လံာ်ယံးရမံယၤ ၁

စီၤဃံးလကံယၤအဖိခွါ စီၤယံးရမံယၤလၢပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်အကျါလၢအအိၣ်ဝဲလၢဧၤနသိး လၢကီၢ်ဘံၣ်ယၤမံၣ်အပူၤတဂၤအတၢ်ကတိၤ.

အဝဲဒၣ်န့ၣ်ယွၤအကလုၢ်ဘၣ်အီၤလၢ ယူဒၤအစီၤပၤစီၤအၤမိၣ်အဖိခွါစီၤယိၤၡံယၤအမုၢ်နံၤတဖၣ် လၢအကဲ စီၤပၤပှဲၤထီၣ်နဆံသၢနံၣ်တနံၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးဘၣ်စ့ၢ်ကီးဝဲလၢယူဒၤအစီၤပၤစီၤယိၤၡံယၤအဖိခွါ စီၤယဟိယါ ကံၣ်အမုၢ်နံၤတဖၣ် တုၤလီၤလၢယူဒၤအစီၤပၤစီၤယိၤၡံ ယၤအဖိခွါစီၤစံးဒကံယၤ အနံၣ်ပှဲၤထီၣ်တဆံတနံၣ်, တုၤလီၤလၢတၢ်စိာ်မၢကဲကုၢ် ပှၤယရူၤၡလ့ၣ်ဖိလၢလါယဲၢ်လါတလါအပူၤလီၤ.ဒီးယွၤအကလုၢ်ဘၣ်ယၤဒီးစံးဝဲဒၣ်, ၄-၅ လၢယတချုးတ့လီၤဒံးဘၣ်နၤလၢပှၤဟၢဖၢပူၤန့ၣ်ဘၣ်ဒီး, ယသ့ၣ် ညါနၤ,ဒီးနတချုးဟဲထီၣ်ဒံးဘၣ်လၢ ပှၤဒၢလီၢ်အပူၤန့ၣ်ဘၣ်ဒီး, ယပာ်နၤလီၤဆီဒၣ်တၢ်, ဒီးပာ်နၤလၢဝံတဂၤလၢပှၤကလုာ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ.

ဒီးယစံး,အၣ်လါ,ကစၢ်ဧၢ, ကွၢ်ကွၢ်,ယကတိၤတၢ်တသ့ဘၣ်.အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,ယမ့ၢ်ဖိသၣ်တဂၤလီၤ.

ဒီးယွၤစံးဘၣ်ယၤ, စံးလၢယမ့ၢ်ဖိသၣ်န့ၣ်တဂ့ၤ.အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, နဘၣ်လဲၤဆူကယဲၢ်ပှၤလၢ ယမၢလီၤနၤဆူအ အိၣ်,ဒီးနဘၣ်ကတိၤကယဲၢ်တၢ်လၢယမၤလိာ်နၤလီၤ.-

ပျံၤအမဲာ်တဂ့ၤ.အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယအိၣ်ဒီးနၤဒ်သိးယကမၤ ပူၤဖျဲးနၤလီၤ,ယွၤစံးဝဲဒၣ်. ဒီးယွၤယူာ်ထီၣ်အစု,ဒီးထိးဘၣ်ယထးခိၣ်,ဒီးယွၤစံးဘၣ်ယၤ,ကွၢ်ကွၢ်, ယပာ်တၢ်ကတိၤလၢနထးခိၣ်လံ.

၁၀ ကွၢ်ကွၢ်,တၢ်လၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤ, ယပာ်လီၤနၤလၢပှၤကလုာ်တဖၣ်အဖီခိၣ်ဒီး လၢဘီမုၢ်တဖၣ်အဖီခိၣ်,ဒ်သိးနကထဲးထီၣ်တၢ်,ဒီးမၤလီၤပှီၢ်တၢ်, ဒီးမၤဟးဂီၤတၢ်, ဒီးရူၢ်လီၤတၢ်,ဒ်သိးနကမၤထီၣ်က့ၤတၢ်, ဒီးသူၣ်တၢ်ဖျးတၢ်လီၤ.

၁၁ ဒီးယွၤအကလုၢ်ဘၣ်ယၤဒီးစံးဝဲဒၣ်, စီၤယံးရမံယၤဧၢ,နထံၣ်တၢ်မနုၤလဲၣ်.ဒီးယစံး, ယထံၣ်သ့ၣ်ၡၤကးအဘိလီၤ.

၁၂ ဒီးယွၤစံးဘၣ်ယၤ,နထံၣ်တၢ်ဘၣ်လံ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,ယကမၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ယကလုၢ်ချ့သဒံးလီၤ.

၁၃ ဒီးယွၤအကလုၢ်ဘၣ်ယၤခံဘျီတဘျီ, ဒီးစံးဝဲဒၣ်,န ထံၣ်တၢ်မနုၤတမံၤလဲၣ်. ဒီးယစံး,ယထံၣ်ဘၣ်သပၢၤကလာ်ထီၣ်, ဒီးအမဲာ်ဃၣ်အသးလၢကလံၤစိးတခီ လီၤ.

၁၄ ဒီးယွၤစံးဘၣ်ယၤ, တၢ်အၢလၢကလံၤစိးတခီကဟဲဘၣ်ပှၤထံဖိကီၢ်ဖိခဲလၢာ်လီၤ.

၁၅ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,ကွၢ်ကွၢ်, ယကကိးန့ၢ်ဘီဧိၤမုၢ်ဧိၤလၢကလံၤစိးအပှၤကလုာ်ခဲလၢာ်န့ၣ်, ယွၤစံးဝဲဒၣ်,ဒီးကဟဲဝဲ,ဒီးကပာ်တဂၤအလီၢ်ပစိာ်ဒၣ်ဝဲ, တဂၤအလီၢ်ပစိာ်ဒၣ်ဝဲ,ဖဲတၢ်လဲၤနုာ်လၢယရူၤၡလ့ၣ်အပဲတရီအပူၤ, ဒီးလၢအခိၣ်ဒူအဃၢၤဝးတရံးအီၤ, ဒီးလၢယူဒၤအဝ့ၢ်ခဲလၢာ်အ ဃၢၤလီၤ. ၁၆ ယကစံၣ်ညီၣ်အကွီၢ်,ဒီးစံၣ်ညီၣ်ဃၣ်အီၤ လၢတၢ်အၢခဲလၢာ်အဃိ, လၢအလဲၤသဒၣ်ယၤ,ဒီးဆိၣ်ကဲၤတၢ်နၢမူလၢကစၢ်အဂၤတဖၣ်အဂီၢ်, ဒီးဘါတၢ်လၢအစုတ့န့ၢ်ဝဲအဃိလီၤ.

၁၇ ဒီးနဲဒၣ်အံၤကံာ်တူာ်နယီၢ်ဒ့, ဒီးဂဲၤဆၢထၢၣ်,ဒီးစံးဘၣ်အီၤလၢကယဲၢ်တၢ်လၢယမၤလိာ်နၤတက့ၢ်. ပျံၤအမဲာ်တဂ့ၤ. ယကပာ်မဲာ်ဆှးဘၣ်ဖုးနၤလၢအမဲာ်ညါလီၤ.

၁၈ ဒီးကွၢ်ကွၢ်, လၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤ ယပာ်နၤလၢဝ့ၢ်အိၣ်ဒီးအခိၣ်ဒူတဖျၢၣ်,ဒီးထူၣ်ထးတကျီၣ်, ဒီးအဒူၣ် တိၢ်တဒူၣ်ထီဒါကီၢ်ဒီဘ့ၣ်ညါ, ဒီးထီဒါယူဒၤအစီၤပၤ, ဒီးထီဒါအပဒိၣ်ဖးဒိၣ်တဖၣ်, ထီဒါအပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်, ဒီးထီဒါထံဧိၤကီၢ်ဧိၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်လီၤ. ၁၉ ဒီးကဒုးတၢ်ဒီး နၤ,ဒီးတမၤဃၣ်ဘၣ်နၤဘၣ်.အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယအိၣ်ဒီးနၤဒ်သိးယကမၤပူၤဖျဲးနၤလီၤ.ယွၤစံးဝဲဒၣ်.

⇑

[Remove Footnotes]