လံာ်ဟိၤရှ့ ၁

ယွၤအကလုၢ်လၢအဘၣ် စီၤဘ့ၤရံအဖိခွါစီၤဟိၤရှ့လၢယူဒၤအစီၤပၤတဖၣ်, စီၤဧူးစံယၤ, စီၤယိၤသၣ်, စီၤအၤဃာ်, စီၤဃံးစကံယၤအမုၢ်နံၤတဖၣ်, ဒီးလၢအံၣ်စရ့လးအစီၤပၤစီၤယိၤအၣ်အဖိခွါစီၤယၤရဘၣ် အမုၢ်နံၤတဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ယွၤအကလုၢ်လၢစီၤဟိၤရှ့အခီၣ်ထံး.ယွၤစံးဘၣ်စီၤဟိၤရှ့န့ၣ်, လဲၤန့ၢ်မါဘၣ်ဃးဒီးတၢ်မၤကမၣ်မုၣ်ကမၣ်ခွါ, ဒီးပှၤမၤကမၣ်မုၣ်ကမၣ်ခွါအဖိတဖၣ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤကီၢ်ဖိလဲၤသဒၣ်ယွၤသတးဒီး,မၤကမၣ်မုၣ်ကမၣ်ခွါလီၤ.

ဒီးလဲၤဝဲဒီးဟံးန့ၢ်ဒံးဘလဲၣ်အဖိမုၣ်နီၢ်ကိမၢၤ, ဒီးအဝဲဒၣ်ဒၢထီၣ်, ဒီးဆံးစၢ်န့ၢ်အီၤလၢအဖိခွါလီၤ.

ဒီးယွၤစံးဘၣ်အီၤ, ယုၢ်အမံၤလၢ ယံးစရ့လးတက့ၢ်.အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အိၣ်ဒံးတစိၢ်ဖိဒီးယကမၤဆၢတၢ်လၢယံးစရ့လးအသွံၣ်အဂီၢ်, လၢစီၤယ့ၤဟူအဟံၣ်အဖီခိၣ်, ဒီးယကဒုးဆိတ့ၢ်အံၣ်စရ့လးအပှၤဟံၣ်ဖိအဘီမုၢ်လီၤ.

ဒီးတၢ်ကမၤအသးလၢမုၢ်တနံၤန့ၣ် လၢယကဘိးကၢ်ကွံာ်အံၣ်စရ့လးအချံၣ်လၢ ကစၢၢ်ကဆူးယံးစရ့လးအပူၤလီၤ.

ဒီးပိာ်မုၣ်န့ၣ် ဒၢထီၣ်ကဒီး ဒီးဆံးစၢ်ဖိမုၣ်တဂၤလီၤ.ဒီးယွၤစံးဝဲဒၣ်, ယုၢ်အမံၤလၢလိၤရူဃမၤတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယတသးကညီၤလၢၤဘၣ် အံၣ်စရ့လးအပှၤဟံၣ်ဖိဘၣ်. မ့မ့ၢ်ယကစိာ်ထီၣ်ကွံာ်အီၤစီဖ့ကလ့ၤလီၤ.

မ့မ့ၢ်ယူဒၤအပှၤဟံၣ်ဖိန့ၣ်ယကသးကညီၤအီၤ, ဒီးယကအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအီၤလၢ ယွၤအကစၢ်, ဒီးယတအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤဘၣ်အီၤလၢချံၣ်, လၢနး, လၢဒုးသုး, လၢကသ့ၣ်, လၢပှၤကသ့ၣ်သုးဖိဘၣ်.

ဒီးပိာ်မုၣ်န့ၣ် ထုးဖှၣ်နုၢ်နီၢ်လိၤရူဃမၤ, ဒီးဒၢထီၣ်ဝဲ, ဒီးဆံးစၢ်ဖိခွါတဂၤလီၤ. ဒီးယွၤစံးဝဲဒၣ်, ယုၢ်အမံၤလၢလိၤဧၣ်မံၤတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, သုတမ့ၢ်လၢၤဘၣ်ယပှၤဂီၢ်မုၢ်ဘၣ်. ဒီးယတမ့ၢ်လၢၤဘၣ်သုကစၢ်ဘၣ်.

၁၀ ဘၣ်ဆၣ်ဒီးပှၤအံၣ်စရ့လးဖိ ကမၤသးဒ် ပီၣ်လဲၣ်အမဲးဧိၤဟီၣ်ဧိၤလၢပှၤဃီၣ်အီၤတသ့, ဒီးဂံၢ်အီၤတသ့ဘၣ်အသိးန့ၣ်, ဒီးတၢ်ကမၤအသးလၢ ဖဲအလီၢ်လၢတၢ်စံးဘၣ်အီၤ, သုတမ့ၢ်လၢၤဘၣ်ယပှၤဂီၢ်မုၢ်န့ၣ် တၢ်ကစံးဘၣ်အီၤ, သုမ့ၢ်ပှၤလၢအမူဝဲအဖိခွါလီၤ.

၁၁ တုၤနုၤတစုပှၤယူဒၤဖိဒီး ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိကအိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်တပူၤဃီ, ဒီးကပာ်တၢ်အခိၣ်တဂၤလၢအဂီၢ်ဒၣ်ဝဲ, ဒီးကဟဲထီၣ်လၢကီၢ်တဘ့ၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယံးစရ့လးအမုၢ်တနံၤန့ၣ်မ့ၢ်အဒိၣ်လီၤ.

⇑

[Remove Footnotes]