လံာ်ယိၤနါ ၁

ယွၤအကလုၢ်ဘၣ်စီၤအမံးတဲၤအဖိခွါစီၤယိၤနါ ဒီးစံး ဝဲဒၣ်, ဂဲၤဆၢထၢၣ်လဲၤဆူနံၤနဝ့, ဝ့ၢ်ဖးဒိၣ်တဖျၢၣ်,ဒီးကိးထီၣ်တၢ်ထီဒါအီၤတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အတၢ်ဒဲးဘးန့ၣ်ထီၣ်ဘးလၢယမဲာ်ညါလီၤ.

ဘၣ်ဆၣ်ဒီးစီၤယိၤနါ ဂဲၤဆၢထၢၣ်ဒ်သိးအကဃ့ၢ်တၢ်လၢယွၤအမဲာ်ညါဆူတၢ်ၡံၣ်, ဒီးလဲၤဝဲဆူယၤဖိၤအပူၤ,ဒီးထံၣ်န့ၢ်ကဘီတဘ့ၣ်လဲၤဆူတၢ်ၡံၣ်, ဒီးအဟ့ၣ်အဘူးအလဲ, ဒီးလဲၤလီၤလၢအပူၤဒ်သိးအကလဲၤတၢ်ဒီးပှၤတဖၣ်ဆူတၢ်ၡံၣ်လၢယွၤအမဲာ်ညါလီၤ.

ဒီးယွၤမၢလီၤ ကလံၤဖးဒိၣ်ဆူပီၣ်လဲၣ်, ဒီးကလံၤမုၢ်ထီၣ်လၢပီၣ်လဲၣ်ပူၤ, ဒီးကဘီဘူးဒီးအကဟးဂီၤလီၤ.-

ဒီးပှၤကဘီဖိပျံၤတၢ်, ဒီးကိးပသူထီၣ်ဝဲတဂၤဆူအကစၢ်အအိၣ်, တဂၤဆူအကစၢ်အအိၣ်, ဒီးတ့ၢ်လီၤကွံာ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢကဘီပူၤဆူပီၣ်လဲၣ်ပူၤ, ဒ်သိးအကဖှံထီၣ်ဝဲလီၤ. မ့မ့ၢ်စီၤယိၤနါလဲၤနုာ်တ့ၢ်ဆူကဘီအဒၢးပူၤဒီးမံဝဲဖဲန့ၣ်, ဒီးမံသပ့ၤဝဲလီၤ.

ဒီးပှၤကဘီအခိၣ်လဲၤဝဲဆူအအိၣ်, ဒီးစံးဝဲဒၣ်, နမံသပ့ၤမ့ၢ်အဘၣ်မနုၤလဲၣ်. ဂဲၤဆၢထၢၣ်ကိးထီၣ်နကစၢ်တက့ၢ်. ဘၣ်တဘၣ်ကစၢ်တဂၤန့ၣ်ကမၤတၢ်လၢပဂီၢ်ဒ်သိးပသုတတုၤလၢတၢ်ဟးဂီၤတဂ့ၤလီၤ.

ဒီးပှၤတဖၣ်န့ၣ်စံးဝဲဒၣ်တဂၤဒီးတဂၤ, ဖးသကိးတၢ်ဒ်သိးပကသ့ၣ်ညါလၢတၢ်အၢအံၤ ဘၣ်ပှၤလၢမတၤမတၤတဂၤအဃိန့ၣ်တက့ၢ်. ဒီးဖးဝဲ, ဒီးဘၣ်စီၤယိၤနါလီၤ.

ဒီးအဝဲသ့ၣ်စံးဘၣ်အီၤ, တၢ်အၢအံၤဘၣ်ပှၤလၢမတၤမတၤတဂၤအဃိလဲၣ်, ဒုးနဲၣ်ပှၤတက့ၢ်. ဒီးနမၤတၢ်မနုၤလဲၣ်, ဒီးနဟဲလၢလဲၣ်, ဒီးနမ့ၢ်မတၤအကီၢ်ဖိလဲၣ်,ဒီးနမ့ၢ်ပှၤမတၤကလုာ်လဲၣ်.

ဒီးစံးဝဲဒၣ်, ယမ့ၢ်ပှၤဧ့ၤဘြံၤဖိ, ဒီးယပျံၤယွၤ, မူခိၣ်အကစၢ်လၢအတ့လီၤပီၣ်လဲၣ်ဒီးခိလီၤ.

၁၀ ဒီးပှၤတဖၣ်န့ၣ် ပျံၤတၢ်နးနးကလဲာ်ဒီးစံးဝဲဒၣ်, နမၤတၢ်အံၤမ့ၢ်မနုၤတမံၤလဲၣ်. *

၁၁ ဒီးစံးလၢအီၤ, ဒ်သိးပီၣ်လဲၣ်ကအိၣ်ဂၢၢ်တပၢၢ် လၢပဂီၢ်ဒီး, ပဘၣ်မၤနၤလၢမနုၤတမံၤလဲၣ်. *

၁၂ ဒီးအဝဲဒၣ်စံးဘၣ်အီၤ, ဟံးထီၣ်ယၤ, ဒီးတ့ၢ်လီၤကွံာ်ယၤဆူပီၣ်လဲၣ်ပူၤတက့ၢ်. ဒီးပီၣ်လဲၣ်ကအိၣ်ဂၢၢ်တပၢၢ်လၢသုဂီၢ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယသ့ၣ်ညါလၢကလံၤမုၢ်တွၤအံၤဘၣ်သုလၢယဃိလီၤ.

၁၃ ဘၣ်ဆၣ်ဒီးပှၤတဖၣ်န့ၣ်ကၢၢ်တၢ် ဆူၣ်ဆူၣ်ကလဲာ်ဒ်သိးအကထိးထီၣ်လၢခိလီၤ. ဒီးမ့ၢ်ပီၣ်လဲၣ်လပီစံၣ်စုးဒီး ကလံၤမုၢ်တွၤအိၣ်ဝဲဒီး, မၤတသ့ဘၣ်, ၁၄ ဒီးကိးထီၣ်ယွၤဒီးစံးဝဲဒၣ်, ပဃ့ကညးနၤယွၤဧၢ, ပဃ့ကညးနၤ, မ်ပသုတတုၤလၢတၢ်ဟးဂီၤ လၢပှၤတဂၤအံၤအသးအဃိတဂ့ၤ. ဒီးပာ်တၢ်သွံၣ်လၢအတၢ်ဒဲးဘးတအိၣ်ဘၣ် လၢပလိၤတဂ့ၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, နဲဒၣ်ယွၤဧၢ, နမၤတၢ်လၢအဘၣ်နသးလီၤ.

၁၅ ဒီးဟံးထီၣ်စီၤယိၤနါ, ဒီးတ့ၢ်လီၤကွံာ်အီၤဆူပီၣ်လဲၣ် ပူၤ, ဒီးပီၣ်လဲၣ်အိၣ်ဂၢၢ်တပၢၢ်လီၤ. ၁၆ ဒီးပှၤကညီတဖၣ်န့ၣ်, ပျံၤယွၤဒိၣ်မးလီၤ. ဒီးလုၢ်ယွၤလၢတၢ်လုၢ်, ဒီးဆိၣ်လီၤအသးလၢအကမၤဘူၣ်တၢ်လီၤ.

၁၇ ဒီးယွၤကတဲာ်ကတီၤတ့ၢ်ညၣ်ဖးဒိၣ်တဘ့ၣ် ဒ်သိးအကယူၢ်လီၤကွံာ်စီၤယိၤနါလီၤ. ဒီးစီၤယိၤနါ အိၣ်ဝဲလၢညၣ်ဖးဒိၣ်အဟၢဖၢပူၤန့ၣ်သၢနံၤဒီးသၢနၤလီၤ.

⇑

[Remove Footnotes]