လံာ်ယၡါယၤ ၁

စီၤအၤမိာ်အဖိခွါစီၤယၡါယၤအတၢ်ထံၣ် တၢ်လၢအထံၣ်ဘၣ်လၢယူဒၤဒီးယရူၤၡလ့ၣ် အဂ့ၢ်အကျိၤ,လၢယူဒၤအစီၤပၤစီၤဧူးစံယါ, ဒီးစီၤယိၤသၣ်, စီၤအၤဃး, စီၤဃံးစကံယၤအမုၢ်နံၤတဖၣ်အတီၢ်ပူၤလီၤ.

ကနၣ်တက့ၢ်,မူခိၣ်ဧၢ,ဒိကနၣ်တက့ၢ်,ဟီၣ်ခိၣ်ဧၢ,အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤကတိၤတၢ်လီၤ.ယလုၢ်ဒီးဒုးဒိၣ်ထီၣ်ဖိတဖၣ်,ဒီးအဝဲသ့ၣ်ပူထီၣ်ယၤလီၤ.

ဂီၤဘုၣ်ဂီၤဖံးသ့ၣ်ညါအကစၢ်, ဒီးကသ့ၣ်ယီၤအကစၢ်ဒုးအီၣ်ဆၣ်အကျိးလီၤ. အံၣ်စရ့လးတသ့ၣ်ညါဘၣ်,ယပှၤဂီၢ်မုၢ်တဆိကမိၣ်ဘၣ်ဝဲဘၣ်.

အၣ်လါ, ပှၤတၢ်ဒဲးဘးဖိတကလုာ်သ့ၣ်ဧၢ,ပှၤဝံဃၢဝဲဒီးတၢ်အၢအၢ်သီ, ပှၤမၤတၢ်အၢဖိအချံအသၣ်,ဖိတဖၣ်လၢအမၤဘၣ်အၢလီၤအသးလီၤ. လဲၤသဒၣ်လံယွၤလံ.မၤတရီတပါလံအံၣ်စရ့လးအတၢ်စီဆှံတဂၤလံ.ပာ်လံအသးလၢပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိလံ.

သုကပူထီၣ်ဒံး, ဒီးဘၣ်တၢ်တီၢ်ဒံးသုဘၣ်မနုၤလဲၣ်.အခိၣ်န့ၣ်ဆါဝဲဒီဖျၢၣ်ညါ, ဒီးအသးန့ၣ်လီၤဘှါဝဲဒီဖျၢၣ် ညါလီၤ. လၢအခီၣ်ညါသးပၢၢ်လၢအခိၣ်န့ၣ်တၢ်အလီၢ်ဆးတအိၣ်ဘၣ်လၢအပူၤဘၣ်. မ့ၢ်တၢ်ဘၣ်ဆဲးအလီၢ်, တၢ်ပူၤလီၢ်,ဒီးတၢ်တီၢ်အလီၢ်လီၤ.တဘၣ်တၢ်စံၢ်အီၤဘၣ်, ဒီးတဘၣ်တၢ်ဘိၣ်ထီၣ်အီၤဘၣ်,ဒီးတဘၣ်တၢ်မၤစၢ်ဘၣ်အီၤဒီးသိဒီးချါဘၣ်.

သုကီၢ်အိၣ်သယုၢ်, သုဝ့ၢ်ဘၣ်တၢ်အီၣ်ကွံာ်အီၤလၢမ့ၣ်အူ, သုဟီၣ်ခိၣ်န့ၣ်ပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိအီၣ်ကွံာ်ဝဲလၢသုမဲာ်ညါ,ဒီးအိၣ်သယုၢ်ဒ်ပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိမၤလူၤတၢ်အသိး န့ၣ်, ဒီးစံယိၣ်အဖိမုၣ်အိၣ်လီၤတဲာ်ဒ်တကူးတဖျၢၣ်လၢစပံးအလီၢ်ပူၤအသိး, ဒ်ဒဲတဖျၢၣ်လၢဒံအလီၢ်ပူၤအသိး,ဒ်ဝ့ၢ်လၢအဘၣ်တၢ်ကဝီၤဃာ်အီၤအသိးန့ၣ်လီၤ.

ယွၤမ့ၢ်တပာ်လီၤတဲာ်န့ၢ်ပှၤလၢ တၢ်အိၣ်လီၤတဲာ်တစဲးဘၣ်ဒီး, ပကမၤပသးဒ်စဒိၣ်,ပကလီၤဂာ်လၢဂမိရၤလီၤ.

၁၀ ကနၣ်ယွၤအကလုၢ်ကထါတက့ၢ်,စဒိၣ်အပဒိၣ်သ့ၣ်ဧၢ,ဒိကနၣ်သုကစၢ်အတၢ်သိၣ်တၢ်သီတက့ၢ်,ဂမိရၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်သ့ၣ်ဧၢ.

၁၁ သုလုၢ်ယၤလၢတၢ်အါအါကလဲာ်န့ၣ်မ့ၢ်အဘၣ်မနုၤလဲၣ်,ယွၤစံးဝဲဒၣ်.ယဘျဲးအီၣ်ဒီးသိဖါအတၢ်လုၢ်မ့ၣ်အူ,ဒီးဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိအဘီၣ်အသိလီၤ. ဒီးတဘၣ်ယသးလၢ ဂီၤဖံး,ဒီးသိဖိ,ဒီးမဲာ်တဲးလဲးဖါအသွံၣ်ဘၣ်. ၁၂ တုၤသုဟဲအိၣ်ဖျါလၢယမဲာ်ညါဒီး, မ့ၢ်မတၤဃ့တၢ်န့ၣ်တမံၤလၢသုစုပူၤဒ်သိးသုကယီၢ်ယဂၢၤပူၤတဖၣ်န့ၣ်လဲၣ်.

၁၃ ဟဲစိာ်လၢၤတၢ်မၤဘူၣ်ကလီကလီတဂ့ၤ. တၢ်ဆိၣ်ကဲၤတၢ်နၢမူန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်သးဘၣ်အၢဒီးယၤလီၤ. လါထီၣ်သီအနံၤ,ဒီးအိၣ်ဘှံးအနံၤ, ဒီးကိးဖှိၣ်တၢ်န့ၣ်ဒ်န့ၣ်သိးလီၤ. သုတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတၢ်ဒၣ်လဲာ်မ့ၢ်တၢ်အၢတၢ်သီလီၤ.

၁၄ သုလါထီၣ်သီအနံၤ, ဒီးသုတၢ်သ့ၣ်ပာ်အဘူၣ်န့ၣ်ယသးဟ့အီၤလီၤ. ကဲထီၣ်တၢ်တံာ်တာ်လၢယလိၤလံ,ယဝံယယိးအီၤန့ၣ်,တၢ်ဘှံးယသးလံ.

၁၅ ဒီးတုၤသုယူာ်ထီၣ်သုစုဒီး, ယကပာ်တဒၢယမဲာ်ဒီးသု,ဒီးတုၤသုမၤအါထီၣ်သုတၢ်ထုကဖၣ်ဒီး,ယတဒိကနၣ်ဘၣ်တၢ်ဘၣ်.သုစုပှဲၤဝဲဒီးတၢ်သွံၣ်လီၤ.

၁၆ သ့စီကွံာ်သုသး, မၤကဆှီထီၣ်သုသး,သုးကွံာ်တၢ်အၢလၢသုမၤတၢ်န့ၣ်လၢယမဲာ်ညါတက့ၢ်. မၤလၢၤတၢ် အၢတဂ့ၤ. ၁၇ မၤလိမၤတၢ်ဂ့ၤတက့ၢ်.ဃုတၢ်စံၣ်ညီၣ်တီ,မၤတၢ်လိၤလၢပှၤလၢအဘၣ်တၢ်မၤအၢအီၤ, စံၣ်ညီၣ်ပှၤဖှိၣ်ဃဲ,မၤစၢၤပှၤမုၣ်ကမဲတက့ၢ်.

၁၈ ဟဲမီၣ်, ယွၤစံးဝဲဒၣ်,စံးကတိၤလိာ်သကိးပသးတက့ၢ်.သုတၢ်ဒဲးဘးမ့ၢ်ဒ်တၢ်ဂီၤကယဲၢ်အသိးဘၣ်ဆၣ်ဒီး,ကဝါထီၣ်ဝဲဒ်မူခိၣ်ဖီအသိးလီၤ. မ့ၢ်ဂီၤဒ်တၢ်ဂီၤဆှုၣ်ကလာ်အသိးဘၣ်ဆၣ်ဒီး, ကမၤသးဒ်သိအဆူၣ်အသိးလီၤ.

၁၉ သုသးမ့ၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ, ဒီးသုမ့ၢ်ဒိကနၣ်တၢ်ဒီး, သုကအီၣ်ထံဧိၤကီၢ်ဧိၤန့ၣ်အတၢ်ဂ့ၤလီၤ. ၂၀ မ့မ့ၢ်သုမ့ၢ်ဂ့ၢ်လိာ်,ဒီးပူထီၣ်ဒီး,နးဧိၤဘီဧိၤကအီၣ်ကွံာ်သုလီၤ.အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,ယွၤအထးခိၣ်န့ၣ်ကတိၤတၢ်န့ၣ်လီၤ.

၂၁ ဝ့ၢ်လၢအကလုၢ်တီန့ၣ် ကဲထီၣ် လံပှၤဃဲသဲမုၣ်မးလဲၣ်. ပှဲၤက့ၢ်ဝဲဒီးတၢ်စံၣ်ညီၣ်တီ,တၢ်တီတၢ်လိၤအိၣ်ဝဲဆိးဝဲလၢအပူၤလီၤ. မ့မ့ၢ်ခဲကနံၣ်အံၤပှၤမၤသံပှၤကညီတဖၣ်လီၤ.

၂၂ နကျိၣ်ဧိၤစ့ဧိၤ ကဲထီၣ်အအ့ၣ်,နစပံးထံန့ၣ်ဃါဃုာ် ဒီးထံလီၤ. ၂၃ နပဒိၣ်ဖးဒိၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ပှၤလၢအပူထီၣ်တၢ်,ဒီးဒီတံၤဒီသကိးဒီးပှၤဟုၣ်တၢ်ဘျၣ်တၢ်လီၤ. အဲၣ်ဒိးခိၣ်ဖးကိးအဂၤဒဲး,ဒီးဃုတၢ်ဟ့ၣ်လီၤ. တစံၣ်ညီၣ်န့ၢ်ပှၤဖိၣ်ဃဲအကွီၢ်ဘၣ်. ဒီးပှၤမုၣ်ကမဲအတၢ်လိာ်ကွီၢ်န့ၣ်တဟဲဘၣ်ဆူအအိၣ်ဘၣ်.

၂၄ မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီးကစၢ်, တၢ်သုးမုၢ်ဂီၢ်မုၢ်အယွၤ,အံၣ်စရ့လးအတၢ်ဒိၣ်တၢ်ဆူၣ်တဂၤစံးဝဲဒၣ်, အၣ်လါ,ယကမၤမုာ်ထီၣ်က့ၤယသးဒီးပှၤထီဒါယၤ, ဒီးယကမၤဆၢတၢ်အၢလၢယဒုၣ်ယဒါတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

၂၅ ယကဃၣ်ယစုဆူနအိၣ်, ဒီးယကပှံၢ်ထီၣ်ကွံာ်နစ့အ အ့ၣ်,ဒီးဟံးထီၣ်ကွံာ်နပှာ်ဧိၤတြၤဧိၤခဲလၢာ်, ၂၆ ဒီးယကဒုးအိၣ်ထီၣ်က့ၤ နပှၤစံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်ဒ်လၢအဂံၢ်ခိၣ်အသိးန့ၣ်, ဒီးနပှၤကူၣ်လိာ်အသးဒ်လၢအခီၣ်ထံးအသိးန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အလီၢ်ခံတၢ်ကကိးနၤလၢတၢ်တီတၢ်လိၤအခူအဝ့ၢ်,ဝ့ၢ်လၢအကလုၢ်တီလီၤ.

၂၇ တၢ်ကပှ့ၤက့ၤစံယိၣ်လၢတၢ်စံၣ်ညီၣ်,အပှၤလၢအဟဲက့ၤတဖၣ်လၢတၢ်တီတၢ်လိၤလီၤ.

၂၈ ပှၤမၤကမၣ်တၢ်ဖိ, ဒီးပှၤတၢ်ဒဲးဘးဖိန့ၣ်ကတုၤလၢတၢ်ဟးဂီၤတပူၤဃီ, ဒီးပှၤလၢအလဲၤသဒၣ်ယွၤန့ၣ်ကလၢာ်ဝဲလီၤ.

၂၉ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အမဲာ်ကဆှးလၢသ့ထိးဖၣ်လၢအဘၣ်သုသးတဖၣ်အဃိ, ဒီးသုကပာ်ဆှးသုမဲာ်လၢတၤသၣ်အလီၢ်လၢသုဃုထၢအီၤအဃိန့ၣ်လီၤ.

၃၀ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, သုကမၤသးဒ်သ့ထိးဖၣ်တထံးလၢအလၣ်လီၤညွံးအသိး, ဒီးဒ်တၤသၣ်အလီၢ်လၢထံတအိၣ်လၢအပူၤဘၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ.

၃၁ ဒီးပှၤအဂံၢ်ဆူၣ်န့ၣ် ကကဲထီၣ်ဒ်လုၣ်ခီမၤအအ့ၣ်အသိး,ဒီးအမၤတၢ်ဒ်မ့ၣ်ဖီအသိး,ဒီးမ့ၣ်အူကအီၣ်ကွံာ်အီၤတပူၤဃီ,ဒီးတၢ်တမၤလီၤပံာ်ဘၣ်ဝဲဘၣ်လီၤ.

⇑

[Remove Footnotes]