လံာ်စီၤမိၤရှ့အခီၣ်ထံးတဘ့ၣ် ၁

လၢထံးလၢသီန့ၣ် ယွၤတ့လီၤမူခိၣ်ဒီးဟီၣ်ခိၣ်လီၤ. ဒီးဟီၣ်ခိၣ်န့ၣ်အိၣ်သယုၢ်, ဒီးအိၣ်ကလီလီၤ. ဒီးတၢ်ခံးအိၣ်ဝဲလၢတၢ်ယိာ်အထံဖံးခိၣ်, ဒီးယွၤအသးဟုဝဲ လၢထံဖံးခိၣ်, ဒီးယွၤစံးဝဲဒၣ်, တၢ်ကပီၤမ်အကဲထီၣ် တက့ၢ်, ဒီးတၢ်ကပီၤကဲထီၣ်ဝဲလီၤ. ဒီးယွၤထံၣ်ဝဲလၢတၢ်ကပီၤန့ၣ်မ့ၢ်အဂ့ၤလီၤ. ဒီးနီၤဖးတၢ်ကပီၤဒီးတၢ်ခံး အဆၢန့ၣ်လီၤ. ဒီးတၢ်ကပီၤန့ၣ်ယွၤယုၢ်ဝဲအမံၤလၢမုၢ်နံၤ, ဒီးတၢ်ခံးန့ၣ်ယွၤယုၢ်ဝဲအမံၤလၢမုၢ်နၤလီၤ. ဒီးမုၢ်ဟါအိၣ်, ဒီးမုၢ်ဂီၤအိၣ်, မုၢ်တနံၤလီၤ.

ဒီးယွၤစံးဝဲဒၣ်, လၢထံအသးကံၢ်ပူၤန့ၣ် မ်မူကပိာ် လိၤကဲထီၣ်, ဒီးနီၤဖးထံဒီးထံအဆၢန့ၣ်တက့ၢ်. ဒီးယွၤတ့လီၤမူကပိာ်လိၤ, ဒီးနီၤဖးထံလၢမူကပိာ်လိၤအဖီလာ်, ဒီးထံလၢမူကပိာ်လိၤအဖီခိၣ်အဆၢန့ၣ်လီၤ. ဒီးတၢ်မၤအသးဒ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးကမူကပိာ်လိၤန့ၣ်ယွၤယုၢ်ဝဲအမံၤလၢမူခိၣ်လီၤ. ဒီးမုၢ်ဟါအိၣ်, ဒီးမုၢ်ဂီၤအိၣ်,မုၢ်ခံနံၤတနံၤလီၤ.

ဒီးယွၤစံးဝဲဒၣ်, ထံလၢမူခိၣ်အဖီလာ်အံၤ မ်အအိၣ်ဖှိၣ်လၢအလီၢ်တပူၤဃီ, ဒီးမ်ခိအိၣ်ဖျါထီၣ်တက့ၢ်. ဒီး တၢ်မၤအသးဒ်န့ၣ်လီၤ. ၁၀ ဒီးခိန့ၣ်ယွၤယုၢ်ဝဲအမံၤလၢဟီၣ်ခိၣ်, ဒီးထံအိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်ယုၢ်ဝဲအမံၤလၢပီၣ်လဲၣ်,ဒီး ယွၤထံၣ်ဝဲလၢအဂ့ၤလီၤ. ၁၁ ဒီးယွၤစံးဝဲဒၣ်, မ်ဟီၣ်ခိၣ်ဒုးမဲထီၣ်နီၣ်ဧိၤမံၤဧိၤ, ဘုဧိၤဟုဧိၤလၢအသၣ်ဝဲလၢဘုသၣ်, သ့ၣ်ဧိၤဝၣ်ဧိၤလၢအသၣ်ဝဲလၢတၤသၣ်ဒ်အကလုာ်အသိး, လၢအချံအိၣ်လၢအပူၤလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢတ က့ၢ်. ဒီးတၢ်မၤအသးဒ်န့ၣ်လီၤ. ၁၂ ဒီးဟီၣ်ခိၣ်ဒုးမဲထီၣ်နီၣ်ဧိၤမံၤဧိၤ, ဘုဧိၤဟုဧိၤလၢအသၣ်ဝဲလၢဘုသၣ်, ဒီးသ့ၣ်ဧိၤဝၣ်ဧိၤလၢအသၣ်ဝဲလၢတၤသၣ် ဒ်အကလုာ်အ သိး, လၢအချံအိၣ်လၢအပူၤလီၤ. ၁၃ ဒီးယွၤထံၣ်ဝဲလၢအဂ့ၤလီၤ. ဒီးမုၢ်ဟါအိၣ်, ဒီးမုၢ်ဂီၤအိၣ်, မုၢ်သၢနံၤတနံၤလီၤ.

၁၄ ဒီးယွၤစံးဝဲဒၣ်, ဒ်သိးအကနီၤဖးနံၤဒီးနၤန့ၣ်ဒီး, မ်တၢ်ကပီၤအဖျၢၣ်တဖၣ် ကဲထီၣ်လၢမူကပိာ်လိၤန့ၣ်တက့ၢ်, ဒီးမ်အအိၣ်လၢတၢ်ပနီၣ်အဂီၢ်, ဒီးလၢတၢ်အမုၢ်အလါအဂီၢ်, ဒီးလၢမုၢ်နံၤအဂီၢ်, ဒီးလၢနံၣ်ဧိၤလါဧိၤ အဂီၢ်တက့ၢ်. ၁၅ ဒီးမ်အအိၣ်လၢမူကပိာ်လိၤလၢတၢ်ကပီၤအဂီၢ်, ဒ်သိးအကကပီၤထီၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢတက့ၢ်. ဒီးတၢ်မၤအသးဒ်န့ၣ်လီၤ. ၁၆ ဒီးယွၤတ့လီၤတၢ်ကပီၤအဒိၣ်ခံဖျၢၣ်လီၤ. အဒိၣ်တဖျၢၣ်ဒ်သိးအကပၢနံၤ, ဒီးအဆံးတဖျၢၣ် ဒ်သိးအကပၢနၤ, ဒီးတ့လီၤဆၣ်ဧိၤဖီဧိၤ စ့ၢ်ကီးလီၤ. ၁၇ ဒီးဒ်သိးအကကပီၤထီၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢ, ၁၈ ဒီးကပၢနံၤဒီးနၤ, ဒီးကနီၤဖးတၢ်ကပီၤဒီးတၢ်ခံးအဆၢဒီး, ယွၤပာ်အီၤလၢမူကပိာ်လိၤန့ၣ်လီၤ. ဒီးယွၤထံၣ်ဝဲ လၢအဂ့ၤလီၤ. ၁၉ ဒီးမုၢ်ဟါအိၣ်, ဒီးမုၢ်ဂီၤအိၣ်, မုၢ်လွံၢ်နံၤတနံၤလီၤ.

၂၀ ဒီးယွၤစံးဝဲဒၣ်, မ်ထံဖှံထီၣ်န့ၢ်အါအါကလဲာ်တၢ်အိၣ်ဝဲဒီးတၢ်မူတၢ်ဂဲၤ, ဒီးထိၣ်ဧိၤလံၣ်ဧိၤလၢအကယူၤထီၣ် လၢဟီၣ်ခိၣ်အဖီခိၣ်, လၢမူကပိာ်လိၤအပူၤတက့ၢ်. ၂၁ ဒီးယွၤတ့လီၤတၢ်သးဖးဒိၣ်, ဒီးကယဲၢ်တၢ်အသးလၢအဟူးသ့ဂဲၤသ့လၢထံဖှံထီၣ်န့ၢ်အီၤအါအါကလဲာ်, ဒ်အကလုာ်အသိး, ဒီးတၢ်အယူၤကိးအကလုာ်ဒဲးဒ်အက လုာ်အသိးန့ၣ်လီၤ. ဒီးယွၤထံၣ်ဝဲလၢအဂ့ၤလီၤ. ၂၂ ဒီးယွၤဆိၣ်ဂ့ၤအီၤ, ဒီးစံးဝဲဒၣ်, မ်အသၣ်ထီၣ်, ဒီးအါထီၣ်, ဒီးမၤပှဲၤထီၣ်ပီၣ်လဲၣ်ပူၤတက့ၢ်. ဒီးတၢ်အယူၤ တဖၣ်မ်အအါထီၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢတက့ၢ်. ၂၃ ဒီးမုၢ်ဟါအိၣ်, ဒီးမုၢ်ဂီၤအိၣ်, မုၢ်ယဲၢ်နံၤတနံၤလီၤ.

၂၄ ဒီးယွၤစံးဝဲဒၣ်, မ်ဟီၣ်ခိၣ်ဖှံထီၣ်န့ၢ်တၢ်အသးဒ်အကလုာ်အသိး, ဆၣ်ဧိၤကီၢ်ဧိၤအဒၢ, ဒီးတၢ်အစွါအစွဲ,ဒီးဆၣ်ဧိၤကီၢ်ဧိၤအမံၤဒ်အကလုာ်အသိးန့ၣ်တက့ၢ်. ဒီးတၢ်မၤအသးဒ်န့ၣ်လီၤ.

၂၅ ဒီးယွၤတ့လီၤဟီၣ်ခိၣ်အဆၣ်ဧိၤကီၢ်ဧိၤအမံၤ ဒ်အကလုာ်အသိး, ဒီးဆၣ်ဧိၤကီၢ်ဧိၤအဒၢဒ်အကလုာ်အသိး,ဒီးကယဲၢ်တၢ်လၢအစွါလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢ ဒ်အကလုာ်အသိးန့ၣ်လီၤ. ဒီးယွၤထံၣ်ဝဲလၢအဂ့ၤလီၤ.

၂၆ ဒီးယွၤစံးဝဲဒၣ်, မ်ပတ့လီၤ ပှၤကညီဒ်ပဂီၤဒၣ်ပဝဲအသိး, ဒ်ပကစၢ်ဒၣ်ပဝဲအသိးတက့ၢ်. ဒီမ်အပၢဒ့ၣ်ဧိၤညၣ်ဧိၤလၢပီၣ်လဲၣ်ပူၤ, ဒီးထိၣ်ဧိၤလံၣ်ဧိၤလၢတၢ်ဖးဖီ,ဒီးဆၣ်ဧိၤကီၢ်ဧိၤ, ဒီးဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ညါ, ဒီးကယဲၢ်တၢ် အစွါအစွဲလၢအစွါလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢတက့ၢ်. ၂၇ ဒီးယွၤတ့လီၤပှၤကညီဒ်အဂီၢ်ဒၣ်ဝဲအသိးလီၤ. တ့လီၤဝဲလၢယွၤ အဂီၤလီၤ, ပိာ်မုၣ်ဒီးပိာ်ခွါန့ၣ်တ့လီၤဝဲလီၤ. ၂၈ ဒီးယွၤဆိၣ်ဂ့ၤအီၤ, ဒီးစံးဘၣ်အီၤ, မ်သုသၣ်ထီၣ်, ဒီးအါထီၣ်,ဒီးမၤပှဲၤထီၣ်ဟီၣ်ခိၣ်ဒီးမၤနၢၤအီၤ, ဒီးပၢဒ့ၣ်ဧိၤညၣ်ဧိၤလၢပီၣ်လဲၣ်ပူၤ, ဒီးထိၣ်ဧိၤလံၣ်ဧိၤလၢတၢ်ဖးဖီ, ဒီးကယဲၢ်တၢ်အသး လၢအဟူးအဂဲၤ လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢန့ၣ်တ က့ၢ်.

၂၉ ဒီးယွၤစံးဝဲဒၣ်, ကွၢ်ကွၢ်, ယဟ့ၣ်တ့ၢ်သုလၢဘုဧိၤဟုဧိၤလၢအသၣ်ထီၣ် ဘုသၣ်အိၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢဒီဘ့ၣ်ညါကိးမံၤဒဲး, ဒီးသ့ၣ်ဧိၤဝၣ်ဧိၤလၢအသၣ်ထီၣ်ဒၣ်အသၣ်တဖၣ်န့ၣ်ကိးကလုာ်ဒဲးလီၤ. တၢ်တဖၣ်န့ၣ်ကကဲထီၣ်သုတၢ်အီၣ်လီၤ.

၃၀ ဒီးကယဲၢ်ဆၣ်ဧိၤကီၢ်ဧိၤ လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢ, ဒီးကယဲၢ်ထိၣ်ဧိၤလံၣ်ဧိၤလၢတၢ်ဖးဖီ, ဒီးကယဲၢ်တၢ်လၢအစွါလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢလၢအအိၣ်ဒီး အသးသမူတဖၣ်မုန့ၣ်ယဟ့ၣ်တ့ၢ်အီၤလၢနီၣ်ဧိၤမံၤဧိၤကိးကလုာ်ဒဲးလၢ အတၢ်အီၣ်အဂီၢ်လီၤ. ဒီးတၢ်မၤအသးဒ်န့ၣ်လီၤ.

၃၁ ဒီးယွၤကွၢ်အတ့လီၤတၢ်တမံၤလၢ်လၢ်န့ၣ်, ဒီးထံၣ်ဝဲလၢအဂ့ၤမးလီၤ. ဒီးမုၢ်ဟါအိၣ်, ဒီးမုၢ်ဂီၤအိၣ်, မုၢ်ဃုနံၤတနံၤလီၤ.

⇑

[Remove Footnotes]