လံာ်ယိၤဘး ၁

ပှၤတဂၤ အိၣ်ဝဲလၢကီၢ်ဧူးစးအပူၤ, အမံၤမ့ၢ်စီၤယိၤဘးလီၤ.ဒီးပှၤတဂၤန့ၣ် မ့ၢ်ပှၤအလၢအပှဲၤ, ဒီးအတီအလိၤ, ဒီးပှၤလၢအပျံၤယွၤ, ဒီးဟးဆှဲးတၢ်အၢလီၤ.

ဒီးအဖိခွါနွံဂၤ, ဒီးအဖိမုၣ်သၢဂၤအိၣ်ဖျဲၣ်ဝဲလၢအ ဂီၢ်လီၤ. ဒီးအတၢ်ဖိတၢ်လံၤ မ့ၢ်သိနွံကထိ, ဒီးကီၤလၤအူးသၢကထိ, ဒီးဂီၤဖံးအဆိယဲၢ်ကယၤ, ဒီးကသ့ၣ်ယီၤမိၢ်ယဲၢ်ကယၤ, ဒီးအခ့အပှၤအိၣ်ဝဲအါအါကလဲာ်လီၤ. ဒီးပှၤတဂၤန့ၣ်ဒိၣ်န့ၢ်ကယဲၢ်ပှၤမုၢ်ထီၣ်ဖိခဲလၢာ်တက့ၢ်လီၤ.

ဒီးအဖိခွါတဖၣ်န့ၣ်လဲၤဝဲ, ဒီးမၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢအဟံၣ်ပူၤ, တဂၤလၢအနံၤဒၣ်ဝဲ, တဂၤလၢအနံၤဒၣ်ဝဲ,ဒီးမၢလီၤတၢ်, ဒီးကိးန့ၢ်အဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ်သၢဂၤ ဒ်သိးအကအီၣ်တၢ်ဒီးအီတၢ်ဒီးအီၤလီၤ.

ဒီးတုၤအတၢ်အီၣ်တၢ်အီအမုၢ်နံၤတဖၣ်လဲၤတရံးတၢ်ဝံၤဒီး, တၢ်မၤအသးလၢစီၤယိၤဘးမၢလီၤတၢ်, ဒီးမၤစီဆှံအီၤ, ဒီးမုၢ်ဆ့ၣ်ထီၣ်န့ၣ် ဂဲၤဆၢထၢၣ်ဂီၤဂီၤ,ဒီးလုၢ်တၢ်လုၢ်မ့ၣ်အူပှဲၤသိးသိးဒီးအဝဲသ့ၣ်ခဲလၢာ်အတၢ်ဂံၢ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,စီၤယိၤဘးစံးဝဲဒၣ်, ဘၣ်တဘၣ်ယဖိခွါတဖၣ်မၤတ့ၢ်တၢ်ဒဲးဘး, ဒီးဆိၣ်ယွၤလၢအသးကံၢ်ပူၤလီၤ. ဒီးစီၤယိၤဘးမၤဝဲဒ်န့ၣ်တထံၣ်ဃီလီၤ.

ဒီးမုၢ်အိၣ်ဝဲတနံၤလၢ ယွၤအဖိခွါတဖၣ်ဟဲပာ်အသးလၢယွၤအမဲာ်ညါ, ဒီးမုၣ်ကီၤလံၢ်ဟဲစ့ၢ်ကီးဝဲလၢအကျါလီၤ.

ဒီးယွၤစံးဘၣ်မုၣ်ကီၤလံၢ်, နဟဲလၢလဲၣ်.ဒီးမုၣ်ကီၤလံၢ်စံးဆၢ ယွၤဒီးစံးဝဲဒၣ်, လၢယဟးဝ့ၤဝီၤတၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢ, ဒီးလဲၤတၢ်က့ၤတၢ်လၢအချၢလီၤ.

ဒီးယွၤစံးဘၣ် မုၣ်ကီၤလံၢ်, ပှၤလီၤဂာ် ယခ့ယပှၤစီၤယိၤဘး, ပှၤလၢအလၢအပှဲၤ, ဒီးအတီအလိၤ,ပှၤလၢအပျံၤယွၤ, ဒီးဟးဆှဲးတၢ်အၢတဂၤ, တအိၣ်ဘၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢန့ၣ်နကွၢ်ထံအီၤလၢနသးစ့ၢ်ကီးဧါ.

ဒီးမုၣ်ကီၤလံၢ်စံးဆၢ ယွၤဒီးစံးဝဲဒၣ်, စီၤယိၤဘးပျံၤ ယွၤလၢတၢ်ကလီကလီအဂီၢ်စ့ၢ်ကီးဧါ. ၁၀ နမၤကရၢဝးတရံးအီၤ, ဒီးဝးတရံးအဟံၣ်, ဒီးဝးတရံးကယဲၢ်တၢ်လၢအအိၣ်ဒီးအီၤတခီလၢ်လၢ်, တမ့ၢ်ဘၣ်ဧါ. နဆိၣ်ဂ့ၤအစုအတၢ်မၤ, ဒီးအတၢ်ဖိတၢ်လံၤအါထီၣ်ဂီၢ်ထီၣ် လၢကီၢ်အပူၤလီၤ. ၁၁ မ့မ့ၢ်ယူာ်ထီၣ်လၢ်နစု, ဒီးထိးကယဲၢ်တၢ်လၢအအိၣ်ဒီးအီၤ, ဒီးကဆိၣ်မးနၤလၢနမဲာ်သၣ်ပူၤလီၤ.

၁၂ ဒီးယွၤစံးဘၣ်မုၣ်ကီၤလံၢ်,ကွၢ်ကွၢ်, ကယဲၢ်တၢ်လၢအအိၣ်ဒီးအီၤခဲလၢာ်န့ၣ်အိၣ်ဝဲလၢနစုပူၤလီၤ. ထဲနတဘၣ်ယူာ်ထီၣ်ဘၣ်နစုဆူအလိၤဘၣ်. ဒီးမုၣ်ကီၤလံၢ်ဟးထီၣ်ဝဲလၢယွၤအမဲာ်ညါလီၤ.

၁၃ ဒီးမုၢ်အိၣ်ဝဲတနံၤလၢ အဖိခွါ, ဒီးအဖိမုၣ်အီၣ်တၢ်, ဒီးအီစပံးထံလၢအဝဲၢ်ကိအဟံၣ်ပူၤလီၤ. ၁၄ ဒီးကလူးတဂၤဟဲဝဲဆူစီၤယိၤဘးအအိၣ်ဒီးစံးဝဲဒၣ်, ဂီၤဖံးတဖၣ်ထဲၣ်တၢ်, ဒီးကသ့ၣ်ယီၤမိၢ်အီၣ်အဆၣ်လၢအဃၢၤ,

၁၅ ဒီးပှၤစဘၤဖိလီၤဘၣ်လၢအကျါ, ဒီးစိာ်ထီၣ်ကွံာ်အီၤ, ဒီးကျီကွံာ်ပှၤဖိၣ်သၣ်ခွါတဖၣ်လၢနးအကနၣ်,ဒီးပှၤပူၤဖျဲးထဲယၤတဂၤဧိၤဒ်သိးယကဒုးနဲၣ်နၤလီၤ.

၁၆ အဝဲဒၣ်တဂၤန့ၣ်ကတိၤတၢ်အဖၢမုၢ်ဒီး,ပှၤတဂၤဒၣ်ဟဲဝဲ, ဒီးစံးဝဲဒၣ်, ကစၢ်အမ့ၣ်အူလီၤဘၣ်လၢမူခိၣ်,ဒီးအီၣ်ကွံာ်သိ, ဒီးပှၤဖိၣ်သၣ်ခွါတဖၣ်, ဒီးမၤလၢာ်ကွံာ်အီၤ, ဒီးပှၤပူၤဖျဲးထဲယၤတဂၤဧိၤဒ်သိးယကဒုးနဲၣ်နၤလီၤ.

၁၇ အဝဲဒၣ်တဂၤန့ၣ်ကတိၤတၢ်အဖၢမုၢ်ဒီး, ပှၤတဂၤဒၣ်ဟဲဝဲ, ဒီးစံးဝဲဒၣ်, ပှၤက့ၤစ့းဖိနီၤဖးအသးလၢပှၤသၢဖု, ဒီးဃ့ၢ်သဖှိဆူကီၤလၤအူးအကျါ, ဒီးစိာ်ထီၣ်ကွံာ်အီၤ, ဒီးကျီကွံာ်ပှၤဖိၣ်သၣ်ခွါတဖၣ်လၢနးအကနၣ်, ဒီးပှၤပူၤဖျဲးထဲယၤတဂၤဧိၤဒ်သိးယကဒုးနဲၣ်နၤလီၤ.

၁၈ အဝဲဒၣ်တဂၤန့ၣ်ကတိၤတၢ်အဖၢမုၢ်ဒီး, ပှၤတဂၤဒၣ်ဟဲဝဲ, ဒီးစံးဝဲဒၣ်, နဖိခွါဒီးနဖိမုၣ်အီၣ်တၢ်, ဒီး အီစပံးထံလၢအဝဲၢ်ကိအဟံၣ်ပူၤ, ၁၉ ဒီးကွၢ်ကွၢ်, ကလံၤမုၢ်ဟဲဝဲလၢပှၢ်မုၢ်ကနၢ, ဒီးဘၣ်ဟံၣ်အနၢၣ်လွံၢ်နၢၣ်,ဒီးလီၤပှီၢ်ဝဲလၢဖိၣ်သၣ်ခွါအဖီခိၣ်, ဒီးသံလံဝဲလံ, ဒီးပှၤပူၤဖျဲးထဲယၤတဂၤဧိၤဒ်သိးယကဒုးနဲၣ်နၤလီၤ.

၂၀ တုၤနုၤတစု စီၤယိၤဘးဂဲၤဆၢထၢၣ်, ဒီးဖှီအဆ့,ဒီးလူၤအခိၣ်, ဒီးထိၣ်လီၤပှီၢ်အသးလၢဟီၣ်ခိၣ်, ဒီးဘူၣ် ထီၣ်ဘါထီၣ်တၢ်, ၂၁ ဒီးစံးဝဲဒၣ်, ယဟဲထီၣ်လၢယမိၢ်အဒၢလီၢ်အပူၤန့ၣ်အိၣ်ဘ့ၣ်ဆ့, ဒီးအိၣ်ဘ့ၣ်ဆ့န့ၣ်ယကက့ၤက့ၤဖဲန့ၣ်လီၤ. ယွၤဟ့ၣ်လီၤတၢ်,ဒီးယွၤဟံးထီၣ်ကွံာ်တၢ်, မ်ယွၤအမံၤဘၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအီၤတက့ၢ်.

၂၂ လၢကယဲၢ်တၢ်အံၤအပူၤခဲလၢာ်န့ၣ် စီၤယိၤဘးတမၤတၢ်ဒဲးဘၣ်, ဒီးတပာ်တၢ်ကမၣ်လၢယွၤအလိၤဘၣ်.

⇑

[Remove Footnotes]