လံာ်ဧ့စြၤ ၁

ဒီးလၢပၤရၣ်အစီၤပၤကိရ့ၣ် အနံၣ်ခီၣ်ထံးတနံၣ်န့ၣ်ဒ်သိးယွၤအကလုၢ်လၢ စီၤယံးရမံယၤအထးခိၣ်ကလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဒီး, ယွၤထိၣ်ဂဲၤပၤရၣ်အစီၤပၤကိရ့ၣ်အသး,ဒ်သိးအကဒုးသြီထီၣ်တၢ်လၢ အဘီမုၢ်ဒီဘ့ၣ်ညါအပူၤ, ဒီးဒုးကွဲးစ့ၢ်ကီးတၢ်, ဒီးစံးဝဲဒၣ်, ပၤရၣ်အစီၤပၤကိရ့ၣ်စံးဝဲဒ်အံၤ, ယွၤမူခိၣ်အကစၢ်ဟ့ၣ်လီၤယၤလၢဟီၣ်ခိၣ်အဘီမုၢ်ခဲလၢာ်, ဒီးမၤလိာ်ယၤဒ်သိးယကသူၣ်ထီၣ်အဟံၣ်လၢယရူၤၡလ့ၣ်အပူၤလၢအအိၣ်ဝဲလၢယူဒၤလီၤ.-

လၢသုကျါန့ၣ် မ့ၢ်မတၤအိၣ်ဝဲလၢအပှၤဂီၢ်မုၢ်ခဲလၢာ်အကျါတဂၤလဲၣ်. မ်ယွၤ, အကစၢ်အိၣ်ဒီးအီၤတက့ၢ်. ကလဲၤထီၣ်ဒၣ်ဝဲဆူ ယရူၤၡလ့ၣ်လၢအအိၣ်ဝဲလၢယူဒၤအပူၤ, ဒီးသူၣ်အံၣ်စရ့လးအကစၢ် * အဟံၣ်လၢယရူၤၡလ့ၣ်အပူၤန့ၣ်တက့ၢ်.

ဒီးဖဲဒၣ်ပှၤလၢအအိၣ်လီၤတဲာ်လၢအလီၢ်ဖဲ အအိၣ်တမှံၤတဂၤဂၤန့ၣ် မ်ပှၤကညီအိၣ်ဝဲလၢအလီၢ်တပူၤန့ၣ်မၤစၢၤအီၤလၢကျိၣ်ဧိၤစ့ဧိၤ, ဒီးလၢထူဧိၤလွဲဧိၤ, ဒီးလၢတၢ်ဖိတၢ်လံၤ, ဒီးလၢဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိအဒၢ, လၢတၢ်မၤဘူၣ်ဒၣ်တၢ်တဖၣ်လၢ ယွၤအဟံၣ်အဂီၢ်လၢအအိၣ်ဝဲလၢယရူၤၡလ့ၣ်အပူၤအမဲာ်ညါန့ၣ်တက့ၢ်.

ဒီးယူဒၤ, ဒီးဘံၣ်ယၤမံၣ်အပၢ်အခိၣ်တဖၣ်, ဒီးပှၤလုၢ်တၢ်အခိၣ်, ဒီးပှၤလ့ၤဝံဖိဒီးကယဲၢ်ပှၤလၢယွၤထိၣ်ဂဲၤအသးဒ်သိးအကလဲၤသူၣ်ယွၤအဟံၣ်လၢအအိၣ်လၢယရူၤၡလ့ၣ်အပူၤခဲလၢာ်န့ၣ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်ဝဲလီၤ.

ဒီးကယဲၢ်ပှၤလၢအအိၣ်ဝးတရံးအီၤခဲလၢာ်, မၤဆူၣ်ထီၣ်အစုလၢတၢ်အဃၢၤအဃိၢ်စ့, လၢထူဧိၤလွဲဧိၤ, လၢတၢ်ဖိတၢ်လံၤ, ဒီးလၢဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိအဒၢ, ဒီးလၢတၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်လၢတၢ်လၢ ပှၤမၤဘူၣ်ဒၣ်တၢ်န့ၣ်ခဲလၢာ်အမဲာ်ညါလီၤ.

ဒီးစီၤပၤကိရ့ၣ် ဟဲစိာ်ထီၣ်ယွၤအဟံၣ်အဃၢၤအဃိၢ်လၢစီၤနဘူၤကးန့စၢ် ဟဲစိာ်ဝဲလၢယရူၤၡလ့ၣ်, ဒီးပာ် ဝဲလၢအကစၢ်တဖၣ်အဟံၣ်တဖၣ်အပူၤ, ဒီးပၤရၣ်အစီၤပၤကိရ့ၣ်ဟဲစိာ်ဝဲလၢ အပှၤပၢၤအတၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်စီၤမံးသြၤဒးအစု, ဒီးဂံၢ်ဟ့ၣ်ဝဲလၢယူဒၤအပဒိၣ်ဖးဒိၣ်ရှ့ၡဘးစၢ်လီၤ.

ဒီးအအံၤမ့ၢ်တၢ်ဂံၢ်.သီတ့ၤထူအဖျၢၣ်သၢဆံ,သီတ့ၤစ့အဖျၢၣ်တကထိ,ဒီခံဆံခွံဘ့ၣ်,

၁၀ သလၢထူအဖျၢၣ်သၢဆံ,သလၢစ့ခံမံၤတမံၤအဖျၢၣ်လွံၢ်တကယၤတဆံ,တၢ်အဃၢၤအဃိၢ်အဂၤန့ၣ်တကထိလီၤ.

၁၁ တၢ်အဃၢၤအဃိၢ်လၢထူဒီးလၢစ့ခဲလၢာ်န့ၣ် မ့ၢ်ယဲၢ်ကထိလွံၢ်ကယၤလီၤ. စီၤရှ့ၡဘးစၢ်ဟဲစိာ်တၢ်ခဲလၢာ်န့ၣ်ဒီးပှၤတၢ်မၢကဲကုၢ်ဖိလၢ အဟဲထီၣ်လၢဘၤဘူၤလိၣ်ဆူယရူၤၡလ့ၣ်အပူၤလီၤ.

⇑

[Remove Footnotes]