လံာ်ယိၤအ့လး ၁

ယွၤအကလုၢ်လၢအဘၣ် စီၤပသူၤအ့လးအဖိခွါ စီၤယိၤအ့လး.

ကနၣ်တၢ်အံၤ, ပှၤသူၣ်က့သးပှၢ်သ့ၣ်ဧၢ, ဒီးဒိကနၣ်ကယဲၢ်ပှၤကီၢ်ဖိခဲလၢာ်သ့ၣ်ဧၢ, လၢသုမုၢ်နံၤတဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ,လၢသုပၢ်တဖၣ်အမုၢ်နံၤတဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်ဒ်အံၤမၤအသး စ့ၢ်ကီးဧါ. စံၣ်တဲၤတဲလီၤလၢသုဖိသုလံၤ, ဒီးသုဖိသုလံၤန့ၣ်မ်အစံၣ်တဲၤတဲလီၤလၢအဖိအလံၤ, ဒီးအဝဲသ့ၣ်အဖိအလံၤန့ၣ်မ်အစံးပှၤတစိၤဒၣ်တက့ၢ်လီၤ.

တၢ်လၢဒွဲၣ်ကၤစၣ်ပာ်လီၤတဲာ်န့ၣ် ဒွဲၣ်အၢ်ဘၤအီၣ်ဝဲ,ဒီးတၢ်လၢဒွဲၣ်အၢ်ဘၤပာ်လီၤတဲာ်န့ၣ် ဒွဲၣ်ယ့ၤလ့းအီၣ်ဝဲ,ဒီးတၢ်လၢဒွဲၣ်ယ့ၤလ့းပာ်လီၤတဲာ်န့ၣ် ဒွဲၣ်ဃစံၣ်အီၣ်ဝဲလီၤ.

ပှၤအီမူၤအသးသ့ၣ်ဧၢ, ဖုသံနီၣ်ထီၣ်ဒီးဟီၣ်တက့ၢ်.ဒီးပှၤလၢအအီစပံးထံခဲလၢာ်သ့ၣ်ဧၢ, ဟီၣ်ပသူထီၣ်လၢစပံးထံအသီအဃိန့ၣ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ဒီၣ်တဲာ်ကွံာ်လံအသးလၢသုထးခိၣ်လီၤ.

အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်တကလုာ်ဟဲထီၣ်လၢယကီၢ်ပူၤလၢအဆူၣ်ဝဲ, ဒီးတၢ်ဂံၢ်အီၤတသ့ဘၣ်. အမဲမ့ၢ်ခ့ယုၢ်အမဲ,ဒီးအိၣ်ဝဲဒီးခ့ယုၢ်မိၢ်အမဲထွံၣ်လီၤ.

မၤသယုၢ်လံစပံးမုၢ်, မၤဟးဂီၤကွံာ်ယချၢၣ်ဒၢ, ကုၣ်လီၤကွံာ်အဖံး, ဒီးညိကွံာ်ဝဲ, မၤဝါထီၣ်အဒ့တဖၣ်လီၤ.

ဟီၣ်ဒ်ပမုၣ်ကနီၤ ကံၢ်တူာ်အယီၢ်ဒ့လၢ ထၢၣ်အတၢ်ကံးညာ်လၢ အမုၣ်ကနီၤထီၣ်အဝၤတအိၣ်ဘၣ်အဃိသိးန့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်မၤဘူၣ်တၢ်အီၣ်, ဒီးတၢ်လုၢ်တၢ်အီၣ်န့ၣ်ဘၣ်ဒီၣ်တဲာ်ကွံာ်အသးလၢ ယွၤအဟံၣ်ပူၤလီၤ. ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်, ယွၤအခ့အပှၤဟီၣ်ပသူထီၣ်လီၤ.

၁၀ ပှၢ်လၢ်ကျါအိၣ်သယုၢ်, ဟီၣ်ခိၣ်သူၣ်အုးသးအုးလီၤ.အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ဘုဟးဂီၤလံ. စပံးထံအသီဃ့ထီကွံာ်လံ.သိဧိၤချါဧိၤလီၤသံးလံ.

၁၁ ပာ်ဆှးသုမဲာ်, ပှၤမၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိသ့ၣ်သုဧၢ, ဟီၣ်ပသူထီၣ်, ပှၤမၤစပံးမုၢ်သ့ၣ်ဧၢ, လၢဘုကၠူၣ်အဃိ, ဒီးလၢဘုမုယီၤအဃိတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, စံာ်ဧိၤပှဲၤဧိၤအတၢ်ကူးဘုန့ၣ်ဟးဂီၤလံ.

၁၂ စပံးမုၢ်ဃ့ထီၣ်ကွံာ်လံ, ဒီးချၢၣ်ဒၢအလၣ်လီၤညွံးလံ.သ့ၣ်သလဲ, ဒီးသ့ၣ်စူၣ်ပလိၣ်, ဒီးပြၢးတးပူာ်အလၣ်လီၤဘဲလံ.ကယဲၢ်သ့ၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်အတဝီပူၤန့ၣ်ဃ့ထီၣ်ကွံာ်လံခဲလၢာ်လံ. မ့ၢ်မးတၢ်သူၣ်ခုသးခုဟါမၢ်လံဒီးပှၤကညီဖိလံလီၤ.

၁၃ ကံၢ်တူာ်သုယီၢ်ဒ့, ဒီးဟီၣ်တက့ၢ်, ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်သ့ၣ်ဧၢ, ဟီၣ်ပသူထီၣ်တက့ၢ်, တၢ်လုၢ်လီၢ်အခ့အပှၤသ့ၣ်ဧၢ, ဟဲနုာ်မံသီတနၤကျၢၤလၢ ထၢၣ်အတၢ်ကံးညာ်အပူၤတက့ၢ်. ယကစၢ်အခ့အပှၤသ့ၣ်ဧၢ, အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,တၢ်တမၤဘူၣ်ဘၣ်တၢ်မၤဘူၣ်တၢ်အီၣ်, ဒီးတၢ်လုၢ်တၢ်အီလၢသုကစၢ်အဟံၣ်ပူၤဘၣ်လီၤ.

၁၄ ပာ်စီဆှံတၢ်ဒုၣ်တၢ်အီၣ်တနံၤ, ကိးဖှိၣ်ပှၤသူၣ်က့သးပှၢ်, ပှၤကီၢ်ဖိခဲလၢာ်, ဆူယွၤသုကစၢ်အဟံၣ်ပူၤ, ဒီးကိးထီၣ်ဆူယွၤတက့ၢ်.

၁၅ အၣ်လါ, လၢမုၢ်တနံၤန့ၣ်အဃိ, အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤအမုၢ်တနံၤအိၣ်ဘူးထီၣ်လံ. ဒီးဟဲဝဲဒ်တၢ်မၤဟးဂီၤဖးဒိၣ်လၢတၢ်သ့တၢ်လၢာ်အအိၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ.

၁၆ တၢ်အီၣ်ဒီၣ်တဲာ်ကွံာ်အသးလၢပမဲာ်ညါ တမ့ၢ်ဘၣ်ဧါ. တၢ်သူၣ်ခုသးခု, ဒီးတၢ်သူၣ်ဖှံသးညီန့ၣ်လၢယွၤအ ဟံၣ်ပူၤတမ့ၢ်ဘၣ်ဧါ. ၁၇ တၢ်အချံအုၣ်လံလၢဟီၣ်ခိၣ်အကိၢ်လိၣ်အဖီလာ်လံ. ဘုပာ်ဖှိၣ်အလီၢ်အိၣ်သယုၢ်လံ,ဖီတဖၣ်လီၤပှီၢ်လံ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ဘုဃ့ထီၣ်ကွံာ်လံ.

၁၈ ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိကအုကစွါဒ်လဲၣ်. ဂီၤဘုၣ်ဂီၤဖံးအသူၣ်ကိၢ်အသးဂီၤလၢအတၢ်အီၣ်ဆၣ်တအိၣ်ဘၣ်အဃိ, ဒီးသိဒီးမဲာ်တဲးလဲးဟးဂီၤလံဝဲလံ.

၁၉ ယွၤဧၢ, ယကကိးထီၣ်နၤလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, မ့ၣ်အူအီၣ်ကွံာ်ပှၢ်မုၢ်ကနၢအအီၣ်ဆၣ်အလီၢ်, ဒီးမ့ၣ်လၣ်အီၣ်ကွံာ်ပှၢ်လၢ်ကျါအသ့ၣ်ခဲလၢာ်လီၤ.

၂၀ ပှၢ်လၢ်ကျါအဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိဒၣ်လဲာ် မိာ်ထီၣ်အခိၣ်ဆူနအိၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ထံကျိအထံလီၤသံးကွံာ်လံ. ဒီးမ့ၣ်အူအီၣ်ကွံာ်လံပှၢ်မုၢ်ကနၢအတၢ်အီၣ်ဆၣ်အလီၢ်လံ.

⇑

[Remove Footnotes]