လံာ်ဃဘးကူာ် ၁

တၢ်အကလုၢ်လီၤလၢဝံဃဘးကူာ်ထံၣ်ဘၣ်ဝဲ.

ယွၤဧၢ, ယဘၣ်ကိးထီၣ်တၢ်, ဒီးနတနၢ်ဟူဘၣ်ဆံးယံာ်လဲၣ်.ယဘၣ်ကိးပသူထီၣ်လၢတၢ်မၤအၢဆူၣ်အဃိ, ဒီးနတအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤဘၣ်န့ၣ်မ့ၢ်ဆံးယံာ်လဲၣ်. နဒုးထံၣ်ဘၣ်ယၤလၢတၢ်အၢတၢ်သီ, ဒီးနဒုးကွၢ်ယၤလၢတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်မ့ၢ်အဘၣ်မနုၤလဲၣ်. တၢ်မၤသယုၢ်, ဒီးတၢ်မၤန့ၢ်ဆူၣ်အိၣ်ဝဲလၢယမဲာ်ညါ, ဒီးတၢ်အ့ၣ်လိာ်ဆိးက့လိာ်အိၣ်ထီၣ်ဝဲ, ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ်ပာ်ထီၣ်ထီအသးလီၤ.

မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး တၢ်သိၣ်တၢ်သီစၢ်လီၤဝဲ, ဒီးတၢ်စံၣ်ညီၣ်တီတလဲၤထီၣ်လၢၤဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤတတီဘၣ်န့ၣ်မၤနၢၤပှၤတီလၢလီတၢ်လီၤ. မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး, တၢ်စံၣ်ညီၣ်ဒၢက့ၣ်လဲၤထီၣ်ဝဲဒၣ်လီၤ.

ကွၢ်တၢ်လၢပှၤကလုာ်တဖၣ်အကျါ, ဒီးကွၢ်ထံတၢ်,ဒီးကမၢကမၣ်, ဒီးပာ်ကမၢကမၣ်သုသးတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယကမၤတၢ်မၤတမံၤ လၢသုမုၢ်နံၤတဖၣ်အပူၤလၢ ပှၤမ့ၢ်စံးဘၣ်တဲဘၣ်သုဘၣ်ဆၣ်ဒီး, သုတနာ်ဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ကွၢ်ကွၢ်, ယကထိၣ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်ပှၤက့ၤစ့းဖိ,ပှၤတကလုာ်လၢအမၤဆူၣ်တၢ်, ဒီးမၤချ့တၢ်, လၢအလဲၤတၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ်အလီၢ်ဖးလဲၢ် ဒ်သိးအကမၤန့ၢ်ဆူၣ်တၢ်အိၣ်ဝဲဆိးဝဲအလီၢ်လၢအတမ့ၢ်ဘၣ်အတၢ်ဒၣ်ဝဲဘၣ်.

မ့ၢ်တၢ်မၤပျံၤတၢ်အလီၢ်ဒီး တၢ်မၤဖုးတၢ်အလီၢ်လီၤ.အကွီၢ်, ဒီးအတၢ်ကဲဒိၣ်ဟဲထီၣ်ဝဲလၢအကစၢ်ဒၣ်ဝဲလီၤ.

အကသ့ၣ်န့ၣ် လဲၤတၢ်ချ့န့ၢ်ခ့စံၣ်ပိာ်တက့ၢ်, ဒီးဒူန့ၢ်ထွံၣ်မံၤလၢမုၢ်ဟါတက့ၢ်လီၤ. အကသ့ၣ်ပာ်ကဖိအသးဒီးလဲၤသဖှိတၢ်, ကသ့ၣ်လၢအဟဲလၢအယံၤ, ဒီးယူၤဝဲဒ်လံာ်ကြီကြၣ်လၢအယူၤချ့ဒ်သိး အကအီၣ်တၢ်အဂီၢ်အသိးန့ၣ်လီၤ.

ဟဲဝဲခဲလၢာ်လၢတၢ်မၤန့ၢ်ဆူၣ်အဂီၢ်, အမဲာ်မၤသးဒ်ကလံၤမုၢ်ထီၣ်အသိးန့ၣ်, ထၢဖှိၣ်ပှၤကဲကုၢ်ဖိဒ်မဲးဧိၤဟီၣ်ဧိၤအသိးန့ၣ်လီၤ.

၁၀ ဒီးမၤတရီတပါစီၤပၤတဖၣ်, ဒီးတပာ်ကဲဘၣ်ပဒိၣ်ဖးဒိၣ်တဖၣ်, နံၤဘၣ်ဖၣ်လဲတိာ်ဧိၤတာ်ဧိၤကိးဖျၢၣ်ဒဲး, မၤပူဟီၣ်ခိၣ်, ဒီးမၤန့ၢ်ဝဲလီၤ.

၁၁ တုၤနုၤတစုအသးဆူၣ်ထီၣ်, ဒီးလဲၤပူၤတၢ်, ဒီးမၤတၢ်ဒဲးဘး, ပှၤလၢအစိအကမီၤမ့ၢ်အကစၢ်န့ၣ်လီၤ.

၁၂ ယွၤဧၢ, နအိၣ်တ့ၢ်လၢပျၢၤလၢကစၢၤကစၢၤ လီၤထူလီၤယိာ်တမ့ၢ်ဘၣ်ဧါ, ယကစၢ်, ယတၢ်စီဆှံတဂၤဧၢ,ပတသံဘၣ်, ယွၤဧၢ, နပာ်အီၤလၢတၢ်စံၣ်ညီၣ်အဂီၢ်,ဒီး, လၢၢ်ဧၢ, နပာ်လီၤအီၤလၢတၢ်သိၣ်ဃီၣ်အဂီၢ်လီၤ.

၁၃ နမဲာ်စီဆှံန့ၢ်နကွၢ်တၢ်ဒဲးဘးကဲတက့ၢ်လီၤ, ဒီးနကွၢ်ထံတၢ်တတီတလိၤဘၣ်န့ၣ်တကဲဘၣ်. နကွၢ်ပှၤမၤန့ၢ်ဆူၣ်တၢ်န့ၣ်မ့ၢ်အဘၣ်မနုၤလဲၣ်. တုၤပှၤတတီဘၣ်န့ၣ်မၤဟးဂီၤကွံာ် ပှၤလၢအတီန့ၢ်အကစၢ်ဒၣ်ဝဲန့ၣ်တက့ၢ်ဒီး, နအိၣ်ဃိကလာ်မ့ၢ်အဘၣ်မနုၤလဲၣ်.

၁၄ နပာ်ပှၤကညီ ဒ်ပီၣ်လဲၣ်အညၣ်အသိးန့ၣ်, ဒ်တၢ်စွါလၢအခိၣ်တအိၣ်ဘၣ်အသိးန့ၣ် မ့ၢ်အဘၣ်မနုၤလဲၣ်.-

၁၅ ထုးထီၣ်တၢ်ခဲလၢာ်လၢတခွဲ, မၤန့ၢ်ဝဲလၢအပှာ်ပူၤ, ဒီးထုးထီၣ်န့ၢ်ဝဲလၢအသွ့ပူၤလီၤ. မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီးသူၣ်ခုသးခုဒီးသူၣ်ဖှံသးညီလီၤ.

၁၆ မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး လုၢ်ထီၣ်တၢ်လၢအပှာ်, ဒီးဆိၣ်ကဲၤထီၣ်တၢ်နၢမူလၢ အသွ့အဂီၢ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အဂီၢ် ဘီၣ်ထီၣ်လၢအီၤ, ၁၇ ဒီးအတၢ်အီၣ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်အဘီၣ်လီၤ.လၢအဝဲန့ၣ်အဃိကမၤအိၣ်ကလီအပှာ်, ဒီးမၤသံပှၤကလုာ်တဖၣ်တထံၣ်ဃီန့ၣ်တသးလီဝဲဘၣ်ဧါ.

⇑

[Remove Footnotes]