ်အကျါ, ဒီးမ့ၣ်အူကဲၤကပီၤထီၣ်, ဒီးလီဝၢ်အဒံးဟးထီၣ်လၢ မ့ၣ်အူကျါလီၤ.-

၁၄ ဒီးတၢ်သးတဖၣ်န့ၢ်ဃ့ၢ်, ဒီးဟဲက့ၤဒ်လီဝၢ်အဒံးတဘျီအသိးန့ၣ်လီၤ.

၁၅ ဒီးယကွၢ်တၢ်အသးတဖၣ်အဖၢမုၢ်ဒီး, ကွၢ်ကွၢ်,လ့ၣ်ကဟၣ်အပၣ်အိၣ်ဝဲလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢ လၢတၢ်သးအိၣ်ဒီးအမဲာ်လွံၢ်ခီအဃၢၤ, တဘ့ၣ်လၢတၢ်တဂၤအဃၢၤတဘ့ၣ်လၢတၢ်တဂၤအဃၢၤစုာ်စုာ်လီၤ.

၁၆ လ့ၣ်ကဟၣ်အပၣ်အတၢ်အိၣ်ဖျါ, ဒီးတၢ်တ့အသးလၢအပူၤန့ၣ် မၤသဒ်တၢ်မျၢ်ဘီဟ့အလွဲၢ်အသိးန့ၣ်,ဒီးလွံၢ်ဘ့ၣ်အိၣ်ဝဲဒီးအက့ၢ်အဂီၤတမံၤဃီ, ဒီးအတၢ်အိၣ်ဖျါ, ဒီးတၢ်တ့အသးလၢအပူၤန့ၣ်မၤသးဒ်လ့ၣ်ကဟၣ်အပၣ်တသ့အိၣ်ဝဲလၢလ့ၣ်ကဟၣ်အပၣ်တဘ့ၣ်ဒၣ်အ ပူၤသိးန့ၣ်လီၤ. ၁၇ တုၤအလဲၤတၢ်ဒီးလဲၤဝဲလၢအကပၤလွံၢ်ခီလီၤ. တုၤအလဲၤတၢ်ဒီးတဃၣ်ဘၣ်အသးဘၣ်.-

၁၈ ဒီးအခီၣ်ကွီၤန့ၣ်ထီဝဲ, တုၤအမၤပျံၤတၢ်, ဒီးအခီၣ်ကွီၤန့ၣ်ပှဲၤဝဲဒီးအမဲာ်ဝးတရံးအီၤလွံၢ်ကွီၤစုာ်စုာ်လီၤ.

၁၉ ဒီးတုၤတၢ်သးတဖၣ်လဲၤတၢ်ဒီး, လ့ၣ်ကဟၣ်အပၣ်တဖၣ်လဲၤဝဲလၢအဃၢၤလီၤ. ဒီးတုၤတၢ်သးတဖၣ်စိာ်ကစီၤထီၣ်အသးလၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီး, လ့ၣ်ကဟၣ်အပၣ်စိာ်ထီၣ်အသးစ့ၢ်ကီးလီၤ.

၂၀ ဖဲဒၣ်အသးအိၣ်ဝဲလၢအကလဲၤတၢ်ဒီး, လဲၤဖဲဒၣ်သးကလဲၤဝဲ, ဒီးလ့ၣ်ကဟၣ်အပၣ်စိာ်ကစီၤထီၣ်အသး လၢအဃၢၤလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,တၢ်သးအသးအိၣ်ဝဲလၢလ့ၣ်ကဟၣ်အပၣ်အပူၤလီၤ.

၂၁ တုၤအဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လဲၤဝဲဒီး, လ့ၣ်အပၣ်လဲၤဝဲလီၤ. ဒီးတုၤအဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်အိၣ်ကတီၢ်ဒီး, အိၣ်ကတီၢ်ဝဲလီၤ. ဒီးတုၤအဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်စိာ်ကစီၤထီၣ်အသးလၢအဃၢၤလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,တၢ်သးအသးန့ၣ်အိၣ်ဝဲလၢလ့ၣ်ကဟၣ်အပၣ်အပူၤလီၤ.

၂၂ ဒီးလၢတၢ်သးအခိၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ် တၢ်ဖျါဝဲမၤသးဒ်မူကပိာ်လိၤ, ဒ်လၢၢ်ဖျါကလၤအသိး, လၢအမၤပျံၤတၢ် န့ၣ်သလၣ်ထီၣ်အသးလၢအခိၣ်အဖီခိၣ်လီၤ. ၂၃ ဒီးလၢမူကပိာ်လိၤအဖီလာ်န့ၣ်, အဒံးဆ့တဖၣ်ယၤထီၣ်အသးဘျၢယုၢ်ကလာ်လီၤ. တဂၤအိၣ်ဝဲဒီးအဒံးဆ့ခံဘ့ၣ် လၢအကျၢၢ်ဘၢအကစၢ်စုာ်စုာ်လီၤ. ၂၄ ဒီးတုၤအလဲၤတၢ်ဒီး, ယနၢ်ဟူအဒံးဆ့အသီၣ်,ဒ်ထံဖးဒိၣ်အသီၣ်သိး, ဒ်တၢ်သ့တၢ်လၢာ်တဂၤအသီၣ်သိး, အကလုၢ်အသီၣ်န့ၣ်မၤသးဒ်တၢ်သုးမုၢ်ဂီၢ်မုၢ်အသီၣ်သိးလီၤ. ဒီးတုၤအအိၣ်ကတီၢ်ဒီး, ဘိၣ်လီၤအဒံးဆ့လီၤ.

၂၅ ဒီးတၢ်အကလုၢ်သီၣ်လီၤလၢမူကပိာ်လိၤလၢ အခိၣ်အဖီခိၣ်လီၤ. တုၤအဝဲသ့ၣ်အိၣ်ကတီၢ်ဒီး, ဘိၣ်လီၤအဒံးဆ့န့ၣ်လီၤ.

၂၆ ဒီးလၢမူကပိာ်လိၤအဖီခိၣ်လၢ အအိၣ်ဝဲလၢအခိၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ် တၢ်ဖျါမၤသးဒ်တၢ်မျၢ်နံၤလါအသိး, ဒ်တၢ်လီၢ်ပစိာ်အသိးန့ၣ် ဒီးလၢတၢ်ဖျါမၤအသးဒ်တၢ်လီၢ်ပစိာ်အသိးအဖီခိၣ်န့ၣ် တၢ်အက့ၢ်အဂီၤဒ်ပှၤကညီအ သိးန့ၣ်အိၣ်ဝဲလီၤ. ၂၇ ဒီးယထံၣ်တၢ်လီၤဂာ်လၢတိၢ်ဘီစီ, မၤသးဒ်မ့ၣ်အူဝးတရံးဝဲလၢအပူၤအသိး, လၢအယီၢ်ဒ့အဖီခိၣ်လီၤ. ဒီးလၢအယီၢ်ဒ့အဖီလာ်ယထံၣ်တၢ်မၤအသးဒ်မ့ၣ်အူအသိးန့ၣ်, ဒီးအတၢ်ကပြုၢ်ကပြီၤအိၣ်ဝးတရံးအီၤလီၤ.

၂၈ ဒ်တၢၢ်ကွဲၤလၢတၢ်အၢၣ်လိၤလၢ တၢ်ဟဲစူၤအမုၢ်တနံၤအသိး, တၢ်ကပြုကပြီၤဝးတရံးဝဲ မၤသးဒ်န့ၣ်သိးလီၤ. အဝဲန့ၣ်မ့ၢ်ယွၤအလၤကပီၤအက့ၢ်အဂီၤလီၤ.ဒီးတုၤယထံၣ်ဘၣ်ဒီး, ယလီၤဃံၤအီထီလာ်,ဒီးယနၢ်ဟူပှၤလၢအကတိၤတၢ်တဂၤအကလုၢ်လီၤ.

⇑

[Remove Footnotes]