လံာ်ဃးကဲ ၁

လၢစီၤပၤဒၤရယါဝ့ၣ်အနံၣ်ခံနံၣ်တနံၣ်, လါဃုလါတလါ, ထီၣ်တနံၤန့ၣ်ယွၤအကလုၢ်ဟဲဆူ ယူဒၤအခိၣ်စီၤၡၤလတံၤအ့လးအဖိခွါ စီၤစရူဘၤဘ့လး, ဒီးပှၤလုၢ်တၢ်အခိၣ်စီၤယိၤစါဒးအဖိခွါ စီၤယိၤရှူအအိၣ်, လၢဝံ ဃးကဲအစုပူၤ, ဒီးစံးဝဲဒၣ်, တၢ်သုးမုၢ်ဂီၢ်မုၢ်အယွၤစံးဒ်အံး, စံးဝဲဒၣ်, အကတီၢ်လၢပှၤကမၤယွၤအဟံၣ်န့ၣ်တဘၣ်ဒံးဘၣ်န့ၣ်ပှၤဂီၢ်မုၢ်အံၤစံးဝဲဒၣ်. ဒီးယွၤအကလုၢ်ဟဲဝဲလၢဝံဃးကဲအစုပူၤ,ဒီးစံးဝဲဒၣ်,

သုအိၣ်သုဆိးလၢသုဟံၣ် အိၣ်ဒီးအသ့ၣ်သ့ၣ်ဘၣ်လၢဟံၣ်ခိၣ်လၢညါခီ, ဒီးဟံၣ်တဖျၢၣ်အံၤအိၣ်သယုၢ်န့ၣ်အကတီၢ်ဘၣ်စ့ၢ်ကီးဧါ.

ဒီးခဲကနံၣ်အံၤ, တၢ်သုးမုၢ်ဂီၢ်မုၢ်အယွၤစံးဒ်အံၤ, ကွၢ်ဆိကမိၣ်သုကျဲဧိၤကပူၤဧိၤအဂ့ၢ်တက့ၢ်.

သုဖှံတၢ်အအါ, ဒီးဟဲစိာ်နုာ်တၢ်အစှၤ, သုအီၣ်တၢ်ဒီးတအီၣ်ကုးအီၣ်ပှဲၤဘၣ်. သုအီတၢ်, ဒီးတဘျဲးအီဘၣ်,သုဒုးကူဒုးသိးသုသး, ဒီးပှၤတလၢၤဘၣ်လၢသုကျါနီတဂၤဘၣ်. ဒီးပှၤလၢအဒိးလဲအသးဒီးန့ၢ်အဘူးအလဲန့ၣ်,ဒၢနုာ်အဘူးအလဲန့ၣ်လၢထၢၣ်ထူၣ်ဖျိအပူၤလီၤ. ယွၤစံးဒ်အံၤ, ကွၢ်ဆိကမိၣ်သုကျဲဧိၤကပူၤဧိၤတက့ၢ်.

လဲၤထီၣ်ကစၢၢ်ကလိန့ၣ်, ဟဲစိာ်သ့ၣ်ဒီးမၤဟံၣ်တက့ၢ်.ဒီးယကမုာ်လၤတၢ်လၢအပူၤ, ဒီးယကဒိးတၢ်လၤကပီၤ,ယွၤစံးဝဲဒၣ်.

သုကွၢ်လၢ်တၢ်အါအကျဲ, ဒီးကွၢ်ကွၢ်, တၢ်ဆံးန့ၣ်လီၤ. ဒီးတုၤသုဟဲစိာ်ဆူဟံၣ်ပူၤဒီး, ယအူဒံကွံာ်အီၤလီၤ.မ့ၢ်အဘၣ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ်, တၢ်သုးမုၢ်ဂီၢ်မုၢ်အယွၤစံးဝဲဒၣ်,မ့ၢ်ဝဲလၢယဟံၣ်လၢအအိၣ်သယုၢ်အဃိ, ဒီးသုဃ့ၢ်တဂၤဆူအဟံၣ်ဒၣ်ဝဲစုာ်စုာ်အဃိလီၤ.

၁၀ မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး မူခိၣ်တဒုးလီၤစီၤပစီၤထံဘၣ်န့ၣ် မ့ၢ်လၢသုဃိ, ဒီးဟီၣ်ခိၣ်တဒုးသၣ်ထီၣ်ဘၣ်တၢ်ဘၣ်.

၁၁ ဒီးယကိးန့ၢ်လံတၢ်ယီၤဃ့လၢ ကီၢ်အဂီၢ်, ဒီးလၢကစၢၢ်ကလိအဂီၢ်, ဒီးလၢဘုဧိၤဟုဧိၤအဂီၢ်, ဒီးလၢစပံးထံသီအဂီၢ်, ဒီးလၢသိဧိၤချါဧိၤအဂီၢ်, ဒီးတၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ်လၢအဒုးသၣ်ထီၣ်တၢ်အဂီၢ်, ဒီးလၢပှၤကညီအဂီၢ်, ဒီးလၢဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိအဂီၢ်, ဒီးလၢပှၤအစုမၤတၢ်ခဲလၢာ်အဂီၢ်လံလီၤ.

၁၂ တုၤနုၤတဘျီစီၤၡၤလတံၤအ့လးအဖိခွါ စီၤစရူဘၤဘ့လး, ဒီးပှၤလုၢ်တၢ်အခိၣ်ယိၤစါဒးအဖိခွါစီၤယိၤရှူ, ဒီးပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢအအိၣ်လီၤတဲာ်ခဲလၢာ်န့ၣ် ဒိကနၣ်ယွၤအကစၢ်အကလုၢ်, ဒီးဝံဃးကဲအတၢ်ကတိၤ, ဒ်ယွၤအကစၢ်မၢလီၤအီၤအသိးန့ၣ်, ဒီးပှၤဂီၢ်မုၢ်ပျံၤယွၤလီၤ.

၁၃ ဒီးယွၤအကလူး စီၤဃးကဲတလိယွၤအကလုၢ်လၢပှၤဂီၢ်မုၢ်အဖၢမုၢ်န့ၣ်ဒီး, စံးဝဲဒၣ်, ယအိၣ်ဒီးသု, ယွၤစံးဝဲဒၣ်လီၤ.

၁၄ ဒီးယွၤထိၣ်ဂဲၤယူဒၤအခိၣ် စီၤၡၤလတံၤအ့လးအဖိခွါစီၤစရူဘၤဘ့လးအသး, ဒီးပှၤလုၢ်တၢ်အခိၣ် စီၤယိၤစါဒးအဖိခွါစီၤယိၤရှူအသး, ဒီးပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢအအိၣ်လီၤတဲာ်ခဲလၢာ်အသး, ဒီးအဝဲသ့ၣ်ဟဲဝဲ, ဒီးမၤတၢ်လၢတၢ်သုး မုၢ်ဂီၢ်မုၢ်အယွၤအဟံၣ်ပူၤ, ၁၅ လၢစီၤပၤဒၤရယါဝ့ၣ်အနံၣ်ခံနံၣ်တနံၣ်, လါဃုလါတလါ, ထီၣ်ခံဆံလွံၢ်နံၤတနံၤအပူၤလီၤ.

⇑

[Remove Footnotes]